Ligji Nr 8652 pdfs

Searching:
Download
Ligji Nr 8652 - Fast Download

Download Ligji Nr 8652 from our fatest mirror

LIGJI PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E...

7890 dl's @ 9153 KB/s

pdf
LIGJI PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E...

L I G J Nr.8652, datë 31.7.2000 PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E QEVERISJES VENDORE Në mbështetje të neneve 13, 81, 83 pika 1 dhe 108-115 të Kushtetutës, me ...

http://www.kqk.gov.al/sites/default/files/publikime/ligji_nr.8652_date_31.07.2000_per_qeverisjen_vendore.pdf

Date added: January 16, 2014 - Views: 78

pdf
PËRMBLEDHJE LEGJISLACIONI PËR PUSHTETIN VENDOR

Ligji nr.8652, datë 31.7.2000 është shpallur me dekretin nr.2729, datë 7.8.2000 të Presidentit të Republikës së Shqipërisë Rexhep Meidani.

http://www.reformaterritoriale.al/ligjet/Legjislacioni_per_Qeverisjen_Vendore.pdf

Date added: April 6, 2014 - Views: 4

pdf
LIGJ Nr.9632, datë 30.10.2006 PËR SISTEMIN E...

me ligjin nr. 8652, datë 31.07.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e ... Ligji nr.7805, datë 16.3.1994 “Për tatimin mbi pasurinë”; paragrafi i dytë i

http://www.qkr.gov.al/nrc/ligjet/taksvendore/ligj_ndryshime.pdf

Date added: March 8, 2012 - Views: 33

pdf
Qeverisja Vendore në Shqipëri

Ligji mbi Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes Vendore (nr. 8652; 2000) 7. Ligji Mbi Ndarjen Administrativo -Territoriale (nr. 8653; 2000) 8. Ligji Mbi ...

http://www.aam.al/previewdoc.php?file_id=65

Date added: November 13, 2013 - Views: 2

pdf
LIGJ Nr.8982, datë 12.12.2002 PËR SISTEMIN E...

Termat e përcaktuar në nenin 2 të ligjit nr.8652, ... Kategoritë e ndërtesave, për efekt të bazës së taksueshme, jepen në aneksin nr.3 të këtij ligji.

http://avokati.org/wp-content/uploads/2011/03/Ligji-i-biznesit.pdf

Date added: June 30, 2014 - Views: 2

pdf
Ligji Nr. 8927, date 25.7 - Keshilli i Qarkut...

Ligji Nr. 8927, date 25.7.2002 PER PREFEKTIN Ne mbeshtetje te neneve 78, 81 pika 1, 83 pika 1 dhe 114 te Kushtetutes, me ... nenit 33 te ligjit nr.8652, ...

http://www.kqk.gov.al/sites/default/files/publikime/ligji_per_prefektin.pdf

Date added: August 18, 2013 - Views: 6

pdf
PËR DISA SHTESA NË LIGJIN NR. 9632, DATË...

Ligji 106/2013 dt.28.03.2013 PËR DISA SHTESA NË LIGJIN NR. 9632, ... Nuk konsiderohen tarifa, në kuptim të këtij ligji dhe të ligjit nr. 8652, datë

http://www.ek-sk.com/attachments/article/166/Ligji%20106_2013%20dt%2028%2003%2013%20Per%20ndryshim%20ne%20ligjin%20e%20Taksave%20Vendore.pdf

Date added: May 8, 2013 - Views: 6

pdf
SHQIPËRIA: DECENTRALIZIMI NË TRANZICION

(Ligji nr. 8652/00) dhe “Për ndarjen administrativo-territoriale të njësive të Qeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë” (Ligji nr. 8653/00) ...

http://siteresources.worldbank.org/INTALBANIA/Resources/DecentralizimiNeTranzicionV1.pdf

Date added: April 13, 2012 - Views: 25

pdf
REPUBLIKA E SHQIPËRISË KUVENDI - Kuvendi...

ligji nr. 8652, datë 31.07.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”, 3) Së treti, reforma e ndarjes administrativo-territoriale duhej të ...

http://www.parlament.al/web/pub/raporti_ligjeve_per_dekretin_kthim_ligji_115_rat_18709_1.pdf

Date added: October 31, 2014 - Views: 4

pdf
LIGJ Nr.9632, datë 30.10.2006 PËR SISTEMIN E...

nenin 2 të ligjit nr.8652, datë 31.07.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e ... në kuptim të këtij ligji dhe të ligjit nr. 8652, datë 31.7.2000

http://www.tatime.gov.al/sq-al/Legjislacioni/COUNCIL_DECISIONS/Legjislacioni%20Tatimor/Taksat%20Vendore/LIGJ%20nr.%209632%2c%20dat%c3%ab%2030.10.2006.pdf

Date added: June 25, 2014 - Views: 2

pdf
PASQYRA E AKTEVE TE AZHURNUARA KUSHTETUTA 1. KODE...

