Pasqyrat Financiare pdfs

Searching:
Download
Pasqyrat Financiare - Fast Download

Download Pasqyrat Financiare from our fatest mirror

IAS 27 Pasqyrat Financiare te Konsoliduara dhe...

1597 dl's @ 5374 KB/s

pdf
IAS 27 Pasqyrat Financiare te Konsoliduara dhe...

Pasqyrat Financiare të Konsoliduara dhe Individuale Objekti 1 Ky Standard do të zbatohet gjatë përgatitjes dhe paraqitjes të pasqyrave financiare të ...

http://kkk.gov.al/foto/uploads/File/SNK_Requirements/IAS%2027%20Pasqyrat%20Financiare%20te%20Konsoliduara%20dhe%20Individuale.pdf

Date added: January 19, 2014 - Views: 1

pdf
Pasqyrat Financiare dhe mënyra e plotësimit të...

1 Pasqyrat Financiare dhe mënyra e plotësimit të tyre Në materialin vijues do të jepet një guidë e përgjithshme në lidhje me rregullat bazë, në

http://ekonomia.weebly.com/uploads/4/3/9/9/4399336/pasqyrat-financiare-miratuar-nga-kkk-2008-nr-4.pdf

Date added: August 11, 2013 - Views: 14

pdf
IAS 1 Paraqitja e Pasqyrave Financiare

Pasqyrat financiare nuk duhet të përshkruhen si të pajtueshme me SNRF-të në rast se ato nuk janë në pajtueshmëri me të gjitha kërkesat e SNRF-ve.

http://www.kkk.gov.al/foto/uploads/File/SNK_Requirements/IAS%201%20Paraqitja%20e%20Pasqyrave%20Financiare.pdf

Date added: February 18, 2014 - Views: 1

pdf
Pasqyrat Financiare dhe Raporti i Auditorit të...

Pasqyrat financiare janë përgatitur në pajtueshmëri me udhëzimin aktual administrativ dhe SNKSP; Të mirëmbahet një listë e plotë e pronës, ...

http://www.oag-rks.org/repository/docs/Shtime__31_12_2011_Final_alb_222045.pdf

Date added: April 14, 2013 - Views: 17

pdf
. k I L. DATt £f- J'

PASQYRAT FINANCIARE TE SHOQERISE "ALBTELECOM" SHA PER USHTRIMIN E MBYLLUR ME 31 DHJETOR 2012 . Mars 2013 • I . Albtelecom sh.a . Pasqyra e Pozicionit Financiar . 2.

http://www.albtelecom.al/pdf/Copy-of-Bilanci-i-AT-2012.pdf

Date added: May 20, 2014 - Views: 1

pdf
KOMUNA E MITROVICËS

KOMUNA E MITROVICËS Raporti i Auditorit të Pavarur dhe Pasqyrat Financiare për fund vitin 31 Dhjetor 2010

http://kk.rks-gov.net/mitrovice/getattachment/Municipality/Assembly/Reports/Raporti-i-auditimit-te-Komunes-2010/Raporti-i-auditimit-te-Komunes-2010.pdf.aspx

Date added: December 9, 2013 - Views: 3

pdf
PASQYRAT FINANCIARE TE BQK-së /Për tremujorin e...

BQK - Pasqyrat Financiare për tremujorin e dytë 2011 Faqe 2 prej 14 Pasqyra e gjendjes financiare sipas të dhënave me Shëni m 30 Qershor 2011 31 Dhjetor 2010

http://www.bqk-kos.org/repository/docs/2011/Pasqyrat%20financiare%20tremujori%20i%20dyte%202011.pdf

Date added: August 7, 2013 - Views: 3

pdf
RAIFFEISEN BANK SH.A.

RAIFFEISEN BANK SH.A. Pasqyrat Financiare të Veçanta për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2008 (dhe raporti i audituesve të pavarur)

http://www.raiffeisen.al/images/uploads/documents/pdf/IFRS_Pasqyrat_Financiare_t%c3%ab_Ve%c3%a7anta_2008.pdf

Date added: May 21, 2015 - Views: 1

pdf
RAPORTI FINANCIAR BUXHETI I KOSOVËS, TË HYRAT E...

