Pasqyrat Financiare pdfs

Searching:
Download
Pasqyrat Financiare - Fast Download

Download Pasqyrat Financiare from our fatest mirror

Pasqyrat Financiare dhe mënyra e plotësimit të tyre

7067 dl's @ 1049 KB/s

pdf
Pasqyrat Financiare dhe mënyra e plotësimit të tyre

1 Pasqyrat Financiare dhe mënyra e plotësimit të tyre Në materialin vijues do të jepet një guidë e përgjithshme në lidhje me rregullat bazë, në

http://ekonomia.weebly.com/uploads/4/3/9/9/4399336/pasqyrat-financiare-miratuar-nga-kkk-2008-nr-4.pdf

Date added: August 11, 2013 - Views: 14

pdf
LIGJ Nr.9228, datë 29.4.2004 PËR KONTABILITETIN DHE ...

LIGJ Nr.9228, datë 29.4.2004 PËR KONTABILITETIN DHE PASQYRAT FINANCIARE Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave,

http://www.kkk.gov.al/foto/uploads/File/Ligji%209228%20date%2029.04.2004.pdf

Date added: April 7, 2014 - Views: 2

pdf
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVËS - KEK

Vërejtjet në Pasqyrat financiare 5 - 16 . PËRGJEGJËSIA E MENAXHMENTIT PËR BILANCET FINANCIARE TË KORPORATËS ENERGJETIKE TË KOSOVËS Bilancet financiare përcjellëse të Korporatës Energjetike të Kosovës (në vazhdim të tekstit si “KEK”) janë

http://www.kek-energy.com/doc/publikime/KEK%20-%202002%20IFRS%20Pasqyra%20financiare.pdf

Date added: May 17, 2013 - Views: 2

pdf
Punim seminari - Articles that Inspire! - Blog

ANALIZA E PASQYRAVE FINANCIARE - IBM 2006-2008 2 Hyrje Pasqyrat financiare përgatiten për tu shfrytëzuar. Përmes tyre na mundësohet analizimi i “shëndetit” të firmës.

http://llogaria.weebly.com/uploads/2/2/1/0/2210506/analiza_financiare_ibm.pdf

Date added: December 16, 2011 - Views: 312

pdf
Raporti i Auditorit të Pavarur dhe Pasqyrat Financiare për ...

Opinioni i kualifikuar Në opinionin tonë, përveç efekteve të atyre korrigjimeve nëse do të ishin të nevojshëm për çështjet e diskutuara në paragrafin më lart, pasqyrat financiare të Organizatës

http://www.mixmarket.org/sites/default/files/qelim_kosova.pdf

Date added: May 17, 2013 - Views: 4

pdf
RAPORTI I AUDITIMIT PËR PASQYRAT VJETORE FINANCIARE TË ...

republika e kosovËs/republika kosova/republic of kosova zyra e auditorit tË pergjithshem / kancelarija generalnog revizora/office of the auditor general

http://www.oag-rks.org/repository/docs/RaportiAuditimit__MEF__2010_Shqip_239797.pdf

Date added: April 28, 2014 - Views: 2

pdf
IAS 27 Pasqyrat Financiare te Konsoliduara dhe Individuale

Pasqyrat Financiare të Konsoliduara dhe Individuale Objekti 1 Ky Standard do të zbatohet gjatë përgatitjes dhe paraqitjes të pasqyrave financiare të konsoliduara për një grup njësish ekonomike nën kontrollin e një shoqërie mëmë.

http://kkk.gov.al/foto/uploads/File/SNK_Requirements/IAS%2027%20Pasqyrat%20Financiare%20te%20Konsoliduara%20dhe%20Individuale.pdf

Date added: January 19, 2014 - Views: 1

pdf
STANDARDI KOMBTAR I KONTABILITETIT NR 2 - AL-Tax Home

SKK 2 bazohet në Standardin Ndërkombëtar të Kontabilitetit nr. 1 SNK 1, “Paraqitja e pasqyrave financiare” SNK 7, “Pasqyrat e fluksit të parasë” dhe SNK 24 “Shpjegimet mbi palët e lidhura”.

http://eduart0.tripod.com/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/skk2.pdf

Date added: November 30, 2012 - Views: 1

pdf
kapiTulli X. paSqyraT Financiare për ViTin e mByllur më 31 ...

