Pasqyrat pdfs

Searching:
Download
Pasqyrat - Fast Download

Download Pasqyrat from our fatest mirror

Pasqyrat Financiare dhe mënyra e plotësimit të tyre

1685 dl's @ 2119 KB/s

pdf
Pasqyrat Financiare dhe mënyra e plotësimit të tyre

1 Pasqyrat Financiare dhe mënyra e plotësimit të tyre Në materialin vijues do të jepet një guidë e përgjithshme në lidhje me rregullat bazë, në

http://ekonomia.weebly.com/uploads/4/3/9/9/4399336/pasqyrat-financiare-miratuar-nga-kkk-2008-nr-4.pdf

Date added: August 11, 2013 - Views: 14

pdf
LIGJ Nr.9228, datë 29.4.2004 PËR KONTABILITETIN DHE ...

LIGJ Nr.9228, datë 29.4.2004 PËR KONTABILITETIN DHE PASQYRAT FINANCIARE Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të ...

http://www.kkk.gov.al/foto/uploads/File/Ligji%209228%20date%2029.04.2004.pdf

Date added: April 7, 2014 - Views: 2

pdf
Standard Ndërkombëtar i Kontabilitetit 27 Pasqyrat ...

Pasqyrat Financiare të Konsoliduara dhe Individuale Objekti 1 Ky Standard do të zbatohet gjatë përgatitjes dhe paraqitjes të pasqyrave financiare të ...

http://kkk.gov.al/foto/uploads/File/SNK_Requirements/IAS%2027%20Pasqyrat%20Financiare%20te%20Konsoliduara%20dhe%20Individuale.pdf

Date added: January 19, 2014 - Views: 1

pdf
CREDIT AGRICOLE BANK ALBANIA SH.A.

34 AnnuAl report 2013 AnnuAl report 2013 35 INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT Statement of comprehensive income for the year ended 31 December 2013 37

http://www.credit-agricole.al/wp-content/uploads/2013/04/pasqyrat-financiare-anglisht.pdf

Date added: July 25, 2014 - Views: 1

pdf
FINANCIAL STATEMENTS

financial statements for the period ended on 30 september 2014 financial reports tables kosovo budget (government’s general fund, dedicated revenue and donors)

http://www.pak-ks.org/repository/docs/141031_Pasqyrat_Financiare_Te_hyrat_e_Dedikuara_Janar_-_Sep_2014_ANGLISHT.compressed.PDF

Date added: January 26, 2015 - Views: 1

pdf
RAPORTI I AUDITIMIT PËR PASQYRAT VJETORE FINANCIARE TË ...

republika e kosovËs/republika kosova/republic of kosova zyra e auditorit tË pergjithshem / kancelarija generalnog revizora/office of the auditor general

http://www.oag-rks.org/repository/docs/RaportiAuditimit__MEF__2010_Shqip_239797.pdf

Date added: April 28, 2014 - Views: 2

pdf
Raporti i Auditorit të Pavarur dhe Pasqyrat Financiare për ...

NGO IMF QELIM KOSOVA Raporti i Auditorit të Pavarur dhe Pasqyrat Financiare për fund vitin 31 Dhjetor 2011

http://www.mixmarket.org/sites/default/files/qelim_kosova.pdf

Date added: May 17, 2013 - Views: 4

pdf
Punim seminari - Articles that Inspire! - Blog

ANALIZA E PASQYRAVE FINANCIARE - IBM 2006-2008 2 Hyrje Pasqyrat financiare përgatiten për tu shfrytëzuar. Përmes tyre na mundësohet analizimi i “shëndetit ...

http://llogaria.weebly.com/uploads/2/2/1/0/2210506/analiza_financiare_ibm.pdf

Date added: December 16, 2011 - Views: 312

pdf
FINANCIAL STATEMENTS OF TRUST FUNDS

Privatisation Agency of Kosovo Table of Content - Financial Statements of trust funds for the period ended on 30 September 2014 page 1 of 2

http://www.pak-ks.org/repository/docs/141103_PASQYRAT_FINANCIARE_Fondet_ne_Mirebesim_Janar-Shtator_2014_ENGLISH.PDF

Date added: February 1, 2015 - Views: 1

pdf
STANDARDI KOMBTAR I KONTABILITETIT NR 2 - AL-Tax Home

SKK 2 bazohet në Standardin Ndërkombëtar të Kontabilitetit nr. 1 SNK 1, “Paraqitja e pasqyrave financiare” SNK 7, “Pasqyrat e fluksit të parasë” dhe SNK ...

http://eduart0.tripod.com/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/skk2.pdf

Date added: November 30, 2012 - Views: 1

pdf
Pasqyrat Financiare dhe Raporti i Auditorit të Pavarur ...

