Pasqyrat pdfs

Searching:
Download
Pasqyrat - Fast Download

Download Pasqyrat from our fatest mirror

LIGJ Nr.9228, datë 29.4.2004 PËR KONTABILITETIN DHE ...

9237 dl's @ 3784 KB/s

pdf
LIGJ Nr.9228, datë 29.4.2004 PËR KONTABILITETIN DHE ...

LIGJ Nr.9228, datë 29.4.2004 PËR KONTABILITETIN DHE PASQYRAT FINANCIARE Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave,

http://www.kkk.gov.al/foto/uploads/File/Ligji%209228%20date%2029.04.2004.pdf

Date added: April 7, 2014 - Views: 2

pdf
Pasqyrat Financiare dhe mënyra e plotësimit të tyre

1 Pasqyrat Financiare dhe mënyra e plotësimit të tyre Në materialin vijues do të jepet një guidë e përgjithshme në lidhje me rregullat bazë, në

http://ekonomia.weebly.com/uploads/4/3/9/9/4399336/pasqyrat-financiare-miratuar-nga-kkk-2008-nr-4.pdf

Date added: August 11, 2013 - Views: 14

pdf
Punim seminari - Articles that Inspire! - Blog

ANALIZA E PASQYRAVE FINANCIARE - IBM 2006-2008 2 Hyrje Pasqyrat financiare përgatiten për tu shfrytëzuar. Përmes tyre na mundësohet analizimi i “shëndetit” të firmës.

http://llogaria.weebly.com/uploads/2/2/1/0/2210506/analiza_financiare_ibm.pdf

Date added: December 16, 2011 - Views: 312

pdf
Pasqyrat Financiare dhe Raporti i Auditorit të Pavarur ...

Pasqyrat Financiare duhet të pregaditen në përputhje me Rregullin Financiar 7/2011 dhe SNKSP, procesi i raportimit financiar dhe kontabël të Komunës; Një listë gjithëpërfshirëse bashkë me marrëveshjet dhe konfirmimet në lidhje me pagesat e

http://www.oag-rks.org/repository/docs/Shtime__31_12_2011_Final_alb_222045.pdf

Date added: April 14, 2013 - Views: 17

pdf
Pasqyrat Financiare dhe Raporti i Auditorit të Pavarur 31 ...

Pasqyrat Financiare dhe Raporti i Auditorit të Pavarur Operator Sistemi, Transmisionit dhe Tregu Sh.A (KOSTT Sh.A) 31 Dhjetor 2007

http://www.kostt.com/kosttcms/images/Raporti%20i%20auditorit%20shqipL.pdf

Date added: August 11, 2013 - Views: 3

pdf
STANDARDI KOMBTAR I KONTABILITETIT NR 2 - AL-Tax Home

SKK 2 bazohet në Standardin Ndërkombëtar të Kontabilitetit nr. 1 SNK 1, “Paraqitja e pasqyrave financiare” SNK 7, “Pasqyrat e fluksit të parasë” dhe SNK 24 “Shpjegimet mbi palët e lidhura”.

http://eduart0.tripod.com/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/skk2.pdf

Date added: November 30, 2012 - Views: 1

pdf
kapiTulli X. paSqyraT Financiare për ViTin e mByllur më 31 ...

Raporti vjetor 2011 190 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 191 kapiTulli X. paSqyraT Financiare për ViTin e mByllur më 31 DhJeTOr 2011 (Dhe rapOrTi i

http://www.bankofalbania.org/web/pub/kapitulli_x_pasqyrat_financiare_per_vitin_e_4889_1.pdf

Date added: August 11, 2013 - Views: 2

pdf
OPERATOR SISTEMI, TRANSMISIONI DHE TREGU – KOSTT SH.A ...