Raporti vjetor 2011 190 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 191 kapiTulli X. paSqyraT Financiare për ViTin e mByllur më 31 DhJeTOr 2011 (Dhe rapOrTi i

http://www.bankofalbania.org/web/pub/kapitulli_x_pasqyrat_financiare_per_vitin_e_4889_1.pdf

Date added: August 11, 2013 - Views: 2

pdf
PASQYRAT FINANCIARE TE BQK-së /Për tremujorin e dytë 2011 ...

BQK - Pasqyrat Financiare për tremujorin e dytë 2011 Faqe 2 prej 14 Pasqyra e gjendjes financiare sipas të dhënave me Shëni m 30 Qershor 2011 31 Dhjetor 2010

http://www.bqk-kos.org/repository/docs/2011/Pasqyrat%20financiare%20tremujori%20i%20dyte%202011.pdf

Date added: August 7, 2013 - Views: 3

pdf
Pasqyrat Financiare dhe Raporti i Auditorit të Pavarur ...

Pasqyrat financiare janë përgatitur në pajtueshmëri me udhëzimin aktual administrativ dhe SNKSP; Të mirëmbahet një listë e plotë e pronës, impiantit dhe pajisjeve; Të vendoset një system automatik i faturimit për të gjitha llojet e taksave;

http://www.oag-rks.org/repository/docs/Shtime__31_12_2011_Final_alb_222045.pdf

Date added: April 14, 2013 - Views: 17

pdf
UDHEZIM NR. 1 DATE 10.06.2014 “Per plotesimin e raporteve ...

Pasqyrat Financiare”, Standartet Kombetare te Kontabilitetit, Ligji Nr. 8788 date 07/05/2001 “Per OJF-te”, Legjislacioni tatimor dhe doganor, Kodi Punes. AMSHC eshte institucioni qe menaxhon kanalizimin e fondeve te shtetit shqiptar ne mbeshtetje te projekteve te OJF-ve,

http://www.amshc.gov.al/web/doc/Udhezim-Nr.1-per-Raportimin-dhe-Monitorimin-financiar.pdf

Date added: February 9, 2014 - Views: 8

pdf
PASQYRAT FINANCIARE TE BQK-së /Për tremujorin e dytë 2012 ...

BQK - Pasqyrat Financiare për tremujorin e Dytë 2012 Faqe 5 prej 15 Pasqyrat financiare te Bankës Qendrore te Republikës se Kosovës 1. Institucioni Raportues

http://www.bqk-kos.org/repository/docs/2012/Pasqyrat%20financiare%20BQK%20Qershor%202012.pdf

Date added: June 18, 2013 - Views: 1

pdf
AUTORITETI I MBIKËQYRJES FINANCIARE BORDI U D H Ë Z I M ...

AUTORITETI I MBIKËQYRJES FINANCIARE ... Pasqyrat FI 17Q, 18Q, 19Q, 20Q dhe 21Q raportohen në çdo rast brenda 30 ditëve kalendarike nga fundi i çdo tre mujori. ER: Kurset e këmbimit FI 1Q: Bilanci – Aktivi FI 2Q: Bilanci – Pasivi

http://amf.gov.al/pdf/ligje/Udhezim%20nr.%20140%2026.09.2012.pdf

Date added: June 7, 2013 - Views: 1

pdf
KAPITULL V. PASQYRAT FINANCIARE PËR VITIN E MBYLLUR MË 31 ...

Pasqyrat financiare janë përgatitur në përputhje me politikat kontabël të përshtatura në anualin e Kontabilitetit të Bankës, miratuar nga Këshilli i M Ministrave me Vendimin Nr. 50, datë 26 janar 2001 dhe politika të tjera të

http://www.bankofalbania.org/web/pub/kap_5_5864_1.pdf

Date added: December 13, 2013 - Views: 1

pdf
Banka NBG Albania Sh.A. - Raporti shqip IFRS'12

Banka NBG Albania sh.a. Raporti i auditorit të pavarur dhe pasqyrat financiare më dhe për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2012

http://www.nbgbank.al/skedare/Pasqyrat_financiare_e_re.pdf

Date added: February 18, 2014 - Views: 1

pdf
AUTORITETI I MBIKËQYRJES FINANCIARE

Material Edukues AUTORITETI I MBIKËQYRJES FINANCIARE 3 datës së mbledhjes së përgjithshme vjetore të asamblesë së emetuesit dhe jo më shumë se 6

https://www.amf.gov.al/pdf/publikime2/edukimi/letra/fDetyrimet%20e%20Emetuesve%20per%20Informim%20te%20Vazhdueshem%20te%20Investitoreve%20-%20Material%20Edukues%20(PDF).pdf

Date added: July 18, 2014 - Views: 1

pdf
INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA SH.A.

INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA SH.A. Pasqyrat FInanciare per periudhen deri me 31 Dhjetor 2010 (me raportin e audituesve te pavarur)

http://www.intesasanpaolobank.al/previewdoc.php?file_id=495

Date added: July 12, 2013 - Views: 2

pdf
Analiza e Gjendjes Financiare

Raporti Vjetor Pasqyrat Financiare Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve Pasqyra e Bilancit Pasqyra e Kapitalit të Pronarëve Pasqyra e Rrjedhjeve të arkës

http://ss-edu.info/df/materiale/Kreu%204%20-%20Analiza%20Financiare%20[Compatibility%20Mode].pdf

Date added: December 17, 2012 - Views: 7

pdf
Pasqyrat Financiare dhe Raporti iAuditorit t6 Pava ru r

Emancipimi Civil Ma Ndryshe Pasqyrat Financiare dhe Raporti iAuditorit t6 Pava ru r 31 DHJETOR 201.2 (Ky raport p€rmban 9 faqe)

http://www.ecmandryshe.org/repository/docs/Pasqyrat_Financiare_dhe_Raporti_i_Auditorit_te_Pavarur.PDF

Date added: August 11, 2013 - Views: 3

pdf
Raport i auditorit të pavarur Pasqyrat financiare për vitin ...

OPERATOR SISTEMI, TRANSMISIONI DHE TREGU – KOSTT SH.A. Raport i auditorit të pavarur Pasqyrat financiare për vitin që mbaron më 31 Dhjetor 2008

http://www.kostt.com/kosttcms/images/stories/File/tjera/Raporti%20i%20Auditorit%20te%20Pavarur%202008_Shqip_per%20webfaqe.pdf

Date added: May 9, 2013 - Views: 2

pdf
N.SH.’’Univerzum Audit’’ PASQYRAT FINANCIARE DHE ...

RAPORTI I AUDITORIT T Ё PAVARUR PËR MENAXHMENTIN E KUR ’’PRISHTINA ’’SH.A. Ne kemi audituar pasqyrat financiare të KUR ’’Prishtina ’’SH.A. që përbëhen prej Bilancit të

http://mzhe.rks-gov.net/npmnp/repository/docs/Raporti_Final_i_Auditorit_te_Jashtem_2010_te_KRU_Prishtina.pdf

Date added: September 12, 2013 - Views: 1

pdf
Kompania Regjionale e Ujit “Radoniqi” Sh.a, Gjakovë

3 Raporti i Auditorit të Pavarur Për Menaxhmentin dhe Aksionaret e Kompanisë Regjionale te Ujit “Radoniqi” Sh.a, Gjakovë Ne kemi audituar pasqyrat financiare përcjellëse të Kompanisë Regjionale te Ujit “Radoniqi”

http://mzhe.rks-gov.net/npmnp/repository/docs/31-10-2012_41108Pasqyrat_financiare_te_audituara_2009_dhe_raporti_i_auditorit_te_jashtem.pdf

Date added: September 20, 2013 - Views: 1

pdf
Kontabiliteti & Taksa - PBM accounting, auditing and ...

Pasqyrat Financiare”. Ligji percakton se te gjitha kompanite e biznesit te regjistruara ne shqiperi jane te detyruara te zbatojne Standartet Kombetare te kontabilitetit. Ligji percakton edhe subjektet qe jane te detyruara te zbatojne standartet nderkombetare te

http://www.pbm.al/web/pub/kontabiliteti_taksa_alb_15_1.pdf

Date added: April 3, 2012 - Views: 15

pdf
Shërbime Kontabiliteti, Financiare dhe Fiskale - AL-Tax Home

Shërbime Kontabiliteti, Financiare dhe Fiskale 1 Studio AL-TAX është krijuar prej më shumë se 10 vitesh më parë dhe është e vendosur në Tiranë.

