Pasqyrat Financiare pdfs

Searching:
Download
Pasqyrat Financiare - Fast Download

Download Pasqyrat Financiare from our fatest mirror

LIGJ Nr.9228, datë 29.4.2004 PËR KONTABILITETIN DHE ...

9038 dl's @ 8165 KB/s

pdf
LIGJ Nr.9228, datë 29.4.2004 PËR KONTABILITETIN DHE ...

LIGJ Nr.9228, datë 29.4.2004 PËR KONTABILITETIN DHE PASQYRAT FINANCIARE Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave,

http://www.kkk.gov.al/foto/uploads/File/Ligji%209228%20date%2029.04.2004.pdf

Date added: April 7, 2014 - Views: 2

pdf
Punim seminari - Articles that Inspire! - Blog

ANALIZA E PASQYRAVE FINANCIARE - IBM 2006-2008 2 Hyrje Pasqyrat financiare përgatiten për tu shfrytëzuar. Përmes tyre na mundësohet analizimi i “shëndetit” të firmës.

http://llogaria.weebly.com/uploads/2/2/1/0/2210506/analiza_financiare_ibm.pdf

Date added: December 16, 2011 - Views: 312

pdf
Pasqyrat Financiare dhe Raporti i Auditorit të Pavarur ...

Pasqyrat financiare janë përgatitur në pajtueshmëri me udhëzimin aktual administrativ dhe SNKSP; Të mirëmbahet një listë e plotë e pronës, impiantit dhe pajisjeve; Të vendoset një system automatik i faturimit për të gjitha llojet e taksave;

http://www.oag-rks.org/repository/docs/Shtime__31_12_2011_Final_alb_222045.pdf

Date added: April 14, 2013 - Views: 17

pdf
Pasqyrat Financiare dhe mënyra e plotësimit të tyre

1 Pasqyrat Financiare dhe mënyra e plotësimit të tyre Në materialin vijues do të jepet një guidë e përgjithshme në lidhje me rregullat bazë, në

http://ekonomia.weebly.com/uploads/4/3/9/9/4399336/pasqyrat-financiare-miratuar-nga-kkk-2008-nr-4.pdf

Date added: August 11, 2013 - Views: 14

pdf
kapiTulli X. paSqyraT Financiare për ViTin e mByllur më 31 ...

Raporti vjetor 2011 190 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 191 kapiTulli X. paSqyraT Financiare për ViTin e mByllur më 31 DhJeTOr 2011 (Dhe rapOrTi i

http://www.bankofalbania.org/web/pub/kapitulli_x_pasqyrat_financiare_per_vitin_e_4889_1.pdf

Date added: August 11, 2013 - Views: 2

pdf
STANDARDI KOMBTAR I KONTABILITETIT NR 2 - AL-Tax Home

SKK 2 bazohet në Standardin Ndërkombëtar të Kontabilitetit nr. 1 SNK 1, “Paraqitja e pasqyrave financiare” SNK 7, “Pasqyrat e fluksit të parasë” dhe SNK 24 “Shpjegimet mbi palët e lidhura”.

http://eduart0.tripod.com/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/skk2.pdf

Date added: November 30, 2012 - Views: 1

pdf
Banka Qendrore e Republikës së Kosovës

Pasqyrat financiare janë përgatitur mbi bazën e kostos historike. Banka Qendrore e Republikës së Kosovës Shënime mbi pasqyrat financiare (në mijë Euro, nëse nuk është shënuar ndryshe) Page 6 of 36 2. Baza e përgatitjes (në vazhdim)

http://www.bqk-kos.org/repository/docs/2011/Pasqyrat%20financiare%20BQK%202010.pdf

Date added: June 20, 2012 - Views: 3

pdf
Pasqyrat Financiare dhe Raporti i Auditorit të Pavarur 31 ...