OPERATOR SISTEMI, TRANSMISIONI DHE TREGU – KOSTT SH.A. Raporti i Auditorit të Pavarur dhe Pasqyrat Financiare për vitin që përfundon me 31 dhjetor 2009

http://www.kostt.com/kosttcms/images/stories/File/tjera/Raporti%20i%20Auditorit%20te%20Pavarur%20dhe%20Pasqyrat%20Financiare_31%20dhjetor%202009_per%20publikim.pdf

Date added: March 23, 2013 - Views: 2

pdf
PASQYRAT FINANCIARE Viti 2012 - Fondacioni Fëmijet Shqiptarë

Pasqyrat Financiare te Vitit 2012 Nr A K T I v E T Shenime Periudha Periudha Raportuese Para ardhese I AKTIVET AFATSHKURTRA 1 Aktivet monetare 193,048,381 120,194,436

http://www.albanianchildren.org/downloads/fshf_bilanc_2012.pdf

Date added: January 19, 2014 - Views: 1

pdf
REPUBLIKA E SHQIPERISE MINISTRI I FINANCAVE KABINETI URDHËR

Pasqyrat Financiare, i ndryshuar, të VKM nr.672, datë 26.10.2005 “Për miratimin e rregullores së brendëshme të organizimit dhe të funksionimit të Këshillit Kombëtar të Kontabilitetit dhe sipas

http://kkk.gov.al/foto/uploads/File/14.%20Urdher%20per%20shpelljen%20e%20detyrueshme%20IFRS%20Update%20dhe%20standarde%20te%20reja_2011.pdf

Date added: April 27, 2014 - Views: 1

pdf
QUARTERLY BUDGET REPORT - Ministria e Financave > FILLIMI

1 Republika e Kosovës Republika Kosova – Republic of Kosovo Qeveria - Vlada - Government Ministria e Financave / Ministarstvo za Finansija / Ministry of Finance

http://mf.rks-gov.net/Portals/0/Raporte%20dhe%20publikime/Raportet%20dhe%20Pasqyrat%20Financiare/Raporti%20Tremujor_2013_eng..pdf

Date added: December 13, 2013 - Views: 1

pdf
Analiza e Gjendjes Financiare

Raporti Vjetor Pasqyrat Financiare Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve Pasqyra e Bilancit Pasqyra e Kapitalit të Pronarëve Pasqyra e Rrjedhjeve të arkës

http://ss-edu.info/df/materiale/Kreu%204%20-%20Analiza%20Financiare%20[Compatibility%20Mode].pdf

Date added: December 17, 2012 - Views: 7

pdf
Kontabiliteti & Taksa - PBM accounting, auditing and ...

Pasqyrat Financiare”. Ligji percakton se te gjitha kompanite e biznesit te regjistruara ne shqiperi jane te detyruara te zbatojne Standartet Kombetare te kontabilitetit. Ligji percakton edhe subjektet qe jane te detyruara te zbatojne standartet nderkombetare te

http://www.pbm.al/web/pub/kontabiliteti_taksa_alb_15_1.pdf

Date added: April 3, 2012 - Views: 15

pdf
PASQYRAT FINANCIARE

Pasqyrat Financiare te Vitit 2011 Nr PASIVET DHE KAPIT All Shen1me Periudha Periudha Raportuese Para ardhese I PASIVET AFATSHKURTRA 3,327,385 15,679,156

http://www.albanianchildren.org/downloads/fshf_bilanc_2011.pdf

Date added: December 13, 2013 - Views: 5

pdf
CREDIT AGRICOLE BANK ALBANIA SH.A.

42 AnnuAl report 2013 AnnuAl report 2013 43 2.2 adoPtion of new or revised standards and interPretations The Bank has adopted all new and revised Standards and

http://www.credit-agricole.al/wp-content/uploads/2013/04/pasqyrat-financiare-anglisht.pdf

Date added: July 25, 2014 - Views: 1

pdf
Pasqyrat Financiare dhe Raporti iAuditorit t6 Pava ru r

Emancipimi Civil Ma Ndryshe Pasqyrat Financiare dhe Raporti iAuditorit t6 Pava ru r 31 DHJETOR 201.2 (Ky raport p€rmban 9 faqe)

http://www.ecmandryshe.org/repository/docs/Pasqyrat_Financiare_dhe_Raporti_i_Auditorit_te_Pavarur.PDF

Date added: August 11, 2013 - Views: 3

pdf
LETËRSI NË SHKOLLË - South East European Educational Co ...

