Mesimi Klasa 6 pdfs

Searching:
Download
Mesimi Klasa 6 - Fast Download

Download Mesimi Klasa 6 from our fatest mirror

PROGRAMI I GJUHËS ANGLEZE KLASA VI - Instituti i Zhvillimit ...

4705 dl's @ 8382 KB/s

pdf
PROGRAMI I GJUHËS ANGLEZE KLASA VI - Instituti i Zhvillimit ...

KLASA VI Tiranë, 2005 . 2 HYRJE ... Mësimi i gjuhës angleze edhe në këtë nivel shkollimi synon të rritë mundësitë ... 6. Të mësuarit e gramatikës Nevojat e veçanta për komunikim mbështeten edhe në fitimin e njohurive të

http://izha.edu.al/programet/klasa6/02.1Anglishtja%20%206.pdf

Date added: May 14, 2013 - Views: 15

pdf
PROGRAMI I GJUHËS FRËNGE KLASA VI - Instituti i Zhvillimit ...

2 I. Hyrje Programi i gjuhës frënge në klasën e 6-të realizohet me 2 orë mësimi në javë. Lënda në këtë program trajtohet si rimarrje e njohurive, e shkathtësive të përftuara në

http://izha.edu.al/programet/klasa6/02.2Frengjishtja%20%206.pdf

Date added: April 23, 2012 - Views: 2

pdf
PROGRAMI I GJUHËS ITALIANE KLASA VI - Shkollaorikum.yolasite.com

italiane do të zhvillohet me orë mësimi në javë. Në përgatitjen e këtij programi, ... (klasa III-V), duke i rimarrë e duke i ... 6 -prodhon tekste të shkurtra me shkrim, ...

http://shkollaorikum.yolasite.com/resources/02.3Programi%20i%20italishtes%20klasa%206.pdf

Date added: February 28, 2014 - Views: 1

pdf
GJUHË FRENGE 2 orë në javë, 74 orë në vit

41 GJUHË FRENGE 2 orë në javë, 74 orë në vit HYRJE Mësimi i gjuhës frenge deri në vitet e shtatëdhjeta, është mësuar në shumicën e shkollave të Kosovës.

http://www.masht-gov.net/advCms/documents/klasa_6_GJUHeE_FRENGE.pdf

Date added: March 28, 2012 - Views: 1

pdf
16.1 MODELET E PLANEVE DITORE 16. 1. 1. MODEL MËSIMI

METODOLOGJI E MËSIMDHËNIES SË MATEMATIKËS www.bedri-jaka.com 422 16. 1. 3. MODEL MËSIMI Lënda: Matematikë Klasa: III Njësia mësimore: Trekëndëshi, llojet

http://bedri-jaka.com/download/KAPITULLI_16.pdf

Date added: February 23, 2012 - Views: 148

pdf
GJUHË GJERMANE 2 orë në javë, 74 orë në vit

Klasa 6 Klasa 7 Klasa 8 Klasa 9 Objektivi 1 Krijimi i kontakteve të thjeshta gjuhësore Biseda me njëri tjetrin Dhënia e informatave personale gjatë ... • Lojra mësimi (si Memori, Bingo) • Kontrollimi i partnerit

http://www.masht-gov.net/advCms/documents/klasa_6_GJUHeE_GJERMANE.pdf

Date added: December 10, 2012 - Views: 1

pdf
për tekstet - Erik Botime - Shtepi botuese-Studio grafike ...

