Pn En 10088 1 2005 pdfs

Searching:
Download
Pn En 10088 1 2005 - Fast Download

Download Pn En 10088 1 2005 from our fatest mirror

R 9114 - Emet-Impex

8551 dl's @ 4075 KB/s

pdf
R 9114 - Emet-Impex

PN-EN 10088-1: 2007 ... PN-ISO 1629: 2005 13Kó Bko {eliwo EN-GJL-250 PN-EN 1561: 2000 14Ko Bek spr ... PN-EN ISO 7093 RFABRYKA ARMATUR SA 9114

http://www.emet-impex.com.pl/jafar/9114.pdf

Date added: June 11, 2013 - Views: 4

pdf
DOMEX catalogue-201109 - Waverail

10088-1:2005 PR-82005 1563:2000 PN-92/c.01604.01 RN-EN ISO 8752:20DO PN-EN 1563:2000 PN-82105 PN-82144 Application Underground hydrant DNIOO is

http://www.waverail.nl/res/downloads/ondergrondsebrandkraandn100biobk1001.pdf

Date added: March 6, 2014 - Views: 1

pdf
2005-A

PN-EN 10088-1:2007 6 Nakrêtka trzpienia, Spindle nut, Ãàéêà øïèíäåëÿ ... PN-ISO 1629:2005 8 £o¿ysko, ...

http://btg2004.ru/wp-content/uploads/docs/jafar/technical-data/2005.pdf

Date added: November 5, 2013 - Views: 2

pdf
EFFECT OF HEAT TREATMENT AND PLASMA NITRIDING ON...

PN-EN 10088-1:2005 Stainless steels. List of stainless steels. Acknowledgement: This scientific work was supported by the Faculty of ...

http://www.actawm.pb.edu.pl/volume/vol7no3/LEPICKA_GRADZKA-DAHLKE_2013_083.pdf

Date added: January 13, 2014 - Views: 1

pdf
R FABRYKA ARMATUR SA 3218

PN-EN 10088-1:2007 Mosi¹dz PN-EN 1982:2010 Stal 65G PN-74/H-84032 Guma EPDM, ... PN-EN 10088-1:2007 Guma EPDM, NBR PN-ISO1629:2005 R FABRYKA ARMATUR 3218 SA DN G/R L ...

http://jafar-poland.ru/images/download/katalog/przylacza/karty/3218.pdf

Date added: November 29, 2013 - Views: 4

pdf
www.bereg.by

PN-EN 10088-1: 2007 ... 450 AeTaJ1b , Part, Teil Kopnyc, Body, Gehause Ynn0THeHþ1e, Gasket, Dichtung PN-ISO 1629: 2005 C ... PN-EN ISO 7091: 2004 Nenndruck 1,6 ...

http://www.bereg.by/download_files/documents/%d0%a5%d0%be%d0%bc%d1%83%d1%82%20%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b9%20(235).pdf

Date added: April 26, 2015 - Views: 1

pdf
EFFECT OF HEAT TREATMENT AND PLASMA NITRIDING ON...

PN-EN 10088-1:2005, Stainless steels, List of stainless steels. 6. PN-EN ISO 7153-1:2002, Surgical instruments, Metallic materials. Stainless steel. 7.

http://www.actawm.pb.edu.pl/volume/vol8no3/28_2014_036_LEMPICKA_GRADZKA-DAHLKE.pdf

Date added: January 7, 2015 - Views: 1

pdf
0 4 2 8 6 : 0 H 8 1 5 @ = 0 O Knife gate...

... 0 H 8 1 5 @ = 0 O Knife gate valveMesserkeilschieber ... PN-ISO 1629:2005 3 ( 8 1 5 ... PN-EN 10088-1:1998 9

http://pk-ru.su/catimg1/jafar/zadv/3ref.pdf

Date added: November 5, 2013 - Views: 1

pdf
EFFECT OF PLASMA NITRIDING PROCESS CONDITIONS ON...