Pasqyrat Financiare dhe Raporti i Auditorit të Pavarur Operator Sistemi, Transmisionit dhe Tregu Sh.A (KOSTT Sh.A) 31 Dhjetor 2007

http://www.kostt.com/kosttcms/images/Raporti%20i%20auditorit%20shqipL.pdf

Date added: August 11, 2013 - Views: 3

pdf
Analiza e Gjendjes Financiare

Raporti Vjetor Pasqyrat Financiare Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve Pasqyra e Bilancit Pasqyra e Kapitalit të Pronarëve Pasqyra e Rrjedhjeve të arkës

http://ss-edu.info/df/materiale/Kreu%204%20-%20Analiza%20Financiare%20[Compatibility%20Mode].pdf

Date added: December 17, 2012 - Views: 7

pdf
Raport i auditorit të pavarur Pasqyrat financiare për vitin ...

OPERATOR SISTEMI, TRANSMISIONI DHE TREGU – KOSTT SH.A. Raport i auditorit të pavarur Pasqyrat financiare për vitin që mbaron më 31 Dhjetor 2008

http://www.kostt.com/kosttcms/images/stories/File/tjera/Raporti%20i%20Auditorit%20te%20Pavarur%202008_Shqip_per%20webfaqe.pdf

Date added: May 9, 2013 - Views: 2

pdf
AUTORITETI I MBIKËQYRJES FINANCIARE

Material Edukues AUTORITETI I MBIKËQYRJES FINANCIARE 3 datës së mbledhjes së përgjithshme vjetore të asamblesë së emetuesit dhe jo më shumë se 6

https://www.amf.gov.al/pdf/publikime2/edukimi/letra/fDetyrimet%20e%20Emetuesve%20per%20Informim%20te%20Vazhdueshem%20te%20Investitoreve%20-%20Material%20Edukues%20(PDF).pdf

Date added: July 18, 2014 - Views: 1

pdf
PASQYRAT FINANCIARE Viti 2012 - Fondacioni Fëmijet Shqiptarë

Pasqyrat Financiare te Vitit 2012 Nr A K T I v E T Shenime Periudha Periudha Raportuese Para ardhese I AKTIVET AFATSHKURTRA 1 Aktivet monetare 193,048,381 120,194,436

http://www.albanianchildren.org/downloads/fshf_bilanc_2012.pdf

Date added: January 19, 2014 - Views: 1

pdf
PASQYRAT FINANCIARE

Pasqyrat Financiare te Vitit 2011 Nr PASIVET DHE KAPIT All Shen1me Periudha Periudha Raportuese Para ardhese I PASIVET AFATSHKURTRA 3,327,385 15,679,156

http://www.albanianchildren.org/downloads/fshf_bilanc_2011.pdf

Date added: December 13, 2013 - Views: 5

pdf
PASQYRAT FINANCIARE TE BQK-së /Për tremujorin e dytë 2012 ...

BQK - Pasqyrat Financiare për tremujorin e Dytë 2012 Faqe 5 prej 15 Pasqyrat financiare te Bankës Qendrore te Republikës se Kosovës 1. Institucioni Raportues

http://www.bqk-kos.org/repository/docs/2012/Pasqyrat%20financiare%20BQK%20Qershor%202012.pdf

Date added: June 18, 2013 - Views: 1

pdf
AUTORITETI I MBIKËQYRJES FINANCIARE BORDI U D H Ë Z I M ...

AUTORITETI I MBIKËQYRJES FINANCIARE ... Pasqyrat FI 17Q, 18Q, 19Q, 20Q dhe 21Q raportohen në çdo rast brenda 30 ditëve kalendarike nga fundi i çdo tre mujori. ER: Kurset e këmbimit FI 1Q: Bilanci – Aktivi FI 2Q: Bilanci – Pasivi

http://amf.gov.al/pdf/ligje/Udhezim%20nr.%20140%2026.09.2012.pdf

Date added: June 7, 2013 - Views: 1

pdf
MBI PARIMET E KONTABILITETIT DHE TË RAPORTIMEVE FINANCIARE ...

4. Pasqyrat financiare do të përgatiten mbi bazën e konceptit të materialitetit që nënkupton dhënien rëndësi atyre aspekteve dhe të dhënave financiare të veprimtarive ekonomike që janë të

http://www.kkk.gov.al/foto/uploads/File/SKK/SKK%2015%20Mbi%20Parimet%20e%20Kontabilitetit%20dhe%20te%20Raportimeve%20Financiare%20nga%20Mikronjesite%20Ekonomike.pdf

Date added: April 29, 2014 - Views: 1

pdf
Banka NBG Albania Sh.A. - Raporti shqip IFRS'12

Banka NBG Albania sh.a. Raporti i auditorit të pavarur dhe pasqyrat financiare më dhe për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2012

http://www.nbgbank.al/skedare/pasqyrat_financiare/Pasqyrat_financiare_IFRS.pdf

Date added: January 12, 2014 - Views: 1

pdf
Pasqyrat Financiare dhe Raporti i Auditorit të Pavarur Zyra ...

