Pasqyrat Financiare pdfs

Searching:
Download
Pasqyrat Financiare - Fast Download

Download Pasqyrat Financiare from our fatest mirror

Pasqyrat Financiare dhe mënyra e plotësimit të tyre

4849 dl's @ 5979 KB/s

pdf
Pasqyrat Financiare dhe mënyra e plotësimit të tyre

1 Pasqyrat Financiare dhe mënyra e plotësimit të tyre Në materialin vijues do të jepet një guidë e përgjithshme në lidhje me rregullat bazë, në

http://ekonomia.weebly.com/uploads/4/3/9/9/4399336/pasqyrat-financiare-miratuar-nga-kkk-2008-nr-4.pdf

Date added: August 11, 2013 - Views: 14

pdf
LIGJ Nr.9228, datë 29.4.2004 PËR KONTABILITETIN DHE ...

LIGJ Nr.9228, datë 29.4.2004 PËR KONTABILITETIN DHE PASQYRAT FINANCIARE Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të ...

http://www.kkk.gov.al/foto/uploads/File/Ligji%209228%20date%2029.04.2004.pdf

Date added: April 7, 2014 - Views: 2

pdf
Banka për Biznis Sh

BANKA PËR BIZNES SH.A. Raporti i Auditorit të Pavarur dhe pasqyrat financiare të përgaditura në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të

http://216.67.253.148/repository/docs/Raporti_i_Auditoreve_te_pavarur_dhe_pasqyrat_financiare_per_vitin_2012_IFRS.pdf

Date added: December 3, 2014 - Views: 1

pdf
RAPORTI I AUDITIMIT PËR PASQYRAT VJETORE FINANCIARE TË ...

republika e kosovËs/republika kosova/republic of kosova zyra e auditorit tË pergjithshem / kancelarija generalnog revizora/office of the auditor general

http://www.oag-rks.org/repository/docs/RaportiAuditimit__MEF__2010_Shqip_239797.pdf

Date added: April 28, 2014 - Views: 2

pdf
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVËS - KEK

Vërejtjet në Pasqyrat financiare 5 - 16 . PËRGJEGJËSIA E MENAXHMENTIT PËR BILANCET FINANCIARE TË KORPORATËS ENERGJETIKE TË KOSOVËS

http://www.kek-energy.com/doc/publikime/KEK%20-%202002%20IFRS%20Pasqyra%20financiare.pdf

Date added: May 17, 2013 - Views: 2

pdf
STANDARDI KOMBTAR I KONTABILITETIT NR 2 - AL-Tax Home

SKK 2 bazohet në Standardin Ndërkombëtar të Kontabilitetit nr. 1 SNK 1, “Paraqitja e pasqyrave financiare” SNK 7, “Pasqyrat e fluksit të parasë” dhe SNK ...

http://eduart0.tripod.com/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/skk2.pdf

Date added: November 30, 2012 - Views: 1

pdf
Punim seminari - Articles that Inspire! - Blog

ANALIZA E PASQYRAVE FINANCIARE - IBM 2006-2008 2 Hyrje Pasqyrat financiare përgatiten për tu shfrytëzuar. Përmes tyre na mundësohet analizimi i “shëndetit ...

http://llogaria.weebly.com/uploads/2/2/1/0/2210506/analiza_financiare_ibm.pdf

Date added: December 16, 2011 - Views: 312

pdf
Raporti i Auditorit të Pavarur dhe Pasqyrat Financiare për ...

NGO IMF QELIM KOSOVA Raporti i Auditorit të Pavarur dhe Pasqyrat Financiare për fund vitin 31 Dhjetor 2011

http://www.mixmarket.org/sites/default/files/qelim_kosova.pdf

Date added: May 17, 2013 - Views: 4

pdf
IAS 27 Pasqyrat Financiare te Konsoliduara dhe Individuale

Pasqyrat Financiare të Konsoliduara dhe Individuale Objekti 1 Ky Standard do të zbatohet gjatë përgatitjes dhe paraqitjes të pasqyrave financiare të ...

http://kkk.gov.al/foto/uploads/File/SNK_Requirements/IAS%2027%20Pasqyrat%20Financiare%20te%20Konsoliduara%20dhe%20Individuale.pdf

Date added: January 19, 2014 - Views: 1

pdf
Pasqyrat Financiare dhe Raporti i Auditorit të Pavarur ...