Pasqyrat Financiare duhet të pregaditen në përputhje me Rregullin Financiar 7/2011 dhe SNKSP, procesi i raportimit financiar dhe kontabël të Komunës;

http://www.oag-rks.org/repository/docs/Shtime__31_12_2011_Final_alb_222045.pdf

Date added: April 14, 2013 - Views: 17

pdf
PASQYRAT FINANCIARE TE BQK-së /Për tremujorin e dytë 2011 ...

BQK - Pasqyrat Financiare për tremujorin e dytë 2011 Faqe 2 prej 14 Pasqyra e gjendjes financiare sipas të dhënave me Shëni m 30 Qershor 2011 31 Dhjetor 2010

http://www.bqk-kos.org/repository/docs/2011/Pasqyrat%20financiare%20tremujori%20i%20dyte%202011.pdf

Date added: August 7, 2013 - Views: 3

pdf
kapiTulli X. paSqyraT Financiare për ViTin e mByllur më 31 ...

Raporti vjetor 2011 190 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 191 kapiTulli X. paSqyraT Financiare për ViTin e mByllur më 31 DhJeTOr 2011 (Dhe rapOrTi i

http://www.bankofalbania.org/web/pub/kapitulli_x_pasqyrat_financiare_per_vitin_e_4889_1.pdf

Date added: August 11, 2013 - Views: 2

pdf
KONTABILITETI DHE ANALIZA FINANCIARE për jospecialistët

Pasqyrat Financiare përfundimtare më të kërkuara: - Bilanci - Pasqyra e të Ardhurave dhe Shpenzimeve32(PASh) i. Bilanci Bilanci paraqitet si një fotogra fi e ...

http://finexp-al.weebly.com/uploads/4/2/4/3/4243120/kontabiliteti_per_jopecialistet.pdf

Date added: November 6, 2011 - Views: 26

pdf
E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

rezulton në pasqyrat e fundit financiare të certifikuara. 5. Asambleja e përgjithshme thirret kur shoqëria, brenda 2 viteve të para pas regjistrimit të

http://www.tse.com.al/skedaret/1283339090-Ligji%20per%20tregtaret%20dhe%20shoqerite%20tregtare.pdf

Date added: February 4, 2014 - Views: 1

pdf
PASQYRA E TË ARDHURAVE PËR VITIN E PËRFUNDUAR më 31.12

Shënimet 2010 2009 Te hyrat nga Shitja e Ujit 2,606,708.21 2,541,624.27 Te hyrat tjera 188,572.55 104,095.92 Zvogluar për: Lirimet në shitje Shitjet e kthyera

http://www.radoniqi.com/Uploads/Files/201104181533270.Pasqyrat%20finaciare%20per%20vitin%202010.pdf

Date added: July 16, 2013 - Views: 1

pdf
UDHEZIM NR. 1 DATE 10.06.2014 “Per plotesimin e raporteve ...

Pasqyrat Financiare”, Standartet Kombetare te Kontabilitetit, Ligji Nr. 8788 date 07/05/2001 “Per OJF-te”, Legjislacioni tatimor dhe doganor, Kodi Punes.

http://www.amshc.gov.al/web/doc/Udhezim-Nr.1-per-Raportimin-dhe-Monitorimin-financiar.pdf

Date added: February 9, 2014 - Views: 11

pdf
AUTORITETI I MBIKËQYRJES FINANCIARE BORDI U D H Ë Z I M ...

pasqyrat, përveç dërgimit nëpërmjet sistemit AMF In-Reg, i printon, firmos dhe vulos pasqyrat e më pas i dërgon dhe në kopje letër në Autoritet brenda ...

http://amf.gov.al/pdf/ligje/Udhezim%20nr.%20140%2026.09.2012.pdf

Date added: June 7, 2013 - Views: 1

pdf
PASQYRA E TË ARDHURAVE - Mire se erdhet

Kompania e Sigurimeve SIGKOS 01 Janar - 31.Mars .2009 30.Pri.09 Tanishme Paraprake 31-Mar-09 31-Mar-08 632,115 657,747 TPL ...

http://sigkos.com/financat/financat2009/Pasqyra%20e%20te%20ardhurave.pdf

Date added: December 19, 2014 - Views: 1

pdf
TIRANA INTERNATIONAL AIRPORT SH.P.K. Raporti i auditorit të ...