Zyra e Auditorit të Përgjithshëm, Republika e Kosovës Përmbajtja Faqe Raporti i Auditorit të Pavarur 1 Shënime lidhur me pasqyrat financiare 3

http://www.oag-rks.org/repository/docs/OAG_Kosovo_2008_Audit_Report_FINAL_alb_200206.pdf

Date added: March 17, 2014 - Views: 1

pdf
Banka Amerikane e Shqipë Sh.a. - Faqja Zyrtare e Intesa ...

Banka Amerikane e Shqipërisë Sh.a. Pasqyrat financiare të konsoliduara për periudhen deri me 31 Dhjetor 2007 (me raportin e auditorëve të pavarur)

http://www.intesasanpaolobank.al/web/pub/auditors_report_alb_128_1.pdf

Date added: September 13, 2012 - Views: 2

pdf
AUTORITETI I MBIKEQYRJES FINANCIARE - Kreu - Kreu

Neni 3 Autoriteti liçencues 3.1 Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, i cili në këtë rregullore do të quhet Autoriteti, në zbatim të Ligjit nr. 9572, datë 03.07.2006 “Për Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare

http://www.qkr.gov.al/nrc/ligjet/amf/rregullore13.pdf

Date added: October 6, 2012 - Views: 2

pdf
Pasqyrat Financiare dhe raporti i auditorit KORPORATA ...

Pasqyrat Financiare dhe raporti i auditorit KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVËS SH.A. Për fund vitin dhe me 31 dhjetor 2011

http://www.kek-energy.com/doc/publikime/KEK%20Pasqyrat%20Financiare%202011%20ALB.PDF

Date added: July 18, 2013 - Views: 3

pdf
Shërbime Kontabiliteti, Financiare dhe Fiskale - AL-Tax Home

Shërbime Kontabiliteti, Financiare dhe Fiskale 1 Studio AL-TAX është krijuar prej më shumë se 10 vitesh më parë dhe është e vendosur në Tiranë.

http://eduart0.tripod.com/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/sherbimetestudios.pdf

Date added: November 22, 2012 - Views: 16

pdf
Pasqyrat Financiare dhe Raporti iAuditorit t6 Pava ru r

Emancipimi Civil Ma Ndryshe Pasqyrat Financiare dhe Raporti iAuditorit t6 Pava ru r 31 DHJETOR 201.2 (Ky raport p€rmban 9 faqe)

http://www.ecmandryshe.org/repository/docs/Pasqyrat_Financiare_dhe_Raporti_i_Auditorit_te_Pavarur.PDF

Date added: August 11, 2013 - Views: 3

pdf
KOMUNA E MITROVICËS - Ueb sajtet e komunave te Republikes ...

KOMUNA E MITROVICËS Raporti i Auditorit të Pavarur dhe Pasqyrat Financiare për fund vitin 31 Dhjetor 2010

http://kk.rks-gov.net/mitrovice/getattachment/Municipality/Assembly/Reports/Raporti-i-auditimit-te-Komunes-2010/Raporti-i-auditimit-te-Komunes-2010.pdf.aspx

Date added: December 9, 2013 - Views: 3

pdf
INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA SH.A. - Faqja Zyrtare e Intesa ...

INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA SH.A. Pasqyrat FInanciare per periudhen deri me 31 Dhjetor 2010 (me raportin e audituesve te pavarur)

http://www.intesasanpaolobank.al/web/pub/pasqyrat_financiare_2010_dhe_raporti_i_auditoreve_495_1.pdf

Date added: November 26, 2013 - Views: 2

pdf
Tirana Bank sh.a.

