Pasqyrat pdfs

Searching:
Download
Pasqyrat - Fast Download

Download Pasqyrat from our fatest mirror

LIGJ Nr.9228, datë 29.4.2004 PËR KONTABILITETIN DHE ...

2542 dl's @ 7379 KB/s

pdf
LIGJ Nr.9228, datë 29.4.2004 PËR KONTABILITETIN DHE ...

LIGJ Nr.9228, datë 29.4.2004 PËR KONTABILITETIN DHE PASQYRAT FINANCIARE Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave,

http://www.kkk.gov.al/foto/uploads/File/Ligji%209228%20date%2029.04.2004.pdf

Date added: April 7, 2014 - Views: 2

pdf
Pasqyrat Financiare dhe mënyra e plotësimit të tyre

1 Pasqyrat Financiare dhe mënyra e plotësimit të tyre Në materialin vijues do të jepet një guidë e përgjithshme në lidhje me rregullat bazë, në

http://ekonomia.weebly.com/uploads/4/3/9/9/4399336/pasqyrat-financiare-miratuar-nga-kkk-2008-nr-4.pdf

Date added: August 11, 2013 - Views: 14

pdf
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVËS - KEK

Pasqyrat për qarkullimin e parasë për vitet e përfunduara 31 dhjetor 2002 dhe 2001 4 Vërejtjet në Pasqyrat financiare 5 - 16 . PËRGJEGJËSIA E MENAXHMENTIT PËR BILANCET FINANCIARE TË KORPORATËS ENERGJETIKE TË KOSOVËS

http://www.kek-energy.com/doc/publikime/KEK%20-%202002%20IFRS%20Pasqyra%20financiare.pdf

Date added: May 17, 2013 - Views: 2

pdf
INSTRUMENTET DHE APARATET OPTIKE, FOTOGRAFIKE ...

pasqyrat dhe elementet e tjerë optike, prej çdo materiali, të pamontuara, të ndryshme nga elemente të tillë prej qelqi jo të punuara optikisht: 9001 10 - Fibrat optike, tufat dhe kabllot me fibra optike:

http://dogana.rks-gov.net/Uploads/Documents/tarik/TARIK_VERSION_PDF_ALB/KAP%2090.pdf

Date added: November 1, 2014 - Views: 1

pdf
STANDARDI KOMBTAR I KONTABILITETIT NR 2 - AL-Tax Home

SKK 2 bazohet në Standardin Ndërkombëtar të Kontabilitetit nr. 1 SNK 1, “Paraqitja e pasqyrave financiare” SNK 7, “Pasqyrat e fluksit të parasë” dhe SNK 24 “Shpjegimet mbi palët e lidhura”.

http://eduart0.tripod.com/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/skk2.pdf

Date added: November 30, 2012 - Views: 1

pdf
Punim seminari - Articles that Inspire! - Blog

ANALIZA E PASQYRAVE FINANCIARE - IBM 2006-2008 2 Hyrje Pasqyrat financiare përgatiten për tu shfrytëzuar. Përmes tyre na mundësohet analizimi i “shëndetit” të firmës.

http://llogaria.weebly.com/uploads/2/2/1/0/2210506/analiza_financiare_ibm.pdf

Date added: December 16, 2011 - Views: 312

pdf
Raporti i Auditorit të Pavarur dhe Pasqyrat Financiare për ...

Opinioni i kualifikuar Në opinionin tonë, përveç efekteve të atyre korrigjimeve nëse do të ishin të nevojshëm për çështjet e diskutuara në paragrafin më lart, pasqyrat financiare të Organizatës

http://www.mixmarket.org/sites/default/files/qelim_kosova.pdf

Date added: May 17, 2013 - Views: 4

pdf
Standard Ndërkombëtar i Kontabilitetit 27 Pasqyrat ...

Pasqyrat Financiare të Konsoliduara dhe Individuale Objekti 1 Ky Standard do të zbatohet gjatë përgatitjes dhe paraqitjes të pasqyrave financiare të konsoliduara për një grup njësish ekonomike nën kontrollin e një shoqërie mëmë.

http://kkk.gov.al/foto/uploads/File/SNK_Requirements/IAS%2027%20Pasqyrat%20Financiare%20te%20Konsoliduara%20dhe%20Individuale.pdf

Date added: January 19, 2014 - Views: 1

pdf
RAPORTI I AUDITIMIT PËR PASQYRAT VJETORE FINANCIARE TË ...

republika e kosovËs/republika kosova/republic of kosova zyra e auditorit tË pergjithshem / kancelarija generalnog revizora/office of the auditor general

http://www.oag-rks.org/repository/docs/RaportiAuditimit__MEF__2010_Shqip_239797.pdf

Date added: April 28, 2014 - Views: 2

pdf
Pasqyrat Financiare dhe Raporti i Auditorit të Pavarur ...

