Pasqyrat pdfs

Searching:
Download
Pasqyrat - Fast Download

Download Pasqyrat from our fatest mirror

LIGJ Nr.9228, datë 29.4.2004 PËR KONTABILITETIN DHE ...

3910 dl's @ 4518 KB/s

pdf
LIGJ Nr.9228, datë 29.4.2004 PËR KONTABILITETIN DHE ...

LIGJ Nr.9228, datë 29.4.2004 PËR KONTABILITETIN DHE PASQYRAT FINANCIARE Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të ...

http://www.kkk.gov.al/foto/uploads/File/Ligji%209228%20date%2029.04.2004.pdf

Date added: April 7, 2014 - Views: 2

pdf
Pasqyrat Financiare Teme Diplome

Pasqyrat Financiare Teme Diplome.pdf It is given phenomenon. If, however,' are necessity to declining that conditioned prejudice, which it they submit to be apply to ...

http://www.pdfslibmanual.com/pasqyrat-financiare-teme-diplome.pdf

Date added: February 19, 2015 - Views: 1

pdf
Pasqyrat Financiare dhe mënyra e plotësimit të tyre

1 Pasqyrat Financiare dhe mënyra e plotësimit të tyre Në materialin vijues do të jepet një guidë e përgjithshme në lidhje me rregullat bazë, në

http://ekonomia.weebly.com/uploads/4/3/9/9/4399336/pasqyrat-financiare-miratuar-nga-kkk-2008-nr-4.pdf

Date added: August 11, 2013 - Views: 14

pdf
Raporti i Auditorit të Pavarur dhe Pasqyrat Financiare për ...

arsyeshme se pasqyrat financiare nuk kanë gabime materiale. Auditimi përfshinë kryerjen e procedurave në mënyrë që të fitohen dëshmitë e auditimit

http://www.mixmarket.org/sites/default/files/qelim_kosova.pdf

Date added: May 17, 2013 - Views: 4

pdf
Standard Ndërkombëtar i Kontabilitetit 27 Pasqyrat ...

Pasqyrat Financiare të Konsoliduara dhe Individuale Objekti 1 Ky Standard do të zbatohet gjatë përgatitjes dhe paraqitjes të pasqyrave financiare të ...

http://kkk.gov.al/foto/uploads/File/SNK_Requirements/IAS%2027%20Pasqyrat%20Financiare%20te%20Konsoliduara%20dhe%20Individuale.pdf

Date added: January 19, 2014 - Views: 1

pdf
Pasqyrat Financiare dhe Raporti i Auditorit të Pavarur ...

Pasqyrat Financiare duhet të pregaditen në përputhje me Rregullin Financiar 7/2011 dhe SNKSP, procesi i raportimit financiar dhe kontabël të Komunës;

http://www.oag-rks.org/repository/docs/Shtime__31_12_2011_Final_alb_222045.pdf

Date added: April 14, 2013 - Views: 17

pdf
Pasqyrat financiare 2008 9 10

19 Istog Municipality Section 9. Statement of Cash Receipts and Payments for the year ended 31 December 2010 (Amounts in thousands of EUR, unless otherwise stated ...

http://kk.rks-gov.net/istog/getattachment/9f794de7-4daf-4dcf-ae8d-c74fe48506b9/Pasqyrat-financiare-2008_9_10.aspx

Date added: March 29, 2015 - Views: 1

pdf
RAPORTI I AUDITIMIT PËR PASQYRAT VJETORE FINANCIARE TË ...

republika e kosovËs/republika kosova/republic of kosova zyra e auditorit tË pergjithshem / kancelarija generalnog revizora/office of the auditor general

http://www.oag-rks.org/repository/docs/RaportiAuditimit__MEF__2010_Shqip_239797.pdf

Date added: April 28, 2014 - Views: 2

pdf
Punim seminari - Articles that Inspire! - Blog

ANALIZA E PASQYRAVE FINANCIARE - IBM 2006-2008 2 Hyrje Pasqyrat financiare përgatiten për tu shfrytëzuar. Përmes tyre na mundësohet analizimi i “shëndetit ...

http://llogaria.weebly.com/uploads/2/2/1/0/2210506/analiza_financiare_ibm.pdf

Date added: December 16, 2011 - Views: 312

pdf
CREDIT AGRICOLE BANK ALBANIA SH.A.