PN-EN 10088-1:2005, Stainless steels, List of stainless steels. 6. PN-EN ISO 7153-1:2002, Surgical instruments, Metallic materials. Stainless steel. 7.

http://www.degruyter.com/dg/viewarticle.fullcontentlink:pdfeventlink/$002fj$002fama.2014.8.issue-3$002fama-2014-0028$002fama-2014-0028.pdf?t:ac=j$002fama.2014.8.issue-3$002fama-2014-0028$002fama-2014-0028.xml

Date added: March 27, 2015 - Views: 1

pdf
00.INDEX OF CAST IRON GATE VALVES r

Rubber EPDM PN-ISO 1629: 2005 Steel X20Cr13 PN-EN 10088-1:2007 Brass PN-EN 1982:2002 Brass PN-EN 1982:2002 Steel 65G PN-74/H-84032 Rubber EPDM PN-ISO 1629: 2005

http://varimex-valves.pl/wp-content/uploads/2013/08/ALL-OF-CAST-IRON-GATE-VALVES.pdf

Date added: December 15, 2013 - Views: 1

pdf
SINGLE-PORTED GLOBE CONTROL VALVES TYPE Z

single-ported globe control valves type z ... cl300 (as per pn-en 1759-1:2005). ... (1.4057) pn-en 10088 c45 (1.0503) ...

http://www.polna.com.pl/sites/default/files/karty-katalogowe/z-en-catalogue_card.pdf

Date added: May 20, 2013 - Views: 8

pdf
Operation - Waverail

Operation Closing water supply is done by a piston sealing the circuit closing socket. ... PN-EN 10088-1:2005 PN-EN 10088-1:2007 PN 82302 PN-92/C-01604.01

http://www.waverail.nl/res/downloads/brandkraandn100vvbreekbeveiliging.pdf

Date added: February 15, 2014 - Views: 1

pdf
0 4 2 8 6 : 0 H 8 1 5 @ = 0 O Sliding Messer ? > 4...

PN-EN 10088-1:1998 9 > ; > = 0, Tube ! B 0 ; L 12X PN-89/H-84023.05 ... PN-ISO 1629:2005 18 @ 8 2 > 4, Drive ...

http://pk-ru.su/catimg1/jafar/zadv/4ref.pdf

Date added: October 27, 2013 - Views: 1

pdf
KORPUS MONOLITYCZNY OBUSTRONNIE SZCZELNA NISKI...

PN-ISO 1629:2005 3 Nó |, St al nierdz ew na X 5C rN Knife i18-10 PN-EN 10088-1:1998 4 Pier [cie D ... PN-EN 10088-1:1998 9 Kolumna,

http://www.emet-impex.com.pl/jafar/2005.pdf

Date added: March 6, 2014 - Views: 1

pdf
Anemostaty - RDJ Klima

... (PN-EN 10088-1:2007) pro le aluminiowe - stop EN-AW-6063 (PN-EN 573-3:1994) blacha aluminiowa - 1050A H24 (PN-EN 573-3:2005, PN-EN 485-2:2007) Anemostaty

http://www.rdjklima.pl/sys/web/uploads/oferta/pl/pl-052-katalog_v11.2012.pdf

Date added: May 22, 2013 - Views: 5

pdf
Wedge-ring gate valve flanged - Merkaft Kft.

Acél X20Cr13 PN-EN 10088-1:2007 Acél 65G PN-74/H-84032 Gumi EPDM ... Gumi EPDM PN-ISO 1629: 2005 Gumi EPDM PN-ISO 1629: 2005 Acél Fe/Zn5, R EN ISO 4762:2006 ...

http://www.merkaft.hu/images/stories/katlappdf/2110.pdf

Date added: October 2, 2013 - Views: 1

pdf
RFABRYKA ARMATUR 3218 - Rakapol

PN-EN 10088-1:2007 Guma EPDM PN-ISO1629:2005 RFABRYKA ARMATUR 3218 SA DN G/R L m H Masa Weight Gewicht [kg] [cal] [mm] 2218 6,4 6,8 6,9 10,5 10,6 11,7 25 5/4 / 2

http://www.rakapol.pl/userfiles/3218.pdf

Date added: September 9, 2013 - Views: 1

pdf
R FABRYKA ARMATUR HHH©;bag kLj c^=jmiiª SA...

PN-EN 10088-1: 2007 St3S, S235JR/Zn PN-EN 10025-1: ... PN-EN 10088-1: 2007 Guma NBR PN-ISO 1629: 2005 Zamawianie /Order procedure /Ñïîñîá çàêàçà: ...

http://btg2004.ru/wp-content/uploads/docs/jafar/technical-data/6534.pdf

Date added: October 27, 2013 - Views: 1

pdf
RAF-STAL

polqczenie gwintowe wg PN-EN ISO 228-1:2005 klasa szczelnošci - A ... 2005 Stal nierdzewna PN-EN 10088.1: 2007 Gurna EPDM PN-ISO 1629: 2005 [mm] 160 215

http://www.rafstal.pl/web/wp-content/uploads/2012/06/Zasuwa-mi%c4%99kkouszczelniona-gwintowana-do-sieci-gazowych-PN-16.pdf

