Pasqyrat pdfs

Searching:
Download
Pasqyrat - Fast Download

Download Pasqyrat from our fatest mirror

LIGJ Nr.9228, datë 29.4.2004 PËR KONTABILITETIN DHE ...

4471 dl's @ 5554 KB/s

pdf
LIGJ Nr.9228, datë 29.4.2004 PËR KONTABILITETIN DHE ...

LIGJ Nr.9228, datë 29.4.2004 PËR KONTABILITETIN DHE PASQYRAT FINANCIARE Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të ...

http://www.kkk.gov.al/foto/uploads/File/Ligji%209228%20date%2029.04.2004.pdf

Date added: April 7, 2014 - Views: 2

pdf
Pasqyrat Financiare dhe mënyra e plotësimit të tyre

1 Pasqyrat Financiare dhe mënyra e plotësimit të tyre Në materialin vijues do të jepet një guidë e përgjithshme në lidhje me rregullat bazë, në

http://ekonomia.weebly.com/uploads/4/3/9/9/4399336/pasqyrat-financiare-miratuar-nga-kkk-2008-nr-4.pdf

Date added: August 11, 2013 - Views: 14

pdf
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVËS - KEK

KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVËS Raporti i auditorëve të pavarur dhe pasqyrat financiare Për vitin e përfunduar me 31 dhjetor 2002

http://www.kek-energy.com/doc/publikime/KEK%20-%202002%20IFRS%20Pasqyra%20financiare.pdf

Date added: May 17, 2013 - Views: 2

pdf
RAPORTI I AUDITIMIT PËR PASQYRAT VJETORE FINANCIARE TË ...

republika e kosovËs/republika kosova/republic of kosova zyra e auditorit tË pergjithshem / kancelarija generalnog revizora/office of the auditor general

http://www.oag-rks.org/repository/docs/RaportiAuditimit__MEF__2010_Shqip_239797.pdf

Date added: April 28, 2014 - Views: 2

pdf
Raporti i Auditorit të Pavarur dhe Pasqyrat Financiare për ...

NGO IMF QELIM KOSOVA Raporti i Auditorit të Pavarur dhe Pasqyrat Financiare për fund vitin 31 Dhjetor 2011

http://www.mixmarket.org/sites/default/files/qelim_kosova.pdf

Date added: May 17, 2013 - Views: 4

pdf
CREDIT AGRICOLE BANK ALBANIA SH.A.

34 AnnuAl report 2013 AnnuAl report 2013 35 INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT Statement of comprehensive income for the year ended 31 December 2013 37

http://www.credit-agricole.al/wp-content/uploads/2013/04/pasqyrat-financiare-anglisht.pdf

Date added: July 25, 2014 - Views: 1

pdf
Punim seminari - Articles that Inspire! - Blog

ANALIZA E PASQYRAVE FINANCIARE - IBM 2006-2008 2 Hyrje Pasqyrat financiare përgatiten për tu shfrytëzuar. Përmes tyre na mundësohet analizimi i “shëndetit ...

http://llogaria.weebly.com/uploads/2/2/1/0/2210506/analiza_financiare_ibm.pdf

Date added: December 16, 2011 - Views: 312

pdf
STANDARDI KOMBTAR I KONTABILITETIT NR 2 - AL-Tax Home

SKK 2 bazohet në Standardin Ndërkombëtar të Kontabilitetit nr. 1 SNK 1, “Paraqitja e pasqyrave financiare” SNK 7, “Pasqyrat e fluksit të parasë” dhe SNK ...

http://eduart0.tripod.com/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/skk2.pdf

Date added: November 30, 2012 - Views: 1

pdf
Standard Ndërkombëtar i Kontabilitetit 27 Pasqyrat ...