9 Edukata shoqërore 1 Kreu I. Kush jam unë? Mësimi 1.3. Klasa ime Objektivat: Në përfundim të mësimit nxënësit do të jenë të aftë:

http://www.erikbotime.com/web/images/stories/libra_mesuesi/edukata1-5.pdf

Date added: February 23, 2012 - Views: 73

pdf
Libër për mësuesin Abetare - Botime Pegi | Botime Pegi ...

klasa I, miratuar nga MASH, Shqipëri / X ï X W } P u ] v o ] ... I.6. Metodologjia e mësimit të Gjuhës shqipe – Abetare PJESA II: ... Modele mësimi - Modele mësimi për Parabetaren

http://www.botimepegi.al/phocadownload/Mesuesi/abetare%20-%20libri%20i%20mesuesit.pdf

Date added: November 5, 2012 - Views: 60

pdf
Brisida Çekrezi Libër mësuesi për Ilda Alushaj Artan ...

7 Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 4” PLANI MËSIMOR I LËNDËS SË GJUHËS SHQIPE KLASA IV OBJEKTIVAT E PËRGJITHSHËM Mësimi i gjuhës shqipe në klasën e katërt synon:

http://albas.al/udhezuesat/udhezues%20klasa%204.pdf

Date added: February 11, 2014 - Views: 3

pdf
plani mesimor - fizika 6-9

Aktivizohet klasa me pyetjet përkujtuese të mësi- ... • Mësimi 6: Punë Laboratori: matja e rrymës në qark (1 orë) Tregohet me kujdes mënyra e lidhjes së ampermetrit, me pak argumente të cilat kuptohen. Mësohen nxënësit të përdorin shka-

http://www.uegen.com/wp-content/uploads/2012/09/plani-mesimor-fizika-6-9.pdf

Date added: October 7, 2012 - Views: 35

pdf
PLANI MËSIMOR MATEMATIKA 5 - Botimet e fundit

Mësimi 1.6. Vlerat e shifrave në klasa të ndyshme Mësimi 1.7 Renditja e numrave të mëdhenj Mësimi 1.8 Krahasimi i numrave të mëdhenj Mësimi 1.9 Rrumbullakimi i numrave 4 ...

http://shblsh.com/pdf/plani-programi-mat-5.pdf

Date added: November 23, 2013 - Views: 10

pdf
shkenca e tokës 10 - Ideart Botime

mODeL mësimi 6 Lënda: shkenca e Tokës Klasa: x Tema: Globi dhe harta. Objektivat: në fund të orës së mësimit nxënësi të jetë i aftë të: • Identifikojmë veçoritë e përbashkëta dhe tiparet dalluese të globit dhe hartës.

http://www.ideart.al/wp-content/uploads/2013/08/L-M-Shkenca-e-Tokes-10.pdf

Date added: October 29, 2013 - Views: 2

pdf
LIBËR PËR MËSUESIN FIZIKA 6 - Botime Pegi | Botime Pegi ...

Tema mësimore për çdo orë mësimi Materiali burimor Mjetet mësimore. 6 21 ... 3 min gjithë klasa. 3 min Vlerësimi i nxënësve dhe udhëzime për detyrat e shtëpisë. Testi për vetëkontroll. 3min Tema 1.12 Test për vetëkontroll ...

http://www.botimepegi.al/phocadownload/Mesuesi/liber%20mesuesi%20fizika%206.pdf

Date added: December 9, 2012 - Views: 7

pdf
Edukimi muzikor 4 - Erik Botime - Shtepi botuese-Studio ...

segmente muzikore aq sa dhe vargjet e tekstit, duke u përsëritur nga e gjithë klasa, për t’u lidhur më pas. ... 4 5 6 Mësimi paraprak i tyre do të shërbente për montimin shumë më shpejt të të gjithë strofës së këngës. 49 Linja: ...

http://www.erikbotime.com/web/images/stories/libra_mesuesi/muzika4.pdf

Date added: January 4, 2012 - Views: 21

pdf
Mësimi 1 - EDUALBA

Mësuesja u kërkon nxënësve të paraqesin në boshtin numerik këto numra: -2 ; 1.5 , 0 ; 6 Pasi nxënësit punojnë në dyshe për dy ... Klasa ndahet në grupe me 4 ... Mësimi 1.7 STRUKTURA E MËSIMIT 22

http://edualba.com/doc/2012/Matematika_6_Mesuesi_fq_36.pdf

Date added: May 7, 2013 - Views: 21

pdf
Predmetni program ALBANSKI JEZIK KAO NEMATERNJI fakultativna ...