1. Ligji nr.8652, date 31.07.2000 per “Organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore” I azhurnuar me: ...

http://durres.gov.al/pdf/legjislacioni_per_bashkite.pdf

Date added: March 9, 2012 - Views: 77

pdf
Vendimi Nr.13 Date 06.06. 2007 - Per miratimin e...

Keshilli i Bashkise per miratimin e Buxhetit te vitit 2007 eshte mbeshtetur ne referencen ligjore te meposhtme: a) Ligji Nr.8652, date 31.07.2000 “Per organizimin ...

http://www.bashkiavlore.org/BashkiaDoks/KeshilliBashkiak/Vendimet07/Vendimi%20Nr.13%20%20Date%2006.06.%202007%20-%20Per%20miratimin%20e%20Buxhetit%20te%20Bashkise%20per%20vitin%202007.pdf

Date added: March 9, 2012 - Views: 5

pdf
ORGANIZIMI DHE STRUKTURA E QEVERISË VENDORE NË...

Ligji nr. 8652 datë 31.07.2000 ”Për Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes Vendore” neni 8 paragrafi III, Pika A dhe B; Ligji nr. 8435 datë 28.12.1998 ...

http://flag-al.org/Flag-AL_ORG_files/manuals/Organisation%20and%20Structure%20of%20Local%20Government.pdf

Date added: January 4, 2012 - Views: 16

pdf
V E N D I M : Nr. 42 date 06.12

Mbeshtetur ne ligjin Nr.8652, date 31.07.2000 “Per Organizimin dhe ... Ligji Nr.9632,Neni 9/2, 20,21,22 ANEKSI 1. 5 lekë/m2/vit 6 lekë/m2/vit

http://www.peshkopia.com/regjistri-shkarko-10.html

Date added: August 18, 2013 - Views: 1

pdf
Bashkia e Tiranës

Ligji Nr.8652, datë 31.07.2000: “Për Organizimin dhe Funksionimin e QeverisjesVendore” I ndryshuar me: Ligjin Nr. 9208, datë 18.03.2004: “Për disa ...

http://www.tirana.gov.al/repository/docs/baza_ligjore.pdf

Date added: May 8, 2013 - Views: 4

pdf
BAZA LIGJORE - Bashkia e Tiranës

Ligji Nr.8652, datë 31.07.2000: “Për Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes Vendore” I ndryshuar me: Ligjin Nr. 9208, datë 18.03.2004: “Për disa ...

http://www.tirana.gov.al/repository/docs/Baza%20Ligjore.pdf

Date added: April 2, 2013 - Views: 7

pdf
RREGULLORE E FUNKSIONIMIT TË ADMINISTRATËS SË...

Këshillit të Qarkut (ligji nr. 8652, datë 31.07.2000, ... dhe sidomos në telefon, pa cënuar zbatimin e detyrimeve që rrjedhin nga ligji nr 8503

http://www.qarkushkoder.org/Materiale/Ligjet/Rregullorja.pdf

Date added: May 8, 2013 - Views: 8

pdf
E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

nenin 3/1 të këtij ligji, u përllogaritet si vijon: a) ... këshillit komunal/bashkiak, të marrë në përputhje me pikën 4 të nenit 33 të ligjit nr. 8652, datë

http://qbz.gov.al/botime/fletore_zyrtare/2012/PDF-2012/66-2012.pdf

Date added: March 23, 2015 - Views: 1

pdf
REPUBLIKA E SHQIPERISE BASHKIA DURRES

REPUBLIKA E SHQIPERISE BASHKIA DURRES NJOFTIM PER VEND TE LIRE PUNE Ne zbatim te ligjit nr. 8549 date 11.11.1999 “ Per statusin e nepunesit civil”, Drejtoria e ...

http://www.durres.gov.al/pdf/konkurimin_vende_pune.pdf

Date added: May 7, 2013 - Views: 5

pdf
RREGULLORE PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E...

komunave përbërëse të tij në përputhje me nenin 26 të ligjit nr 8652 datë ... parashikon ligji nr. 8503 datë 30.06.1999 “Për të drejtën e informimit me

http://www.qarkushkoder.org/Materiale/Rregullore%20e%20Keshillit%20te%20Qarkut%20shqip.pdf

Date added: September 27, 2012 - Views: 7

pdf
Ligji nr.9220, datë 15.4.2004 “Për shërbimin...