Pasqyrat Financiare të Konsoliduara dhe Individuale Objekti 1 Ky Standard do të zbatohet gjatë përgatitjes dhe paraqitjes të pasqyrave financiare të ...

http://kkk.gov.al/foto/uploads/File/SNK_Requirements/IAS%2027%20Pasqyrat%20Financiare%20te%20Konsoliduara%20dhe%20Individuale.pdf

Date added: January 19, 2014 - Views: 1

pdf
Pasqyrat Financiare dhe Raporti i Auditorit të Pavarur ...

Pasqyrat Financiare duhet të pregaditen në përputhje me Rregullin Financiar 7/2011 dhe SNKSP, procesi i raportimit financiar dhe kontabël të Komunës;

http://www.oag-rks.org/repository/docs/Shtime__31_12_2011_Final_alb_222045.pdf

Date added: April 14, 2013 - Views: 17

pdf
PASQYRA E TË ARDHURAVE PËR VITIN E PËRFUNDUAR më 31.12

Shënimet 2010 2009 Te hyrat nga Shitja e Ujit 2,606,708.21 2,541,624.27 Te hyrat tjera 188,572.55 104,095.92 Zvogluar për: Lirimet në shitje Shitjet e kthyera

http://www.radoniqi.com/Uploads/Files/201104181533270.Pasqyrat%20finaciare%20per%20vitin%202010.pdf

Date added: July 16, 2013 - Views: 1

pdf
Raport i auditorit të pavarur Pasqyrat financiare për vitin ...

OPERATOR SISTEMI, TRANSMISIONI DHE TREGU – KOSTT SH. Raport i auditorit të pavarur Pasqyrat financiare për vitin që mbaron më 31 Dhjetor 2008

http://www.kostt.com/kosttcms/images/stories/File/tjera/Raporti%20i%20Auditorit%20te%20Pavarur%202008_Shqip_per%20webfaqe.pdf

Date added: May 9, 2013 - Views: 2

pdf
Banka Kombëtare e Greqisë, Dega e Tiranës sh.a. Raporti i ...

Banka Kombëtare e Greqisë, Dega e Tiranës sh.a. Raporti i auditorit të pavarur dhe pasqyrat financiare më dhe për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2011

http://www.nbgbank.al/skedare/NBG-IFRS_Financial_statements_and_audit_report_2011_alb.pdf

Date added: September 26, 2013 - Views: 2

pdf
E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

rezulton në pasqyrat e fundit financiare të certifikuara. 5. Asambleja e përgjithshme thirret kur shoqëria, brenda 2 viteve të para pas regjistrimit të

http://www.tse.com.al/skedaret/1283339090-Ligji%20per%20tregtaret%20dhe%20shoqerite%20tregtare.pdf

Date added: February 4, 2014 - Views: 1

pdf
REPUBLIKA E KOSOVËS ZYRA E AUDITORIT TË PËRGJITHSHËM

republika e kosovËs zyra e auditorit tË pËrgjithshËm nr. i dokumentit: 22.18.1-2013-08 raporti i auditimit pËr pasqyrat financiare tË komunËs sË gjilanit

http://kk.rks-gov.net/gjilan/getattachment/Municipality/Assembly/Reports/RaportiAuditimit_KGL_2013_Shqip_525410.pdf.aspx

Date added: December 18, 2014 - Views: 1

pdf
Standardi Ndërkombëtar i Kontabilitetit 1 Paraqitja e ...

Pasqyrat financiare nuk duhet të përshkruhen si të pajtueshme me SNRF-të në rast se ato nuk janë në pajtueshmëri me të gjitha kërkesat e SNRF-ve.

http://www.ek-sk.com/files/IAS%201%20Paraqitja%20e%20Pasqyrave%20Financiare.pdf

Date added: February 25, 2014 - Views: 1

pdf
OPERATOR SISTEMI, TRANSMISIONI DHE TREGU – KOSTT SH.A ...