AGJENCIA KOSOVARE E PRIVATIZIMIT PASQYRAT FINANCIARE Numri i punetoreve DEPARTAMENTI I FINANCAVE DHE BUXHETIT Raporti i numrit të punëtorëve

http://pak-ks.org/repository/docs/130411_Raportet_Financiare_Buxheti_i_Kosoves,_te_hyrat_e_dedikuara_dhe_donatoret_Janar-Mars_2013_SHQIP.pdf

Date added: March 2, 2015 - Views: 1

pdf
REPUBLIKA E KOSOVËS ZYRA E AUDITORIT TË...

republika e kosovËs zyra e auditorit tË pËrgjithshËm nr. i dokumentit: 21.2.1-2013-08 raporti i auditimit pËr pasqyrat financiare tË ministrisË sË financave

http://www.oag-rks.org/repository/docs/RaportiAuditimit_MF_2013_Shqip_919793.pdf

Date added: May 21, 2015 - Views: 1

pdf
Analiza e Gjendjes Financiare

Raporti Vjetor Pasqyrat Financiare Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve Pasqyra e Bilancit Pasqyra e Kapitalit të Pronarëve Pasqyra e Rrjedhjeve të arkës

http://ss-edu.info/df/materiale/Kreu%204%20-%20Analiza%20Financiare%20%5bCompatibility%20Mode%5d.pdf

Date added: December 18, 2014 - Views: 1

pdf
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVËS

Vërejtjet në Pasqyrat financiare 5 - 16 . PËRGJEGJËSIA E MENAXHMENTIT PËR BILANCET FINANCIARE TË KORPORATËS ENERGJETIKE TË KOSOVËS

http://www.kek-energy.com/doc/publikime/KEK%20-%202002%20IFRS%20Pasqyra%20financiare.pdf

Date added: May 17, 2013 - Views: 2

pdf
AUTORITETI I MBIKËQYRJES FINANCIARE BORDI U D H Ë...

AUTORITETI I MBIKËQYRJES FINANCIARE ... Pasqyrat FI 17Q, 18Q, 19Q, 20Q dhe 21Q raportohen në çdo rast brenda 30 ditëve kalendarike nga fundi i çdo tre

http://amf.gov.al/pdf/ligje/Udhezim%20nr.%20140%2026.09.2012.pdf

Date added: June 7, 2013 - Views: 1

pdf
kapiTulli X. paSqyraT Financiare për ViTin e...

Raporti vjetor 2011 190 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 191 kapiTulli X. paSqyraT Financiare për ViTin e mByllur më 31 DhJeTOr 2011 (Dhe rapOrTi i

http://www.bankofalbania.org/web/pub/kapitulli_x_pasqyrat_financiare_per_vitin_e_4889_1.pdf

Date added: August 11, 2013 - Views: 2

pdf
Raport i auditorit të pavarur Pasqyrat financiare...

OPERATOR SISTEMI, TRANSMISIONI DHE TREGU – KOSTT SH.A. Raport i auditorit të pavarur Pasqyrat financiare për vitin që mbaron më 31 Dhjetor 2008

http://www.kostt.com/kosttcms/images/stories/File/tjera/Raporti%20i%20Auditorit%20te%20Pavarur%202008_Shqip_per%20webfaqe.pdf

Date added: May 9, 2013 - Views: 2

pdf
PASQYRAT FINANCIARE - Agjencia Kosovare e...

pasqyrat financiare pËr periudhËn e pËrfunduar mË 30 shtator 2014 tabelat e raporteve financiare buxheti i kosovËs (fondi i pËrgjithshËm qeveritar, tË hyrat e ...

http://www.pak-ks.org/repository/docs/141031_PASQYRAT_FINANCIARE_Buxheti_i_Kosoves_Janar-Shtator_2014_searchable.compressed.pdf

Date added: January 26, 2015 - Views: 1

pdf
KAPITULL V. PASQYRAT FINANCIARE PËR VITIN E...

2012 Raporti Vjetor 138 Banka e Shqipërisë dhe paraqitjen e drejtë të pasqyrave financiare në mënyrë që të planifikojë procedura të përshtatshme auditimi ...

http://www.bankofalbania.org/web/pub/kap_5_5864_1.pdf

Date added: December 13, 2013 - Views: 1

pdf
AUTORITETI I MBIKEQYRJES FINANCIARE

Per: AUTORITETIN E MBIKQYRJES FINANCIARE Emri i propozuar i shoqerise se sigurimit: ... këtij formulari dhe të gjitha pasqyrat duhet të nënshkruhen dhe të datohen.

http://amf.gov.al/pdf/insfor/Formularet%20per%20Licencimin%20e%20Shoqerive%20te%20Sigurimit%20ne%20RSH.pdf

Date added: July 8, 2012 - Views: 1

pdf
UDHEZIM NR. 1 DATE 10.06.2014 “Per plotesimin e...