http://eduart0.tripod.com/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/sherbimetestudios.pdf

Date added: November 22, 2012 - Views: 16

pdf
PASQYRAT FINANCIARE - Fondacioni Fëmijet Shqiptarë

Pasqyrat Financiare te Vitit 2011 Nr A K T I v E T Shenime Periudha Periudha Raportuese Para ardhese I AKTIVET AFATSHKURTRA 1 Aktivet monetare 120,194,436 175,292,764

http://www.albanianchildren.org/downloads/fshf_bilanc_2011.pdf

Date added: December 13, 2013 - Views: 5

pdf
PASQYRAT FINANCIARE Viti 2012 - Fondacioni Fëmijet Shqiptarë

Pasqyrat Financiare te Vitit 2012 Nr A K T I v E T Shenime Periudha Periudha Raportuese Para ardhese I AKTIVET AFATSHKURTRA 1 Aktivet monetare 193,048,381 120,194,436

http://www.albanianchildren.org/downloads/fshf_bilanc_2012.pdf

Date added: January 19, 2014 - Views: 1

pdf
FONDI I PENSIONIT VULLNETAR “SiCRED PENSIONS” Pasqyrat ...

FONDI I PENSIONIT VULLNETAR “SiCRED PENSIONS” Pasqyrat financiare për vitin e mbyllur më 31 Dhjetor 2013 (me opinionin e audituesit të pavarur bashkëngjitur)

http://www.sicred-pensions.com.al/Web/pasqyrat_financiare_te_audituara_te_fondit_per_31_dhjetor_2013.pdf

Date added: September 30, 2014 - Views: 1

pdf
Banka Kombëtare e Greqisë, Dega e Tiranës sh.a. Raporti i ...

Banka Kombëtare e Greqisë, Dega e Tiranës sh.a. Raporti i auditorit të pavarur dhe pasqyrat financiare më dhe për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2011

http://www.nbgbank.al/skedare/NBG-IFRS_Financial_statements_and_audit_report_2011_alb.pdf

Date added: September 26, 2013 - Views: 2

pdf
AUTORITETI I MBIKEQYRJES FINANCIARE - Kreu - Kreu

Neni 3 Autoriteti liçencues 3.1 Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, i cili në këtë rregullore do të quhet Autoriteti, në zbatim të Ligjit nr. 9572, datë 03.07.2006 “Për Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare

http://www.qkr.gov.al/nrc/ligjet/amf/rregullore13.pdf

Date added: October 6, 2012 - Views: 2

pdf
RAPORT AUDITIMI MBI PASQYRAT FINANCIARE TË AGJENCISË ...

duhet të përgatisë dhe t’i dorëzoj Kuvendit dhe PSSP-së një raport lidhur me pasqyrat financiare të organizatave buxhetore për vitin e kaluar, ku AGJ jep opinionin e saj nëse

http://oldoag.rks-gov.net/Raportet%20shqip/Angjensionet/Agjensioni%20Kosovare%20i%20Mirebesimit-2007%20shqip.pdf

Date added: January 19, 2014 - Views: 1

pdf
PROGRAMI PËR DY PROVIMET E PARA TË AFTËSISË PROFESIONALE ...

1 – Ligji per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare Nr. 9228 dt. 29.04.2004 2 – Standardet Kombetare te Kontabilitetit te publikuara ne faqen e internetit ne adresen www.minfin.gov.al , ose te publikuara ne forme teksti nga KKK-ja,

http://ikm-al.com/Njoftim.pdf

Date added: March 9, 2012 - Views: 17

pdf
KONTABILITETI DHE ANALIZA FINANCIARE për jospecialistët

PASQYRAT FINANCIARE KRYESORE31 Dokumentet që përshkruam më sipër: - Ditari i Kontabilitetit - Libri i Madh - Bilanci Vërtetues janë dokumentet kryesore të sistemit kontabël, nëpërmjet të cilave gjenerohen raportet fi nanciare.

http://finexp-al.weebly.com/uploads/4/2/4/3/4243120/kontabiliteti_per_jopecialistet.pdf

Date added: November 6, 2011 - Views: 26

pdf
Kompania e Ujësjellësit Rajonal Prishtina” SHA,

Kompania e Ujësjellësit Rajonal “Prishtina” sh.a Pasqyrat Financiare me dhe për vitin qe përfundon me 31 Dhjetor 2013 6 Pasqyra e pozitës financiare

http://kur-prishtina.com/new/wp-content/uploads/2014/09/Pasqyrat-financiare-dhe-raport-i-auditor%C3%ABve-t%C3%AB-pavarur-2013.pdf

Date added: October 23, 2014 - Views: 1

pdf
Pasqyrat Financiare dhe raporti i auditorit KORPORATA ...

