Ligji Nr 8652 pdfs

Searching:
Download
Ligji Nr 8652 - Fast Download

Download Ligji Nr 8652 from our fatest mirror

LIGJI PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E QEVERISJES VENDORE

7854 dl's @ 2796 KB/s

pdf
LIGJI PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E QEVERISJES VENDORE

L I G J Nr.8652, datë 31.7.2000 PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E QEVERISJES VENDORE Në mbështetje të neneve 13, 81, 83 pika 1 dhe 108-115 të Kushtetutës, me ...

http://www.kqk.gov.al/sites/default/files/publikime/ligji_nr.8652_date_31.07.2000_per_qeverisjen_vendore.pdf

Date added: January 16, 2014 - Views: 38

pdf
REPUBLIKA E SHQIPËRISË KUVENDI L I G J Nr.8652, datë 31.7 ...

REPUBLIKA E SHQIPËRISË KUVENDI L I G J Nr.8652, datë 31.7.2000 PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E QEVERISJES VENDORE Në mbështetje të neneve 13, 81, 83 pika 1 ...

http://www.crca.al/sites/default/files/publications/ligji%20i%20qeverisjes%20vendore%202000.pdf

Date added: December 19, 2014 - Views: 1

pdf
LIGJ Nr.9632, datë 30.10.2006 PËR SISTEMIN E TAKSAVE ...

me ligjin nr. 8652, datë 31.07.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e ... Ligji nr.7805, datë 16.3.1994 “Për tatimin mbi pasurinë”; paragrafi i dytë i

http://www.qkr.gov.al/nrc/ligjet/taksvendore/ligj_ndryshime.pdf

Date added: March 8, 2012 - Views: 29

pdf
Baza Kryesore Ligjore e Pushtetit Vendor ne Shqiperi

1 Baza ligjore kryesore per Pushtetin Vendor ne Shqiperi QEVERISJA VENDORE 1. Kushtetuta e RSH 2. Karta Europiane e Qeverisjes Vendore Ligji Nr.8652, datë 31.07.2000 ...

http://www.logincee.org/file/22366/library

Date added: March 23, 2012 - Views: 5

pdf
SHQIPËRIA: DECENTRALIZIMI NË TRANZICION

ligjore (Ligji nr. 8652/2000, Neni 33), që kërkon një shumicë prej tre të pestash të Këshillit Vendor për miratimin e vendimeve vendore për

http://siteresources.worldbank.org/INTALBANIA/Resources/DecentralizimiNeTranzicionV1.pdf

Date added: April 13, 2012 - Views: 21

pdf
PËR DISA SHTESA NË LIGJIN NR. 9632, DATË 30.10.2006 ...

Ligji 106/2013 dt.28.03.2013 PËR DISA SHTESA NË LIGJIN NR. 9632, ... Nuk konsiderohen tarifa, në kuptim të këtij ligji dhe të ligjit nr. 8652, datë

http://www.ek-sk.com/attachments/article/166/Ligji%20106_2013%20dt%2028%2003%2013%20Per%20ndryshim%20ne%20ligjin%20e%20Taksave%20Vendore.pdf

Date added: May 8, 2013 - Views: 4

pdf
PËRMBLEDHJE LEGJISLACIONI PËR PUSHTETIN VENDOR

Ligji nr.8652, datë 31.7.2000 është shpallur me dekretin nr.2729, datë 7.8.2000 të Presidentit të Republikës së Shqipërisë Rexhep Meidani.

http://studioligjore.files.wordpress.com/2012/02/permbledhje-legjislacioni-per-pushtetin-vendor.pdf

Date added: September 27, 2012 - Views: 8

pdf
LIGJI Nr.9632, datë 30.10

të ligjit nr.8652, datë 31.7.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes ... ligji nr.8978, datë 12.12.2002 "Për taksën vendore për

http://www.bashkialushnje.gov.al/bk/images/stories/2/ligjet/16.pdf

Date added: October 28, 2013 - Views: 1

pdf
Ligji Nr. 8927, date 25.7 - Keshilli i Qarkut Kukes | Kukes ...