TIRANA INTERNATIONAL AIRPORT SH.P.K. Raporti i auditorit të pavarur dhe Pasqyrat Financiare më dhe për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2013

http://www.open.data.al/opencorporate/financial_statements_2013/TiranaInternationalAirportSHPK.pdf

Date added: February 1, 2015 - Views: 1

pdf
Raport i auditorit të pavarur Pasqyrat financiare për vitin ...

OPERATOR SISTEMI, TRANSMISIONI DHE TREGU – KOSTT SH. Raport i auditorit të pavarur Pasqyrat financiare për vitin që mbaron më 31 Dhjetor 2008

http://www.kostt.com/kosttcms/images/stories/File/tjera/Raporti%20i%20Auditorit%20te%20Pavarur%202008_Shqip_per%20webfaqe.pdf

Date added: May 9, 2013 - Views: 2

pdf
PASQYRAT FINANCIARE TE BQK-së /Për tremujorin e parë 2012 ...

BQK - Pasqyrat Financiare për tremujorin e parë 2012 Faqe 2 prej 15 Pasqyra e gjendjes financiare sipas të dhënave me Shënim 31 Mars 2012 31 Dhjetor 2011

http://www.bqk-kos.org/repository/docs/2012/Pasqyrat%20financiare%20BQK%20Mars%202012.pdf

Date added: May 18, 2013 - Views: 2

pdf
Kontabiliteti & Taksa - PBM accounting, auditing and ...

Pasqyrat Financiare”. Ligji percakton se te gjitha kompanite e biznesit te regjistruara ne shqiperi jane te detyruara te zbatojne Standartet Kombetare te ...

http://www.pbm.al/web/pub/kontabiliteti_taksa_alb_15_1.pdf

Date added: April 3, 2012 - Views: 15

pdf
Banka Kombëtare e Greqisë, Dega e Tiranës sh.a. Raporti i ...

Banka Kombëtare e Greqisë, Dega e Tiranës sh.a. Raporti i auditorit të pavarur dhe pasqyrat financiare më dhe për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2011

http://www.nbgbank.al/skedare/NBG-IFRS_Financial_statements_and_audit_report_2011_alb.pdf

Date added: September 26, 2013 - Views: 2

pdf
Tregtar Flamujsh Ernest Koliqi

Tregtar flamujsh ; Pasqyrat e Narçizit ; Vepra dramatike : ... Mixed form : AlbanianView all ... Tregtar flamujsh: Responsibility: Ernest Koliqi ...

http://www.pdfsdocuments.com/tregtar-flamujsh-ernest-koliqi.pdf

Date added: February 1, 2015 - Views: 1

pdf
Raporti Vjetor 2010 - BKT

Pasqyrat financiare të konsoliduara paraqiten në USD. Monedha funksionale e Bankës është Lek. Banka ka zgjedhur ti prezantojë pasqyrat financiare në USD, ...

http://www.bkt.com.al/doc/bktannual/raporti%20vjetor%202010.pdf

Date added: October 19, 2012 - Views: 6

pdf
Financial Statement 2012 - Crédit Agricole Albania

Revaluation of AFS portfolio 1,946 2,430 Accumulated defi cit (1,331,858) (507,351) Total shareholders’ equity 4,075,975 4,201,964

http://www.credit-agricole.al/wp-content/uploads/2012/12/PASQYRAT-FINANCIARE.pdf

Date added: February 1, 2015 - Views: 1

pdf
MBI PARIMET E KONTABILITETIT DHE TË RAPORTIMEVE FINANCIARE ...

Pasqyrat financiare vjetore paraqesin informacionet e mëposhtme: (a) emrin e mikronjësisë ekonomike raportuese dhe të dhëna të tjera identifikuese, si dhe

http://www.pixel.al/411/ligje/10.%20Dokumentimi%20dhe%20Mbajta%20e%20Llogarive/2.%202010%20Standardi%20Nr.15%20Per%20Mikrondermarrjet.pdf

Date added: October 21, 2012 - Views: 4

pdf
Republika e Kosovës

6 5. Pasqyrat financiare sipas nën-paragrafit nenit 4 paragrafi 1. nën-paragrafët 1.2 të këtij ligji do të auditohen nga fimat e auditmit ose auditor që janë ...

http://www.kuvendikosoves.org/common/docs/ligjet/Ligji%20per%20kontabilitet%20raportim%20financiar%20dhe%20auditim.pdf

Date added: April 22, 2014 - Views: 1

pdf
LETËRSI NË SHKOLLË - South East European Educational Co ...