Shtatë Pasqyrat e Narcizit 7.Shtatë tekste me korb të Camajt 8.Interpretimi i një proze poetike 9.Mënyrë mësimdhënieje e një teksti të Mjedës 10.Mënyrë mësimdhënieje e një teksti poetik arbëresh . 5 KAPITULLI I

http://www.see-educoop.net/education_in/pdf/lit_school-alb-aln-t06.pdf

Date added: December 18, 2011 - Views: 33

pdf
AUTORITETI I MBIKËQYRJES FINANCIARE BORDI U D H Ë Z I M ...

pasqyrat, përveç dërgimit nëpërmjet sistemit AMF In-Reg, i printon, firmos dhe vulos pasqyrat e më pas i dërgon dhe në kopje letër në Autoritet brenda afateve të përcaktuara nga legjislacioni në fuqi.

http://amf.gov.al/pdf/ligje/Udhezim%20nr.%20140%2026.09.2012.pdf

Date added: June 7, 2013 - Views: 1

pdf
RAPORTI I AUDITIMIT PËR PASQYRAT VJETORE FINANCIARE TË ...

5 II. Hyrje Ky auditim ka të bëjë me pasqyrat vjetore financiare të Komunës së Dragashit për vitin e përfunduar më 31 Dhjetor 2011.

http://www.oag-rks.org/repository/docs/Dragash_ALB_459496.pdf

Date added: December 18, 2012 - Views: 5

pdf
N.SH.’’Univerzum Audit’’ PASQYRAT FINANCIARE DHE ...

RAPORTI I AUDITORIT T Ё PAVARUR PËR MENAXHMENTIN E KUR ’’PRISHTINA ’’SH.A. Ne kemi audituar pasqyrat financiare të KUR ’’Prishtina ’’SH.A. që përbëhen prej Bilancit të

http://mzhe.rks-gov.net/npmnp/repository/docs/Raporti_Final_i_Auditorit_te_Jashtem_2010_te_KRU_Prishtina.pdf

Date added: September 12, 2013 - Views: 1

pdf
PASQYRAT FINANCIARE TE BQK-së /Për tremujorin e dytë 2012 ...

BQK - Pasqyrat Financiare për tremujorin e Dytë 2012 Faqe 1 prej 15 Pasqyrat financiar te BQK-së për tremujorin e dytë 2012 E përcaktuar me Ligjin 03/L-209“Mbi Bankën Qendrore te Republikës së Kosovës” (me iniciale

http://www.bqk-kos.org/repository/docs/2012/Pasqyrat%20financiare%20BQK%20Qershor%202012.pdf

Date added: June 18, 2013 - Views: 1

pdf
Annual financial report

Republika e Kosovës Republika Kosova – Republic of Kosovo Qeveria - Vlada - Government Ministria e Financave / Ministarstvo za Finansije / Ministry of Finance

http://mf.rks-gov.net/Portals/0/Raporte%20dhe%20publikime/Raportet%20dhe%20Pasqyrat%20Financiare/Pasqyrat%20Financiare%202012_Eng.pdf

Date added: January 27, 2014 - Views: 1

pdf
Standard Ndërkombëtar i Kontabilitetit 27 Pasqyrat ...

Pasqyrat Financiare të Konsoliduara dhe Individuale Objekti 1 Ky Standard do të zbatohet gjatë përgatitjes dhe paraqitjes të pasqyrave financiare të konsoliduara për një grup njësish ekonomike nën kontrollin e një shoqërie mëmë.

http://www.ek-sk.com/files/IAS%2027%20Pasqyrat%20Financiare%20te%20Konsoliduara%20dhe%20Individuale.pdf

Date added: August 26, 2014 - Views: 1

pdf
PASQYRAT FINANCIARE TE BQK-së /Për tremujorin e dytë 2011 ...

BQK - Pasqyrat Financiare për tremujorin e dytë 2011 Faqe 1 prej 14 Pasqyrat financiar te BQK-së për tremujorin e dytë 2011 E përcaktuar me Ligjin 03/L-209“Mbi Bankën Qendrore te Republikës së Kosovës” (me iniciale

http://www.bqk-kos.org/repository/docs/2011/Pasqyrat%20financiare%20tremujori%20i%20dyte%202011.pdf

Date added: August 7, 2013 - Views: 3

pdf
Standardi Ndërkombëtar i Kontabilitetit 1 Paraqitja e ...