Tirana Bank sh.a. Pasqyrat financiare më dhe për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2012 PERMBAJTJE INFORMACION I PËRGJITHSHËM III RAPORTI I AUDITUESIT 4

http://www.tiranabank.al/foto/Tirana_Bank_IFRS_2012_shqip.pdf

Date added: October 1, 2013 - Views: 10

pdf
Kompania Regjionale e Ujit “Radoniqi” Sh.a, Gjakovë

3 Raporti i Auditorit të Pavarur Për Menaxhmentin dhe Aksionaret e Kompanisë Regjionale te Ujit “Radoniqi” Sh.a, Gjakovë Ne kemi audituar pasqyrat financiare përcjellëse të Kompanisë Regjionale te Ujit “Radoniqi”

http://mzhe.rks-gov.net/npmnp/repository/docs/31-10-2012_41108Pasqyrat_financiare_te_audituara_2009_dhe_raporti_i_auditorit_te_jashtem.pdf

Date added: September 20, 2013 - Views: 1

pdf
Kontabiliteti & Taksa - PBM accounting, auditing and ...

Pasqyrat Financiare”. Ligji percakton se te gjitha kompanite e biznesit te regjistruara ne shqiperi jane te detyruara te zbatojne Standartet Kombetare te kontabilitetit. Ligji percakton edhe subjektet qe jane te detyruara te zbatojne standartet nderkombetare te

http://www.pbm.al/web/pub/kontabiliteti_taksa_alb_15_1.pdf

Date added: April 3, 2012 - Views: 15

pdf
(dhe raporti i audituesit të pavarur)

(dhe raporti i audituesit të pavarur) PASQYRAT FINANCIARE PËR VITIN E MBYLLUR MË 31 DHJETOR 2009

http://www.alphabank.al/files/1/Annual_Report_2009.pdf

Date added: December 10, 2012 - Views: 1

pdf
KONTABILITETI DHE ANALIZA FINANCIARE për jospecialistët

PASQYRAT FINANCIARE KRYESORE31 Dokumentet që përshkruam më sipër: - Ditari i Kontabilitetit - Libri i Madh - Bilanci Vërtetues janë dokumentet kryesore të sistemit kontabël, nëpërmjet të cilave gjenerohen raportet fi nanciare.

http://finexp-al.weebly.com/uploads/4/2/4/3/4243120/kontabiliteti_per_jopecialistet.pdf

Date added: November 6, 2011 - Views: 26

pdf
Standardi Ndërkombëtar i Kontabilitetit 1 Paraqitja e ...

Pasqyrat financiare nuk duhet të përshkruhen si të pajtueshme me SNRF-të në rast se ato nuk janë në pajtueshmëri me të gjitha kërkesat e SNRF-ve. 15 Pothuajse në të gjitha rrethanat, një paraqitje e drejtë arrihet nëpërmjet pajtueshmërisë me SNRF-të e

http://www.ek-sk.com/files/IAS%201%20Paraqitja%20e%20Pasqyrave%20Financiare.pdf

Date added: February 25, 2014 - Views: 1

pdf
PROGRAMI PËR DY PROVIMET E PARA TË AFTËSISË PROFESIONALE ...

1 – Ligji per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare Nr. 9228 dt. 29.04.2004 2 – Standardet Kombetare te Kontabilitetit te publikuara ne faqen e internetit ne adresen www.minfin.gov.al , ose te publikuara ne forme teksti nga KKK-ja,

http://ikm-al.com/Njoftim.pdf

Date added: March 9, 2012 - Views: 17

pdf
Pasqyrat Financiare dhe Raporti i Auditorit të Pavarur

Pasqyrat Financiare dhe Raporti i Auditorit të Pavarur Korporata Energjetike e Kosovës SH.A. 31 Dhjetor 2007

http://mzhe.rks-gov.net/npmnp/repository/docs/KEK_SHA_2007_Auditimi_PF_Final_alb_Latest.pdf

Date added: September 26, 2013 - Views: 5

pdf
TURKIYE IS BANKASI A.S. – DEGA NË KOSOVË - İŞBANK Kosovo

TURKIYE IS BANKASI A.S. – DEGA NË KOSOVË Pasqyrat financiare për vitin e mbyllur më 31 Dhjetor 2013 (së bashku me raportin e audituesve të pavarur)

http://www.isbankkosova.com/images/pdf/Kosova22013.pdf

Date added: October 2, 2014 - Views: 1

pdf
pasqyRat FinanciaRe mË dhe pËR vitin e mbylluR mË 31 ...