Pasqyrat Financiare”, Standartet Kombetare te Kontabilitetit, Ligji Nr. 8788 date 07/05/2001 “Per OJF-te”, Legjislacioni tatimor dhe doganor, Kodi Punes.

http://www.amshc.gov.al/web/doc/Udhezim-Nr.1-per-Raportimin-dhe-Monitorimin-financiar.pdf

Date added: February 9, 2014 - Views: 16

pdf
Banka NBG Albania Sh.A. - Raporti shqip IFRS'12

Banka NBG Albania sh.a. Raporti i auditorit të pavarur dhe pasqyrat financiare më dhe për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2012

http://www.nbgbank.al/skedare/Pasqyrat_financiare_e_re.pdf

Date added: February 18, 2014 - Views: 1

pdf
Pasqyrat Financiare dhe raporti i auditorit...

Pasqyrat Financiare dhe raporti i auditorit KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVËS SH.A. Për fund vitin dhe me 31 dhjetor 2011

http://www.kek-energy.com/doc/publikime/KEK%20Pasqyrat%20Financiare%202011%20ALB.PDF

Date added: July 18, 2013 - Views: 3

pdf
PASQYRAT FINANCIARE

Pasqyrat Financiare te Vitit 2011 Nr PASIVET DHE KAPIT All Shen1me Periudha Periudha Raportuese Para ardhese I PASIVET AFATSHKURTRA 3,327,385 15,679,156

http://www.albanianchildren.org/downloads/fshf_bilanc_2011.pdf

Date added: December 13, 2013 - Views: 5

pdf
PASQYRAT FINANCIARE Viti 2012 - Fondacioni...

Pasqyrat Financiare te Vitit 2012 PASJVET DHE KAPITALI Shenime Periudha Periudha Nr Raportuese Para ardhese I PASIVET AFATSHKURTRA 2,022,149 3,327,385

http://www.albanianchildren.org/downloads/fshf_bilanc_2012.pdf

Date added: January 19, 2014 - Views: 1

pdf
Republika e Kosovës

6 5. Pasqyrat financiare sipas nën-paragrafit nenit 4 paragrafi 1. nën-paragrafët 1.2 të këtij ligji do të auditohen nga fimat e auditmit ose auditor që janë ...

http://assembly-kosova.org/common/docs/ligjet/Ligji%20per%20kontabilitet%20raportim%20financiar%20dhe%20auditim.pdf

Date added: May 21, 2015 - Views: 1

pdf
Pasqyrat Financiare te Shoqerise : Romano Port...

Pasqyrat Financiare te Shoqerise : « Romano Port » sha Per periudhen e mbyllur me 31 Dhjetor 2012 Se Bashku me Raportin e Ekspertit Kontabel te Regjistruar

http://open.data.al/opencorporate/financial_statements_2012/pasqyratfinanciare2012RomanoPort.pdf.pdf

Date added: March 2, 2015 - Views: 1

pdf
Punim Seminarik Tregjet Financiare - free Ebooks...

Punim Seminarik Tregjet Financiare.pdf ... Konatbiliteti dhe pasqyrat financiare-----10. III.Banka Qendrore Evropiane ... SEKTORI INFORMAL EKONOMIK, ...

http://www.pdfsdocuments.com/punim-seminarik-tregjet-financiare.pdf

Date added: February 20, 2015 - Views: 1

pdf
N.SH.’’Univerzum Audit’’ PASQYRAT FINANCIARE DHE...

RAPORTI I AUDITORIT T Ё PAVARUR PËR MENAXHMENTIN E KUR ’’PRISHTINA ’’SH.A. Ne kemi audituar pasqyrat financiare të KUR ’’Prishtina ’’SH.A. që ...

http://mzhe.rks-gov.net/npmnp/repository/docs/Raporti_Final_i_Auditorit_te_Jashtem_2010_te_KRU_Prishtina.pdf

Date added: September 12, 2013 - Views: 1

pdf
Shërbime Kontabiliteti, Financiare dhe Fiskale

Shërbime Kontabiliteti, Financiare dhe Fiskale 1 Studio AL-TAX është krijuar prej më shumë se 10 vitesh më parë dhe është e vendosur në Tiranë.

http://eduart0.tripod.com/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/sherbimetestudios.pdf

Date added: November 22, 2012 - Views: 17

pdf
INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA SH.A.

INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA SH.A. Pasqyrat Financiare më . 31 Dhjetor 2013 (me raportin e audituesve të pavarur)

http://www.intesasanpaolobank.al/web/pub/ispa_ifrs_fs_2013_alb_final_968_1.pdf

Date added: July 5, 2014 - Views: 1

pdf
Kontabiliteti & Taksa

Pasqyrat Financiare”. Ligji percakton se te gjitha kompanite e biznesit te regjistruara ne shqiperi jane te detyruara te zbatojne Standartet Kombetare te ...

http://www.pbm.al/web/pub/kontabiliteti_taksa_alb_15_1.pdf

Date added: April 3, 2012 - Views: 15

pdf
PASQYRAT FINANCIARE TË FONDEVE NË MIRËBESIM

PASQYRAT FINANCIARE TË FONDEVE NË MIRËBESIM PËR PERIUDHËN E PËRFUNDUAR MË 31 DHJETOR 2014 TABELAT E RAPORTEVE FINANCIARE Raportet sipas nenit 20 të ligjit nr ...

http://files.pak-ks.org/PASQYRAT%20Financiare%20Janar%20-%20Dhjetor%202014_Fondet%20n%C3%AB%20Mir%C3%ABbesim.pdf

Date added: February 18, 2015 - Views: 1

pdf
Formular për SYLLABUS të Lëndës

Pasqyrat financiare te një ndermarrjeje për vitet 2009-2010 Plani i dizejnuar i mësimit: Java Ligjerata që do të zhvillohet Java e parë: Hyrje në Analizen e ...

http://ekonomiku.uni-pr.edu/getattachment/Departamentet/Bachelor/Departamenti05/3-Analiza-e-pasqyrave-financiare.pdf.aspx

Date added: November 26, 2013 - Views: 1

pdf
PASQYRA E TË ARDHURAVE PËR VITIN E PËRFUNDUAR më...

Te hyrat financiare 7,920.99 3,216.05 Zhvlersimi 770,307.73 753,557.46 Lejimet per borxhet e keqija 615,913.43 665,905.48

http://www.radoniqi.com/Uploads/Files/201104181533270.Pasqyrat%20finaciare%20per%20vitin%202010.pdf

Date added: July 16, 2013 - Views: 1

pdf
OPERATOR SISTEMI, TRANSMISIONI DHE TREGU – KOSTT...

OPERATOR SISTEMI, TRANSMISIONI DHE TREGU – KOSTT SH.A. Raporti i Auditorit të Pavarur dhe Pasqyrat Financiare për vitin që përfundon me 31 dhjetor 2009

http://www.kostt.com/kosttcms/images/stories/File/tjera/Raporti%20i%20Auditorit%20te%20Pavarur%20dhe%20Pasqyrat%20Financiare_31%20dhjetor%202009_per%20publikim.pdf

Date added: March 23, 2013 - Views: 2

pdf
Kompania e Ujësjellësit Rajonal Prishtina” SHA,

Kompania e Ujësjellësit Rajonal “Prishtina” sh.a Pasqyrat Financiare me dhe për vitin qe përfundon me 31 Dhjetor 2013 6 Pasqyra e pozitës financiare

http://kur-prishtina.com/new/wp-content/uploads/2014/09/Pasqyrat-financiare-dhe-raport-i-auditor%C3%ABve-t%C3%AB-pavarur-2013.pdf

Date added: October 23, 2014 - Views: 1

pdf
E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

Shoqëritë aksionare, në raportin e ecurisë së veprimtarisë dhe pasqyrat financiare vjetore duhet të përshijnë një dokument shpjegues, ...

http://www.tse.com.al/skedaret/1283339090-Ligji%20per%20tregtaret%20dhe%20shoqerite%20tregtare.pdf

Date added: February 4, 2014 - Views: 1

pdf
Pasqyrat Financiare dhe Raporti iAuditorit t6...

Emancipimi Civil Ma Ndryshe Pasqyrat Financiare dhe Raporti iAuditorit t6 Pava ru r 31 DHJETOR 201.2 (Ky raport p€rmban 9 faqe)

http://www.ecmandryshe.org/repository/docs/Pasqyrat_Financiare_dhe_Raporti_i_Auditorit_te_Pavarur.PDF

Date added: August 11, 2013 - Views: 3

pdf
Banka Kombëtare e Greqisë, Dega e Tiranës sh.a....

Banka Kombëtare e Greqisë, Dega e Tiranës sh.a. Raporti i auditorit të pavarur dhe pasqyrat financiare më dhe për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2011

http://www.nbgbank.al/skedare/NBG-IFRS_Financial_statements_and_audit_report_2011_alb.pdf

Date added: September 26, 2013 - Views: 2

pdf
Komuna e Kaçanikut - GAP

10 ZAP, Raporti i Auditimi mbi Pasqyrat Financiare të Komunës së Kaçanikut Mbyllur me 31 Dhjetor 2012, 06 Gusht 2013 http://oag-

http://www.institutigap.org/documents/11060_KACANIKU.pdf

Date added: May 12, 2015 - Views: 1

pdf
Raporti Vjetor 2010 - BKT

Pasqyrat financiare të konsoliduara janë përgatitur bazuar në koston historike përveç instrumenteve financiare të mbajtura për shitje, të cilat janë

http://www.bkt.com.al/doc/bktannual/raporti%20vjetor%202010.pdf

Date added: October 19, 2012 - Views: 6

pdf
Analiza e pasqyrave financiare: Përdoruesit e...