MALI I ZI ENTI PËR SHKOLLIM Programi mësimor GJUHË SHQIPE SI GJUHË JOAMTARE - mësimi fakultativ Klasa I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dhe IX

http://www.zzs.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=82548&rType=2

Date added: May 22, 2013 - Views: 10

pdf
ndertimi i shumekendeshat e rregullt - Bing

www.masht-gov.net/advCms/documents/klasa_6_MATEMATIKeE.pdf Matematika për klasën e gjashtë është vazhdimësi, ... Mesimi 4.6 - Shumekendeshat e rregullt ( 8 ) ... Mesimi 2.9 - ndertimi i grafikut te fuksioneve te tjera, ... Related searches for ndertimi i shumekendeshat e rregullt

http://pdfdirff.com/download/ndertimi-i-shumekendeshat-e-rregullt.pdf

Date added: July 24, 2014 - Views: 1

pdf
DORACAK PËR ARSIMTARËT E ARSIMIT FILLOR MËSIMDHËNIA DHE ...

2.6. Mësimi autentik 36 2.7. Luajtja e roleve 38 2.8. Mësimi ndërmarrës 40 2.9. Strategjitë e të menduarit kritik 42 2.10. Notimi për mësim 44 2.11. Vetënotimi 46 ... KLASA MËSIMDHËNIA DHE MËSIMI N D R Y S H I M NOTIMI NЁ TEMËN 1.5 NЁ FQ. 20

http://toolbox.pep.org.mk/Files/ALB_Nastava%20i%20ucenje%20na%2021-ot%20vek.pdf

Date added: December 31, 2011 - Views: 147

pdf
HISTORIA 6, 7, 8, 9 Libër mësuesi - Ideart Botime

Historia 6 Reflektim: Punë e pavarur Klasa ndahet në grupe. Secili grup ka kërkesa të ndryshme që lidhen me çështjet e trajtuara. Grupi A ... Mësimi mund të nisë me një pyetje: A keni dëgjuar më parë fjalën çiflig.

http://www.ideart.al/wp-content/uploads/2013/08/L-M-Histori-6789.pdf

Date added: September 29, 2013 - Views: 9

pdf
Shtëpia Botuese SHBLSH e RE Planet mësimore për vitin ...

1 Shtëpia Botuese SHBLSH e RE Planet mësimore për vitin shkollor 2011- 2012 në lëndën Aftësim Teknologjik (klasa 5, 6, 7). Aftësim teknologjik 5

http://shblsh.com/pdf/plani-mesimor-aftesim-teknologjik-5-6-7.pdf

Date added: November 19, 2013 - Views: 16

pdf
STRUKTURA E LËNDËS SIPAS PROGRAMIT Klasa IV Shtëpia ...

LËNDA HISTORIA 6 STRUKTURA E LËNDËS SIPAS PROGRAMIT Klasa VI Shtëpia botuese UEGEN Programi Sintetik Orë mësimi 35 javë x 2 orë = 70 orë

http://www.uegen.com/wp-content/uploads/2012/08/Plani-M%C3%ABsimor-Histori-4-6-8-9.pdf