Ligji nr.9220, datë 15.4.2004 “Për shërbimin publik të ... nr.721, datë 30.10.2007 “për disa ndryshime në vendimin nr.426, datë 9.7.1998 të

http://www.bashkialushnje.gov.al/bk/images/stories/2/ligjet/14.pdf

Date added: November 4, 2013 - Views: 1

pdf
LIGJ Nr. 8927, date 25.7.2002 PER PREFEKTIN...

33 te ligjit nr.8652, date 31.7.2000 "Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore". ... Ligji nr.7608, date 22.9.1992 "Për prefekturat", ...

http://www.planifikimi.gov.al/sites/default/files/Ligj_8927_25.07.2002_Per%20prefektin.pdf

Date added: January 25, 2015 - Views: 2

pdf
REPUBLIKA E SHQIPËRISË SHOQATA E BASHKIVE TË...

bashkive të kategorive të tjera i është njohur me ligjin nr. 8652 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes Vendore” date. ... (ligji nr. 8405 neni 44)

http://www.flag-al.org/FLAG-AL_ORG_files/manuals/Guide%20to%20Issuing%20Building%20Permits.pdf

Date added: March 9, 2012 - Views: 7

pdf
LIGJ Nr.9632, datë 30.10.2006 PËR SISTEMIN E...

Nuk konsiderohen tarifa, në kuptim të këtij ligji dhe të ligjit nr. 8652, datë 31.7.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e pushtetit vendor”, ...

http://www.tatime.gov.al/sq-al/Legjislacioni/COUNCIL_DECISIONS/Legjislacioni%20Tatimor/Taksat%20Vendore/LIGJ%209632%20%20PER%20TAKSAT%20VENDORE%2c%20i%20ndryshuar.pdf

Date added: December 19, 2014 - Views: 1

pdf
MANUAL PER TE ARDHURAT VENDORE

Manual për të ardhurat vendore 7 1. Kuadri ligjor për taksat dhe tarifat vendore. Pas hyrjes në fuqi të ligjit, nr. 8652, datë 30.07.2000, “Për

http://www.aam.al/previewdoc.php?file_id=150

Date added: March 12, 2013 - Views: 5

pdf
NI Qendra q//iye~&

kryesore nga Bashkia tek Institucionet e vartesise D, bazuar ne ligjin nr. mbi 8652 dt. ... Ligji nr. 9936 date 26.06.2008 (( Per rnenaxhimin

http://www.infocip.org/al/pdf/pl/korce/2008/Vendimi%20Nr.140.pdf

Date added: August 18, 2013 - Views: 3

pdf
10th Young Faces Conference –

6 Law Nr. 9749 “On State Police”, http://asp.gov.al/psh/legjislacioni/ligji_policia_shtetit.pdf 7 Institute for Democracy and Mediation, ...

http://www.dcaf.ch/content/download/44022/653036/file/

Date added: March 31, 2015 - Views: 1

pdf
REPUBLIKA E SHQIPËRISË KUVENDI LIGJ Nr. 68/2014...

Të sigurojë që masat e ndërmarranë zbatim të këtij ligji, ... “Njësitë e qeverisjes vendore” kanë të njëjtin kuptim të dhënë sipas ligjit nr. 8652, ...

http://www.parlament.al/web/pub/ligj_nr_68_dt_3_7_2014_18458_1.pdf

Date added: October 18, 2014 - Views: 2

pdf
MINISTRIA E ARSIMIT DHE E SHKENCËS MINISTRIA E...

ligji nr.8652, datë 31.07.2000 për “Organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”, (i ndryshuar); ligji nr.8654, datë 31.07.2000 për ...

http://www.unicef.org/albania/Sitan_Study_report_School_providing_meal-Alb06-13.pdf

Date added: August 18, 2013 - Views: 5

pdf
Dispozitat Normative Per Arsimin Parauniversitar...