Ligji Nr. 8927, date 25.7.2002 PER PREFEKTIN Ne mbeshtetje te neneve 78, 81 pika 1, 83 pika 1 dhe 114 te Kushtetutes, me ... nenit 33 te ligjit nr.8652, ...

http://www.kqk.gov.al/sites/default/files/publikime/ligji_per_prefektin.pdf

Date added: August 18, 2013 - Views: 1

pdf
REPUBLIKA E SHQIPËRISË KUVENDI

ligji nr. 8652, datë 31.07.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”, 3) Së treti, reforma e ndarjes administrativo-territoriale duhej të ...

http://www.parlament.al/web/pub/raporti_ligjeve_per_dekretin_kthim_ligji_115_rat_18709_1.pdf

Date added: October 31, 2014 - Views: 1

pdf
ORGANIZIMI DHE STRUKTURA E QEVERISË VENDORE NË SHQIPËRI

Ligji organik nr. 8652 “Për Organizimin dhe funksionimin e Qeverisjes Vendore”. 2. Statuti i Bashkisë (tërësia e akteve vendore në fuqi për t’u aplikuar ...

http://flag-al.org/Flag-AL_ORG_files/manuals/Organisation%20and%20Structure%20of%20Local%20Government.pdf

Date added: January 4, 2012 - Views: 13

pdf
BAZA LIGJORE - Bashkia e Tiranës - Bashkia e Tiranës

Ligji Nr.8652, datë 31.07.2000: “Për Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes Vendore” I ndryshuar me: Ligjin Nr. 9208, datë 18.03.2004: “Për disa ...

http://www.tirana.gov.al/repository/docs/Baza%20Ligjore.pdf

Date added: April 2, 2013 - Views: 5

pdf
Vendimi Nr.13 Date 06.06. 2007 - Per miratimin e Buxhetit te ...

Keshilli i Bashkise per miratimin e Buxhetit te vitit 2007 eshte mbeshtetur ne referencen ligjore te meposhtme: a) Ligji Nr.8652, date 31.07.2000 “Per organizimin ...

http://www.bashkiavlore.org/BashkiaDoks/KeshilliBashkiak/Vendimet07/Vendimi%20Nr.13%20%20Date%2006.06.%202007%20-%20Per%20miratimin%20e%20Buxhetit%20te%20Bashkise%20per%20vitin%202007.pdf

Date added: March 9, 2012 - Views: 2

pdf
LIGJ Nr.8982, datë 12.12.2002 PËR SISTEMIN E TAKSAVE ...

Termat e përcaktuar në nenin 2 të ligjit nr.8652, ... Kategoritë e ndërtesave, për efekt të bazës së taksueshme, jepen në aneksin nr.3 të këtij ligji.

http://avokati.org/wp-content/uploads/2011/03/Ligji-i-biznesit.pdf

Date added: June 30, 2014 - Views: 1

pdf
FLETORJA ZYRTARE - HACKED BY ANONGHOST | qpz

nisur nga praktika e deritanishme dhe ndryshimet që solli ligji nr.8991, ... Në ligjin nr.8652, datë 31.7.2000 ”Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes

http://www.legjislacioni.gov.al/sites/default/files/57-2004.pdf

Date added: July 1, 2014 - Views: 3

pdf
PASQYRA E AKTEVE TE AZHURNUARA KUSHTETUTA 1. KODE 1.

1. Ligji nr.8652, date 31.07.2000 per “Organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore” I azhurnuar me: ...

http://durres.gov.al/pdf/legjislacioni_per_bashkite.pdf

Date added: March 9, 2012 - Views: 40

pdf
nga Dixhitalizuar

prioriteteve te investimeve, per vitin 2009", mbeshtetur ne :Ligji nr. 8652 dt.3 1.07.2000 " Per organizimin dhe fbnksionimin e Qeverisjes vendore,"neni 32, ...

http://www.infocip.org/al/pdf/pl/korce/2009/Vendimi%20Nr.109.pdf

Date added: December 19, 2014 - Views: 1

pdf
REPUBLIKA E SHQIPËRISË SHOQATA E BASHKIVE TË SHQIPËRISË ...

bashkive të kategorive të tjera i është njohur me ligjin nr. 8652 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes Vendore” date. ... (ligji nr. 8405 neni 44)

http://www.flag-al.org/FLAG-AL_ORG_files/manuals/Guide%20to%20Issuing%20Building%20Permits.pdf

Date added: March 9, 2012 - Views: 5

pdf
RREGULLORE PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E KËSHILLIT TË ...

komunave përbërëse të tij në përputhje me nenin 26 të ligjit nr 8652 datë ... parashikon ligji nr. 8503 datë 30.06.1999 “Për të drejtën e informimit me

http://www.qarkushkoder.org/Materiale/Rregullore%20e%20Keshillit%20te%20Qarkut%20shqip.pdf

Date added: September 27, 2012 - Views: 4

pdf
“Bashkëveprimi ndërkomunor në qeverisjen vendore dhe ...