Date added: May 7, 2013 - Views: 12

pdf
KLIKONI KËTU - Media Print

Klasa e VI Programi sintetik 35 orë Teori 15 Punë praktike 13 Në dispozicion 7 Kapitulli I 14 orë → 7 Teori + 7 Punë ... 66 Aftësimi teknologjik 6 Mësimi 1 TRANSPORTI – Punë praktike

http://www.mediaprint.al/uploads/books/AFTESIM_TEKNOLOGIK_6-7.pdf

Date added: October 12, 2012 - Views: 11

pdf
Plani i Aftësim Teknologjik Klasa e VI - Media Print

1 Plani i Aftësim Teknologjik Klasa e VI Programi sintetik 35 orë Teori 16 Punë praktike 16 Në dispozicion 3 Kapitulli I 6 orë → 3 Teori + 3 Punë praktike

http://www.mediaprint.al/uploads/books/aftesim-teknologj-7-PLANI-mesimor.pdf

Date added: July 10, 2013 - Views: 9

pdf
MATEMATIKA - South East European Educational Co-operation Network

Mesimi i metodave te provave matematikore sigurojne mundesi per te zbuluar lidhje baze midis matematikes dhe realitetit. ... Klasa 1 - 6 Klasa 7 – 10 1. Aplikimi i koncepteve matematikore te mesuara. Zhvillimi i metodes matematikore

http://www.see-educoop.net/education_in/pdf/math_national_curric_hungary-oth-aln-t06.pdf

Date added: January 17, 2012 - Views: 100

pdf
UDHËZIM PËR NORMAT E PUNËS MËSIMORE-EDUKATIVE DHE NUMRIN ...

21.6.1995 “Për arsimin parauniversitar”, të ndryshuar, ... Mësimi i edukimit fizik zhvillohet i veçantë për djem e për vajza, ... 2 klasa kolektive të veçanta (2 klasa së bashku dhe tre të tjera bashkë), kur numri i

http://shkollaorikum.yolasite.com/resources/NORMAT%20E%20PUN%C3%8BS%20M%C3%8BSIMORE-EDUKATIVE-Udhezim%2021.pdf

Date added: August 31, 2014 - Views: 1

pdf
Katalogu i njohurive – programet e lëndëve GJUHË SHQIPE ...

6 KLASA I Qëllimet operative Aktivitetet Nocionet e përmbajtja Korelacionet 1.Nxënësi aftësohet: ... Mësimi i e mesme profesionale bazohet në tekstet jo letrare që nxënësit, me ndihmën dhe sugjerimin e mësimdhënësit, i kërkojnë

http://www.zzs.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=74267&rType=2

Date added: May 7, 2013 - Views: 5

pdf
MËSIMI I FËMIJËVE - South East European Educational Co ...

MËSIMI I FËMIJËVE ÇFARË U NEVOJITET FËMIJËVE ? ... 6. Të gjitha fazat e zhvillimit të fëmijës karakterizohen me aftësi të ndryshme të të nxënit, ... Klasa është vendi ku realizohet procesi i të nxënit i

http://www.see-educoop.net/education_in/pdf/changes-1-03-oth-svn-aln-t07.pdf

Date added: February 23, 2012 - Views: 9

pdf
Matematika dhe mësimdhënia e matematikës

Në pjesën e dytë janë dhënë nga 5-6 modele mësimi për secilën nga klasat 6-9, si dhe një model testi për klasën ... UDHëzUES Për KLaSat 6 - 9 46 47 Klasa: VI njësia mësimore: Plotpjestueshmëria me 3 dhe me 9 rezultatet e të nxënit: në fund të

http://uni-prizren.com/repository/docs/2011_Mathematics_and_mathematics_teaching_6-9_ALB.pdf

Date added: April 1, 2014 - Views: 3

pdf
ushtrime matematike te zgjidhura klasa e 9

MËSIMI I MATEMATIKËS - USAID Primary Education Project ... ... nga klasa e gjashtë, ata që duhet të shkruajnë numrat të ... ndonjë rrugë tjetër të saktë matematike vlerësohet ... ... MATEMATIKA 9 7 6.4. Ushtrime. 6.5.

http://www.pdfspath.com/download/ushtrime%20matematike%20te%20zgjidhura%20klasa%20e%209.pdf

Date added: July 23, 2014 - Views: 1

pdf
Informacion për prindër - Kanton Obwalden Online

Mësimi i gjuhëve duke i përdorur ato Të kuptuarit në të folur e të shkruar Gjuhët e reja hapin botëra të reja Hapjet e rrugëve (mundësive) Anglisht nga klasa e 3-të Faqe 6

http://www.ow.ch/dl.php/de/20051220073041/Elternbroschuere_Albanisch.pdf

Date added: November 24, 2012 - Views: 3

pdf
libri i historise klasa 9 - Bing - Free PDF Downloads Blog ...