34 AnnuAl report 2013 AnnuAl report 2013 35 INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT Statement of comprehensive income for the year ended 31 December 2013 37

http://www.credit-agricole.al/wp-content/uploads/2013/04/pasqyrat-financiare-anglisht.pdf

Date added: July 25, 2014 - Views: 1

pdf
STANDARDI KOMBTAR I KONTABILITETIT NR 2 - AL-Tax Home

SKK 2 bazohet në Standardin Ndërkombëtar të Kontabilitetit nr. 1 SNK 1, “Paraqitja e pasqyrave financiare” SNK 7, “Pasqyrat e fluksit të parasë” dhe SNK ...

http://eduart0.tripod.com/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/skk2.pdf

Date added: November 30, 2012 - Views: 1

pdf
Kontabiliteti & Taksa - PBM accounting, auditing and ...

Pasqyrat Financiare”. Ligji percakton se te gjitha kompanite e biznesit te regjistruara ne shqiperi jane te detyruara te zbatojne Standartet Kombetare te ...

http://www.pbm.al/web/pub/kontabiliteti_taksa_alb_15_1.pdf

Date added: April 3, 2012 - Views: 15

pdf
kapiTulli X. paSqyraT Financiare për ViTin e mByllur më 31 ...

Raporti vjetor 2011 190 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 191 kapiTulli X. paSqyraT Financiare për ViTin e mByllur më 31 DhJeTOr 2011 (Dhe rapOrTi i

http://www.bankofalbania.org/web/pub/kapitulli_x_pasqyrat_financiare_per_vitin_e_4889_1.pdf

Date added: August 11, 2013 - Views: 2

pdf
PASQYRAT FINANCIARE

pasqyrat financiare pËr periudhËn e pËrfunduar mË 30 shtator 2014 tabelat e raporteve financiare buxheti i kosovËs (fondi i pËrgjithshËm qeveritar, tË hyrat e ...

http://www.pak-ks.org/repository/docs/141031_PASQYRAT_FINANCIARE_Buxheti_i_Kosoves_Janar-Shtator_2014_searchable.compressed.pdf

Date added: January 26, 2015 - Views: 1

pdf
www.pak-ks.org

www.pak-ks.org

http://www.pak-ks.org/repository/docs/141031_Pasqyrat_Financiare_Te_hyrat_e_Dedikuara_Janar_-_Sep_2014_ANGLISHT.compressed.PDF

Date added: January 26, 2015 - Views: 1

pdf
PROGRAMI PËR DY PROVIMET E PARA TË AFTËSISË PROFESIONALE ...

... Ligji per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare Nr. 9228 dt. 29.04.2004 2 – Standardet Kombetare te Kontabilitetit te publikuara ne faqen e internetit ne ...

http://www.ikm-al.com/Njoftim.pdf

Date added: March 6, 2015 - Views: 1

pdf
KONTABILITETI DHE ANALIZA FINANCIARE për jospecialistët

Pasqyrat Financiare përfundimtare më të kërkuara: - Bilanci - Pasqyra e të Ardhurave dhe Shpenzimeve32(PASh) i. Bilanci Bilanci paraqitet si një fotogra fi e ...

http://finexp-al.weebly.com/uploads/4/2/4/3/4243120/kontabiliteti_per_jopecialistet.pdf

Date added: November 6, 2011 - Views: 26

pdf
Raport i auditorit të pavarur Pasqyrat financiare për vitin ...

OPERATOR SISTEMI, TRANSMISIONI DHE TREGU – KOSTT SH.A. Raport i auditorit të pavarur Pasqyrat financiare për vitin që mbaron më 31 Dhjetor 2008

http://www.kostt.com/kosttcms/images/stories/File/tjera/Raporti%20i%20Auditorit%20te%20Pavarur%202008_Shqip_per%20webfaqe.pdf

Date added: May 9, 2013 - Views: 2

pdf
PASQYRAT FINANCIARE TE BQK-së /Për tremujorin e dytë 2011 ...

BQK - Pasqyrat Financiare për tremujorin e dytë 2011 Faqe 2 prej 14 Pasqyra e gjendjes financiare sipas të dhënave me Shëni m 30 Qershor 2011 31 Dhjetor 2010

http://www.bqk-kos.org/repository/docs/2011/Pasqyrat%20financiare%20tremujori%20i%20dyte%202011.pdf

Date added: August 7, 2013 - Views: 3

pdf
Banka Kombëtare e Greqisë, Dega e Tiranës sh.a. Raporti i ...