Pasqyrat Financiare duhet të pregaditen në përputhje me Rregullin Financiar 7/2011 dhe SNKSP, procesi i raportimit financiar dhe kontabël të Komunës; Një listë gjithëpërfshirëse bashkë me marrëveshjet dhe konfirmimet në lidhje me pagesat e

http://www.oag-rks.org/repository/docs/Shtime__31_12_2011_Final_alb_222045.pdf

Date added: April 14, 2013 - Views: 17

pdf
QUARTERLY BUDGET REPORT

2 Statement of acceptances and payments in cash for the Government of the Republic of Kosovo for period January - 31 March 2013 .....2

http://mf.rks-gov.net/Portals/0/Raporte%20dhe%20publikime/Raportet%20dhe%20Pasqyrat%20Financiare/Raporti%20Tremujor_2013_eng..pdf

Date added: December 13, 2013 - Views: 1

pdf
Raport i auditorit të pavarur Pasqyrat financiare për vitin ...

OPERATOR SISTEMI, TRANSMISIONI DHE TREGU – KOSTT SH. Raport i auditorit të pavarur Pasqyrat financiare për vitin që mbaron më 31 Dhjetor 2008

http://www.kostt.com/kosttcms/images/stories/File/tjera/Raporti%20i%20Auditorit%20te%20Pavarur%202008_Shqip_per%20webfaqe.pdf

Date added: May 9, 2013 - Views: 2

pdf
kapiTulli X. paSqyraT Financiare për ViTin e mByllur më 31 ...

Raporti vjetor 2011 190 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 191 kapiTulli X. paSqyraT Financiare për ViTin e mByllur më 31 DhJeTOr 2011 (Dhe rapOrTi i

http://www.bankofalbania.org/web/pub/kapitulli_x_pasqyrat_financiare_per_vitin_e_4889_1.pdf

Date added: August 11, 2013 - Views: 2

pdf
Banka Kombëtare e Greqisë, Dega e Tiranës sh.a. Raporti i ...

Banka Kombëtare e Greqisë, Dega e Tiranës sh.a. Raporti i auditorit të pavarur dhe pasqyrat financiare më dhe për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2011

http://www.nbgbank.al/skedare/NBG-IFRS_Financial_statements_and_audit_report_2011_alb.pdf

Date added: September 26, 2013 - Views: 2

pdf
CREDIT AGRICOLE BANK ALBANIA SH.A.

42 AnnuAl report 2013 AnnuAl report 2013 43 2.2 adoPtion of new or revised standards and interPretations The Bank has adopted all new and revised Standards and

http://www.credit-agricole.al/wp-content/uploads/2013/04/pasqyrat-financiare-anglisht.pdf

Date added: July 25, 2014 - Views: 1

pdf
PASQYRAT FINANCIARE TE BQK-së /Për tremujorin e dytë 2011 ...

BQK - Pasqyrat Financiare për tremujorin e dytë 2011 Faqe 1 prej 14 Pasqyrat financiar te BQK-së për tremujorin e dytë 2011 E përcaktuar me Ligjin 03/L-209“Mbi Bankën Qendrore te Republikës së Kosovës” (me iniciale

http://www.bqk-kos.org/repository/docs/2011/Pasqyrat%20financiare%20tremujori%20i%20dyte%202011.pdf

Date added: August 7, 2013 - Views: 3

pdf
OPERATOR SISTEMI, TRANSMISIONI DHE TREGU – KOSTT SH.A ...

