Pasqyrat Financiare pdfs

Searching:
Download
Pasqyrat Financiare - Fast Download

Download Pasqyrat Financiare from our fatest mirror

LIGJ Nr.9228, datë 29.4.2004 PËR KONTABILITETIN...

5155 dl's @ 8780 KB/s

pdf
LIGJ Nr.9228, datë 29.4.2004 PËR KONTABILITETIN...

LIGJ Nr.9228, datë 29.4.2004 PËR KONTABILITETIN DHE PASQYRAT FINANCIARE Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të ...

http://www.kkk.gov.al/foto/uploads/File/Ligji%209228%20date%2029.04.2004.pdf

Date added: April 7, 2014 - Views: 2

pdf
Pasqyrat Financiare dhe mënyra e plotësimit të...

1 Pasqyrat Financiare dhe mënyra e plotësimit të tyre Në materialin vijues do të jepet një guidë e përgjithshme në lidhje me rregullat bazë, në

http://ekonomia.weebly.com/uploads/4/3/9/9/4399336/pasqyrat-financiare-miratuar-nga-kkk-2008-nr-4.pdf

Date added: August 11, 2013 - Views: 14

pdf
IAS 27 Pasqyrat Financiare te Konsoliduara dhe...

Pasqyrat Financiare të Konsoliduara dhe Individuale Objekti 1 Ky Standard do të zbatohet gjatë përgatitjes dhe paraqitjes të pasqyrave financiare të ...

http://kkk.gov.al/foto/uploads/File/SNK_Requirements/IAS%2027%20Pasqyrat%20Financiare%20te%20Konsoliduara%20dhe%20Individuale.pdf

Date added: January 19, 2014 - Views: 1

pdf
Pasqyrat financiare 2008 9 10 - rks-gov.net

19 Istog Municipality Section 9. Statement of Cash Receipts and Payments for the year ended 31 December 2010 (Amounts in thousands of EUR, unless otherwise stated ...

http://kk.rks-gov.net/istog/getattachment/9f794de7-4daf-4dcf-ae8d-c74fe48506b9/Pasqyrat-financiare-2008_9_10.aspx

Date added: March 29, 2015 - Views: 1

pdf
Pasqyrat Financiare dhe Raporti i Auditorit të...

Pasqyrat financiare janë përgatitur në pajtueshmëri me udhëzimin aktual administrativ dhe SNKSP; Të mirëmbahet një listë e plotë e pronës, ...

http://www.oag-rks.org/repository/docs/Shtime__31_12_2011_Final_alb_222045.pdf

Date added: April 14, 2013 - Views: 17

pdf
Raporti i Auditorit të Pavarur dhe Pasqyrat...

Pasqyrat financiare janë përgatitur për vitet e përfunduara më 31 Dhjetor 2011 dhe 2010. Të dhënat aktuale dhe krahasuese të përcaktuara në këto pasqyra ...

http://www.mixmarket.org/sites/default/files/qelim_kosova.pdf

Date added: May 17, 2013 - Views: 4

pdf
RAPORTI I AUDITIMIT PËR PASQYRAT VJETORE ...

republika e kosovËs/republika kosova/republic of kosova zyra e auditorit tË pergjithshem / kancelarija generalnog revizora/office of the auditor general

http://www.oag-rks.org/repository/docs/RaportiAuditimit__MEF__2010_Shqip_239797.pdf

Date added: April 28, 2014 - Views: 2

pdf
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVËS

Vërejtjet në Pasqyrat financiare 5 - 16 . PËRGJEGJËSIA E MENAXHMENTIT PËR BILANCET FINANCIARE TË KORPORATËS ENERGJETIKE TË KOSOVËS

http://www.kek-energy.com/doc/publikime/KEK%20-%202002%20IFRS%20Pasqyra%20financiare.pdf

Date added: May 17, 2013 - Views: 2

pdf
Punim seminari - Articles that Inspire! - Blog

ANALIZA E PASQYRAVE FINANCIARE - IBM 2006-2008 2 Hyrje Pasqyrat financiare përgatiten për tu shfrytëzuar. Përmes tyre na mundësohet analizimi i “shëndetit ...

http://llogaria.weebly.com/uploads/2/2/1/0/2210506/analiza_financiare_ibm.pdf

Date added: December 16, 2011 - Views: 312

pdf
STANDARDI KOMBTAR I KONTABILITETIT NR 2

SKK 2 bazohet në Standardin Ndërkombëtar të Kontabilitetit nr. 1 SNK 1, “Paraqitja e pasqyrave financiare” SNK 7, “Pasqyrat e fluksit të parasë” dhe SNK ...

http://eduart0.tripod.com/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/skk2.pdf

Date added: November 30, 2012 - Views: 1

pdf
PASQYRAT FINANCIARE TE BQK-së /Për tremujorin e...

