Agios Ioudas txts

Searching:
Download
Agios Ioudas - Fast Download

Download Agios Ioudas from our fatest mirror

ccat.sas.upenn.edu

6660 dl's @ 8052 KB/s

txt
ccat.sas.upenn.edu

... bebh/lwsen\> *ioudas\> ta\\> a(/gia\> kuri/ou\> kuri/ou\>] : mou\> aeth @ , e) n\> oi ... kai o agios on um eis prosdokate\> clem.rom. @ , o ...

http://ccat.sas.upenn.edu/gopher/text/religion/biblical/lxxvar/new/malachi.txt

Date added: November 22, 2013 - Views: 1

txt
ccat.sas.upenn.edu

... -v 2c>2'(-538)-239 @ e)bebh/lwsen *ioudas ta\ a(/gia kuri/ou 1kuri/ou>1 ... (mei=s zhtei=te>1] : 1kai o agios on umeis prosdokate>1 clem ...

http://ccat.sas.upenn.edu/gopher/text/religion/biblical/lxxvar/old/malachi.full

Date added: April 11, 2012 - Views: 1

txt
www.ic.unicamp.br

... egennˆsen ton isaak isaak de egennˆsen ton iak“b iak“b de egennˆsen ton ioudan kai tous adelphous autou 1:3 ioudas de ... ei o agios tou theou 1:25 kai ...

http://www.ic.unicamp.br/~stolfi/voynich/Notes/060/work/Notes/101/work/Texts-Old/grek/nwt/main.raw

Date added: May 9, 2012 - Views: 4

txt
plisco.ru

... to^ patri kai to^ uio^ kai to^ agio^ pneumati nun kai aei kai eis tous aio^nas to^n aio^no^n ame^n agios o theos agios ... o ioudas all o ^s o le^ste^s ...

http://plisco.ru/ortho/service/greek/txt/Synek/Synek_Liturgy.txt

Date added: May 14, 2014 - Views: 1

txt
www.ic.unicamp.br

# The New Testament in Greek, Byzantine Majority version # Last edited on 2002-01-15 02:06:20 by stolfi # Extracted from the Public Domain Greek New Testament # By ...

http://www.ic.unicamp.br/~stolfi/voynich/Notes/064/work/Texts-Old/grek/nwt/main.txt

Date added: January 4, 2013 - Views: 2

txt
dubitando.no.sapo.pt

... ioudas de egennÊsen ton phares kai ton zara ek tÊs ... legÔn b=ea ti Êmin kai soi iÊsou nazarÊne Êlthes apolesai Êmas oida se tis ei o agios tou ...

http://dubitando.no.sapo.pt/e_kaine_diatheke.txt

Date added: July 27, 2012 - Views: 1