What Are Nava Dhanyam txts

Searching:
Download
What Are Nava Dhanyam - Fast Download

Download What Are Nava Dhanyam from our fatest mirror

sanskritdocuments.org

5350 dl's @ 1774 KB/s

txt
sanskritdocuments.org

... dhanyAM suravaramAnyAM himigirikanyAM trilokamUrddhanyAm | vihR^itasuradrumavanyAM vedmi vinA tvAM na devatAsvanyAm || 9|| etAM navamaNimAlAM paThanti ...

http://sanskritdocuments.org/doc_devii/ambAnavamaNimAlA.itx

Date added: August 5, 2014 - Views: 1

txt
sanskritdocuments.org

... dvAdashI cha tithayastu shubhA matAH .. 12.. ##1725## sUryavAraH shukravAro guruvArastathaiva cha . etadvAratrayaM dhanyaM ... tathA nava . shatAni trINi pa ...

http://sanskritdocuments.org/doc_veda/dhanurveda.itx

Date added: June 15, 2012 - Views: 3

txt
satsangh.tripod.com

madhye nava ratnakhachita divya si.nhAsanasyopari shrii anantapadmanAbha svAmine namaH .. ... dhAnyaM dhanaM pashuM bahuputralAbhaM shatasaMvatsaraM diirghamAyuH .. 27 ..

http://satsangh.tripod.com/pujatexts/anant.txt

Date added: November 2, 2011 - Views: 12

txt
www.cc.kyoto-su.ac.jp

... 7cd/.caturhastanikhAtAs te samucchrAyAn vadAmy ataH// YY10.8ab/.SaT saptASTanavotsedhA daza veti yathAkramam/ YY10.8cd/.nava vA daza ... 4d/.dhanyaM kIrttanam ...

http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~yanom/sanskrit/jyotisa/yy.jyt

Date added: May 20, 2013 - Views: 2

txt
gretil.sub.uni-goettingen.de

Kumaralata: Kalpanamanditika Based on the edition by Heinrich L ders: Bruchst cke der Kalpanàmaõóitikà des Kumàralàta. Leipzig 1926 (Kleinere Sanskrit-Texte, 2 ...

http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/1_sanskr/4_rellit/buddh/kukalpmc.txt

Date added: November 6, 2014 - Views: 1

txt
gretil.sub.uni-goettingen.de

gretil.sub.uni-goettingen.de

http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/1_sanskr/1_veda/5_vedang/3_pratis/rgvidh_r.txt

Date added: August 24, 2013 - Views: 1

txt
www.cc.kyoto-su.ac.jp

VarAhamihira's BRhatsaMhitA (Version 4.3, May 8, 1998) digitalized by Michio YANO and Mizue Sugita based ...

http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~yanom/sanskrit/jyotisa/bs.jyt

Date added: November 7, 2011 - Views: 22

txt
card.ioc.u-tokyo.ac.jp

AVPZ 68.5.15-16 ulkaabhedaas tathaa panca parivezaa nava smRtaaH / digdaaho 'STavidhaH ... udvegaM kalahaM ca parasparam / mahaahaani viyogaM ca suhRdbhir ...

http://card.ioc.u-tokyo.ac.jp/uploaded_dir/card412.txt

Date added: May 4, 2013 - Views: 3

txt
www.hindunet.org

%%%%% % machine-readable Text of the mahaabhaarata % based on the poona critical edition % produced by muneo tokunaga ...

http://www.hindunet.org/mahabharata/txt/09.txt

Date added: February 13, 2012 - Views: 17

txt
card.ioc.u-tokyo.ac.jp

KatyZS 22.3.19 kaaNakhorakuuTabaNDaa hrutamizraa nava nava dakSiNaa dadaati lingaanaam /19/ hruuDu V. Henry. 1897. "Un mot se'mitique dans le veda, hruuDu."

http://card.ioc.u-tokyo.ac.jp/uploaded_dir/card212.txt

Date added: May 2, 2013 - Views: 15

txt
seit.unsw.adfa.edu.au

... z49 tataH saH papraccha sakhIm tasyAH jImUtavAhanaH/ kim dhanyam nAma sakhyAH te kaH ... z93 tataH nava-UDhayA sAkam tayA jImUtavAhanaH/ tasthau ...

http://seit.unsw.adfa.edu.au/staff/sites/hrp/personal/Sanskrit-External/vetala/vetala16-20.txt

Date added: May 28, 2013 - Views: 1

txt
bombay.indology.info

bombay.indology.info

http://bombay.indology.info/mahabharata/apps/ASCII/Supp06.txt

Date added: August 26, 2014 - Views: 1

txt
www.hindunet.org

%%%%% % machine-readable Text of the mahaabhaarata % based on the poona critical edition % produced by muneo tokunaga ...

http://www.hindunet.org/mahabharata/txt/13.txt

Date added: November 5, 2011 - Views: 10