Date added: November 26, 2014 - Views: 1

pdf
R FABRYKA ARMATUR SA 3217

PN-EN 10088-1:2007 Mosi¹dz PN-EN 1982:2010 Mosi¹dz PN-EN 1982:2010 Stal 65G PN-74/H-84032 ... PN-ISO 1629: 2005 Stal Fe/Zn5, stal nierdzewna PN-EN ISO 4762: 2006

http://jafar-poland.ru/images/download/katalog/przylacza/karty/3217.pdf

Date added: November 29, 2013 - Views: 2

pdf
Opaska naprawcza do rur PE, stalowych i zeliwnych

PN-EN 10088-1: 2007 ... Guma EPDM/NBR PN-ISO 1629: 2005 Stal XCrNi1810 PN-EN 10088-1: 2007 Stal XCrNi1810 PN-EN 10088-1: 2007 Stal A2 PN-EN ISO 4017: 2004 STAL A4

http://www.centrowod.pl/files/do_pobrania/katalogi_broszury/armatura_naprawcza/Jafar%20Karta%20katalogowa%20OPASKA%20NAPRAWCZA%209112_2.pdf

Date added: December 14, 2012 - Views: 5

pdf
RFABRYKA ARMATUR 3217 - CentroWod Hurtownia...

PN-EN 10088-1:2007 Mosi dz PN-EN 1982:2002 Mosi dz PN-EN 1982:2002 Stal 65G PN-74/H-84032 ... PN-ISO 1629: 2005 Stal Fe/Zn5, stal nierdzewna PN-EN ISO 4762: 2006

http://www.centrowod.pl/files/do_pobrania/katalogi_broszury/zasuwy_nawiertki_hydranty/Jafar%20Karta%20katalogowa%20ZESTAW%20PRZYLACZENIOWY%203217_2.pdf

Date added: March 10, 2013 - Views: 4

pdf
3050-3100 karta kat RU 001

pn-en 10088-1:2007 epdm pn-iso1629:2005 Â ñâÿçè ñ ïîñòîÿííûì ðàçâèòèåì ôèðìû ìû ñîõðàíÿåì çà ñîáîé ïðàâî ...

http://vito-group.ru/im/jza3.pdf

Date added: October 27, 2013 - Views: 1

pdf
R ÔËÎÓ ÊÎÍÒÐÎË ÁÚËÃÀÐÈß ÎÎÄ 8004 SA

PN-EN 14384: 2005 TYP C Âîäíè èíñòàëàöèè çà ïèòåéíà âîäà è ïðîòèâîïîæàðíè ñèñòåìè. Ñåðòèôèêàò CNBOP- Jozefow

http://flowcontrol.bg/site/files/mods/8004_dn080_karta_katalogowa_bg.pdf

Date added: August 24, 2013 - Views: 1

pdf
R FABRYKA ARMATUR SA 6534

PN-EN 10088-1: 2007 St3S, S235JR/Zn PN-EN 10025-1: ... PN-EN 10088-1: 2007 Guma NBR PN-ISO 1629: 2005 Zamawianie /Order procedure /Ñïîñîá çàêàçà: ...

http://jafarpoland.ru/images/download/katalog/zawory/karty/6534.pdf

Date added: April 26, 2015 - Views: 1

pdf
AVK BUTTERFLY VALVE PN 10 OR PN 16 756-SERIES 13

... 1.1 x PN Body: 1.5 x PN Function test: ... Drive pin Stainless steel DIN W. no. 1.4057 (BS EN 10088) ... AVK INTERNATIONAL A/S/2005-02-28 3175613AB.

http://www.sizabantupiping.co.za/sites/default/files/pdf/Series_756.pdf

Date added: November 20, 2013 - Views: 2

pdf
R FABRYKAARMATUR SA 7025 - VITO GROUP

pn-en 10088-1: 2007 4 ... pn-iso 1629: 2005 11 ...

http://vito-group.ru/im/jkr3.pdf

Date added: August 6, 2013 - Views: 1

pdf
RAF-STAL

PN-EN 10088-1:2007 Stal PN-89,'H-8402305 Stal ... Gurna EPDWNBR PN-ISO 1629:2005 Katalog Producenta Guma EPDWNBR PN-ISO 1629:2005 Želiwo sære EN-GJL-250 PN-EN 1561 ...

http://www.rafstal.pl/web/wp-content/uploads/2012/06/Zasuwa-no%c5%bcowa-DN-50-400-PN-10-DN-500-600-PN-6-DN-700-1000-PN-25.pdf