Pasqyrat financiare nuk duhet të përshkruhen si të pajtueshme me SNRF-të në rast se ato nuk janë në pajtueshmëri me të gjitha kërkesat e SNRF-ve. 15 Pothuajse në të gjitha rrethanat, një paraqitje e drejtë arrihet nëpërmjet pajtueshmërisë me SNRF-të e

http://www.ek-sk.com/files/IAS%201%20Paraqitja%20e%20Pasqyrave%20Financiare.pdf

Date added: February 25, 2014 - Views: 1

pdf
Banka Kombëtare e Greqisë, Dega e Tiranës sh.a. Raporti i ...

Banka Kombëtare e Greqisë, Dega e Tiranës sh.a. Raporti i auditorit të pavarur dhe pasqyrat financiare më dhe për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2011

http://www.nbgbank.al/skedare/NBG-IFRS_Financial_statements_and_audit_report_2011_alb.pdf

Date added: September 26, 2013 - Views: 2

pdf
INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA SH.A.

Pasqyrat Finacare Author: Beqja, Fatos Created Date: 3/8/2013 6:43:23 PM ...

http://www.group.intesasanpaolo.com/scriptIsir0/si09/contentData/view/IntesaSanpaoloBankAlbania_Bilancio2012.pdf?id=CNT-04-0000000116306&ct=application/pdf

Date added: January 19, 2014 - Views: 1

pdf
Pasqyrat Financiare dhe Raporti i Auditorit të Pavarur

Pasqyrat Financiare dhe Raporti i Auditorit të Pavarur Korporata Energjetike e Kosovës SH.A. 31 Dhjetor 2007

http://mzhe.rks-gov.net/npmnp/repository/docs/KEK_SHA_2007_Auditimi_PF_Final_alb_Latest.pdf

Date added: September 26, 2013 - Views: 5

pdf
PASQYRA E TË ARDHURAVE PËR VITIN E PËRFUNDUAR më 31.12

Shënimet 2010 2009 Te hyrat nga Shitja e Ujit 2,606,708.21 2,541,624.27 Te hyrat tjera 188,572.55 104,095.92 Zvogluar për: Lirimet në shitje Shitjet e kthyera

http://www.radoniqi.com/Uploads/Files/201104181533270.Pasqyrat%20finaciare%20per%20vitin%202010.pdf

Date added: July 16, 2013 - Views: 1

pdf
KAPITULL V. PASQYRAT FINANCIARE PËR VITIN E MBYLLUR MË 31 ...

Pasqyrat financiare janë përgatitur në përputhje me politikat kontabël të përshtatura në anualin e Kontabilitetit të Bankës, miratuar nga Këshilli i M Ministrave me Vendimin Nr. 50, datë 26 janar 2001 dhe politika të tjera të

http://www.bankofalbania.org/web/pub/kap_5_5864_1.pdf

Date added: December 13, 2013 - Views: 1

pdf
Pasqyrat Financiare dhe raporti i auditorit KORPORATA ...

Pasqyrat Financiare dhe raporti i auditorit KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVËS SH.A. Për fund vitin dhe me 31 dhjetor 2011

http://www.kek-energy.com/doc/publikime/KEK%20Pasqyrat%20Financiare%202011%20ALB.PDF

Date added: July 18, 2013 - Views: 3

pdf
KONTABILITETI DHE ANALIZA FINANCIARE për jospecialistët

Pasqyrat Financiare përfundimtare më të kërkuara: - Bilanci - Pasqyra e të Ardhurave dhe Shpenzimeve32(PASh) i. Bilanci Bilanci paraqitet si një fotogra fi e gjendjes fi nanciare të shoqërisë në një datë të caktuar.

http://finexp-al.weebly.com/uploads/4/2/4/3/4243120/kontabiliteti_per_jopecialistet.pdf

Date added: November 6, 2011 - Views: 26

pdf
Banka NBG Albania sh.a. Raporti i auditorit të pavarur dhe ...

RAPORTI I AUDITORIT TË PAVARUR Drejtuesve të Bankës NBG Albania sh.a. Ne kemi audituar pasqyrat financiare të Bankës NBG Albania sh.a. (“Banka”), bashkangjitur, të

http://www.nbgbank.al/skedare/pasqyrat_financiare/Pasqyrat_financiare_BOA.pdf.pdf

Date added: August 12, 2013 - Views: 1

pdf
FONDI I PENSIONIT VULLNETAR “SiCRED PENSIONS” Pasqyrat ...