OPERATOR SISTEMI, TRANSMISIONI DHE TREGU – KOSTT SH.A. Raporti i Auditorit të Pavarur dhe Pasqyrat Financiare për vitin që përfundon me 31 dhjetor 2009

http://www.kostt.com/kosttcms/images/stories/File/tjera/Raporti%20i%20Auditorit%20te%20Pavarur%20dhe%20Pasqyrat%20Financiare_31%20dhjetor%202009_per%20publikim.pdf

Date added: March 23, 2013 - Views: 2

pdf
Pasqyrat Financiare dhe Raporti i Auditorit të Pavarur Fondi ...

Pasqyrat Financiare dhe Raporti i Auditorit të Pavarur Fondi i Sigurimit të Depozitave në Kosovë Më dhe për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2013

http://www.fsdk.org/?wpdmact=process&did=MTI5LmhvdGxpbms=

Date added: December 18, 2014 - Views: 1

pdf
Banka Qendrore e Republikës së Kosovës

Pasqyrat financiare janë përgatitur mbi bazën e kostos historike. Banka Qendrore e Republikës së Kosovës Shënime mbi pasqyrat financiare

http://www.bqk-kos.org/repository/docs/2011/Pasqyrat%20financiare%20BQK%202010.pdf

Date added: June 20, 2012 - Views: 3

pdf
PASQYRAT FINANCIARE - Fondacioni Fëmijet Shqiptarë

Pasqyrat Financiare te Vitit 2011 Nr PASIVET DHE KAPIT All Shen1me Periudha Periudha Raportuese Para ardhese I PASIVET AFATSHKURTRA 3,327,385 15,679,156

http://www.albanianchildren.org/downloads/fshf_bilanc_2011.pdf

Date added: December 13, 2013 - Views: 5

pdf
PASQYRAT FINANCIARE TE BQK-së /Për tremujorin e dytë 2011 ...

BQK - Pasqyrat Financiare për tremujorin e dytë 2011 Faqe 2 prej 14 Pasqyra e gjendjes financiare sipas të dhënave me Shëni m 30 Qershor 2011 31 Dhjetor 2010

http://www.bqk-kos.org/repository/docs/2011/Pasqyrat%20financiare%20tremujori%20i%20dyte%202011.pdf

Date added: August 7, 2013 - Views: 3

pdf
kapiTulli X. paSqyraT Financiare për ViTin e mByllur më 31 ...

Raporti vjetor 2011 190 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 191 kapiTulli X. paSqyraT Financiare për ViTin e mByllur më 31 DhJeTOr 2011 (Dhe rapOrTi i

http://www.bankofalbania.org/web/pub/kapitulli_x_pasqyrat_financiare_per_vitin_e_4889_1.pdf

Date added: August 11, 2013 - Views: 2

pdf
Pasqyrat Financiare dhe Raporti i Auditorit të Pavarur ...

1 Pasqyrat Financiare dhe Raporti i Auditorit të Pavarur Aeroporti Ndërkombëtar i Prishtinës “Adem Jashari” Sh.A 31 Dhjetor 2010

http://mzhe.rks-gov.net/npmnp/repository/docs/Raporti_Final_i_Aud_Jashtem_te_PF_2010_te_NP_ANP__sha.pdf

Date added: December 19, 2014 - Views: 1

pdf
Pasqyrat Financiare për vitin që mbaron më 31 Dhjetor 2008

Komuna e Lipjanit Pasqyrat Financiare për vitin që mbaron më 31 Dhjetor 2008 (me raportin e auditorit te pavarur bashkangjitur)

http://yahr-monitorimi.weebly.com/uploads/8/3/6/8/8368453/raporti_i_auditorit_te_pavarur_per_komunen_e_lipjanit_2008.pdf

Date added: December 18, 2014 - Views: 1

pdf
10.3 Furnizimi me ujë të pijshëm 59 - Ueb sajtet e ...