Pasqyrat Financiare dhe raporti i auditorit KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVËS SH.A. Për fund vitin dhe me 31 dhjetor 2011

http://www.kek-energy.com/doc/publikime/KEK%20Pasqyrat%20Financiare%202011%20ALB.PDF

Date added: July 18, 2013 - Views: 3

pdf
Analiza e pasqyrave financiare: Përdoruesit e treguesve ...

Pasqyrat financiare janë prezentime financiare të strukturuara të gjendjes financiare dhe transaksioneve të kryera nga ana e ndërmarrjes. Sipas SNK/IAS, pasqyrat financiare sigurojnë informacion për: Mjetet Detyrimet Kryegjënë

http://www.researchgate.net/profile/Fadil_Govori/publication/228078615_UNIVERSITETI_I_PRISHTINS_FAKULTETI_I_SHKENCAVE_T_APLIKUARA_N_BIZNES_-PEJ_Analiza_e_pasqyrave_financiare_Prdoruesit_e_treguesve_financiar_Financial_statements_analysis_Users_of_financial_ratios/links/0912f4fecb45bc855f000000

Date added: March 7, 2014 - Views: 14

pdf
Banka Amerikane e Shqipë Sh.a. - Faqja Zyrtare e Intesa ...

Banka Amerikane e Shqipërisë Sh.a. Pasqyrat financiare të konsoliduara për periudhen deri me 31 Dhjetor 2007 (me raportin e auditorëve të pavarur)

http://www.intesasanpaolobank.al/web/pub/auditors_report_alb_128_1.pdf

Date added: September 13, 2012 - Views: 2

pdf
KOMUNA E MITROVICËS - Ueb sajtet e komunave te Republikes ...

KOMUNA E MITROVICËS Raporti i Auditorit të Pavarur dhe Pasqyrat Financiare për fund vitin 31 Dhjetor 2010

http://kk.rks-gov.net/mitrovice/getattachment/Municipality/Assembly/Reports/Raporti-i-auditimit-te-Komunes-2010/Raporti-i-auditimit-te-Komunes-2010.pdf.aspx

Date added: December 9, 2013 - Views: 3

pdf
OPERATOR SISTEMI, TRANSMISIONI DHE TREGU – KOSTT SH.A ...

OPERATOR SISTEMI, TRANSMISIONI DHE TREGU – KOSTT SH.A. Raporti i Auditorit të Pavarur dhe Pasqyrat Financiare për vitin që përfundon me 31 dhjetor 2009

http://www.kostt.com/kosttcms/images/stories/File/tjera/Raporti%20i%20Auditorit%20te%20Pavarur%20dhe%20Pasqyrat%20Financiare_31%20dhjetor%202009_per%20publikim.pdf

Date added: March 23, 2013 - Views: 2

pdf
(dhe raporti i audituesit të pavarur)

(dhe raporti i audituesit të pavarur) PASQYRAT FINANCIARE PËR VITIN E MBYLLUR MË 31 DHJETOR 2009

http://www.alphabank.al/files/1/Annual_Report_2009.pdf

Date added: December 10, 2012 - Views: 1

pdf
E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË - Universiteti Planetar i Tiranës

354 STANDARDI NDËRKOMBËTAR I KONTABILITETIT 27 PASQYRAT FINANCIARE INDIVIDUALE Objektivi 1. Objektivi i këtij Standardi është të përshkruajë kërkesat lidhur me kontabilizimin dhe dhënien

http://data.planetar.edu.al/files/9-2012997.pdf

Date added: March 7, 2014 - Views: 1

pdf
Standardi Ndërkombëtar i Kontabilitetit 29

pasqyrat financiare të çdo njësie ekonomike nga fillimi i periudhës raportuese në të cilën ajo identifikon ekzistencën e hiperinflacionit në vendin me monedhën e të cilit ajo raporton. Riparaqitja e pasqyrave financiare

http://www.ek-sk.com/files/IAS%2029%20Raportimi%20Financiar%20ne%20Ekonomite%20Hiperinflacioniste.pdf