Pasqyrat financiare janë përgatitur në pajtueshmëri me udhëzimin aktual administrativ dhe SNKSP; Të mirëmbahet një listë e plotë e pronës, ...

http://www.oag-rks.org/repository/docs/Shtime__31_12_2011_Final_alb_222045.pdf

Date added: April 14, 2013 - Views: 17

pdf
REPUBLIKA E KOSOVËS ZYRA E AUDITORIT TË PËRGJITHSHËM

republika e kosovËs zyra e auditorit tË pËrgjithshËm nr. i dokumentit: 22.18.1-2013-08 raporti i auditimit pËr pasqyrat financiare tË komunËs sË gjilanit

http://kk.rks-gov.net/gjilan/getattachment/Municipality/Assembly/Reports/RaportiAuditimit_KGL_2013_Shqip_525410.pdf.aspx

Date added: December 18, 2014 - Views: 1

pdf
Banka Qendrore e Republikës së Kosovës

Pasqyrat financiare janë përgatitur mbi bazën e kostos historike. Banka Qendrore e Republikës së Kosovës Shënime mbi pasqyrat financiare

http://www.bqk-kos.org/repository/docs/2011/Pasqyrat%20financiare%20BQK%202010.pdf

Date added: June 20, 2012 - Views: 3

pdf
Pasqyrat Financiare dhe Raporti i Auditorit të Pavarur Fondi ...

Pasqyrat Financiare dhe Raporti i Auditorit të Pavarur Fondi i Sigurimit të Depozitave në Kosovë Më dhe për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2013

http://www.fsdk.org/?wpdmact=process&did=MTI5LmhvdGxpbms=

Date added: December 18, 2014 - Views: 1

pdf
AUTORITETI I MBIKËQYRJES FINANCIARE

Aspekt tjetër shumë i rëndësishëm i informimit të investitoreve janë edhe pasqyrat financiare që përgatit emetuesi.

https://www.amf.gov.al/pdf/publikime2/edukimi/letra/fDetyrimet%20e%20Emetuesve%20per%20Informim%20te%20Vazhdueshem%20te%20Investitoreve%20-%20Material%20Edukues%20(PDF).pdf

Date added: July 18, 2014 - Views: 1

pdf
PASQYRAT FINANCIARE TE BQK-së /Për tremujorin e dytë 2011 ...

BQK - Pasqyrat Financiare për tremujorin e dytë 2011 Faqe 2 prej 14 Pasqyra e gjendjes financiare sipas të dhënave me Shëni m 30 Qershor 2011 31 Dhjetor 2010

http://www.bqk-kos.org/repository/docs/2011/Pasqyrat%20financiare%20tremujori%20i%20dyte%202011.pdf

Date added: August 7, 2013 - Views: 3

pdf
Analiza e Gjendjes Financiare

Raporti Vjetor Pasqyrat Financiare Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve Pasqyra e Bilancit Pasqyra e Kapitalit të Pronarëve Pasqyra e Rrjedhjeve të arkës

http://ss-edu.info/df/materiale/Kreu%204%20-%20Analiza%20Financiare%20%5BCompatibility%20Mode%5D.pdf

Date added: December 18, 2014 - Views: 1

pdf
Pasqyrat Financiare Individuale

9 Pasqyrat financiare individuale do të përgatiten në përputhje me të gjitha SNRF- të e zbatueshme, me përjashtim të kërkesave të paragrafit 10.