kuvendi komunal i mitrovci Ës municpai l assembly mitrovica skupstna opstine mitrovci a ske nd e raj vushtrri g az mitrvica i v o d a (p e n d a n g a v j e fu r n

http://kk.rks-gov.net/mitrovice/getattachment/Reguloret-dhe-Pasqyrat-Komunale/Plani-zhvillimor-komunal/Kapitulli_1_3.pdf.aspx

Date added: November 1, 2014 - Views: 1

pdf
KONTABILITETI DHE ANALIZA FINANCIARE për jospecialistët

Pasqyrat Financiare përfundimtare më të kërkuara: - Bilanci - Pasqyra e të Ardhurave dhe Shpenzimeve32(PASh) i. Bilanci Bilanci paraqitet si një fotogra fi e ...

http://finexp-al.weebly.com/uploads/4/2/4/3/4243120/kontabiliteti_per_jopecialistet.pdf

Date added: November 6, 2011 - Views: 26

pdf
Pasqyrat Financiare dhe Raporti iAuditorit t6 Pava ru r

Emancipimi Civil Ma Ndryshe Pasqyrat Financiare dhe Raporti iAuditorit t6 Pava ru r 31 DHJETOR 201.2 (Ky raport p€rmban 9 faqe)

http://www.ecmandryshe.org/repository/docs/Pasqyrat_Financiare_dhe_Raporti_i_Auditorit_te_Pavarur.PDF

Date added: August 11, 2013 - Views: 3

pdf
AUTORITETI I MBIKËQYRJES FINANCIARE BORDI RREGULLORE “PËR ...

Pasqyrat bashkëngjitur janë pjesë përbërëse e kësaj Rregulloreje. 3. Kjo Rregullore hyn në fuqi menjëherë. Elisabeta GJONI Kryetar . 8 Formular 1

http://amf.gov.al/pdf/ligje/Rregullore%20nr.%202%20per%20raportimin%20e%20BSHS.pdf

Date added: May 13, 2014 - Views: 1

pdf
DREJTORIA E PËRGJITHSHME RREGULLATORE DHE KONTROLLUESE ...

Cila nga pasqyrat e mëposhtëme nuk është e detyrueshme për t’u hartuar në fund të periudhës ushtrimore: a) Pasqyra e bilancit

http://www.financa.gov.al/files/userfiles/Drejtorite/Drejtoria_e_Pergjithshme_rregullatore_Kontrolluese/Njesia_e_Harmonizimit_dhe_Kontrollit_Financiar/TEZA_B-K-celesi.pdf

Date added: December 18, 2014 - Views: 1

pdf
TEB SH.A. Pasqyrat financiare të përgatitura në përputhje ...

TEB SH.A. Pasqyrat financiare të përgatitura në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF) Për vitin që përfundoi më 31 Dhjetor, 2013

http://arberhhoti.weebly.com/uploads/1/9/4/8/19483867/teb_fs_teb_alb_2013_30.4.pdf

Date added: December 18, 2014 - Views: 1

pdf
INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA SH.A.

INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA SH.A. Financial Statements as at . 31 December 2012 (with independent auditor’s report thereon) ... Pasqyrat Finacare Author:

http://www.group.intesasanpaolo.com/scriptIsir0/si09/contentData/view/IntesaSanpaoloBankAlbania_Bilancio2012.pdf?id=CNT-04-0000000116306&ct=application/pdf

Date added: January 19, 2014 - Views: 1

pdf
Posta dhe Telekomunikacioni i Kosovës Sh.a. Pasqyrat ...

Posta dhe Telekomunikacioni i Kosovës Sh.a. Pasqyrat Financiare dhe Raporti i Auditorit të Pavarur 31 Dhjetor 2010

http://www.ptkonline.com/ptk/grab?file=TVRRek1UTXdYM0poY0Y4eU1ERXdMbkJrWmc9PQ==&f=Y21Gd2IzSjA=

Date added: April 7, 2013 - Views: 7

pdf
Pasqyrat Financiare dhe raporti i auditorit KORPORATA ...