Date added: December 23, 2014 - Views: 1

pdf
UNDERGROUND UNTERGRUND HYDRANT - INSACO

untergrund hydrant * ... pn-en 10088-1:2007 pn-89/h-84023/07 ... pn-en iso 4017:2004; pn-en iso 4762:2006 pn-iso 1629:2005 pn-en 1982:2002

http://www.insaco.pl/pl/getfile/42/42/jafar-hydrant%20podziemny.pdf

Date added: November 7, 2013 - Views: 1

pdf
RFABRYKA ARMATUR 3216 - Арматурный завод АО ...

pn-en 10088-1:2007 epdm pn-iso1629:2005 ! b 0 ; l x20cr13 pn-en 10088-1:2007 0 b c = l pn-en 1982:2002 0 b c = l pn-en 1982:2002 ! b 0 ; l 65g

http://jafarpoland.ru/images/download/katalog/przylacza/karty/3126.pdf

Date added: December 15, 2013 - Views: 1

pdf
8855 DN150HR-A

executed acc. PN-EN 14384: 2005 TYP A medium: potable water acc. EN 1074-6 flange acc. EN 1092-2 socket A 110 acc. DIN 14319 ... PN-EN 10088-1:2007

http://www.jafarpoland.ru/images/download/katalog/hydranty/karty/8855_DN150.pdf

Date added: April 16, 2015 - Views: 1

pdf
R FABRYKAARMATUR SA 7020

R FABRYKAARMATUR SA 7020 7020 2009-08 1/ 2 Application: ... PN-EN 10088-1: 2007 4 ... PN-ISO 1629: 2005

http://www.optimasnab.ru/images/File/7020_karta_kat_RU_001.pdf

Date added: August 6, 2013 - Views: 3

pdf
R ÔËÎÓ ÊÎÍÒÐÎË ÁÚËÃÀÐÈß ÎÎÄ 8003 SA

pn-en 1503-1:2003 pn-en 1563:2000 / pn-iso 1629:2005 ... pn-en 10088-1:2007 pn-en 1706:2001 pn-iso 1629:2005 pn-iso 1629:2005 pn-en iso 4017:2004; pn-en iso 4762:2006

http://flowcontrol.bg/site/files/mods/8003_dn080_karta_katalogowa_bg.pdf

Date added: April 26, 2015 - Views: 1

pdf
THE INFLUENCE OF MACHINING CONDITIONS ON BURR...

chromium-nickel steel (PN-EN 10088-1:2005) and Ti6Al4V ELI biphasic ( α + β) titanium alloy was investigated. The X5CrNi18-10 steel due to good corrosion ...

http://advancesmst.prz.edu.pl/pdfy/07a-Feldshtein-E.pdf

Date added: June 23, 2012 - Views: 8

pdf
SPECIFICATIONS - AVK SVMC

Seat: 1.1 x PN Body: 1.5 x PN Generally to BS ... Aluminium Bronze BS EN 1982 CC331G Stainless Steel BS EN 10088 1.4057 ... 9/16/2005 2:15:37 PM ...

http://catalog.avksvmc.com/datasheets/Gate%20Valves/54%20DN700%20-%201200.pdf

Date added: December 17, 2013 - Views: 3

pdf
BERMAD Waterworks

ISO PN 16: 16 bar ISO PN 25: 25 ... Stainless Steel 316 to EN 10088-1 Nickel Aluminum Bronze to BS-EN 1400 AB-2 Other materials on request ... 2/8/2005 5:42:47 PM ...

http://www.industrialservice.com/graphics/bermad/MainCatalog/Eng%20Technical%20Specifications%20SI.pdf

Date added: May 3, 2013 - Views: 10

pdf
RFABRYKA ARMATUR 8850 - Арматурный завод АО ...

PN-EN 10088-1:2007 MOSI DZ CuZn39Pb1Al-B PN-EN 1982:2010 S235JR PN-EN 10025-1:2007 EPDM PN-ISI 1629:2005 36.5 2/2 Fabryka Armatur JAFAR SA ul. Kadyiego 12; 38-200 Jas Bo

http://www.jafarpoland.ru/images/download/katalog/hydranty/karty/8850.pdf

Date added: November 13, 2013 - Views: 1

pdf
C:UsersuserDesktopMomentaneo cmm3 - Italwarmi

PN-EN 10088-1:2007 Želiwo szare EN-GJL-250, ... PN-ISO 1629: NBR 2005 NBR 2005 NBR 2005 PN16 (PNIO) [mm] 110 125 145 160 180 210 240 295 355 (350) 410 (400)

http://italwarmi.it/vf/wp-content/uploads/2013/04/resilient-gate-25022511-opening-indicator.pdf