http://arkiva.financa.gov.al/previewdoc.php?file_id=3027

Date added: March 31, 2014 - Views: 1

pdf
Pasqyrat Financiare dhe Raporti iAuditorit t6 Pava ru r

Emancipimi Civil Ma Ndryshe Pasqyrat Financiare dhe Raporti iAuditorit t6 Pava ru r 31 DHJETOR 201.2 (Ky raport p€rmban 9 faqe)

http://www.ecmandryshe.org/repository/docs/Pasqyrat_Financiare_dhe_Raporti_i_Auditorit_te_Pavarur.PDF

Date added: August 11, 2013 - Views: 3

pdf
Raport i auditorit të pavarur Pasqyrat financiare për vitin ...

OPERATOR SISTEMI, TRANSMISIONI DHE TREGU – KOSTT SH.A. Raport i auditorit të pavarur Pasqyrat financiare për vitin që mbaron më 31 Dhjetor 2008

http://www.kostt.com/kosttcms/images/stories/File/tjera/Raporti%20i%20Auditorit%20te%20Pavarur%202008_Shqip_per%20webfaqe.pdf

Date added: May 9, 2013 - Views: 2

pdf
kapiTulli X. paSqyraT Financiare për ViTin e mByllur më 31 ...

Raporti vjetor 2011 190 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 191 kapiTulli X. paSqyraT Financiare për ViTin e mByllur më 31 DhJeTOr 2011 (Dhe rapOrTi i

http://www.bankofalbania.org/web/pub/kapitulli_x_pasqyrat_financiare_per_vitin_e_4889_1.pdf

Date added: August 11, 2013 - Views: 2

pdf
Banka NBG Albania Sh.A. - Raporti shqip IFRS'12

Banka NBG Albania sh.a. Raporti i auditorit të pavarur dhe pasqyrat financiare më dhe për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2012

http://www.nbgbank.al/skedare/pasqyrat_financiare/Pasqyrat_financiare_IFRS.pdf

Date added: January 12, 2014 - Views: 1

pdf
CREDIT AGRICOLE BANK ALBANIA SH.A.

34 AnnuAl report 2013 AnnuAl report 2013 35 INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT Statement of comprehensive income for the year ended 31 December 2013 37

http://www.credit-agricole.al/wp-content/uploads/2013/04/pasqyrat-financiare-anglisht.pdf

Date added: July 25, 2014 - Views: 1

pdf
PASQYRAT FINANCIARE - Fondacioni Fëmijet Shqiptarë

Pasqyrat Financiare te Vitit 2011 Nr PASIVET DHE KAPIT All Shen1me Periudha Periudha Raportuese Para ardhese I PASIVET AFATSHKURTRA 3,327,385 15,679,156

http://www.albanianchildren.org/downloads/fshf_bilanc_2011.pdf

Date added: December 13, 2013 - Views: 5

pdf
DREJTORIA E PËRGJITHSHME RREGULLATORE DHE KONTROLLUESE ...

Pasqyrat financiare, të përgatitura në bazë të të drejtave dhe detyrimeve të konstatuara, i informojnë përdoruesit jo vetëm mbi transaksionet

http://www.financa.gov.al/files/userfiles/Drejtorite/Drejtoria_e_Pergjithshme_rregullatore_Kontrolluese/Njesia_e_Harmonizimit_dhe_Kontrollit_Financiar/TEZA_B-K-celesi.pdf

Date added: December 18, 2014 - Views: 1

pdf
Kontabiliteti & Taksa - PBM accounting, auditing and ...