Pervec kesaj, ligji nr. 8652/00 nuk parashikon sakte funskionet e veta dhe te perbashketa pasi paralelizmi midis tyre shpesh hap rruge per paaftesi ne shperndarjes.

http://www.logincee.org/file/17894/library

Date added: May 18, 2012 - Views: 11

pdf
Bashkia e Tiranës

Ligji Nr.8652, datë 31.07.2000: “Për Organizimin dhe Funksionimin e QeverisjesVendore” I ndryshuar me: Ligjin Nr. 9208, datë 18.03.2004: “Për disa ...

http://www.tirana.gov.al/repository/docs/baza_ligjore.pdf

Date added: May 8, 2013 - Views: 2

pdf
REPUBLIKA E SHQIPERISE BASHKIA DURRES

REPUBLIKA E SHQIPERISE BASHKIA DURRES NJOFTIM PER VEND TE LIRE PUNE Ne zbatim te ligjit nr. 8549 date 11.11.1999 “ Per statusin e nepunesit civil”, Drejtoria e ...

http://www.durres.gov.al/pdf/konkurimin_vende_pune.pdf

Date added: May 7, 2013 - Views: 3

pdf
E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË - chemicals.al - chemicals.al

- Ligji nr.8934, datë 5.9.2002 “Mbi mbrojtjen e mjedisit”, ... - Ligji nr.8652, datë 31.7.2000 “Mbi organizimin dhe funksionimin e qeverisë lokale”.

http://chemicals.al/vkm/VKM175.pdf

Date added: May 8, 2013 - Views: 2

pdf
RREGULLORE E FUNKSIONIMIT TË ADMINISTRATËS SË KËSHILLIT ...

Këshillit të Qarkut (ligji nr. 8652, datë 31.07.2000, ... dhe sidomos në telefon, pa cënuar zbatimin e detyrimeve që rrjedhin nga ligji nr 8503

http://www.qarkushkoder.org/Materiale/Ligjet/Rregullorja.pdf

Date added: May 8, 2013 - Views: 6

pdf
LIGJ Nr.9632, datë 30.10.2006 PËR SISTEMIN E TAKSAVE ...

nenin 2 të ligjit nr.8652, datë 31.07.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e ... në kuptim të këtij ligji dhe të ligjit nr. 8652, datë 31.7.2000

http://www.tatime.gov.al/sq-al/Legjislacioni/COUNCIL_DECISIONS/Legjislacioni%20Tatimor/Taksat%20Vendore/LIGJ%209632%20%20PER%20TAKSAT%20VENDORE%2c%20i%20ndryshuar.pdf

Date added: December 19, 2014 - Views: 1

pdf
LIGJI Nr.8224 datë 15.05

LIGJI. Nr.8224 datë 15.05.1997 “PËR POLICINË BASHKIAKE” ... "ç", te nenit 32, te ligjit nr. 8652, date 31.07.2000 "Për organizimin dhe funksionimin e

http://www.bashkialushnje.gov.al/bk/images/stories/2/ligjet/27.pdf

Date added: January 16, 2014 - Views: 1

pdf
REPUBLIKA E SHQIPËRISË KUVENDI LIGJ Nr. 68/2014 PËR DISA ...

Të sigurojë që masat e ndërmarranë zbatim të këtij ligji, ... “Njësitë e qeverisjes vendore” kanë të njëjtin kuptim të dhënë sipas ligjit nr. 8652, ...

http://www.parlament.al/web/pub/ligj_nr_68_dt_3_7_2014_18458_1.pdf

Date added: October 18, 2014 - Views: 1

pdf
MANUAL PER TE ARDHURAT VENDORE - Shoqata e Bashkive të ...

Pas hyrjes në fuqi të ligjit, nr. 8652, datë 30.07.2000, “Për ... Ligji nr.8652, daët 31.07.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes

http://www.aam.al/previewdoc.php?file_id=150

Date added: March 12, 2013 - Views: 3

pdf
MINISTRIA E ARSIMIT DHE E SHKENCËS MINISTRIA E PUNËS E ...

ligji nr.8652, datë 31.07.2000 për “Organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”, (i ndryshuar); ligji nr.8654, datë 31.07.2000 për ...

http://www.unicef.org/albania/Sitan_Study_report_School_providing_meal-Alb06-13.pdf

Date added: August 18, 2013 - Views: 1

pdf
V E N D I M : Nr. 42 date 06.12 - Bashkia Peshkopi - Qyteti i ...

