Agios Ioudas txts

Searching:
Download
Agios Ioudas - Fast Download

Download Agios Ioudas from our fatest mirror

www.gracebiblechurch.us

2652 dl's @ 1821 KB/s

txt
www.gracebiblechurch.us

... 3 T/ord ioudas 2455 mas ---- nom s noun--- Judas 1 de 1161 ---- ---- --- ... --- spirit 29 eimi 1510 pres act ind 3s ---verb to be/endure 30 agios 0040 neu adj gen s ----- holy one 31 *Greek ConC/Wrd==**Parsing ===== ==== Trans. of MAT 1: ...

http://www.gracebiblechurch.us/bible/mat1.txt

Date added: September 7, 2013 - Views: 1

txt
ccat.sas.upenn.edu

... (-538)-239 @ e)bebh/lwsen *ioudas ta\ a(/gia kuri/ou 1kuri/ou>1] : 1mou>1 aeth @ , e)n oi(=s h)ga/phsen , kai\ e)peth/deusen ei) s 1ei)s>1 ... : 1kai o agios on umeis prosdokate>1 clem.rom. @ , o(\n u(mei=s zhtei=te , kai\ o ...

http://ccat.sas.upenn.edu/gopher/text/religion/biblical/lxxvar/old/malachi.full

Date added: April 11, 2012 - Views: 1

txt
ccat.sas.upenn.edu

... -v c\>'(-538)-239 @ e)bebh/lwsen\> *ioudas\> ta\\> a(/gia\> kuri/ou\> kuri/ou\>] : mou\> aeth @ , e) n\> oi(=s\> h ... kai o agios on um eis prosdokate\> clem.rom. @ , o(\n\> u(mei=s(\> zhtei=te\> ...

http://ccat.sas.upenn.edu/gopher/text/religion/biblical/lxxvar/new/malachi.txt

Date added: November 22, 2013 - Views: 1

txt
www.livingweb.com

www.livingweb.com

http://www.livingweb.com/library/projects/greek/joh.gnt

Date added: October 29, 2013 - Views: 1

txt
www.ic.unicamp.br

... =ouchi ˆ mˆtˆr autou legetai mariam kai oi adelphoi autou iak“bos kai a=i“sˆph tsb=i“sˆs kai sim“n kai ioudas 13:56 kai ai ... “ kai anekraxen 1:24 leg“n tsb=ea ti ˆmin kai soi iˆsou nazarˆne ˆlthes apolesai ˆmas oida se tis ei o agios tou theou 1:25 kai ...

http://www.ic.unicamp.br/~stolfi/voynich/Notes/060/work/Notes/101/work/Texts-Old/grek/nwt/main.raw

Date added: May 9, 2012 - Views: 4

txt
plisco.ru

plisco.ru

http://plisco.ru/ortho/service/greek/txt/Synek/Synek_Liturgy.txt

Date added: May 14, 2014 - Views: 1

txt
kain diath k *k=euaggelion tk=to kata a=maththaion…

... simÔn o a=kananaios b=kananitÊs kai ioudas a=o iskariÔtÊs o kai paradous auton ... legÔn b=ea ti Êmin kai soi iÊsou nazarÊne Êlthes apolesai Êmas oida se tis ei o agios tou theou [1,25] kai epetimÊsen autÔ o iÊsous legÔn phimÔthÊti kai exelthe ex autou ...

http://dubitando.no.sapo.pt/e_kaine_diatheke.txt

Date added: July 27, 2012 - Views: 1