Shtatë Pasqyrat e Narcizit 7.Shtatë tekste me korb të Camajt 8.Interpretimi i një proze poetike 9.Mënyrë mësimdhënieje e një teksti të Mjedës 10.

http://www.see-educoop.net/education_in/pdf/lit_school-alb-aln-t06.pdf

Date added: December 18, 2011 - Views: 33

pdf
. k I L. DATt £f- J' - ALBtelecom & Eagle mobile

pasqyrat financiare sipas SNRF-ve per here te pare. SNRF 1 Heqja e datave fikse per adoptuesit per here te pare (Efektiv per periudhat vjetore qe fillojne me apo pas ...

http://www.albtelecom.al/pdf/Copy-of-Bilanci-i-AT-2012.pdf

Date added: May 20, 2014 - Views: 1

pdf
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVËS

KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVËS Raporti i auditorëve të pavarur dhe pasqyrat financiare Për vitin e përfunduar me 31 dhjetor 2002

http://www.kek-energy.com/doc/publikime/KEK%20-%202002%20IFRS%20Pasqyra%20financiare.pdf

Date added: May 17, 2013 - Views: 2

pdf
Pasqyrat Financiare dhe Raporti iAuditorit t6 Pava ru r

Emancipimi Civil Ma Ndryshe Pasqyrat Financiare dhe Raporti iAuditorit t6 Pava ru r 31 DHJETOR 201.2 (Ky raport p€rmban 9 faqe)

http://www.ecmandryshe.org/repository/docs/Pasqyrat_Financiare_dhe_Raporti_i_Auditorit_te_Pavarur.PDF

Date added: August 11, 2013 - Views: 3

pdf
KAPITULL V. PASQYRAT FINANCIARE PËR VITIN E MBYLLUR MË 31 ...

Raporti Vjetor 2012 Banka e Shqipërisë 137 RAPORTI I AUDITUESIT TË PAVARUR PËR KËSHILLIN MBIKËQYRËS TË BANKËS SË SHQIPËRISË Ne kemi audituar pasqyrat ...

http://www.bankofalbania.org/web/pub/kap_5_5864_1.pdf

Date added: December 13, 2013 - Views: 1

pdf
Fizika 9 - Botimet e fundit

në thjerrat, në pasqyrat e rrafshta dhe në pasqyrat sferike; Të përcaktojnë me matje të drejtpërdrejtë largësitë vatrore të thjerrave e pasqyrave;

http://shblsh.com/pdf/plani-kl-9-fizike.pdf

Date added: December 5, 2013 - Views: 3

pdf
Bashkia e Tiranës

“Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” •Ligji Nr. 9600, datë 27.7.2006 “Për disa ndryshime në Ligjin Nr.7703, datë 11.5.1993 “Për

http://www.tirana.gov.al/repository/docs/baza_ligjore.pdf

Date added: May 8, 2013 - Views: 2

pdf
10.3 Furnizimi me ujë të pijshëm 59 - Ueb sajtet e ...

kuvendi komunal i mitrovci Ës municpai l assembly mitrovica skupstna opstine mitrovci a ske nd e raj vushtrri g az mitrvica i v o d a (p e n d a n g a v j e fu r n

http://kk.rks-gov.net/mitrovice/getattachment/Reguloret-dhe-Pasqyrat-Komunale/Plani-zhvillimor-komunal/Kapitulli_1_3.pdf.aspx

Date added: November 1, 2014 - Views: 1

pdf
Standardi Ndërkombëtar i Kontabilitetit 1 Paraqitja e ...

Pasqyrat financiare nuk duhet të përshkruhen si të pajtueshme me SNRF-të në rast se ato nuk janë në pajtueshmëri me të gjitha kërkesat e SNRF-ve.

http://www.ek-sk.com/files/IAS%201%20Paraqitja%20e%20Pasqyrave%20Financiare.pdf

Date added: February 25, 2014 - Views: 1

pdf
Shërbime Kontabiliteti, Financiare dhe Fiskale

financiare ligjore ose pasqyrat financiare të përgatitura në bazë te standarteve kombëtare, dhe raporte

http://eduart0.tripod.com/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/sherbimetestudios.pdf

Date added: November 22, 2012 - Views: 17

pdf
Pasqyrat Financiare dhe raporti i auditorit KORPORATA ...