BQK - Pasqyrat Financiare për tremujorin e dytë 2011 Faqe 2 prej 14 Pasqyra e gjendjes financiare sipas të dhënave me Shëni m 30 Qershor 2011 31 Dhjetor 2010

http://www.bqk-kos.org/repository/docs/2011/Pasqyrat%20financiare%20tremujori%20i%20dyte%202011.pdf

Date added: August 7, 2013 - Views: 3

pdf
PASQYRAT FINANCIARE - Agjencia Kosovare e...

pasqyrat financiare pËr periudhËn e pËrfunduar mË 30 shtator 2014 tabelat e raporteve financiare buxheti i kosovËs (fondi i pËrgjithshËm qeveritar, tË hyrat e ...

http://www.pak-ks.org/repository/docs/141031_PASQYRAT_FINANCIARE_Buxheti_i_Kosoves_Janar-Shtator_2014_searchable.compressed.pdf

Date added: January 26, 2015 - Views: 1

pdf
PASQYRAT FINANCIARE

SHTYPSHKRONJA E LETRAVE ME VLERE J 61827076 U Rr.Qemal Stafa prane Tipografise Ushtarake, Tirane Prodhimi I Letrave me VLERE. PASQYRAT FINANCIARE

http://open.data.al/opencorporate/financial_statements_2013/SHTYPSHKRONJAELETRAVEMEVLERE.pdf

Date added: April 18, 2015 - Views: 1

pdf
kapiTulli X. paSqyraT Financiare për ViTin e...

Raporti vjetor 2011 190 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 191 kapiTulli X. paSqyraT Financiare për ViTin e mByllur më 31 DhJeTOr 2011 (Dhe rapOrTi i

http://www.bankofalbania.org/web/pub/kapitulli_x_pasqyrat_financiare_per_vitin_e_4889_1.pdf

Date added: August 11, 2013 - Views: 2

pdf
KONTABILITETI DHE ANALIZA FINANCIARE për...

Pasqyrat Financiare përfundimtare më të kërkuara: - Bilanci - Pasqyra e të Ardhurave dhe Shpenzimeve32(PASh) i. Bilanci Bilanci paraqitet si një fotogra fi e ...

http://finexp-al.weebly.com/uploads/4/2/4/3/4243120/kontabiliteti_per_jopecialistet.pdf

Date added: November 6, 2011 - Views: 26

pdf
AUTORITETI I MBIKËQYRJES FINANCIARE

Aspekt tjetër shumë i rëndësishëm i informimit të investitoreve janë edhe pasqyrat financiare që përgatit emetuesi.

https://www.amf.gov.al/pdf/publikime2/edukimi/letra/fDetyrimet%20e%20Emetuesve%20per%20Informim%20te%20Vazhdueshem%20te%20Investitoreve%20-%20Material%20Edukues%20(PDF).pdf

Date added: July 18, 2014 - Views: 1

pdf
UDHEZIM NR. 1 DATE 10.06.2014 “Per plotesimin e...

Pasqyrat Financiare”, Standartet Kombetare te Kontabilitetit, Ligji Nr. 8788 date 07/05/2001 “Per OJF-te”, Legjislacioni tatimor dhe doganor, Kodi Punes.

http://www.amshc.gov.al/web/doc/Udhezim-Nr.1-per-Raportimin-dhe-Monitorimin-financiar.pdf

Date added: February 9, 2014 - Views: 13

pdf
Raport i auditorit të pavarur Pasqyrat financiare...