Pasqyrat Financiare”. Ligji percakton se te gjitha kompanite e biznesit te regjistruara ne shqiperi jane te detyruara te zbatojne Standartet Kombetare te ...

http://www.pbm.al/web/pub/kontabiliteti_taksa_alb_15_1.pdf

Date added: April 3, 2012 - Views: 15

pdf
AUTORITETI I MBIKEQYRJES FINANCIARE

Per: AUTORITETIN E MBIKQYRJES FINANCIARE Emri i propozuar i shoqerise se sigurimit: ... këtij formulari dhe të gjitha pasqyrat duhet të nënshkruhen dhe të datohen.

http://amf.gov.al/pdf/insfor/Formularet%20per%20Licencimin%20e%20Shoqerive%20te%20Sigurimit%20ne%20RSH.pdf

Date added: July 8, 2012 - Views: 1

pdf
Pasqyrat Financiare për vitin që mbaron më 31 Dhjetor 2008

Komuna e Lipjanit Pasqyrat Financiare për vitin që mbaron më 31 Dhjetor 2008 (me raportin e auditorit te pavarur bashkangjitur)

http://yahr-monitorimi.weebly.com/uploads/8/3/6/8/8368453/raporti_i_auditorit_te_pavarur_per_komunen_e_lipjanit_2008.pdf

Date added: December 18, 2014 - Views: 1

pdf
N.SH.’’Univerzum Audit’’ PASQYRAT FINANCIARE DHE ...

RAPORTI I AUDITORIT T Ё PAVARUR PËR MENAXHMENTIN E KUR ’’PRISHTINA ’’SH.A. Ne kemi audituar pasqyrat financiare të KUR ’’Prishtina ’’SH.A. që ...

http://mzhe.rks-gov.net/npmnp/repository/docs/Raporti_Final_i_Auditorit_te_Jashtem_2010_te_KRU_Prishtina.pdf

Date added: September 12, 2013 - Views: 1

pdf
Banka Kombëtare e Greqisë, Dega e Tiranës sh.a. Raporti i ...

Banka Kombëtare e Greqisë, Dega e Tiranës sh.a. Raporti i auditorit të pavarur dhe pasqyrat financiare më dhe për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2011

http://www.nbgbank.al/skedare/NBG-IFRS_Financial_statements_and_audit_report_2011_alb.pdf

Date added: September 26, 2013 - Views: 2

pdf
KOMUNA E MITROVICËS

KOMUNA E MITROVICËS Raporti i Auditorit të Pavarur dhe Pasqyrat Financiare për fund vitin 31 Dhjetor 2010

http://kk.rks-gov.net/mitrovice/getattachment/Municipality/Assembly/Reports/Raporti-i-auditimit-te-Komunes-2010/Raporti-i-auditimit-te-Komunes-2010.pdf.aspx

Date added: December 9, 2013 - Views: 3

pdf
TEB SH.A. Pasqyrat financiare të përgatitura në përputhje ...

TEB SH.A. Pasqyrat financiare të përgatitura në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF) Për vitin që përfundoi më 31 Dhjetor, 2013

http://arberhhoti.weebly.com/uploads/1/9/4/8/19483867/teb_fs_teb_alb_2013_30.4.pdf

Date added: December 18, 2014 - Views: 1

pdf
Pasqyrat Financiare dhe Raporti i Auditorit të Pavarur

Pasqyrat Financiare dhe Raporti i Auditorit të Pavarur Korporata Energjetike e Kosovës SH.A. 31 Dhjetor 2007

http://mzhe.rks-gov.net/npmnp/repository/docs/KEK_SHA_2007_Auditimi_PF_Final_alb_Latest.pdf

Date added: September 26, 2013 - Views: 5

pdf
Kompania e Ujësjellësit Rajonal Prishtina” SHA,

Kompania e Ujësjellësit Rajonal “Prishtina” sh.a Pasqyrat Financiare me dhe për vitin qe përfundon me 31 Dhjetor 2013 6 Pasqyra e pozitës financiare

http://kur-prishtina.com/new/wp-content/uploads/2014/09/Pasqyrat-financiare-dhe-raport-i-auditor%C3%ABve-t%C3%AB-pavarur-2013.pdf

Date added: October 23, 2014 - Views: 1

pdf
VLERËSIMI I GJENDJES FINANCIARE - Fakulteti Ekonomik - Ballina

PASQYRAT FINANCIARE •Bilanci i gjendjes •Pasqyra e të ardhurave •Rrjedhja e parasë – cash flow 3

http://ekonomiku.uni-pr.edu/getattachment/eaf65067-dffe-437c-a292-b534ba3cc214/Sllajde-nga-lenda-Financa-me-titull---Vleresimi-I-.aspx

Date added: May 15, 2014 - Views: 1

pdf
Analiza e pasqyrave financiare: Përdoruesit e treguesve ...