Sipas opinionit tonë, pasqyrat financiare paraqesin në mënyre të drejtë, në të gjitha aspektet materiale, pozicionin financiar të Bankës së Shqipërisë më 31 dhjetor 2013, rezultatin e saj financiar dhe flukset e saj të parasë për vitin e

http://www.bankofalbania.org/web/pub/raporti_i_auditit_6624_1.pdf

Date added: June 8, 2014 - Views: 1

pdf
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVËS - KEK

Vërejtjet në Pasqyrat financiare 5 - 16 . PËRGJEGJËSIA E MENAXHMENTIT PËR BILANCET FINANCIARE TË KORPORATËS ENERGJETIKE TË KOSOVËS Bilancet financiare përcjellëse të Korporatës Energjetike të Kosovës (në vazhdim të tekstit si “KEK”) janë

http://www.kek-energy.com/doc/publikime/KEK%20-%202002%20IFRS%20Pasqyra%20financiare.pdf

Date added: May 17, 2013 - Views: 2

pdf
BANKA CREDIT AGRICOLE ALBANIA SH.A.

32 raporti vjetor 2013 raporti vjetor 2013 33 Pasqyrat Financiare për vitin e mbyllur më 31 Dhjetor 2013 (së bashku me opinionin e audituesit të pavarur)

http://www.credit-agricole.al/wp-content/uploads/2013/04/pasqyrat-financiare-shqip.pdf

Date added: August 4, 2014 - Views: 1

pdf
REPUBLIKA E KOSOVËS ZYRA E AUDITORIT TË PERGJITHSHËM

republika e kosovËs zyra e auditorit tË pergjithshËm nr. dokumentit: 21.23.1-2011-08 raporti i auditimit pËr pasqyrat vjetore financiare tË ministrisË sË

http://medrks-gov.net/wp-content/uploads/2013/06/RaportiAuditimit_MDI_2011_Shqip_795357.pdf

Date added: November 8, 2013 - Views: 1

pdf
Raportimi Financiar i Avancuar Advanced Financial Reporting

Problemi 1 1. Pasqyrat e pozitës financiare të VALA dhe degës së saj MALA të datës 31 dhjetor 2012 si dhe pasqyrat e tyre të të ardhurave për vitin e përfunduar me të njejtën datë janë paraqitur më poshtë:

http://scaak.org/wp-content/uploads/2013/10/1212_P9-Raportimi-Financiar-i-Avancuar_alb_sol_sajt.pdf

Date added: January 27, 2014 - Views: 1

pdf
Analiza e pasqyrave financiare: Përdoruesit e treguesve ...

Pasqyrat financiare janë prezentime financiare të strukturuara të gjendjes financiare dhe transaksioneve të kryera nga ana e ndërmarrjes. Sipas SNK/IAS, pasqyrat financiare sigurojnë informacion për: Mjetet Detyrimet Kryegjënë

http://www.researchgate.net/profile/Fadil_Govori/publication/228078615_UNIVERSITETI_I_PRISHTINS_FAKULTETI_I_SHKENCAVE_T_APLIKUARA_N_BIZNES_-PEJ_Analiza_e_pasqyrave_financiare_Prdoruesit_e_treguesve_financiar_Financial_statements_analysis_Users_of_financial_ratios/links/0912f4fecb45bc855f000000

Date added: March 7, 2014 - Views: 14

pdf
FONDI I PENSIONIT VULLNETAR “SiCRED PENSIONS” Pasqyrat ...