OPERATOR SISTEMI, TRANSMISIONI DHE TREGU – KOSTT SH.A. Raport i auditorit të pavarur Pasqyrat financiare për vitin që mbaron më 31 Dhjetor 2008

http://www.kostt.com/kosttcms/images/stories/File/tjera/Raporti%20i%20Auditorit%20te%20Pavarur%202008_Shqip_per%20webfaqe.pdf

Date added: May 9, 2013 - Views: 2

pdf
AUTORITETI I MBIKEQYRJES FINANCIARE

Per: AUTORITETIN E MBIKQYRJES FINANCIARE Emri i propozuar i shoqerise se sigurimit: ... këtij formulari dhe të gjitha pasqyrat duhet të nënshkruhen dhe të datohen.

http://amf.gov.al/pdf/insfor/Formularet%20per%20Licencimin%20e%20Shoqerive%20te%20Sigurimit%20ne%20RSH.pdf

Date added: July 8, 2012 - Views: 1

pdf
Kontabiliteti & Taksa

Pasqyrat Financiare”. Ligji percakton se te gjitha kompanite e biznesit te regjistruara ne shqiperi jane te detyruara te zbatojne Standartet Kombetare te ...

http://www.pbm.al/web/pub/kontabiliteti_taksa_alb_15_1.pdf

Date added: April 3, 2012 - Views: 15

pdf
PASQYRAT FINANCIARE

Pasqyrat Financiare te Vitit 2011 Nr PASIVET DHE KAPIT All Shen1me Periudha Periudha Raportuese Para ardhese I PASIVET AFATSHKURTRA 3,327,385 15,679,156

http://www.albanianchildren.org/downloads/fshf_bilanc_2011.pdf

Date added: December 13, 2013 - Views: 5

pdf
PASQYRAT FINANCIARE

TRAJTIMI I STUDENTEVE SHA KORCE Nr. PASIVET DHE KAPITALI Shenime Periudha Raportuese Periudha Paraardhese I PASIVET AFATSHKURTRA 2,675,191 2,747,700

http://open.data.al/opencorporate/financial_statements_2013/TrajtimiiStudenteve.pdf

Date added: April 18, 2015 - Views: 1

pdf
Kompania Regjionale e Ujit “Radoniqi” Sh.a,...

Kompania Regjionale e Ujit “Radoniqi” Sh.a, Gjakovë Pasqyrat Financiare me dhe për vitin qe përfundon me 31 Dhjetor 2009 6 Bilanci i gjendjes

http://mzhe.rks-gov.net/npmnp/repository/docs/31-10-2012_41108Pasqyrat_financiare_te_audituara_2009_dhe_raporti_i_auditorit_te_jashtem.pdf

Date added: September 20, 2013 - Views: 1

pdf
KAPITULL V. PASQYRAT FINANCIARE PËR VITIN E...

2012 Raporti Vjetor 138 Banka e Shqipërisë dhe paraqitjen e drejtë të pasqyrave financiare në mënyrë që të planifikojë procedura të përshtatshme auditimi ...

http://www.bankofalbania.org/web/pub/kap_5_5864_1.pdf

Date added: December 13, 2013 - Views: 1

pdf
PROGRAMI PËR DY PROVIMET E PARA TË AFTËSISË...

FINANCIARE 1. Kontabiliteti i Përgjithshëm (Financiar) 1 ... 1 – Ligji per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare Nr. 9228 dt. 29.04.2004 2 ...

http://www.ikm-al.com/Njoftim.pdf

Date added: March 6, 2015 - Views: 1

pdf
. k I L. DATt £f- J'

PASQYRAT FINANCIARE TE SHOQERISE "ALBTELECOM" SHA PER USHTRIMIN E MBYLLUR ME 31 DHJETOR 2012 . Mars 2013 • I . Albtelecom sh.a . Pasqyra e Pozicionit Financiar . 2.

http://www.albtelecom.al/pdf/Copy-of-Bilanci-i-AT-2012.pdf

Date added: May 20, 2014 - Views: 1

pdf
Banka NBG Albania Sh.A. - Raporti shqip IFRS'12

Banka NBG Albania sh.a. Raporti i auditorit të pavarur dhe pasqyrat financiare më dhe për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2012

http://www.nbgbank.al/skedare/Pasqyrat_financiare_e_re.pdf

Date added: February 18, 2014 - Views: 1

pdf
Kompania e Ujësjellësit Rajonal Prishtina” SHA,

Kompania e Ujësjellësit Rajonal “Prishtina” sh.a Pasqyrat Financiare me dhe për vitin qe përfundon me 31 Dhjetor 2013 6 Pasqyra e pozitës financiare

http://kur-prishtina.com/new/wp-content/uploads/2014/09/Pasqyrat-financiare-dhe-raport-i-auditor%C3%ABve-t%C3%AB-pavarur-2013.pdf