Mbeshtetur ne ligjin Nr.8652, date 31.07.2000 “Per Organizimin dhe ... Ligji Nr.9632,Neni 9/2, 20,21,22 ANEKSI 1. 5 lekë/m2/vit 6 lekë/m2/vit

http://www.peshkopia.com/regjistri-shkarko-10.html

Date added: August 18, 2013 - Views: 1

pdf
Strategjia Rajonale dhe Plani i Veprimit për Fëmijët 2011 ...

1 Ligji nr. 8652 datë 31.07.2000 “Për qeverisjen lokale”, si dhe Ligji nr. 9355, datë 10.03.2005 “Për ndihmën dhe shërbimet shoqërore ...

http://www.qarkushkoder.org/dw/Strategjia%20Rajonale%20dhe%20Plani%20i%20veprimit%20per%20Femijet%202011-2013.pdf

Date added: June 7, 2012 - Views: 5

pdf
Rregullorja e Brendshme - Faqja Zyrtare e Bashkise Roskovec

3.Ligji Nr.8652, datë 31.07.2000: “Për Organizimin dhe Funksionimin e ... Ligji Nr. 7995, datë 20.09.1995: “Për nxitjen e punësimit” I ndryshuar

http://bashkiaroskovec.com/index.php?view=article&catid=7%3Abashkia&id=21%3Arregullorja-e-brendshme&format=pdf&option=com_content&Itemid=51

Date added: September 13, 2014 - Views: 1

pdf
1. Misioni - Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës

1. Ligji Nr. 8652 datë 31.07.2000,“PËR ORGANIZIMIN DHE ... 2. Ligji,Nr.10463, datë 22.9. 2011, “PËR MENAXHIMIN E INTEGRUAR TË MBETJEVE”. 3.

http://www.transporti.gov.al/files/userfiles/Mbetjet_e_Ngurta/Mbetjeve_Urbane.pdf

Date added: February 17, 2014 - Views: 1

pdf
RREGULLORE VENDORE E PLANIFIKIMIT TË TERRITORIT TË ...

Ligji nr. 8652 i 2000 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes Vendore” Ligji nr. 8653 i 2000 “Për Ndarjen Administrativo-Territoriale të Njësive ...

http://www.bashkiakorce.gov.al/files4users/files/RREGULLORE%20VENDORE%20E%20PLANIFIKIMIT%20T%c3%8b%20TERRITORIT%20T%c3%8b%20BASHKIS%c3%8b%20KORCE%20(1).pdf

Date added: November 14, 2014 - Views: 1

pdf
NI Qendra q//iye~& - Qendra per Ceshtje te Informimit Publik

kryesore nga Bashkia tek Institucionet e vartesise D, bazuar ne ligjin nr. mbi 8652 dt. ... Ligji nr. 9936 date 26.06.2008 (( Per rnenaxhimin

http://www.infocip.org/al/pdf/pl/korce/2008/Vendimi%20Nr.140.pdf

Date added: August 18, 2013 - Views: 1

pdf
ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E QEVERISJES VENDORE Ne ...

te nenit 32 te këtij ligji, ... Microsoft Word - LIGJ Nr 9208 dt 18 03 2004 PER DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NE LIGJIN NR 8652 DT 31 07 2000 PER ORGANIZIMIN DHE F

http://chemicals.al/vkm/ligj9208.pdf

Date added: December 19, 2014 - Views: 1

pdf
Krijimi i FPR-ve nepermjet zbatimit te Parimeve te Qeverisjes ...

Ligji nr.8652, date 31.07.2000 zHartimidhezbatimii programeverajonale te zhvillimit, zUshtrimii funksioneveqedelegohennga komunat dhe bashkite,

http://sbfalbania.org/pdf/fbrahimi-roli_qeverise_vendore_ne_zhvillimin_ekonomik.pdf

Date added: June 16, 2012 - Views: 2

pdf
L I G J

L I G J . Nr. 8927, datë 25.7.2002 . PËR PREFEKTIN . Në mbështetje të neneve 78, 81 pika 1, 83 pika 1 dhe 114 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të ...

http://shtetiweb.org/wp-content/uploads/2012/10/Ligji-per-prefektin.pdf

Date added: December 19, 2014 - Views: 1

pdf
Dispozitat Normative Per Arsimin Parauniversitar 2014

• Udhezimi Nr. 38, ... http://www.qarkudiber.gov.al/te-ngarkuara/1.-Ligji-Nr.8652-dat%c3%ab-31.7.2000-Per-organizmin-dhe-funksionimin-e-qeverisjes-vendore-1.doc.

http://www.pdfsdocuments.com/dispozitat-normative-per-arsimin-parauniversitar-2014.pdf

Date added: December 19, 2014 - Views: 1

pdf
LIGJ Nr. 76/2014 PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR ...