2 Analiza e pasqyrave financiare: Përdoruesit e treguesve financiarë Fadil Govori Universiteti i Prishtinës / FSHAB Pejë, Kosovë [email protected]

http://www.researchgate.net/profile/Fadil_Govori/publication/228078615_UNIVERSITETI_I_PRISHTINS_FAKULTETI_I_SHKENCAVE_T_APLIKUARA_N_BIZNES_-PEJ_Analiza_e_pasqyrave_financiare_Prdoruesit_e_treguesve_financiar_Financial_statements_analysis_Users_of_financial_ratios/links/0912f4fecb45bc855f000000

Date added: March 7, 2014 - Views: 14

pdf
AUTORITETI I MBIKEQYRJES FINANCIARE - NRC Albania - Kreu

Neni 3 Autoriteti liçencues 3.1 Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, i cili në këtë rregullore do të quhet Autoriteti, në zbatim të Ligjit nr. 9572, datë 03 ...

http://www.qkr.gov.al/nrc/ligjet/amf/rregullore13.pdf

Date added: October 6, 2012 - Views: 2

pdf
Pasqyrat Financiare dhe raporti i auditorit KORPORATA ...

Pasqyrat Financiare dhe raporti i auditorit KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVËS SH.A. Për fund vitin dhe me 31 dhjetor 2011

http://www.kek-energy.com/doc/publikime/KEK%20Pasqyrat%20Financiare%202011%20ALB.PDF

Date added: July 18, 2013 - Views: 3

pdf
PROGRAMI PËR DY PROVIMET E PARA TË AFTËSISË PROFESIONALE ...

FINANCIARE 1. Kontabiliteti i Përgjithshëm (Financiar) 1 ... 1 – Ligji per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare Nr. 9228 dt. 29.04.2004 2 ...

http://ikm-al.com/Njoftim.pdf

Date added: March 9, 2012 - Views: 17

pdf
E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË - Bursa e Tiranes

Shoqëritë aksionare, në raportin e ecurisë së veprimtarisë dhe pasqyrat financiare vjetore duhet të përshijnë një dokument shpjegues, ...

http://www.tse.com.al/skedaret/1283339090-Ligji%20per%20tregtaret%20dhe%20shoqerite%20tregtare.pdf

Date added: February 4, 2014 - Views: 1

pdf
KONTABILITETI DHE ANALIZA FINANCIARE për jospecialistët

Pasqyrat Financiare përfundimtare më të kërkuara: - Bilanci - Pasqyra e të Ardhurave dhe Shpenzimeve32(PASh) i. Bilanci Bilanci paraqitet si një fotogra fi e ...

http://finexp-al.weebly.com/uploads/4/2/4/3/4243120/kontabiliteti_per_jopecialistet.pdf

Date added: November 6, 2011 - Views: 26

pdf
FONDI I PENSIONIT VULLNETAR “SiCRED PENSIONS” Pasqyrat ...

FONDI I PENSIONIT VULLNETAR “SiCRED PENSIONS” Pasqyrat financiare për vitin e mbyllur më 31 Dhjetor 2013 (me opinionin e audituesit të pavarur bashkëngjitur)

http://www.sicred-pensions.com.al/Web/pasqyrat_financiare_te_audituara_te_fondit_per_31_dhjetor_2013.pdf

Date added: September 30, 2014 - Views: 1

pdf
Banka Amerikane e Shqipë Sh.a. - Faqja Zyrtare e Intesa ...