• Udhezimi Nr. 38, ... http://www.qarkudiber.gov.al/te-ngarkuara/1.-Ligji-Nr.8652-dat%c3%ab-31.7.2000-Per-organizmin-dhe-funksionimin-e-qeverisjes-vendore-1.doc.

http://www.pdfsdocuments.com/dispozitat-normative-per-arsimin-parauniversitar-2014.pdf

Date added: December 19, 2014 - Views: 4

pdf
KËSHILLI BASHKIAK SHKODËR

Ligji Nr. 8652, dt. 31.07.2000 “Per Organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore” Ligji Nr 10119 date 23.04. 2009 “Per planifikimin e territorit” i ...

http://www.vendime.al/wp-content/uploads/2015/01/Vendim-i-Keshillit-bashkiak-Shkoder-nr2-viti-2014.pdf

Date added: April 6, 2015 - Views: 1

pdf
L I G J - ACP | Albanian Construction Portal

nr.8652, datë 31.7.2000 "Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes ... Ligji nr.8313, datë 26.3.1998 "Për tatimin për biznesin e vogël", me ndryshimet

http://acp.al/wp-content/uploads/Legjislacion/2002%20F.%20Tatime%20Ligj%208978%20dt.12.12.2002%20Per%20taksen%20vendore%20te%20biznesit%20te%20vogel.pdf

Date added: January 25, 2015 - Views: 2

pdf
INSTITUTI PËR DEMOKRACI DHE NDËRMJETËSIM...

Ligji Nr. 8652 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes Vendore”, miratuar në 31 korrik të vitit 2000, përbën ligjin organik, që

http://shtetiweb.org/wp-content/uploads/2014/10/Drejt-De-Centralizimit-Nj%c3%ab-Analiz%c3%ab-e-Mjedisit-Mund%c3%absues-p%c3%abr-Decentralizimin-n%c3%ab-Shqip%c3%abri.pdf

Date added: March 31, 2015 - Views: 1

pdf
Qverisja vendore në R.SH, raporti me qeverisjen...

Ligji Nr. 8652, datë 31/07/2000, “Për qeverisjen Vendore në RSH”, neni 32, gërma dh. 44. ligjin per buxhetin Nr 8379 date 29.07.1998 I ndryshuar.

http://www.uamd.edu.al/new/wp-content/uploads/2013/01/Qverisja-vendore-n%c3%ab-R.SH-raporti-me-qeverisjen-qendrore-.pdf

Date added: November 19, 2014 - Views: 5

pdf
ANALIZE E LEGJISLACIONIT TE QEVERISJES VENDORE

Ligji nr.8652 datë 31/07/2000 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes Vendore”, i ndryshuar, normon veprimtarinë institucionale të organeve të

http://tia.al/Analiza_e_legjislacionit_vendor.pdf

Date added: April 8, 2015 - Views: 1

pdf
1. Misioni

1. Ligji Nr. 8652 datë 31.07.2000,“PËR ORGANIZIMIN DHE ... 2. Ligji,Nr.10463, datë 22.9. 2011, “PËR MENAXHIMIN E INTEGRUAR TË MBETJEVE”. 3.

http://www.transporti.gov.al/files/userfiles/Mbetjet_e_Ngurta/Mbetjeve_Urbane.pdf

Date added: February 17, 2014 - Views: 3

pdf
Strategjia Kombetare Shqiptare mbi Mbetjet -...

Ø Ligji nr.8934, dt. 05.09.2002 “Mbi mbrojtjen e mjedisit”, ... o Ligji Nr.8652, dt.31.07.2000 “Mbi organizimin dhe funkisonimin e qeverise lokale”.

http://www.riciklimi.al/uploads/documents/424728857-1351123004.pdf

Date added: May 27, 2014 - Views: 1

pdf
Decentralizimi dhe Qeverisjea Vendore ne Shqiperi

LIGJI NR.8652 DATE 30.07.2000 ... • V.2000 - Miratimi dhe zbatimi i Ligjit Nr. 8652, 31.07. 2000 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes Vendore”

http://www.aspa.gov.al/images/howtoAlbania/Prezantim-Decentralizimi%20dhe%20Qeverisja%20Venoore%20ne%20Shqiperi.pdf

Date added: February 26, 2015 - Views: 1

pdf
PLANI KOMBËTAR PËR ZBATIMIN E MARRËVESHJES SË...