Libri i historisë për klasën e 6 të shkollës fillore ... ... klasa ... Ushtrime Matematike Klasa 1 » Owners Guide Books www.ownersguidebook.com/free-ushtrime-matematike-klasa-1-pdf ... Klasa VII. HYRJE Mësimi ... Prishtinë, ...

http://pdfsdir.com/download/libri-i-historise-klasa-9.pdf

Date added: April 17, 2014 - Views: 4

pdf
etë - Mileniumi i Tretë

Numri i fëmijëve në klasa: Orari i punës: Shkollë fillore dhe e mesme e ulët ... Qëndrimi në shkollë prej 6-8 orë, ... MËSIMI I RREGULLT STUDIMI MËSIMI PLOTËSUES I II III IV V VI VII VIII IX 4

http://www.mileniumi3.net/doc's/broshura.pdf

Date added: February 5, 2012 - Views: 13

pdf
Gjuha amtare në shkollën fillore

Nga klasa 6-9 mësimi zhvillohet kryesisht në kohë jashtë orarit mësimor-ditor të shkollës. Mësimi i gjuhës amtare mund të organizohet si një gjuhë e zgjedhur, si zgjedhje e nxënësit, si zgjedhje e shkollës apo si kurs i zgjeruar.

http://www.helsingborg.se/ImageVaultFiles/id_18534/cf_2/Modersmal_Albanska_Grundskola.PDF

Date added: May 14, 2013 - Views: 4

pdf
Manual për Mësuesin - FSASH-SPASH WEB SITE

Çfarë është mësimi me në qendër nxënësin? Mësimi me në qendër nxënësin: • Është ai mësim i cili është aktiv, interaktiv dhe reflektiv. ... Klasa ndahet në grupe me 6-8 nxënës. Në secilin grup zhvillohen diskutimet si më poshtë: ...

http://fsash-spash.com/Non-form-educ-manual.pdf

Date added: February 9, 2012 - Views: 52

pdf
Buletin - Vlora.edukim - Faqja kryesore

klasa e tetë 6 paralele me 147 nxënës, klasa e nëntë 5 paralele më 115 nxënës. Në këtë vit shkollor, shkolla numëron 1400 nxënës, prej tyre 270 janë nxënës të ... Mësimi plotësues zhvillohet me donacion nga SAVE THE CHILDREN.

http://vloraedukim.weebly.com/uploads/1/5/5/9/15594174/buletini_i_shkolles-.pdf

Date added: November 14, 2013 - Views: 5

pdf
MEMORANDUM MIRËKUPTIMI NDËRMJET MINISTRISË SË ARSIMIT DHE ...

shkollor 2008/2009 me dy klasa paralele. Përzgjedhja e nxënësve bëhet nga drejtoria e shkollës së ... “Avni Rustemi” në Tiranë synohet të fillojë mësimi i gjuhës gjermane nga klasa 6 e Arsimit Bazë, krahas klasës 9, ...

http://www.spezi-al.de/MoU_SekDygj_shqip_gjerm_Revised_09.pdf

Date added: November 7, 2011 - Views: 19

pdf
Test Matematike Per Klasen E 3 Fillore

MËSIMI I MATEMATIKËS NË SHEKULLIN 21 DORACAK PËR ARSIMTARËT E MATEMATIKËS NË ARSIMIN FILLOR Materialet për kët ... Së pari, programet e matematikës duke filluar nga klasa e parë fillore ... (orë e lirë 6) 54 3.12 Test për ... Programi i matematikës për klasën e

http://www.pdfspath.net/download/test%20matematike%20per%20klasen%20e%203%20fillore.pdf