Date added: October 23, 2014 - Views: 1

pdf
E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

Shoqëritë aksionare, në raportin e ecurisë së veprimtarisë dhe pasqyrat financiare vjetore duhet të përshijnë një dokument shpjegues, ...

http://www.tse.com.al/skedaret/1283339090-Ligji%20per%20tregtaret%20dhe%20shoqerite%20tregtare.pdf

Date added: February 4, 2014 - Views: 1

pdf
Niveli i studimeve: Bachelor

6 Shembull Struktura drejtuese e një njësie ekonomike plotëson projekt-pasqyrat financiare për vitin deri më 31 dhjetor 2011 më 28 shkurt 2012.

http://ekonomiku.uni-pr.edu/getattachment/6ff2622a-22a6-4de3-bf3d-20d970d0865f/Ligjerata-6-me-titull--Pasqyrimi-i-ngjarjeve-pas-d.aspx

Date added: June 10, 2013 - Views: 1

pdf
Shërbime Kontabiliteti, Financiare dhe Fiskale

Shërbime Kontabiliteti, Financiare dhe Fiskale 1 Studio AL-TAX është krijuar prej më shumë se 10 vitesh më parë dhe është e vendosur në Tiranë.

http://eduart0.tripod.com/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/sherbimetestudios.pdf

Date added: November 22, 2012 - Views: 17

pdf
Analiza e Gjendjes Financiare

Raporti Vjetor Pasqyrat Financiare Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve Pasqyra e Bilancit Pasqyra e Kapitalit të Pronarëve Pasqyra e Rrjedhjeve të arkës

http://ss-edu.info/df/materiale/Kreu%204%20-%20Analiza%20Financiare%20%5bCompatibility%20Mode%5d.pdf

Date added: December 18, 2014 - Views: 1

pdf
N.SH.’’Univerzum Audit’’ PASQYRAT FINANCIARE DHE...

RAPORTI I AUDITORIT T Ё PAVARUR PËR MENAXHMENTIN E KUR ’’PRISHTINA ’’SH.A. Ne kemi audituar pasqyrat financiare të KUR ’’Prishtina ’’SH.A. që ...

http://mzhe.rks-gov.net/npmnp/repository/docs/Raporti_Final_i_Auditorit_te_Jashtem_2010_te_KRU_Prishtina.pdf

Date added: September 12, 2013 - Views: 1

pdf
Formular për SYLLABUS të Lëndës

Pasqyrat financiare te një ndermarrjeje për vitet 2009-2010 Plani i dizejnuar i mësimit: Java Ligjerata që do të zhvillohet Java e parë: Hyrje në Analizen e ...

http://ekonomiku.uni-pr.edu/getattachment/Departamentet/Bachelor/Departamenti05/3-Analiza-e-pasqyrave-financiare.pdf.aspx

Date added: November 26, 2013 - Views: 1

pdf
AUTORITETI I MBIKEQYRJES FINANCIARE - Kreu

Neni 3 Autoriteti liçencues 3.1 Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, i cili në këtë rregullore do të quhet Autoriteti, në zbatim të Ligjit nr. 9572, datë 03 ...

http://www.qkr.gov.al/nrc/documents/rregullore13.pdf

Date added: March 2, 2015 - Views: 1

pdf
CREDIT AGRICOLE BANK ALBANIA SH.A.

34 AnnuAl report 2013 AnnuAl report 2013 35 INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT Statement of comprehensive income for the year ended 31 December 2013 37

http://www.credit-agricole.al/wp-content/uploads/2013/04/pasqyrat-financiare-anglisht.pdf

Date added: July 25, 2014 - Views: 1

pdf
Analiza E Pasqyrave Financiare Punim - free Ebooks...

Instruksione për Aplikantët mbi plotësimin e Aneksit 2.2-Pasqyrat Financiare Pjesa 2 e ... Ndërtimi ose Punime Rikonstruksioni ... nga faqja e Pasqyrave të ...

http://www.pdfsdocuments.com/analiza-e-pasqyrave-financiare-punim.pdf

Date added: December 9, 2014 - Views: 1

pdf
SELIME BREGU

SELIME BREGU 4 Çështjet që audituesit duhet të shqyrtojnë do të ndryshojnë në varësi të bazave të kontabilitetit për pasqyrat financiare, por mund të ...

http://www.klsh.org.al/web/pub/027_selimeja_1673_1.pdf

Date added: April 18, 2015 - Views: 1

pdf
INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA SH.A.

INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA SH.A. Pasqyrat Financiare më . 31 Dhjetor 2013 (me raportin e audituesve të pavarur)

http://www.intesasanpaolobank.al/web/pub/ispa_ifrs_fs_2013_alb_final_968_1.pdf

Date added: July 5, 2014 - Views: 1

pdf
INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA SH.A.

INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA SH.A. Pasqyrat FInanciare per periudhen deri me 31 Dhjetor 2010 (me raportin e audituesve te pavarur)

http://www.intesasanpaolobank.al/previewdoc.php?file_id=495

Date added: July 12, 2013 - Views: 2

pdf
Raporti Vjetor 2010 - BKT

Pasqyrat financiare të konsoliduara janë përgatitur bazuar në koston historike përveç instrumenteve financiare të mbajtura për shitje, të cilat janë

http://www.bkt.com.al/doc/bktannual/raporti%20vjetor%202010.pdf

Date added: October 19, 2012 - Views: 6

pdf
P A S Q Y R A T F I N A N C I A R E

Pasqyrat Financiare te Vitit 2013 T O T A L I P A S I V E V E ( I+II ) P A S I V E T A F A T S H K U R T R A. Shenime TOTALI PASIVEVE DHE KAPITALIT (I+II+III ...

http://www.albanianchildren.org/downloads/fshf_bilanc_2013.pdf.pdf

Date added: June 21, 2014 - Views: 1

pdf
TEB SH.A. Pasqyrat financiare të përgatitura në...

TEB SH.A. Pasqyrat financiare të përgatitura në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF) Për vitin që përfundoi më 31 Dhjetor, 2013

http://www.teb-kos.com/img/images/content/other/171440_Final%20FS%20TEB_ALB%202013_30.4.pdf

Date added: May 24, 2014 - Views: 1

pdf
Paraqitja e Pasqyrave Financiare

pasqyrat financiare dhe t’i krahasojnë ato me pasqyra financiare të njësive ekonomike të tjera: (a) një deklaratë për pajtueshmërinë me IFRS-të ...

http://finexp-al.weebly.com/uploads/4/2/4/3/4243120/snk1.pdf

Date added: April 18, 2015 - Views: 1

pdf
Banka Kombëtare e Greqisë, Dega e Tiranës sh.a....

Banka Kombëtare e Greqisë, Dega e Tiranës sh.a. Raporti i auditorit të pavarur dhe pasqyrat financiare më dhe për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2011

http://www.nbgbank.al/skedare/NBG-IFRS_Financial_statements_and_audit_report_2011_alb.pdf

Date added: September 26, 2013 - Views: 2

pdf
Pasqyrat Financiare dhe raporti i auditorit...

Pasqyrat Financiare dhe raporti i auditorit KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVËS SH.A. Për fund vitin dhe me 31 dhjetor 2011

http://www.kek-energy.com/doc/publikime/KEK%20Pasqyrat%20Financiare%202011%20ALB.PDF

Date added: July 18, 2013 - Views: 3

pdf
Pasqyrat Financiare dhe Raporti iAuditorit t6...

Emancipimi Civil Ma Ndryshe Pasqyrat Financiare dhe Raporti iAuditorit t6 Pava ru r 31 DHJETOR 201.2 (Ky raport p€rmban 9 faqe)

http://www.ecmandryshe.org/repository/docs/Pasqyrat_Financiare_dhe_Raporti_i_Auditorit_te_Pavarur.PDF

Date added: August 11, 2013 - Views: 3

pdf
BANKA CREDIT AGRICOLE ALBANIA SH.A.

32 raporti vjetor 2013 raporti vjetor 2013 33 Pasqyrat Financiare për vitin e mbyllur më 31 Dhjetor 2013 (së bashku me opinionin e audituesit të pavarur)

http://www.credit-agricole.al/wp-content/uploads/2013/04/pasqyrat-financiare-shqip.pdf

Date added: August 4, 2014 - Views: 1

pdf
www.pak-ks.org

www.pak-ks.org

http://www.pak-ks.org/repository/docs/141031_Pasqyrat_Financiare_Te_hyrat_e_Dedikuara_Janar_-_Sep_2014_ANGLISHT.compressed.PDF

Date added: January 26, 2015 - Views: 1