What Are Nava Dhanyam txts

Searching:
Download
What Are Nava Dhanyam - Fast Download

Download What Are Nava Dhanyam from our fatest mirror

www.cc.kyoto-su.ac.jp

4574 dl's @ 4083 KB/s

txt
www.cc.kyoto-su.ac.jp

... samUlA mallikA tathA/ YY10.77cd/.madaprAcuyasauramyaM kurvantIndIvarANi ca// YY10.78ab/.surasA gaNDasaMyuktA punar navA ... khaDgaH/ (BS 49.1) YY12.1cd ...

http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~yanom/sanskrit/jyotisa/yy.jyt

Date added: May 20, 2013 - Views: 2

txt
gretil.sub.uni-goettingen.de

Rgveda-Samhita: Padapatha text Mandala 5 Input by members of the Sansknet project REFERENCES: RV_n:n/n = RV_aùñaka:adhyàya/varga RV_n,n.n = RV_maõóala ...

http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/1_sanskr/1_veda/1_sam/1_rv/rvpp_05c.txt

Date added: September 17, 2014 - Views: 1

txt
gretil.sub.uni-goettingen.de

Bower Manuscript. Based on the ed. by August Friedrich Rudolf Hoernle, 3 vols., Calcutta 1893-1912. (Archaeological Survey of India, New Imperial Series, 22) Input ...

http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/7_ayur/bowermsc.txt

Date added: January 2, 2014 - Views: 1

txt
www.cc.kyoto-su.ac.jp

www.cc.kyoto-su.ac.jp

http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~yanom/sanskrit/ayurveda/astangasangraha/AS2Zaa.txt

Date added: March 9, 2014 - Views: 2

txt
sanskritdocuments.org

... .h pashya sarvathA siddho rAghavaH svayam.h .. 7 kausalye kiM shochasi ##?## vIrajanI kiM bibheti ##?## raNarate sute dhanyaM kiM na ... nAvA paratIram.h ...

http://sanskritdocuments.org/doc_trial/giitaraamaayaNa.txt

Date added: May 19, 2013 - Views: 2

txt
seit.unsw.adfa.edu.au

... z49 tataH saH papraccha sakhIm tasyAH jImUtavAhanaH/ kim dhanyam nAma sakhyAH te kaH ... z93 tataH nava-UDhayA sAkam tayA jImUtavAhanaH/ tasthau ...

http://seit.unsw.adfa.edu.au/staff/sites/hrp/personal/Sanskrit-External/vetala/vetala16-20.txt

Date added: May 28, 2013 - Views: 1

txt
www.hindunet.org

%%%%% % machine-readable Text of the mahaabhaarata % based on the poona critical edition % produced by muneo tokunaga ...

http://www.hindunet.org/mahabharata/txt/13.txt

Date added: November 5, 2011 - Views: 10

txt
sanskritdocuments.org

%%%%% % machine-readable Text of the mahaabhaarata % based on the poona critical edition % produced by muneo tokunaga ...

http://sanskritdocuments.org/mirrors/mahabharata/txt/12.txt

Date added: February 17, 2013 - Views: 1

txt
www.vedicilluminations.com

%%%%% % machine-readable Text of the mahaabhaarata % based on the poona critical edition % % produced by muneo tokunaga ...

http://www.vedicilluminations.com/downloads/Mahabharata/Mahabharata%20-%20sanskrit%20itx/mbhar12.itx

Date added: April 19, 2015 - Views: 1

txt
card.ioc.u-tokyo.ac.jp

AVPZ 68.5.15-16 ulkaabhedaas tathaa panca parivezaa nava smRtaaH / digdaaho 'STavidhaH ... udvegaM kalahaM ca parasparam / mahaahaani viyogaM ca suhRdbhir ...

http://card.ioc.u-tokyo.ac.jp/uploaded_dir/card412.txt

Date added: May 4, 2013 - Views: 3

txt
www.hindunet.org

%%%%% % machine-readable Text of the mahaabhaarata % based on the poona critical edition % produced by muneo tokunaga ...

http://www.hindunet.org/mahabharata/txt/09.txt

Date added: February 13, 2012 - Views: 21

txt
bombay.indology.info

... 06_003A_0114 06_003A_0115 06_003A_0116 etat puNyaM pApaharaM dhanyaM duHsvapnanAzanam ... 06_003B_0083 uttIrNe tu pare pAre kiM nAvA vai prayojanam || ...

http://bombay.indology.info/mahabharata/apps/ASCII/Supp06.txt

Date added: August 26, 2014 - Views: 1

txt
card.ioc.u-tokyo.ac.jp

... as dakSiNaa in the zyena ApZS 22.4.24 nava nava dakSiNaaH kuuTaaH karNaaH kaaNaaH khaNDaa baNDaaH /24/ karNa ? bhRgu who is worshipped in the ...

http://card.ioc.u-tokyo.ac.jp/uploaded_dir/card221.txt

Date added: May 24, 2013 - Views: 18