OPERATOR SISTEMI, TRANSMISIONI DHE TREGU – KOSTT SH.A. Raporti i Auditorit të Pavarur dhe Pasqyrat Financiare për vitin që përfundon me 31 dhjetor 2009

http://www.kostt.com/kosttcms/images/stories/File/tjera/Raporti%20i%20Auditorit%20te%20Pavarur%20dhe%20Pasqyrat%20Financiare_31%20dhjetor%202009_per%20publikim.pdf

Date added: March 23, 2013 - Views: 2

pdf
Pasqyrat Financiare dhe Raporti iAuditorit t6 Pava ru r

Emancipimi Civil Ma Ndryshe Pasqyrat Financiare dhe Raporti iAuditorit t6 Pava ru r 31 DHJETOR 201.2 (Ky raport p€rmban 9 faqe)

http://www.ecmandryshe.org/repository/docs/Pasqyrat_Financiare_dhe_Raporti_i_Auditorit_te_Pavarur.PDF

Date added: August 11, 2013 - Views: 3

pdf
UDHEZIM NR. 1 DATE 10.06.2014 “Per plotesimin e raporteve ...

Pasqyrat Financiare”, Standartet Kombetare te Kontabilitetit, Ligji Nr. 8788 date 07/05/2001 “Per OJF-te”, Legjislacioni tatimor dhe doganor, Kodi Punes. AMSHC eshte institucioni qe menaxhon kanalizimin e fondeve te shtetit shqiptar ne mbeshtetje te projekteve te OJF-ve,

http://www.amshc.gov.al/web/doc/Udhezim-Nr.1-per-Raportimin-dhe-Monitorimin-financiar.pdf

Date added: February 9, 2014 - Views: 8

pdf
AUTORITETI I MBIKËQYRJES FINANCIARE BORDI U D H Ë Z I M ...

pasqyrat, përveç dërgimit nëpërmjet sistemit AMF In-Reg, i printon, firmos dhe vulos pasqyrat e më pas i dërgon dhe në kopje letër në Autoritet brenda afateve të përcaktuara nga legjislacioni në fuqi.

http://amf.gov.al/pdf/ligje/Udhezim%20nr.%20140%2026.09.2012.pdf

Date added: June 7, 2013 - Views: 1

pdf
PASQYRAT FINANCIARE Viti 2012 - Fondacioni Fëmijet Shqiptarë

Pasqyrat Financiare te Vitit 2012 Nr A K T I v E T Shenime Periudha Periudha Raportuese Para ardhese I AKTIVET AFATSHKURTRA 1 Aktivet monetare 193,048,381 120,194,436

http://www.albanianchildren.org/downloads/fshf_bilanc_2012.pdf

Date added: January 19, 2014 - Views: 1

pdf
PASQYRAT FINANCIARE TE BQK-së /Për tremujorin e dytë 2012 ...

BQK - Pasqyrat Financiare për tremujorin e Dytë 2012 Faqe 1 prej 15 Pasqyrat financiar te BQK-së për tremujorin e dytë 2012 E përcaktuar me Ligjin 03/L-209“Mbi Bankën Qendrore te Republikës së Kosovës” (me iniciale

http://www.bqk-kos.org/repository/docs/2012/Pasqyrat%20financiare%20BQK%20Qershor%202012.pdf

Date added: June 18, 2013 - Views: 1

pdf
Kontabiliteti & Taksa - PBM accounting, auditing and ...

Pasqyrat Financiare”. Ligji percakton se te gjitha kompanite e biznesit te regjistruara ne shqiperi jane te detyruara te zbatojne Standartet Kombetare te kontabilitetit. Ligji percakton edhe subjektet qe jane te detyruara te zbatojne standartet nderkombetare te

http://www.pbm.al/web/pub/kontabiliteti_taksa_alb_15_1.pdf

Date added: April 3, 2012 - Views: 15

pdf
PASQYRAT FINANCIARE - Fondacioni Fëmijet Shqiptarë

Pasqyrat Financiare te Vitit 2011 Nr A K T I v E T Shenime Periudha Periudha Raportuese Para ardhese I AKTIVET AFATSHKURTRA 1 Aktivet monetare 120,194,436 175,292,764

http://www.albanianchildren.org/downloads/fshf_bilanc_2011.pdf

Date added: December 13, 2013 - Views: 5

pdf
RAPORT AUDITIMI MBI PASQYRAT FINANCIARE TË AGJENCISË ...

duhet të përgatisë dhe t’i dorëzoj Kuvendit dhe PSSP-së një raport lidhur me pasqyrat financiare të organizatave buxhetore për vitin e kaluar, ku AGJ jep opinionin e saj nëse

http://oldoag.rks-gov.net/Raportet%20shqip/Angjensionet/Agjensioni%20Kosovare%20i%20Mirebesimit-2007%20shqip.pdf