Pasqyrat Financiare dhe raporti i auditorit KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVËS SH.A. Për fund vitin dhe me 31 dhjetor 2011

http://www.kek-energy.com/doc/publikime/KEK%20Pasqyrat%20Financiare%202011%20ALB.PDF

Date added: July 18, 2013 - Views: 3

pdf
Pasqyrat Financiare për vitin që mbaron më 31 Dhjetor 2008

Komuna e Lipjanit Pasqyrat Financiare për vitin që mbaron më 31 Dhjetor 2008 (me raportin e auditorit te pavarur bashkangjitur)

http://yahr-monitorimi.weebly.com/uploads/8/3/6/8/8368453/raporti_i_auditorit_te_pavarur_per_komunen_e_lipjanit_2008.pdf

Date added: December 18, 2014 - Views: 1

pdf
OPERATOR SISTEMI, TRANSMISIONI DHE TREGU – KOSTT SH.A ...

OPERATOR SISTEMI, TRANSMISIONI DHE TREGU – KOSTT SH.A. Raporti i Auditorit të Pavarur dhe Pasqyrat Financiare për vitin që përfundon me 31 dhjetor 2009

http://www.kostt.com/kosttcms/images/stories/File/tjera/Raporti%20i%20Auditorit%20te%20Pavarur%20dhe%20Pasqyrat%20Financiare_31%20dhjetor%202009_per%20publikim.pdf

Date added: March 23, 2013 - Views: 2

pdf
Standardi Ndërkombëtar i Raportimit Financiar 8 Segmentet e ...

brenda objektit të këtij SNRF-je, ashtu edhe pasqyrat financiare individuale, informacioni për segmentet kërkohet vetëm për pasqyrat financiare të konsoliduara.

http://www.ek-sk.com/files/IFRS%208%20Segmentet%20e%20Shfrytezimit.pdf

Date added: January 28, 2014 - Views: 1

pdf
FONDI I PENSIONIT VULLNETAR “SiCRED PENSIONS” Pasqyrat ...

FONDI I PENSIONIT VULLNETAR “SiCRED PENSIONS” Pasqyrat financiare për vitin e mbyllur më 31 Dhjetor 2013 (me opinionin e audituesit të pavarur bashkëngjitur)

http://www.sicred-pensions.com.al/Web/pasqyrat_financiare_te_audituara_te_fondit_per_31_dhjetor_2013.pdf

Date added: September 30, 2014 - Views: 1

pdf
RAPORTI VJETOR 2012

Pasqyrat Financiare Banka NBG Albania sh.a. Raporti i auditorit të pavarur dhe pasqyrat financiare më dhe për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2012.

http://www.nbgbank.al/skedare/pasqyrat_financiare/Raporti%20Vjetor_2013.pdf

Date added: February 12, 2014 - Views: 1

pdf
Pasqyrat Financiare dhe Raporti i Auditorit të Pavarur Fondi ...

Pasqyrat Financiare dhe Raporti i Auditorit të Pavarur Fondi i Sigurimit të Depozitave në Kosovë Më dhe për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2013

http://www.fsdk.org/?wpdmdl=1890

Date added: January 26, 2015 - Views: 1

pdf
mzhe.rks-gov.net

POSTA DHE TELEKOMUNIKACIONI I KOSOVËS SH.As Raporti i Auditorit të Pavarur dhe Pasqyrat Financiare për vitin që ka përfunduar më 31 Dhjetor 2013

http://mzhe.rks-gov.net/npmnp/repository/docs/PTK_Raporti_i_Auditorit_dhe_Pasqyrat_Financiare_2013_opt.pdf

Date added: November 1, 2014 - Views: 1

pdf
An EU funded project managed by the European Commission ...

Pasqyrat financiare Kalkulimi i shitjes (vëllimi dhe/apo përmbajtja) An EU funded project managed by ...

http://wwro-ks.org/Workshops/18_11_2010/2_KB_Tariff_Methodology_FINAL_ALB.pdf

Date added: October 9, 2014 - Views: 1

pdf
Vizionet, Parimet dhe Synimet - Ueb sajtet e komunave te ...

Kuvendi Komunal i Mitrovicës Skupština opštine Mitrovica Municipal Assembly Mitrovica Plani zhvillimor komunal Opštinski razvojni plan ...

http://kk.rks-gov.net/mitrovice/getattachment/Reguloret-dhe-Pasqyrat-Komunale/Plani-zhvillimor-komunal/Kapitulli_2---Vvizionet,-Parimet-dhe-Synimet.pdf.aspx

Date added: July 26, 2013 - Views: 4