Pasqyrat Financiare dhe raporti i auditorit KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVËS SH.A. Për fund vitin dhe me 31 dhjetor 2011

http://www.kek-energy.com/doc/publikime/KEK%20Pasqyrat%20Financiare%202011%20ALB.PDF

Date added: July 18, 2013 - Views: 3

pdf
FONDI I PENSIONIT VULLNETAR “SiCRED PENSIONS” Pasqyrat ...

FONDI I PENSIONIT VULLNETAR “SiCRED PENSIONS” Pasqyrat financiare për vitin e mbyllur më 31 Dhjetor 2013 (me opinionin e audituesit të pavarur bashkëngjitur)

http://www.sicred-pensions.com.al/Web/pasqyrat_financiare_te_audituara_te_fondit_per_31_dhjetor_2013.pdf

Date added: September 30, 2014 - Views: 1

pdf
Pasqyrat Financiare Individuale

Pasqyrat Financiare Individuale Objektivi 1 Objektivi i këtij Standardi është të përshkruajë kërkesat lidhur me kontabilizimin dhe dhënien

http://arkiva.financa.gov.al/previewdoc.php?file_id=3027

Date added: March 31, 2014 - Views: 1

pdf
Pasqyrat Financiare dhe Raporti i Auditorit të Pavarur ...

Pasqyrat Financiare dhe Raporti i Auditorit të Pavarur Komuna e Lipjanit 31 Dhjetor 2010. Komuna e Lipjanit Përmbajtja Faqe Raporti i Auditorit të Pavarur 1

http://yahr-monitorimi.weebly.com/uploads/8/3/6/8/8368453/raporti_i_auditimit_komuna_lipjani_31.12.2010_shqip.pdf

Date added: December 18, 2014 - Views: 1

pdf
Bashkia e Tiranës

“Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” •Ligji Nr. 9600, datë 27.7.2006 “Për disa ndryshime në Ligjin Nr.7703, datë 11.5.1993 “Për

http://www.tirana.gov.al/repository/docs/baza_ligjore.pdf

Date added: May 8, 2013 - Views: 2

pdf
PROGRAMI PËR DY PROVIMET E PARA TË AFTËSISË PROFESIONALE ...

... Ligji per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare Nr. 9228 dt. 29.04.2004 2 – Standardet Kombetare te Kontabilitetit te publikuara ne faqen e internetit ne ...

http://ikm-al.com/Njoftim.pdf

Date added: March 9, 2012 - Views: 17

pdf
Pasqyrat Financiare dhe Raporti i Auditorit të Pavarur

Pasqyrat Financiare dhe Raporti i Auditorit të Pavarur Korporata Energjetike e Kosovës SH.A. 31 Dhjetor 2007

http://mzhe.rks-gov.net/npmnp/repository/docs/KEK_SHA_2007_Auditimi_PF_Final_alb_Latest.pdf

Date added: September 26, 2013 - Views: 5

pdf
RAPORT AUDITIMI MBI PASQYRAT FINANCIARE TË AGJENCISË ...

duhet të përgatisë dhe t’i dorëzoj Kuvendit dhe PSSP-së një raport lidhur me pasqyrat financiare të organizatave buxhetore për vitin e kaluar, ku AGJ jep ...

http://oldoag.rks-gov.net/Raportet%20shqip/Angjensionet/Agjensioni%20Kosovare%20i%20Mirebesimit-2007%20shqip.pdf

Date added: January 19, 2014 - Views: 1

pdf
PASQYRA E TË ARDHURAVE

Kompania e Sigurimeve SIGKOS 01 Janar - 31.Mars .2009 30.Pri.09 Tanishme Paraprake 31-Mar-09 31-Mar-08 632,115 657,747 TPL ...