FONDI I PENSIONIT VULLNETAR “SiCRED PENSIONS” Pasqyrat financiare për vitin e mbyllur më 31 Dhjetor 2013 (me opinionin e audituesit të pavarur bashkëngjitur)

http://www.sicred-pensions.com.al/Web/pasqyrat_financiare_te_audituara_te_fondit_per_31_dhjetor_2013.pdf

Date added: September 30, 2014 - Views: 1

pdf
RAPORT AUDITIMI MBI PASQYRAT FINANCIARE TË AGJENCISË ...

duhet të përgatisë dhe t’i dorëzoj Kuvendit dhe PSSP-së një raport lidhur me pasqyrat financiare të organizatave buxhetore për vitin e kaluar, ku AGJ jep opinionin e saj nëse

http://oldoag.rks-gov.net/Raportet%20shqip/Angjensionet/Agjensioni%20Kosovare%20i%20Mirebesimit-2007%20shqip.pdf

Date added: January 19, 2014 - Views: 1

pdf
POSTA DHE TELEKOMUNIKACIONI I KOSOVËS SH.A. Pasqyrat e ...

Raporti i Auditorit të Pavarur Për Menaxhmnetin dhe Aksionarët e Postës dhe Telekomunikacionit të Kosovës Sh.a. Ne kemi audituar pasqyrat financiare të konsoliduara që shoqërojnë këtë raport të Postës dhe

http://www.ptkonline.com/ptk/grab?file=TVRJd01UQXpYM0poY0c5eWRHbGZabWx1WVc1amFXRnlYekE0TG5Ca1pnPT0=&f=Y21Gd2IzSjA=

Date added: June 3, 2013 - Views: 1

pdf
Raportimi Financiar i Avancuar Advanced Financial Reporting

Problemi 1 1. Pasqyrat e pozitës financiare të VALA dhe degës së saj MALA të datës 31 dhjetor 2012 si dhe pasqyrat e tyre të të ardhurave për vitin e përfunduar me të njejtën datë janë paraqitur më poshtë:

http://scaak.org/wp-content/uploads/2013/10/1212_P9-Raportimi-Financiar-i-Avancuar_alb_sol_sajt.pdf

Date added: January 27, 2014 - Views: 1

pdf
Republika e Kosovës

6 5. Pasqyrat financiare sipas nën-paragrafit nenit 4 paragrafi 1. nën-paragrafët 1.2 të këtij ligji do të auditohen nga fimat e auditmit ose auditor që janë të licencuar për të kryer auditime nga

http://www.kuvendikosoves.org/common/docs/ligjet/Ligji%20per%20kontabilitet%20raportim%20financiar%20dhe%20auditim.pdf

Date added: April 22, 2014 - Views: 1

pdf
STANDARDI KOMBTAR I KONTABILITETIT 14 - AL-Tax Home

2. SKK 14 mbështetet në SNK 27, “Pasqyrat financiare të ndara dhe të konsoliduara”, SNK 7, “Pasqyrat e fluksit të parasë” dhe SNK 28,

http://eduart0.tripod.com/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/skk14.pdf

Date added: April 27, 2014 - Views: 1

pdf
KOMUNA E MITROVICËS - Ueb sajtet e komunave te Republikes ...

KOMUNA E MITROVICËS Raporti i Auditorit të Pavarur dhe Pasqyrat Financiare për fund vitin 31 Dhjetor 2010

http://kk.rks-gov.net/mitrovice/getattachment/Municipality/Assembly/Reports/Raporti-i-auditimit-te-Komunes-2010/Raporti-i-auditimit-te-Komunes-2010.pdf.aspx

Date added: December 9, 2013 - Views: 3

pdf
Banka Amerikane e Shqipë Sh.a. - Faqja Zyrtare e Intesa ...