Banka Kombëtare e Greqisë, Dega e Tiranës sh.a. Raporti i auditorit të pavarur dhe pasqyrat financiare më dhe për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2011

http://www.nbgbank.al/skedare/NBG-IFRS_Financial_statements_and_audit_report_2011_alb.pdf

Date added: September 26, 2013 - Views: 2

pdf
RAPORTI I AUDITIMIT PËR PASQYRAT VJETORE FINANCIARE TË ...

5 II. Hyrje Ky auditim ka të bëjë me pasqyrat vjetore financiare të Komunës së Kamenicespër vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2011.

http://kk.rks-gov.net/kamenice/Files/Report_-_FS_Kamenica_ALB_934348.aspx

Date added: March 29, 2015 - Views: 1

pdf
PASQYRAT FINANCIARE TE BQK-së /Për tremujorin e parë 2012 ...

BQK - Pasqyrat Financiare për tremujorin e parë 2012 Faqe 2 prej 15 Pasqyra e gjendjes financiare sipas të dhënave me Shënim 31 Mars 2012 31 Dhjetor 2011

http://www.bqk-kos.org/repository/docs/2012/Pasqyrat%20financiare%20BQK%20Mars%202012.pdf

Date added: May 18, 2013 - Views: 2

pdf
MBI PARIMET E KONTABILITETIT DHE TË RAPORTIMEVE FINANCIARE ...

Pasqyrat financiare vjetore paraqesin informacionet e mëposhtme: (a) emrin e mikronjësisë ekonomike raportuese dhe të dhëna të tjera identifikuese, si dhe

http://www.pixel.al/411/ligje/10.%20Dokumentimi%20dhe%20Mbajta%20e%20Llogarive/2.%202010%20Standardi%20Nr.15%20Per%20Mikrondermarrjet.pdf

Date added: October 21, 2012 - Views: 4

pdf
AUTORITETI I MBIKËQYRJES FINANCIARE BORDI U D H Ë Z I M ...

Pasqyrat FI 17Q, 18Q, 19Q, 20Q dhe 21Q raportohen në çdo rast brenda 30 ditëve kalendarike nga fundi i çdo tre mujori. ER: Kurset e këmbimit

http://amf.gov.al/pdf/ligje/Udhezim%20nr.%20140%2026.09.2012.pdf

Date added: June 7, 2013 - Views: 1

pdf
PASQYRA E TË ARDHURAVE - Mire se erdhet

Kompania e Sigurimeve SIGKOS 01 Janar - 31.Mars .2009 30.Pri.09 Tanishme Paraprake 31-Mar-09 31-Mar-08 632,115 657,747 TPL ...

http://sigkos.com/financat/financat2009/Pasqyra%20e%20te%20ardhurave.pdf

Date added: December 19, 2014 - Views: 1

pdf
RAPORTI I AUDITORIT TË PAVARUR Për menaxhmentin e Forumit ...

Opinioni Sipas mendimit tonë, pasqyrat financiare paraqiten në mënyrë të drejtë, në të gjitha aspektet materiale, janë një pamje të drejtë dhe të ...

http://fiq-fci.org/repository/docs/Raporti-auditorit-shq-2013.f_807153.pdf

Date added: March 29, 2015 - Views: 1

pdf
PASQYRA E TË ARDHURAVE PËR VITIN E PËRFUNDUAR më 31.12

Shënimet 2010 2009 Te hyrat nga Shitja e Ujit 2,606,708.21 2,541,624.27 Te hyrat tjera 188,572.55 104,095.92 Zvogluar për: Lirimet në shitje Shitjet e kthyera

http://www.radoniqi.com/Uploads/Files/201104181533270.Pasqyrat%20finaciare%20per%20vitin%202010.pdf

Date added: July 16, 2013 - Views: 1

pdf
Bashkia e Tiranës

“Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” •Ligji Nr. 9600, datë 27.7.2006 “Për disa ndryshime në Ligjin Nr.7703, datë 11.5.1993 “Për

http://www.tirana.gov.al/repository/docs/baza_ligjore.pdf

Date added: May 8, 2013 - Views: 2

pdf
UDHEZIM NR. 1 DATE 10.06.2014 “Per plotesimin e raporteve ...

Pasqyrat Financiare”, Standartet Kombetare te Kontabilitetit, Ligji Nr. 8788 date 07/05/2001 “Per OJF-te”, Legjislacioni tatimor dhe doganor, Kodi Punes.

http://www.amshc.gov.al/web/doc/Udhezim-Nr.1-per-Raportimin-dhe-Monitorimin-financiar.pdf

Date added: February 9, 2014 - Views: 13

pdf
N.SH.’’Univerzum Audit’’ PASQYRAT FINANCIARE DHE ...