Banka Amerikane e Shqipërisë Sh.a. Pasqyrat financiare të konsoliduara për periudhen deri me 31 Dhjetor 2007 (me raportin e auditorëve të pavarur)

http://www.intesasanpaolobank.al/web/pub/auditors_report_alb_128_1.pdf

Date added: September 13, 2012 - Views: 2

pdf
PASQYRAT FINANCIARE Viti 2010 - Fondacioni Fëmijet Shqiptarë

Pasqyrat Financiare te Vitit 2010 Nr PASIVET DHE KAPITALI Shenime Periudha Periudha Raportuese Para ardhese I PASJVET AFATSHKURTRA 15,679,156 993,420

http://www.albanianchildren.org/downloads/fshf_bilanc_2010.pdf

Date added: December 13, 2013 - Views: 3

pdf
Pasqyrat Financiare dhe Raporti i Auditorit të Pavarur ...

Pasqyrat Financiare dhe Raporti i Auditorit të Pavarur Komuna e Lipjanit 31 Dhjetor 2010. Komuna e Lipjanit Përmbajtja Faqe Raporti i Auditorit të Pavarur 1

http://yahr-monitorimi.weebly.com/uploads/8/3/6/8/8368453/raporti_i_auditimit_komuna_lipjani_31.12.2010_shqip.pdf

Date added: December 18, 2014 - Views: 1

pdf
RAPORT AUDITIMI MBI PASQYRAT FINANCIARE TË AGJENCISË ...

duhet të përgatisë dhe t’i dorëzoj Kuvendit dhe PSSP-së një raport lidhur me pasqyrat financiare të organizatave buxhetore për vitin e kaluar, ku AGJ jep ...

http://oldoag.rks-gov.net/Raportet%20shqip/Angjensionet/Agjensioni%20Kosovare%20i%20Mirebesimit-2007%20shqip.pdf

Date added: January 19, 2014 - Views: 1

pdf
OPERATORI I SISTEMIT, TRANSMISIONIT dhe TREGUT – KOSTT J.S

OPERATORI I SISTEMIT, TRANSMISIONIT dhe TREGUT – KOSTT J.S.C Pasqyrat Financiare 31 Dhjetor 2010 (Me raportin e auditorëve të pavarur bashkëlidhur)

http://www.kostt.com/website/images/stories/dokumente/publikime/Pasqyrat_financiare_dhe_Raporti_i_Auditorit_31_dhjetor_2010.pdf

Date added: November 25, 2012 - Views: 1

pdf
(dhe raporti i audituesit të pavarur)

(dhe raporti i audituesit të pavarur) PASQYRAT FINANCIARE PËR VITIN E MBYLLUR MË 31 DHJETOR 2009

http://www.alphabank.al/files/1/Annual_Report_2009.pdf

Date added: December 10, 2012 - Views: 1

pdf
MBI PARIMET E KONTABILITETIT DHE TË RAPORTIMEVE FINANCIARE ...

Pasqyrat financiare duhet të paraqiten, të paktën çdo vit, siç kërkohet nga neni 14 i Ligjit nr. 9228, “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”.

http://www.pixel.al/411/ligje/10.%20Dokumentimi%20dhe%20Mbajta%20e%20Llogarive/2.%202010%20Standardi%20Nr.15%20Per%20Mikrondermarrjet.pdf

Date added: October 21, 2012 - Views: 4

pdf
UDHEZIM NR. 1 DATE 10.06.2014 “Per plotesimin e raporteve ...

Pasqyrat Financiare”, Standartet Kombetare te Kontabilitetit, Ligji Nr. 8788 date 07/05/2001 “Per OJF-te”, Legjislacioni tatimor dhe doganor, Kodi Punes.

http://www.amshc.gov.al/web/doc/Udhezim-Nr.1-per-Raportimin-dhe-Monitorimin-financiar.pdf

Date added: February 9, 2014 - Views: 11