2 Analiza e pasqyrave financiare: Përdoruesit e treguesve financiarë Fadil Govori Universiteti i Prishtinës / FSHAB Pejë, Kosovë [email protected]

http://www.researchgate.net/profile/Fadil_Govori/publication/228078615_UNIVERSITETI_I_PRISHTINS_FAKULTETI_I_SHKENCAVE_T_APLIKUARA_N_BIZNES_-PEJ_Analiza_e_pasqyrave_financiare_Prdoruesit_e_treguesve_financiar_Financial_statements_analysis_Users_of_financial_ratios/links/0912f4fecb45bc855f000000.pdf

Date added: March 7, 2014 - Views: 14

pdf
INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA SH.A.

INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA SH.A. Pasqyrat FInanciare per periudhen deri me 31 Dhjetor 2010 (me raportin e audituesve te pavarur)

http://www.intesasanpaolobank.al/previewdoc.php?file_id=495

Date added: July 12, 2013 - Views: 2

pdf
Raporti i Auditorit të Pavarur dhe Pasqyrat...

Pasqyrat financiare janë përgatitur për vitet e përfunduara më 31 Dhjetor 2011 dhe 2010. Të dhënat aktuale dhe krahasuese të përcaktuara në këto pasqyra ...

http://www.mixmarket.org/sites/default/files/qelim_kosova.pdf

Date added: May 17, 2013 - Views: 4

pdf
U D H Ë Z U E S

Pasqyrat financiare që do të dorëzohen në Drejtoritë Rajonale Tatimore detyrimisht do të jenë të firmosura nga administratori dhe nga hartuesi.

http://www.ek-sk.com/attachments/article/164/Udhezues%20Bilanceve%202012.pdf

Date added: September 20, 2013 - Views: 6

pdf
RAPORT AUDITIMI - National Olympic Committee of...

RAPORT AUDITIMI. Per KOMITETIN OLIMPIK KOMBETAR SHQIPETAR . Ne kemi audituar Pasqyrat Financiare te KOMITETIT OLIMPIK KOMBETAR SHQIPTAR, per ushtrimin e mbyllur ...

http://nocalbania.org/wp-content/uploads/2012/02/Raporti_auditimit_viti2006.pdf

Date added: October 2, 2014 - Views: 1

pdf
mzhe.rks-gov.net

AEROPORTI NDERKOMBETAR I PRISHTINES "ADEM JASHARI" Raporti i Auditorit të Pavarur dhe Pasqyrat Financiare për vitin që ka përfunduar më 31 Dhjetor 2012

http://mzhe.rks-gov.net/npmnp/repository/docs/Raporti_i_Auditorit_te_Pavarur_te_Pasqyrave_Financiare_2012_ANP_Adem_Jashari.pdf

Date added: March 18, 2015 - Views: 1

pdf
Analiza E Pasqyrave Financiare Punim - free Ebooks...

Instruksione për Aplikantët mbi plotësimin e Aneksit 2.2-Pasqyrat Financiare Pjesa 2 e ... Ndërtimi ose Punime Rikonstruksioni ... nga faqja e Pasqyrave të ...

http://www.pdfsdocuments.com/analiza-e-pasqyrave-financiare-punim.pdf

Date added: December 9, 2014 - Views: 1

pdf
Pals Kindergarten Practice Assessment Samples

Pasqyrat Financiare Chesterfield Eoc Geometry Simulation Answers Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) 1 / 1. http://www.icecaps.com/ccrn-study-questions.pdf.

http://www.icecaps.org/pals-kindergarten-practice-assessment-samples.pdf

Date added: May 12, 2015 - Views: 1

pdf
FONDI I PENSIONIT VULLNETAR “SiCRED PENSIONS” ...

FONDI I PENSIONIT VULLNETAR “SiCRED PENSIONS” Pasqyrat financiare për vitin e mbyllur më 31 Dhjetor 2013 (me opinionin e audituesit të pavarur bashkëngjitur)

http://www.sicred-pensions.com.al/Web/pasqyrat_financiare_te_audituara_te_fondit_per_31_dhjetor_2013.pdf

Date added: September 30, 2014 - Views: 1