What Are Nava Dhanyam txts

Searching:
Download
What Are Nava Dhanyam - Fast Download

Download What Are Nava Dhanyam from our fatest mirror

sanskritdocuments.org

9708 dl's @ 5396 KB/s

txt
sanskritdocuments.org

... dhanyAM suravaramAnyAM himigirikanyAM trilokamUrddhanyAm | vihR^itasuradrumavanyAM vedmi vinA tvAM na devatAsvanyAm || 9|| etAM navamaNimAlAM paThanti bhaktyeha ye parAshaktyAH | teShAM vadane sadane nR^ityati vANI ramA cha paramamudA | ...

http://sanskritdocuments.org/doc_devii/ambAnavamaNimAlA.itx

Date added: August 5, 2014 - Views: 1

txt
sanskritdocuments.org

... dvAdashI cha tithayastu shubhA matAH .. 12.. ##1725## sUryavAraH shukravAro guruvArastathaiva cha . etadvAratrayaM dhanyaM prArambhe ... cha saptatiH . gajAnAM tu parImANametadeva vinirdishet .. 198.. ##1912## j~neyaM lakshaM padAtInAM sahasrANi tathA nava . shatAni trINi pa ...

http://sanskritdocuments.org/doc_veda/dhanurveda.itx

Date added: June 15, 2012 - Views: 3

txt
satsangh.tripod.com

madhye nava ratnakhachita divya si.nhAsanasyopari shrii anantapadmanAbha svAmine namaH .. dvArapAlaka puujAM samarpayAmi .. \hrule 20 piiTha puujA ... shriivarcha svamAyuShyamArogya mAvidhAch chhobhamAnaM mahiiyate . dhAnyaM dhanaM pashuM bahuputralAbhaM shatasaMvatsaraM ...

http://satsangh.tripod.com/pujatexts/anant.txt

Date added: November 2, 2011 - Views: 12

txt
www.cc.kyoto-su.ac.jp

... samUlA mallikA tathA/ YY10.77cd/.madaprAcuyasauramyaM kurvantIndIvarANi ca// YY10.78ab/.surasA gaNDasaMyuktA punar navA gomaye 'thavA ... // YY13.16ab/.yAny atra maGgalAmaGgalAni nirgacchatAM pradiSTAni/ YY13.16cd/.svapneSv apy etAni zubhAzubhAni viDlepanaM dhanyam// YY14.1ab ...

http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~yanom/sanskrit/jyotisa/yy.jyt

Date added: May 20, 2013 - Views: 2

txt
www.cc.kyoto-su.ac.jp

VarAhamihira's BRhatsaMhitA (Version 4.3, May 8, 1998) digitalized by Michio YANO and Mizue Sugita based on the edition of A.V.TripAThI (SarasvatI Bhavan GranthamAlA Edition) with reference to H.Kern's text ...

http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~yanom/sanskrit/jyotisa/bs.jyt

Date added: November 7, 2011 - Views: 22

txt
booksnow2.scholarsportal.info

university of toronto library william h. donner collection purchased from a gift by the donner canadian foundation mysore arch/eological series.

http://booksnow2.scholarsportal.info/ebooks/oca5/22/epigraphiacarnat05mysouoft/epigraphiacarnat05mysouoft_djvu.txt

Date added: March 29, 2014 - Views: 8

txt
card.ioc.u-tokyo.ac.jp

... maireya (190b), ziidhu madhuukapuSpottha (191a), kandamuulaphalaasava (192b), nava madya (192c), jiirNa {madya} (194a), ariSTa (194c). madya suzruta saMhitaa, uttaratantra, 47. adhyaaya: on madya.

http://card.ioc.u-tokyo.ac.jp/uploaded_dir/card2221.txt

Date added: May 27, 2013 - Views: 8

txt
card.ioc.u-tokyo.ac.jp

AVPZ 68.5.15-16 ulkaabhedaas tathaa panca parivezaa nava smRtaaH / digdaaho 'STavidhaH prokto vidyud aSTavidhaa ... raajaanaH svajane api / svagRhe kalaho nityaM jaayate saha maanuSaiH /4/ gotraaNaaM caiva udvegaM kalahaM ca parasparam / mahaahaani viyogaM ca suhRdbhir saha jaayate /5 ...

http://card.ioc.u-tokyo.ac.jp/uploaded_dir/card412.txt

Date added: May 4, 2013 - Views: 3

txt
www.hindunet.org

%%%%% % machine-readable Text of the mahaabhaarata % based on the poona critical edition % produced by muneo tokunaga % kyoto, japan % completed on november 14, 1991 % the ...

http://www.hindunet.org/mahabharata/txt/09.txt

Date added: February 13, 2012 - Views: 14

txt
gretil.sub.uni-goettingen.de

Bower Manuscript. Based on the ed. by August Friedrich Rudolf Hoernle, 3 vols., Calcutta 1893-1912. (Archaeological Survey of India, New Imperial Series, 22) Input by Klaus Wille %...>% = ITALICS = emendations (including references) #...># = BOLD = first aksara after line break ...

http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/7_ayur/bowermsc.txt

Date added: January 2, 2014 - Views: 1

txt
gretil.sub.uni-goettingen.de

gretil.sub.uni-goettingen.de

http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/1_sanskr/4_rellit/vaisn/jnass01r.txt

Date added: August 26, 2014 - Views: 1

txt
bombay.indology.info

bombay.indology.info

http://bombay.indology.info/mahabharata/apps/ASCII/Supp06.txt

Date added: August 26, 2014 - Views: 1

txt
www.hindunet.org

%%%%% % machine-readable Text of the mahaabhaarata % based on the poona critical edition % produced by muneo tokunaga % kyoto, japan % completed on november 14, 1991 % the ...

http://www.hindunet.org/mahabharata/txt/13.txt

Date added: November 5, 2011 - Views: 10