Date added: September 23, 2014 - Views: 1

pdf
ushtrime matematike per klasen e pare

http://masht-gov.net/advCms/documents/klasa_10_Matematika.pdf MATEMATIKË Për klasen e dhjetë kemi pesë plane dhe programe ... ... në çdo orë mësimi kryhen ushtrime (në radhë të parë zbatime të ... Libër mësuesi MATEMATIKA 5 - ALBAS.

http://www.pdfspath.com/download/ushtrime%20matematike%20per%20klasen%20e%20pare.pdf

Date added: September 10, 2014 - Views: 1

pdf
Shkolla jopublike Punoi: Buena Aziri - Mileniumi i Tretë

Gramatika e gjuhës shqipe Shkolla jopublike “Mileniumi i tretë” Punoi: Buena Aziri

http://www.mileniumi3.net/doc's/Gramatika%20e%20gjuhes%20shqipe.pdf

Date added: February 12, 2012 - Views: 61

pdf
PROGRAMI ORIENTUES - ANALITIK I ABETARES-VITI SHKOLLOR

6 orë mësimi SH, D, F, & SH Njohja, shqiptimi dhe shkrimi me tingujt dhe shkronjat: T,TH, X, XH, V, Y, Z, ZH. 7 orë mësimi ... 5. Zhvillim të foluri: Klasa ime. Njohja, shqiptimi dhe shkrimi me tingullin dhe shkronjen: N, vizatim dhe ele-mente shkrimi. 6. Zhvillim të foluri: Në shtëpi.

http://kk.rks-gov.net/rahovec/getattachment/DKA/Planet-e-Punes/Klasa-I/Gj_shqipe_plani_orientues.pdf.aspx

Date added: January 8, 2014 - Views: 6

pdf
Për prindërit e nxënëseve dhe nxënësve tanë

Mësimi në shkollën fillore 4 Klasa e shkollimit dhe klasa e vogël 4 Klasa hyrëse për fëmijët me gjuhë të huaj 5 Detyrat e shtëpisë 5 Dëftesat 5 Promocionet (Gradimet) 5 Shëtitjet shkollore / Kampingu i klasës 6 Pushimet dhe koha e mësimit ...

http://www.psgarbon.ch/download/broschueren/Albanisch_Broschuere_Hinweise_Schulbetrieb.pdf

Date added: May 7, 2013 - Views: 1

pdf
Millutin Tadiq • Gojko Nikoliq • Osman Gërgureviq GJEOGRAFIA

Millutin Tadiq • Gojko Nikoliq • Osman Gërgureviq GJEOGRAFIA

http://www.zuns.me/prirucnici/o9/o9_geografija.pdf

Date added: February 26, 2014 - Views: 1

pdf
1. Planifikimi i mësimdhënies - Universiteti Planetar i ...

6 7 8 9 10. 2012‐05‐27 3 ... • Objektiva të veçanta të një mësimi, sipas veçorisë së lëndës • Objektivat në fushën e njohjes (sipas taksonomisë së Blumit) • Objektiva në fushën afektive ... Klasa dhe nxënës konkret, ...

http://data.planetar.edu.al/files/1516.pdf

Date added: June 6, 2013 - Views: 19

pdf
MANUAL PËR MËSUESIT - 47 Countries - 820 million citizens ...