Date added: March 28, 2014 - Views: 1

pdf
THREE-WAY CONTROL VALVES TYPE Z - POLNA corp

three-way control valves type z ... Čsn en iso 14001:2005 ... x6crnimoti 17-12-2 ; (1.4571) pn-en 10088 x17crni 16-2 ; ...

http://www.polnacorp.eu/uploads/produkty/soubory/Z3_en.pdf

Date added: August 18, 2013 - Views: 3

pdf
SPECIFICATIONS - AVK SVMC

... 1.1 x PN Body: 1.5 x PN Description Body Disk ... Stainless Steel BS EN 10088 Gr. 1.4057 Bronze ... 9/16/2005 2:16:38 PM ...

http://catalog.avksvmc.com/datasheets/Check%20Valves/641-01.pdf

Date added: February 15, 2014 - Views: 5

pdf
RFABRYKA ARMATUR 7080

pn-en 1982: 2010, pn-iso 1629: 2005 5 ( ? 8 = 4 5 ; l 5 @ 6 0 2 5 n i 0 o a b 0 ; l x5crni18-10 ... pn-en 10088-1: 2007 13 @ > = h b 5 9 = ' c 3 c = en-gjs-400-15

http://www.optimasnab.ru/images/File/7080%20ru+.pdf

Date added: October 27, 2013 - Views: 1

pdf
R SA 9114

PN-EN 10088-1: 2007 8 Rura dystansowa Äèñòàíöèîííàÿ ... PN-ISO 1629: 2005 13 Kó³ko

http://jafarpoland.ru/images/download/katalog/akcesoria/karty/9114.pdf

Date added: January 16, 2014 - Views: 1

pdf
R FABRYKAARMATUR 2502

epdm, pn-iso 1629: 2005 x17crni16-2, pn-en 10088-1:2007 Ñòàëü x20cr13 x20cr13 pn-en 10088-1:2007

http://www.optimasnab.ru/images/File/2502-2511_karta_kat_RU_001.pdf

Date added: October 4, 2013 - Views: 1

pdf
R SA 9112

PN-EN 10088-1: 2007 ... Guma EPDM/NBR PN-ISO 1629: 2005 Stal XCrNi1810 PN-EN 10088-1: 2007 Stal XCrNi1810 PN-EN 10088-1: 2007 Stal A2 PN-EN ISO 4017: 2011 STAL A4

http://jafarpoland.ru/images/download/katalog/akcesoria/karty/9112.pdf

Date added: December 30, 2013 - Views: 1

pdf
POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY - Sklep PKN

... Warszawa 2009 nr ref. PN-EN 13084-7:2006/AC:2009 ... EN 13084-7:2005/AC April 2009 Avril 2009 ... EN 10088 X5CrNi 18 10 1.4301 D

https://sklep.pkn.pl/fileuploader/download/download/?d=0&fileId=6102

Date added: April 27, 2014 - Views: 5

pdf
C:UsersuserDesktopMomentaneo cmm3 - Italwarmi

diugošé zabudowy wg PN-EN 558-1: 2001 ... PN-ISO 1629: 2005 Mosiqdz PN-EN 1982:2010 Stal X20Cr13 PN-EN 10088- Gurna EPDM, PN-ISO 1629: Gurna EPDM,

http://www.italwarmi.it/vf/wp-content/uploads/2013/04/resilient-gate-20022111-PN25.pdf

Date added: February 26, 2014 - Views: 1

pdf
SPECIFICATIONS - Glenfield

Seat: 1.1 x PN Body: 1.5 x PN ... Stainless Steel BS EN 10088 Gr. 1.4401 Internal and external, ... 9/16/2005 2:14:51 PM ...

http://www.glenfield.co.uk/download.php?file=DS11_0805_1%20Series%20851_50.pdf

Date added: June 14, 2013 - Views: 3

pdf
9113H ru

pn-en 10088-1: 2007 ... pn-iso 1629: 2005 13 Êîëåñî ×óãóí en-gjl-250 pn-en 1561: 2000 14 Ïðóæèííûé øòûðü Ñòàëü st3s/zn5 pn-en iso 8752

http://fs-sintez.ru/doc/9113.pdf

Date added: August 6, 2013 - Views: 3

pdf
Jafar задвижка шиберная с электроприводом - с

PN-EN 10088-1:2007 9 Kolumna, St al 12X PN -89/ Tube Êîëîíà H-84023.05 ... PN-ISO 1629:2005 18 Napêd ...

http://www.master-prom.ru/view/jafar/6598/jafar_2905.pdf

Date added: May 14, 2014 - Views: 1