FONDI I PENSIONIT VULLNETAR “SiCRED PENSIONS” Pasqyrat financiare për vitin e mbyllur më 31 Dhjetor 2013 (me opinionin e audituesit të pavarur bashkëngjitur)

http://www.sicred-pensions.com.al/Web/pasqyrat_financiare_te_audituara_te_fondit_per_31_dhjetor_2013.pdf

Date added: September 30, 2014 - Views: 1

pdf
. k I L. DATt £f- J' - ALBtelecom & Eagle mobile

PASQYRAT FINANCIARE TE SHOQERISE "ALBTELECOM" SHA PER USHTRIMIN E MBYLLUR ME 31 DHJETOR 2012 . Mars 2013 • I . Albtelecom sh.a . Pasqyra e Pozicionit Financiar . 2. Pasqyra e te Ardhurave Gjitheperfshirese . 3. Pasqyra e Flukseve te Parase 4

http://www.albtelecom.al/pdf/Copy-of-Bilanci-i-AT-2012.pdf

Date added: May 20, 2014 - Views: 1

pdf
Shoqata e Kontabilistëve të Çertifikuar dhe Auditorëve ...

Problemi 1 1. Jupiter sh.p.k përgadit pasqyrat e tij financiare të 30 qershorit çdo vit. Me 1 korrik 2008, ë

http://scaak.org/wp-content/uploads/2013/10/1310_P5_Raportimi-financiar_-sol_sajt.pdf

Date added: February 4, 2014 - Views: 1

pdf
Banka Kombëtare e Greqisë, Dega e Tiranës sh.a. Raporti i ...

Banka Kombëtare e Greqisë, Dega e Tiranës sh.a. Raporti i auditorit të pavarur dhe pasqyrat financiare më dhe për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2011

http://www.nbgbank.al/skedare/NBG-IFRS_Financial_statements_and_audit_report_2011_alb.pdf

Date added: September 26, 2013 - Views: 2

pdf
Pasqyra Financiare Punim Seminarik

Punim Seminarik. Universiteti AAB-Riinvest Ferizaj ... ose pasqyra financiare individuale, sic përcaktohet në SNK 27 Pasqyrat Financiare t ...

http://www.pdfspath.net/download/pasqyra%20financiare%20punim%20seminarik.pdf

Date added: September 30, 2014 - Views: 1

pdf
TEB SH.A. Pasqyrat financiare të përgatitura në përputhje ...

TEB SH.A. Pasqyrat financiare të përgatitura në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF) Për vitin që përfundoi më 31 Dhjetor, 2013

http://www.tebkosovo.com/documents/4545_Final%20FS%20TEB_ALB%202013_30%204%202014.pdf

Date added: October 2, 2014 - Views: 1

pdf
UDHEZIM NR. 1 DATE 10.06.2014 “Per plotesimin e raporteve ...

Pasqyrat Financiare”, Standartet Kombetare te Kontabilitetit, Ligji Nr. 8788 date 07/05/2001 “Per OJF-te”, Legjislacioni tatimor dhe doganor, Kodi Punes. AMSHC eshte institucioni qe menaxhon kanalizimin e fondeve te shtetit shqiptar ne mbeshtetje te projekteve te OJF-ve,

http://www.amshc.gov.al/web/doc/Udhezim-Nr.1-per-Raportimin-dhe-Monitorimin-financiar.pdf

Date added: February 9, 2014 - Views: 8

pdf
www.rtklive.com

AUDIT & Raporti i Auditorit të Pavarur Bordin e Drejtorëve të Radio Telev.zionit të Kosovës Ne kerni audituar pasqyrat financiare përcjellëse të Radio Televizionit të Kosoves (tutje refemhet si

http://www.rtklive.com/rtk/rp_ad_sq/2011_sq.PDF

Date added: March 7, 2014 - Views: 1

pdf
RAPORTI I AUDITIMIT PËR PASQYRAT VJETORE FINANCIARE TË ...

republika e kosovËs/republika kosova/republic of kosova zyra e auditorit tË pergjithshem / kancelarija generalnog revizora/office of the auditor general

http://www.preportr.com/repository/docs/RaportiAuditimit__MTI__2010_Shqip_749574_483629.pdf

Date added: October 2, 2014 - Views: 1

pdf
RAPORT AUDITIMI

RAPORT AUDITIMI. Per KOMITETIN OLIMPIK KOMBETAR SHQIPETAR . Ne kemi audituar Pasqyrat Financiare te KOMITETIT OLIMPIK KOMBETAR SHQIPTAR, per ushtrimin e mbyllur me date 31 dhjetor

http://nocalbania.org/wp-content/uploads/2012/02/Raporti_auditimit_viti2006.pdf

Date added: October 2, 2014 - Views: 1