http://sigkos.com/financat/financat2009/Pasqyra%20e%20te%20ardhurave.pdf

Date added: December 19, 2014 - Views: 1

pdf
Raportimet mujore

Raportimet mujore Formulari 20 30/06/201 4 Fondi i AKTIVET Amort izimit dhe LEKË VALUTË TOTALI Kodi (në mijë lekë) provig

http://www.credit-agricole.al/wp-content/uploads/2014/05/SRU-Pasqyrat-Financiare-te-6-mujorit-te-pare-20141.pdf

Date added: December 19, 2014 - Views: 1

pdf
PASQYRAT FINANCIARE Viti 2012

Pasqyrat Financiare te Vitit 2012 PASJVET DHE KAPITALI Shenime Periudha Periudha Nr Raportuese Para ardhese I PASIVET AFATSHKURTRA 2,022,149 3,327,385

http://www.albanianchildren.org/downloads/fshf_bilanc_2012.pdf

Date added: January 19, 2014 - Views: 1

pdf
RAPORT FINAL AUDITIMI MBI PASQYRAT FINANCIARE TË KOMUNËS ...

Raport final auditimi të Pasqyrave Financiare të komunës së Gjilanit për vitin e mbaruar më 31 dhjetor 2006 ZYRA E AUDITORIT GJENERAL Rr.

http://oldoag.rks-gov.net/Raportet%20shqip/Komuna%202006/2006%20Raport%20Final%20mbi%20auditimin%20e%20PF%20te%20Komunes%20se%20Gjilanit%20ALB%2031.12.2006%20.pdf

Date added: May 31, 2014 - Views: 1

pdf
KAPITULL V. PASQYRAT FINANCIARE PËR VITIN E MBYLLUR MË 31 ...

Raporti Vjetor 2012 Banka e Shqipërisë 137 RAPORTI I AUDITUESIT TË PAVARUR PËR KËSHILLIN MBIKËQYRËS TË BANKËS SË SHQIPËRISË Ne kemi audituar pasqyrat ...

http://www.bankofalbania.org/web/pub/kap_5_5864_1.pdf

Date added: December 13, 2013 - Views: 1

pdf
www.rtklive.com

Radio Televizioni Kosovës Pasqyrat Financiare me dhe për vitin ge përfundon me 32 Dhjetor 2009 Bilanci i Gjendjes Mc31 2009 (ne 000 euro) 2,770

http://www.rtklive.com/rtk/rp_ad_sq/2009_sq.pdf

Date added: November 20, 2011 - Views: 4

pdf
AUTORITETI I MBIKËQYRJES FINANCIARE BORDI U D H Ë Z I M ...

pasqyrat, përveç dërgimit nëpërmjet sistemit AMF In-Reg, i printon, firmos dhe vulos pasqyrat e më pas i dërgon dhe në kopje letër në Autoritet brenda ...

http://amf.gov.al/pdf/ligje/Udhezim%20nr.%20140%2026.09.2012.pdf

Date added: June 7, 2013 - Views: 1

pdf
Kompania e Ujësjellësit Rajonal Prishtina” SHA,

Kompania e Ujësjellësit Rajonal “Prishtina” sh.a Pasqyrat Financiare me dhe për vitin qe përfundon me 31 Dhjetor 2013 6 Pasqyra e pozitës financiare

http://kur-prishtina.com/new/wp-content/uploads/2014/09/Pasqyrat-financiare-dhe-raport-i-auditor%C3%ABve-t%C3%AB-pavarur-2013.pdf

Date added: October 23, 2014 - Views: 1

pdf
Republika e Kosovës

6 5. Pasqyrat financiare sipas nën-paragrafit nenit 4 paragrafi 1. nën-paragrafët 1.2 të këtij ligji do të auditohen nga fimat e auditmit ose auditor që janë ...

http://www.kuvendikosoves.org/common/docs/ligjet/Ligji%20per%20kontabilitet%20raportim%20financiar%20dhe%20auditim.pdf

Date added: April 22, 2014 - Views: 1