Mësimi 6 35 Mësimi 7 37 Mësimi 8 39 Mësimi 9 41 Mësimi 10 43 Mësimi 11 45 Mësimi 12 47 5. ANEKSE 49 Aneks 1 ... Mësimi 1 Lënda: Qytetari Klasa: X - XI Tema: Mësues dhe nxënës: të distancuar apo të korruptuar? Objektivat:

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/corruption/projects/Albania/Manuals/Edukimikunderkorrupsionit-finalversion20feb2012.pdf

Date added: April 12, 2013 - Views: 7

pdf
Libër mësuesi MATEMATIKA 5 - Albas - Me ne, më afër dijes

5 Libër mësuesi për tekstin ”MATEMATIKA 5” Kreu I Kuptimi i numrit Mësimi 1.1 Tema: NUMRI DHE KLASA − Objektivi i përgjithshëm: Në fund të orës së mësimit nxënësi të arrijë:

http://www.albas.al/udhezuesat/UDHEZUES%20MATEMATIKA%205.pdf

Date added: October 31, 2012 - Views: 174

pdf
KALENDARI I DETAJUAR SHKOLLOR 2010/11 - Shkolla e Mesme ...

H M M E P SH D Mësimi Pune Vit ... Klasa 9 - 12 KALENDARI I DETAJUAR SHKOLLOR 2010/11 9. 21.06.2011 Mbarim i vitit shkollor - Klasa 1 - 8 dhe Parafillorët QERSHOR Gjithsej Gjithsej JANAR inxh.dipl.Florim BAJRAMI DITËT GJITHSEJ

http://shkollateknike.com/wp-content/uploads/2013/08/kalendari201_11.pdf

Date added: September 29, 2013 - Views: 5

pdf
SHOQËRI KLASA E IV - Биро за развој на ...

KLASA E IV ARSIMI FILLOR N ËNTËVJEÇAR ... 6 4. QËLLIMET KONKRETE Tema I: FAMILJA, AMVISËRIA DHE SHOQËRIA (28 orë) ... Mësimi projektues – esej: ,, Prindi im” Biseda: çka bëjmë në shtëpi gjatë ditës (metoda e dialogut).

http://bro.gov.mk/docs/osnovno-obrazovanie/IV%20oddeleni_pdf/albanski/opstestvo%20IV%20oddelenie-%20Alb.pdf

Date added: February 17, 2012 - Views: 19

pdf
Figurat Gjeometrike Rombi

http://www.masht-gov.net/advCms/documents/klasa_6_MATEMATIKeE.pdf FIGURAT GJEOMETRIKE • Vija e thyer (përkufizimi i ... figura të thjeshta gjeometrike, katror, drejtkëndësh, ... Të dallojë figurat me drejtëz simetrie; ... Rombi Mësimi 3.7 Rrethi ... Powered by TCPDF (www.tcpdf.org ...

http://www.pdfspath.net/download/figurat%20gjeometrike%20rombi.pdf

Date added: September 23, 2014 - Views: 1

pdf
KURIKULA BËRTHAM për klasën parafillore dhe arsimin fillor ...

Klasa parafillore (mosha 5 - 6) sipas KKK, është pjesë e sistemit të obliguar arsimor të Kosovës. ... 6. Qështjet ndërkurrikulare . Mësimi i matematikës do të përqendrohet në shkathtësitë themelore me numra, objekte e

http://www.eu.eduswap-ks.org/Guidebooks_and_KCC/KCC_Pre-Primary_and_Primary-Albanian.pdf

Date added: September 23, 2013 - Views: 2

pdf
SHKOLLA E MESME E LARTË PROFESIONALE - Andrea Durrsaku ...

Në kët vit shkollor mësimi ka filluar me vonesë më 12.09.2011 për shkak të renovimit të ... Klasa Nr.paraleleve M F Gj X 4 68 20 88 XI 4 70 22 92 XII 6 97 20 117 XIII 5 65 13 78 Gjithsej 19 300 5 375 Paraleja e ndar ...

http://www.shmlp-adurrsaku.com/wp-content/uploads/2013/03/buletin-per-vitin-shkollor-20112013.pdf

Date added: June 29, 2013 - Views: 5