Date added: January 19, 2014 - Views: 1

pdf
KONTABILITETI DHE ANALIZA FINANCIARE për jospecialistët

Pasqyrat Financiare përfundimtare më të kërkuara: - Bilanci - Pasqyra e të Ardhurave dhe Shpenzimeve32(PASh) i. Bilanci Bilanci paraqitet si një fotogra fi e gjendjes fi nanciare të shoqërisë në një datë të caktuar.

http://finexp-al.weebly.com/uploads/4/2/4/3/4243120/kontabiliteti_per_jopecialistet.pdf

Date added: November 6, 2011 - Views: 26

pdf
KAPITULL V. PASQYRAT FINANCIARE PËR VITIN E MBYLLUR MË 31 ...

Pasqyrat financiare janë përgatitur në përputhje me politikat kontabël të përshtatura në anualin e Kontabilitetit të Bankës, miratuar nga Këshilli i M Ministrave me Vendimin Nr. 50, datë 26 janar 2001 dhe politika të tjera të

http://www.bankofalbania.org/web/pub/kap_5_5864_1.pdf

Date added: December 13, 2013 - Views: 1

pdf
10.3 Furnizimi me ujë të pijshëm 59 - Ueb sajtet e ...

Kuvendi Komunal i Mitrovicës Skupština opštine Mitrovica Municipal Assembly Mitrovica Plani zhvillimor komunal Opštinski razvojni plan Municipal Development Plan

http://kk.rks-gov.net/mitrovice/getattachment/Reguloret-dhe-Pasqyrat-Komunale/Plani-zhvillimor-komunal/Kapitulli_1_3.pdf.aspx

Date added: November 1, 2014 - Views: 1

pdf
FONDI I PENSIONIT VULLNETAR “SiCRED PENSIONS” Pasqyrat ...

FONDI I PENSIONIT VULLNETAR “SiCRED PENSIONS” Pasqyrat financiare për vitin e mbyllur më 31 Dhjetor 2013 (me opinionin e audituesit të pavarur bashkëngjitur)

http://www.sicred-pensions.com.al/Web/pasqyrat_financiare_te_audituara_te_fondit_per_31_dhjetor_2013.pdf

Date added: September 30, 2014 - Views: 1

pdf
mzhe.rks-gov.net

IBDO Opin ion' Sipas opinionit tonë, pasqyrat financiare Kompanlsë paraqesin drefië, né te gjitha çeshtjet matenale paziciDnin financiar Kompanisë 31 Dhjetar 2013 dhe

http://mzhe.rks-gov.net/npmnp/repository/docs/PTK_Raporti_i_Auditorit_dhe_Pasqyrat_Financiare_2013_opt.pdf

Date added: November 1, 2014 - Views: 1

pdf
Standardi Ndërkombëtar i Raportimit Financiar 8 Segmentet e ...

brenda objektit të këtij SNRF-je, ashtu edhe pasqyrat financiare individuale, informacioni për segmentet kërkohet vetëm për pasqyrat financiare të konsoliduara. Segmentet e shfrytëzimit 5 Segmenti i shfrytëzimit është një pjesë përbërëse e një njësie ekonomike:

http://www.ek-sk.com/files/IFRS%208%20Segmentet%20e%20Shfrytezimit.pdf

Date added: January 28, 2014 - Views: 1

pdf
Standardi Ndërkombëtar i Kontabilitetit 1 Paraqitja e ...

Pasqyrat financiare nuk duhet të përshkruhen si të pajtueshme me SNRF-të në rast se ato nuk janë në pajtueshmëri me të gjitha kërkesat e SNRF-ve. 15 Pothuajse në të gjitha rrethanat, një paraqitje e drejtë arrihet nëpërmjet pajtueshmërisë me SNRF-të e

http://www.ek-sk.com/files/IAS%201%20Paraqitja%20e%20Pasqyrave%20Financiare.pdf

Date added: February 25, 2014 - Views: 1

pdf
Vizionet, Parimet dhe Synimet - Ueb sajtet e komunave te ...