RAPORTI I AUDITORIT T Ё PAVARUR PËR MENAXHMENTIN E KUR ’’PRISHTINA ’’SH.A. Ne kemi audituar pasqyrat financiare të KUR ’’Prishtina ’’SH.A. që ...

http://mzhe.rks-gov.net/npmnp/repository/docs/Raporti_Final_i_Auditorit_te_Jashtem_2010_te_KRU_Prishtina.pdf

Date added: September 12, 2013 - Views: 1

pdf
KAPITULLI VII. RAPORTI I AUDITUESVE TË PAVARUR DHE PASQYRAT ...

raporti vjetor 2009 banka e shqipërisë 149 kapitulli vii. raporti i audituesve tË pavarur dhe pasqyrat financiare mË dhe pËr vitin qË pËrfundon mË 31 dhjetor 2009

http://www.bankofalbania.org/web/pub/2009_raporti_i_audituesve_dhe_pasqyrat_financiare_3384_1.pdf

Date added: November 26, 2013 - Views: 1

pdf
Kompania Regjionale e Ujit “Radoniqi” Sh.a, Gjakovë

Kompania Regjionale e Ujit “Radoniqi” Sh.a, Gjakovë Pasqyrat Financiare me dhe për vitin qe përfundon me 31 Dhjetor 2009 7 Pasqyra e të ardhurave

http://mzhe.rks-gov.net/npmnp/repository/docs/31-10-2012_41108Pasqyrat_financiare_te_audituara_2009_dhe_raporti_i_auditorit_te_jashtem.pdf

Date added: September 20, 2013 - Views: 1

pdf
Genes And Variation Vocabulary Review

Kontabiliteti Financiar Pasqyrat Financiare Little League Spreadsheet Poems About Women Sunday Hats. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) 2 / 2.

http://www.pdfslibzmanuals.com/genes-and-variation-vocabulary-review.pdf

Date added: March 29, 2015 - Views: 1

pdf
Raportimet mujore

Raportimet mujore Formulari 20 30/06/201 4 Fondi i AKTIVET Amort izimit dhe LEKË VALUTË TOTALI Kodi (në mijë lekë) provig

http://www.credit-agricole.al/wp-content/uploads/2014/05/SRU-Pasqyrat-Financiare-te-6-mujorit-te-pare-2014.pdf

Date added: August 4, 2014 - Views: 1

pdf
. k I L. DATt £f- J' - ALBtelecom & Eagle mobile

pasqyrat financiare sipas SNRF-ve per here te pare. SNRF 1 Heqja e datave fikse per adoptuesit per here te pare (Efektiv per periudhat vjetore qe fillojne me apo pas ...

http://www.albtelecom.al/pdf/Copy-of-Bilanci-i-AT-2012.pdf

Date added: May 20, 2014 - Views: 1

pdf
Pasqyrat Financiare dhe Raporti iAuditorit t6 Pava ru r

Emancipimi Civil Ma Ndryshe Pasqyrat Financiare dhe Raporti iAuditorit t6 Pava ru r 31 DHJETOR 201.2 (Ky raport p€rmban 9 faqe)

http://www.ecmandryshe.org/repository/docs/Pasqyrat_Financiare_dhe_Raporti_i_Auditorit_te_Pavarur.PDF

Date added: August 11, 2013 - Views: 3

pdf
udhezim per pasqyrat financiare 2011 - Enon Karapici - Studio ...

Title: udhezim per pasqyrat financiare 2011 Author: HP Created Date: 3/2/2012 5:48:49 PM

http://ek-sk.com/files/udhezim%20per%20pasqyrat%20financiare%202011.pdf

Date added: August 11, 2013 - Views: 1

pdf
OPERATOR SISTEMI, TRANSMISIONI DHE TREGU – KOSTT SH.A ...