Date added: March 31, 2014 - Views: 1

pdf
UNIVERSITETI I PRISHTINËS Lenda: ANALIZA FINANCIARE 2

6.Pasqyrat financiare te nje ndermarrjeje per vitet 2008-2010 b) Materiali i gjerë: 1. James C.Van Horne,John M.Wachowicz,Jr.”Fundamentals Financial Management”Prentice Hall,2004(botimi ne gjuhen kroate) 2.

http://ekonomiku.uni-pr.edu/getattachment/Departamentet/Master/Departamenti06/Analiza-financiare-2.pdf.aspx

Date added: January 6, 2014 - Views: 3

pdf
CREDIT AGRICOLE BANK ALBANIA SH.A.

42 AnnuAl report 2013 AnnuAl report 2013 43 2.2 adoPtion of new or revised standards and interPretations The Bank has adopted all new and revised Standards and

http://www.credit-agricole.al/wp-content/uploads/2013/04/pasqyrat-financiare-anglisht.pdf

Date added: July 25, 2014 - Views: 1

pdf
POSTA DHE TELEKOMUNIKACIONI I KOSOVËS SH.A.

POSTA DHE TELEKOMUNIKACIONI I KOSOVËS SH.A. Shënime për Pasqyrat Financiare për vitin që përfundon me 31 Dhjetor 2011 (në mijë Euro, pos nëse deklarohet ndryshe)

http://www.ptkonline.com/ptk/grab?file=TVRJd01qTXdYMlpwYmk1d1pHWT0=&f=Y21Gd2IzSjA=

Date added: May 10, 2013 - Views: 2

pdf
Posta dhe Telekomunikacioni i Kosovës Sh.a. Pasqyrat ...

Posta dhe Telekomunikacioni i Kosovës Sh.a. Pasqyrat Financiare dhe Raporti i Auditorit të Pavarur 31 Dhjetor 2010

http://www.ptkonline.com/ptk/grab?file=TVRRek1UTXdYM0poY0Y4eU1ERXdMbkJrWmc9PQ==&f=Y21Gd2IzSjA=

Date added: April 7, 2013 - Views: 7

pdf
REPUBLIKA E KOSOVËS ZYRA E AUDITORIT TË PERGJITHSHEM ...

republika e kosovËs zyra e auditorit tË pergjithshem nr. dokumentit: 21.16.1-2011-08 raporti i auditimit pËr pasqyrat vjetore financiare tË ministrisË se

http://www.gazetajnk.com/repository/docs/raporti_i_auditorit_te_pergjithshem.pdf

Date added: October 25, 2013 - Views: 1

pdf
TURKIYE IS BANKASI A.S. – DEGA NË KOSOVË - İŞBANK Kosovo

TURKIYE IS BANKASI A.S. – DEGA NË KOSOVË Pasqyrat financiare për vitin e mbyllur më 31 Dhjetor 2013 (së bashku me raportin e audituesve të pavarur)

http://www.isbankkosova.com/images/pdf/Kosova22013.pdf

Date added: October 2, 2014 - Views: 1

pdf
Institucioni Financiar Jo Bankar Lesna Sh.a. Raporti i ...

Institucioni Financiar Jo Bankar Lesna Sh.a. Raporti i Auditorit te Pavarur dhe Pasqyrat Financiare për fund vitin 31 Dhjetor 2011

http://www.mixmarket.org/sites/default/files/if_lesna.pdf

Date added: September 20, 2013 - Views: 1

pdf
. k I L. DATt £f- J' - ALBtelecom & Eagle mobile

PASQYRAT FINANCIARE TE SHOQERISE "ALBTELECOM" SHA PER USHTRIMIN E MBYLLUR ME 31 DHJETOR 2012 . Mars 2013 • I . Albtelecom sh.a . Pasqyra e Pozicionit Financiar . 2. Pasqyra e te Ardhurave Gjitheperfshirese . 3. Pasqyra e Flukseve te Parase 4

http://www.albtelecom.al/pdf/Copy-of-Bilanci-i-AT-2012.pdf

Date added: May 20, 2014 - Views: 1