Kuvendi Komunal i Mitrovicës Skupština opštine Mitrovica Municipal Assembly Mitrovica Plani zhvillimor komunal Opštinski razvojni plan Municipal Development Plan

http://kk.rks-gov.net/mitrovice/getattachment/Reguloret-dhe-Pasqyrat-Komunale/Plani-zhvillimor-komunal/Kapitulli_2---Vvizionet,-Parimet-dhe-Synimet.pdf.aspx

Date added: July 26, 2013 - Views: 4

pdf
PASQYRA E TË ARDHURAVE PËR VITIN E PËRFUNDUAR më 31.12

Shënimet 2010 2009 Te hyrat nga Shitja e Ujit 2,606,708.21 2,541,624.27 Te hyrat tjera 188,572.55 104,095.92 Zvogluar për: Lirimet në shitje Shitjet e kthyera

http://www.radoniqi.com/Uploads/Files/201104181533270.Pasqyrat%20finaciare%20per%20vitin%202010.pdf

Date added: July 16, 2013 - Views: 1

pdf
INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA SH.A.

Pasqyrat Finacare Author: Beqja, Fatos Created Date: 3/8/2013 6:43:23 PM ...

http://www.group.intesasanpaolo.com/scriptIsir0/si09/contentData/view/IntesaSanpaoloBankAlbania_Bilancio2012.pdf?id=CNT-04-0000000116306&ct=application/pdf

Date added: January 19, 2014 - Views: 1

pdf
N.SH.’’Univerzum Audit’’ PASQYRAT FINANCIARE DHE ...

RAPORTI I AUDITORIT T Ё PAVARUR PËR MENAXHMENTIN E KUR ’’PRISHTINA ’’SH.A. Ne kemi audituar pasqyrat financiare të KUR ’’Prishtina ’’SH.A. që përbëhen prej Bilancit të

http://mzhe.rks-gov.net/npmnp/repository/docs/Raporti_Final_i_Auditorit_te_Jashtem_2010_te_KRU_Prishtina.pdf

Date added: September 12, 2013 - Views: 1

pdf
Banka NBG Albania Sh.A. - Raporti shqip IFRS'12

Banka NBG Albania sh.a. Raporti i auditorit të pavarur dhe pasqyrat financiare më dhe për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2012

http://www.nbgbank.al/skedare/Pasqyrat_financiare_e_re.pdf

Date added: February 18, 2014 - Views: 1

pdf
Pasqyrat Financiare dhe raporti i auditorit KORPORATA ...

Pasqyrat Financiare dhe raporti i auditorit KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVËS SH.A. Për fund vitin dhe me 31 dhjetor 2011

http://www.kek-energy.com/doc/publikime/KEK%20Pasqyrat%20Financiare%202011%20ALB.PDF

Date added: July 18, 2013 - Views: 3

pdf
INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA SH.A.

Intesa SanPaolo Bank Albania Sh.a. Shenime shoqeruese mbi pasqyrat financiare per periudhen deri me 31 Dhjetor 2010 (shuma ne mije Leke, pervecse kur eshte shprehur ndryshe)

http://www.intesasanpaolobank.al/previewdoc.php?file_id=495

Date added: July 12, 2013 - Views: 2

pdf
RAPORT FINAL AUDITIMI MBI PASQYRAT FINANCIARE TË KOMUNËS ...

Raport final auditimi të Pasqyrave Financiare të komunës së Gjilanit për vitin e mbaruar më 31 dhjetor 2006 ZYRA E AUDITORIT GJENERAL Rr.

http://oldoag.rks-gov.net/Raportet%20shqip/Komuna%202006/2006%20Raport%20Final%20mbi%20auditimin%20e%20PF%20te%20Komunes%20se%20Gjilanit%20ALB%2031.12.2006%20.pdf

Date added: May 31, 2014 - Views: 1

pdf
POSTA DHE TELEKOMUNIKACIONI I KOSOVËS SH.A. Pasqyrat e ...

Raporti i Auditorit të Pavarur Për Menaxhmnetin dhe Aksionarët e Postës dhe Telekomunikacionit të Kosovës Sh.a. Ne kemi audituar pasqyrat financiare të konsoliduara që shoqërojnë këtë raport të Postës dhe

http://www.ptkonline.com/ptk/grab?file=TVRJd01UQXpYM0poY0c5eWRHbGZabWx1WVc1amFXRnlYekE0TG5Ca1pnPT0=&f=Y21Gd2IzSjA=

Date added: June 3, 2013 - Views: 1

pdf
Posta dhe Telekomunikacioni i Kosovës Sh.a. Pasqyrat ...