OPERATOR SISTEMI, TRANSMISIONI DHE TREGU – KOSTT SH.A. Raporti i Auditorit të Pavarur dhe Pasqyrat Financiare për vitin që përfundon me 31 dhjetor 2009

http://www.kostt.com/kosttcms/images/stories/File/tjera/Raporti%20i%20Auditorit%20te%20Pavarur%20dhe%20Pasqyrat%20Financiare_31%20dhjetor%202009_per%20publikim.pdf

Date added: March 23, 2013 - Views: 2

pdf
Republika e Kosovës

6 5. Pasqyrat financiare sipas nën-paragrafit nenit 4 paragrafi 1. nën-paragrafët 1.2 të këtij ligji do të auditohen nga fimat e auditmit ose auditor që janë ...

http://www.kuvendikosoves.org/common/docs/ligjet/Ligji%20per%20kontabilitet%20raportim%20financiar%20dhe%20auditim.pdf

Date added: April 22, 2014 - Views: 1

pdf
Shërbime Kontabiliteti, Financiare dhe Fiskale - AL-Tax Home

financiare ligjore ose pasqyrat financiare të përgatitura në bazë te standarteve kombëtare, dhe raporte

http://eduart0.tripod.com/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/sherbimetestudios.pdf

Date added: November 22, 2012 - Views: 17

pdf
FONDI I PENSIONIT VULLNETAR “SiCRED PENSIONS” Pasqyrat ...

FONDI I PENSIONIT VULLNETAR “SiCRED PENSIONS” Pasqyrat financiare për vitin e mbyllur më 31 Dhjetor 2013 (me opinionin e audituesit të pavarur bashkëngjitur)

http://www.sicred-pensions.com.al/Web/pasqyrat_financiare_te_audituara_te_fondit_per_31_dhjetor_2013.pdf

Date added: September 30, 2014 - Views: 1

pdf
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVËS

KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVËS Raporti i auditorëve të pavarur dhe pasqyrat financiare Për vitin e përfunduar me 31 dhjetor 2002

http://www.kek-energy.com/doc/publikime/KEK%20-%202002%20IFRS%20Pasqyra%20financiare.pdf

Date added: May 17, 2013 - Views: 2

pdf
Fizika 9 - Botimet e fundit

në thjerrat, në pasqyrat e rrafshta dhe në pasqyrat sferike; Të përcaktojnë me matje të drejtpërdrejtë largësitë vatrore të thjerrave e pasqyrave;

http://shblsh.com/pdf/plani-kl-9-fizike.pdf

Date added: December 5, 2013 - Views: 3

pdf
P A S Q Y R A T F I N A N C I A R E - Fondacioni Fëmijet ...

( Ne zbatim te Standartit Kombetar te Kontabilitetit Nr.2 dhe Ligjit Nr. 9228 Date 29.04.2004 " Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare " )

http://www.albanianchildren.org/downloads/fshf_bilanc_2013.pdf.pdf

Date added: June 21, 2014 - Views: 1

pdf
U D H Ë Z U E S - Enon Karapici - Studio Kontabel | Kontabel ...

Pasqyrat financiare që do të dorëzohen në Drejtoritë Rajonale Tatimore detyrimisht do të jenë të firmosura nga administratori dhe nga hartuesi.

http://www.ek-sk.com/attachments/article/164/Udhezues%20Bilanceve%202012.pdf

Date added: September 20, 2013 - Views: 6

pdf
Institucioni Financiar Jo Bankar Lesna Sh.a. Raporti i ...

Institucioni Financiar Jo Bankar Lesna Sh.a. Raporti i Auditorit te Pavarur dhe Pasqyrat Financiare për fund vitin 31 Dhjetor 2011

http://www.mixmarket.org/sites/default/files/if_lesna.pdf

Date added: September 20, 2013 - Views: 1

pdf
Posta dhe Telekomunikacioni i Kosovës Sh.a. Pasqyrat ...

Posta dhe Telekomunikacioni i Kosovës Sh.a. Pasqyrat Financiare dhe Raporti i Auditorit të Pavarur 31 Dhjetor 2010

http://www.ptkonline.com/ptk/grab?file=TVRRek1UTXdYM0poY0Y4eU1ERXdMbkJrWmc9PQ==&f=Y21Gd2IzSjA=

Date added: April 7, 2013 - Views: 7

pdf
Analiza E Pasqyrave Financiare Punim - free Ebooks download

Analiza e pasqyrave financiare: ... Në këtë punim ne do t’i trajtojmë kryesisht tre pasqyrat e para, të cilat përndryshe janë ndër raportet më t ...

http://www.pdfsdocuments.com/analiza-e-pasqyrave-financiare-punim.pdf

Date added: December 9, 2014 - Views: 1

pdf
TEB SH.A. Pasqyrat financiare të përgatitura në përputhje ...

TEB SH.A. Pasqyrat financiare të përgatitura në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF) Për vitin që përfundoi më 31 Dhjetor, 2013

http://www.teb-kos.com/img/images/content/other/171440_Final%20FS%20TEB_ALB%202013_30.4.pdf

Date added: May 24, 2014 - Views: 1