Banka Amerikane e Shqipërisë Sh.a. Pasqyrat financiare të konsoliduara për periudhen deri me 31 Dhjetor 2007 (me raportin e auditorëve të pavarur)

http://www.intesasanpaolobank.al/web/pub/auditors_report_alb_128_1.pdf

Date added: September 13, 2012 - Views: 2

pdf
Pasqyra Financiare Punim Seminarik

Punim Seminarik. Universiteti AAB-Riinvest Ferizaj ... ose pasqyra financiare individuale, sic përcaktohet në SNK 27 Pasqyrat Financiare t ...

http://www.pdfspath.net/download/pasqyra%20financiare%20punim%20seminarik.pdf

Date added: September 30, 2014 - Views: 1

pdf
(dhe raporti i audituesit të pavarur)

Raporti Vjetor 2009 8 RAPORTI I AUDITUESIT TË PAVARUAR Pronarëve të Alpha Bank-Albania Tiranë, 31 Mars 2010 Ne kemi audituar pasqyrat finaciare të Bankës

http://www.alphabank.al/files/1/Annual_Report_2009.pdf

Date added: December 10, 2012 - Views: 1

pdf
INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA SH.A. - Faqja Zyrtare e Intesa ...

INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA SH.A. Pasqyrat FInanciare per periudhen deri me 31 Dhjetor 2010 (me raportin e audituesve te pavarur)

http://www.intesasanpaolobank.al/web/pub/pasqyrat_financiare_2010_dhe_raporti_i_auditoreve_495_1.pdf

Date added: November 26, 2013 - Views: 2

pdf
Pasqyrat tarifore 2009-2011

Pasqyrat tarifore të periudhës 2009-2011 të dala nga aplikacionet tarifore të kompanive 26.67% 40.00% 29.17% 41.30% 1 KUR "HIDROREGJIONI-JUGOR" PRIZREN Levizja mesatare volumetrike e shprehur ne % Nr Lloji i tarifave Njësia

http://wwro-ks.org/Tariffs/Pasqyrat_tarifore_2009-2011.pdf

Date added: August 26, 2014 - Views: 1

pdf
RTV21 me 1 korik te vitit 2001 ishte I pari nder medumet, I ...

Per kete ekzistojne pasqyrat finaciare te asaj kohe. Nderkohe qe RTV 21 vazhdonte t’I paguaje me rregull edhe tatimet e tjera. Me te vleresuar se RTV21 po I veshtiresoheshin operacionet ditore dhe po i afrohej falimentimit ,

http://preportr.com/repository/docs/Pergjigja_e_plote_e_RTV_21_38917.pdf

Date added: August 11, 2013 - Views: 1

pdf
Raporti i Auditorit të Pavarur dhe Pasqyrat Financiare për ...

Opinioni i kualifikuar Në opinionin tonë, përveç efekteve të atyre korrigjimeve nëse do të ishin të nevojshëm për çështjet e diskutuara në paragrafin më lart, pasqyrat financiare të Organizatës

http://www.mixmarket.org/sites/default/files/qelim_kosova.pdf

Date added: May 17, 2013 - Views: 4

pdf
Pasqyra Financiare 31.03

Pasqyra Financiare 31.03.2013 Pasqyra Financiare 31.03.2013 1 / 1. Title: Pasqyra Financiare 31.03.2013 Created Date: 9/20/2014 4:27:50 AM

http://www.nlbprishtina-kos.com/index.php/pasqyrat-financiare/121-pasqyra-financiare-31032013?format=pdf

Date added: August 26, 2014 - Views: 1

pdf
AUTORITETI I MBIKËQYRJES FINANCIARE 21 2009 Periodiku AMF

Paqëndrueshmëria në pasqyrat financiare është një çështje kritike. Çdo mospërputhje kontabilizimi duhet të eliminohet. Në veçanti, një mënyrë për të evituar ndryshimet fiktive është të kesh njohje simetrike të ndryshimeve në vlerë

http://amf.gov.al/pdf/publikime2/periodik/amf/Periodiku%20AMF%20Nr.%2021.pdf

Date added: January 12, 2014 - Views: 1

pdf
Institucioni Financiar Jo Bankar Lesna Sh.a. Raporti i ...

Institucioni Financiar Jo Bankar Lesna Sh.a. Raporti i Auditorit te Pavarur dhe Pasqyrat Financiare për fund vitin 31 Dhjetor 2011

http://www.mixmarket.org/sites/default/files/if_lesna.pdf

Date added: September 20, 2013 - Views: 1