1 Raporti i Auditorit të Pavarur Për Manaxhmentin dhe Aksionarët e Postës dhe Telekomunikacionit të Kosovës Sh.a. Ne kemi audituar pasqyrat financiare shoqëruese të Postës dhe Telekomunikacionit të Kosovës Sh.a.

http://www.ptkonline.com/ptk/grab?file=TVRRek1UTXdYM0poY0Y4eU1ERXdMbkJrWmc9PQ==&f=Y21Gd2IzSjA=

Date added: April 7, 2013 - Views: 7

pdf
Institucioni Financiar Jo Bankar Lesna Sh.a. Raporti i ...

Institucioni Financiar Jo Bankar Lesna Sh.a. Raporti i Auditorit te Pavarur dhe Pasqyrat Financiare për fund vitin 31 Dhjetor 2011

http://www.mixmarket.org/sites/default/files/if_lesna.pdf

Date added: September 20, 2013 - Views: 1

pdf
www.pak-ks.org

0 # # - ˝ 7 5˜ !˚"˛ ˇ # ˝ # ˘ˇ ˙ # # -˝ # -˙ ˘! 1& ˝ ˝ <%@i$7e%%%%% %%%%%˛ <<%*/f$=$$7e ˜@c3f$c$e%%%%% %%%%% %%%%%&

http://www.pak-ks.org/repository/docs/131029_PASQYRAT_FINANCIARE_FONDET_Sep_2013_SHQIP_searchable.pdf

Date added: November 1, 2014 - Views: 1

pdf
Kompania e Ujësjellësit Rajonal Prishtina” SHA,

Kompania e Ujësjellësit Rajonal “Prishtina” sh.a Pasqyrat Financiare me dhe për vitin qe përfundon me 31 Dhjetor 2013 6 Pasqyra e pozitës financiare

http://kur-prishtina.com/new/wp-content/uploads/2014/09/Pasqyrat-financiare-dhe-raport-i-auditor%C3%ABve-t%C3%AB-pavarur-2013.pdf

Date added: October 23, 2014 - Views: 1

pdf
Analiza e Gjendjes Financiare

Raporti Vjetor Pasqyrat Financiare Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve Pasqyra e Bilancit Pasqyra e Kapitalit të Pronarëve Pasqyra e Rrjedhjeve të arkës

http://ss-edu.info/df/materiale/Kreu%204%20-%20Analiza%20Financiare%20[Compatibility%20Mode].pdf

Date added: December 17, 2012 - Views: 7

pdf
STANDARDI KOMBTAR I KONTABILITETIT 14 - AL-Tax Home

2. SKK 14 mbështetet në SNK 27, “Pasqyrat financiare të ndara dhe të konsoliduara”, SNK 7, “Pasqyrat e fluksit të parasë” dhe SNK 28,

http://eduart0.tripod.com/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/skk14.pdf

Date added: April 27, 2014 - Views: 1

pdf
E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË - Universiteti Planetar i Tiranës

354 STANDARDI NDËRKOMBËTAR I KONTABILITETIT 27 PASQYRAT FINANCIARE INDIVIDUALE Objektivi 1. Objektivi i këtij Standardi është të përshkruajë kërkesat lidhur me kontabilizimin dhe dhënien

http://data.planetar.edu.al/files/9-2012997.pdf

Date added: March 7, 2014 - Views: 1

pdf
. k I L. DATt £f- J' - ALBtelecom & Eagle mobile

Pasqyrat Financiare jane pergatitur ne perputhje me rregullat dhe parimet e ligjit Nr 9228 date 29 Prill 2004 "Mbi Kontabilitetin" dhe Standardet Nderkombetare te Raportimit Financiar (SNRF) te aprovuara dhe te shpallura per ...

http://www.albtelecom.al/pdf/Copy-of-Bilanci-i-AT-2012.pdf

Date added: May 20, 2014 - Views: 1

pdf
TURKIYE IS BANKASI A.S. – DEGA NË KOSOVË - İŞBANK Kosovo

TURKIYE IS BANKASI A.S. – DEGA NË KOSOVË Pasqyrat financiare për vitin e mbyllur më 31 Dhjetor 2013 (së bashku me raportin e audituesve të pavarur)

http://www.isbankkosova.com/images/pdf/Kosova22013.pdf

Date added: October 2, 2014 - Views: 1