¾ Ligji Nr. 8652, datë 31.7.2000, ... Ligji Nr. 8136, datë 31.07.1996 “Për Shkollën e Magjistraturës të Republikës së Shqipërisë”. Ky

http://sites3.iwlearn3.webfactional.com/lss-new/joint-database/national-plan-for-the-implementation-of-the-stabilization-association-2009-2014/pkzmsa_2009-2014_-_al/at_download/file

Date added: May 10, 2013 - Views: 7

pdf
KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË VENDOSI

Pronari ose administratori i mjediseve të përcaktuara në nenin 15 të këtij ligji apo personi i ... Shpallur me dekretin nr. 8652, datë 30.7.2014 të

http://www.planifikimi.gov.al/sites/default/files/Ligji%20Nr.%2076.2014.pdf

Date added: October 18, 2014 - Views: 1

pdf
E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

- Ligji nr.8934, datë 5.9.2002 “Mbi mbrojtjen e mjedisit”, ... - Ligji nr.8652, datë 31.7.2000 “Mbi organizimin dhe funksionimin e qeverisë lokale”.

http://qbz.gov.al/botime/fletore_zyrtare/2011/PDF-2011/36-2011.pdf

Date added: March 23, 2015 - Views: 1

pdf
V E N D I M - vendime.al

Nr. 29, datë 29.05.2014 ... Bashkisë, mbështetur në nenin 19 pika 9, nenit 32 pikat “dh”, nenit 33 pika 3 të ligji nr. 8652 date. 31.07.2000, ...

http://www.vendime.al/wp-content/uploads/2015/01/Vendim-i-Keshillit-bashkiak-Shkoder-nr29-viti-2014.pdf

Date added: March 23, 2015 - Views: 1

pdf
I. Hyrje ne elementet baze te qeverisjes vendore

Ligji nr. 8652/2000 "Për organizimin dhe funksionimin e qeverisë vendore" është shtylla kryesore për reformat e decentralizimit të pushtetit lokal dhe ...

http://www.aspa.gov.al/images/prezantimi%20me%20administraten%20vendore/Organizimi%20dhe%20Funksionimi%20i%20Qeverisjes%20Vendore.pdf

Date added: February 26, 2015 - Views: 1

pdf
PLANI PER MENAXHIMIN E QENDRES SE NDARJES TE...

2 Nr. 8652, ... Ligji 8652 percakton gjithashtu se NJQV-te kane kompetenca te plota administrative, sherbimi, investimi dhe rregullatore per ushtrimin e ...

http://www.riciklimi.al/uploads/documents/publikime/455626956-1369923517.pdf

Date added: June 9, 2013 - Views: 3

pdf
RREGULLORE VENDORE E PLANIFIKIMIT TË TERRITORIT TË...

Ligji nr. 8652 i 2000 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes Vendore” Ligji nr. 8653 i 2000 “Për Ndarjen Administrativo-Territoriale të Njësive ...

http://www.bashkiakorce.gov.al/files4users/files/RREGULLORE%20VENDORE%20E%20PLANIFIKIMIT%20T%c3%8b%20TERRITORIT%20T%c3%8b%20BASHKIS%c3%8b%20KORCE%20(1).pdf

Date added: November 14, 2014 - Views: 3

pdf
www.infocip.org nga

32 pika k, te Ligjit Nr.8652, date 3 1.07.2000 "Per Organizimin dhe Funksionimin ... percaktiinit qe ben ligji Nr. 10 279 date 20.05.20 10 "Per Kundervajtjet,

http://www.infocip.org/al/pdf/pl/korce/2010/Vendimi%20Nr.96.pdf

Date added: June 25, 2014 - Views: 1

pdf
DECENTRALIZIMI DHE QEVERISJA VENDORE NE SHQIPERI

Ligji Nr. 8652 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes Vendore”, miratuar në 31 korrik të vitit 2000, përbën ligjin organik, që udhëheq

http://www.aspa.gov.al/images/Revista/Manual_-_Decentralizimi_dhe_Qeverisja_Vendore_ne___Shqiperi.pdf

Date added: February 26, 2015 - Views: 1

pdf
STRATEGJIA E DECENTRALIZIMIT DHE E QEVERISJES...

Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë dhe Ligji nr.8652 datë 31.07.2000, i lejon organeve të zgjedhura të njesive të qeverisjes vendore, këshillave ...

http://km.gov.al/UserFiles/File/DSDC/Crosscutting%20strategy%20-%20Decentralisation%20-%20Apr%202007%20-%20Albanian.pdf

Date added: April 28, 2015 - Views: 1

pdf
VLERËSIMI I SITUATËS SË MENAXHIMIT TË MBETJEVE...

Ligji Nr.8652, dt 2000/07/31 "Mbi organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore" (2000), organet e pushtetit vendor ushtrojnë veprimtarinë e tyre në ...

http://www.eden-al.org/media/VLER%C3%8BSIMI%20I%20SITUAT%C3%8BS%20S%C3%8B%20MENAXHIMIT%20T%C3%8B%20MBETJEVE%20URBANE%20N%C3%8B%20BASHKIN%C3%8B%20BERAT.pdf

Date added: December 10, 2012 - Views: 2