Në ligjin nr. 9636, ... Pronari ose administratori i mjediseve të përcaktuara në nenin 15 të këtij ligji apo personi i ... Shpallur me dekretin nr. 8652, ...

http://shqiperiajoduhanit.al/uploads/File/ndryshimet%20ne%20ligjin%20anti%20duhan.8%20gusht%202014%20fletore%20zyrtare..pdf

Date added: December 19, 2014 - Views: 1

pdf
RRITJA E TRANSPARENCËS DHE PROMOVIMI I VENDIMMARRJES ME ...

Ligji nr.8652 datë 31/07/2000, i ndryshuar, normon me hollësi procesin e shqyrtimit, votimit dhe shpalljes së akteve të këshillave bashkiakë/komunalë. Votimi ...

http://tia.al/wp-content/uploads/2014/04/RRITJA-E-TRANSPARENC%c3%8bS-DHE-PROMOVIMI-I-VENDIMMARRJES-ME-PJES%c3%8bMARRJE-N%c3%8b-QEVERISJEN-VENDORE-NE-SHQIP%c3%8bRI-1.pdf

Date added: November 19, 2014 - Views: 1

pdf
Qverisja vendore në R.SH, raporti me qeverisjen qendrore ...

Ligji Nr. 8652, datë 31/07/2000, “Për qeverisjen Vendore në RSH”, neni 32, gërma dh. 44. ligjin per buxhetin Nr 8379 date 29.07.1998 I ndryshuar.

http://www.uamd.edu.al/new/wp-content/uploads/2013/01/Qverisja-vendore-n%c3%ab-R.SH-raporti-me-qeverisjen-qendrore-.pdf

Date added: November 19, 2014 - Views: 1

pdf
V E N D I M - Bashkia Peshkopi - Qyteti i Peshkopisë

Mbeshtetur ne ligjin Nr.8652, date 31.07.2000 “Per Organizimin dhe ... Ligji Nr.9632,Neni 9/2, 20,21,22 ANEKSI 1. 5 lekë/m2/vit 6 lekë/m2/vit

http://www.peshkopia.com/regjistri-shkarko-7.html

Date added: August 18, 2013 - Views: 1

pdf
POLITIKAT E PËRFSHIRJES - UNICEF | Children’s Rights ...

2 Ligji nr. 8652, datë 31.07.2000 ... Ligji nr. 10 039, datë 22.12.2008 “Për ndihmën juridike”, përcakton kushtet, llojin, mënyrën

http://www.unicef.org/albania/Social-Inclusion2011-alb.pdf

Date added: June 7, 2012 - Views: 3

pdf
STANDARDET E SHERBIMEVE SHOOERORE - Keshilli i Qarkut Shkoder

Ligji nr.8652, datë 31.07.2000 “Mbi organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”. 15. Ligji nr. 9198, datë 26.02.2004 “Mbi barazinë gjinore”.

http://www.qarkushkoder.org/Materiale/Ligjet/VKM%20658,%2017.10.pdf

Date added: November 19, 2014 - Views: 1

pdf
KËSHILLI QARKUT SHKODËR

-Ligji nr.8652 datë 31.07.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore” i ndryshuar. -Ligji nr. 8379 datë 29.7.1998 ”Për buxhetin e Shtetit ...

http://www.qarkushkoder.org/Materiale/Raporti.pdf

Date added: October 18, 2012 - Views: 2

pdf
RELACION

... parashikon që ligji për ndarjen administrative miratohet me ... - Ligjin nr. 8652 datë 31.7.2000 “Për organzimin dhe funksionimin e qeverisjes

http://www.ceshtjetvendore.gov.al/files/pages_files/RELACION_PROJEKTLIGJ_NDARJA_ADMINISTRATIVO_TERRITORIALE.pdf

Date added: September 12, 2014 - Views: 1

pdf
C +- X 7 8 9 1 2 3 1 2 7 - Riciklimi.al

Ligji Nr. 8652, datë 31.7.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Qeverisjes Vendore; Ligji Nr. 10 463, datë 22.9.2011 “Për Menaxhimin e Integruar të ...

http://www.riciklimi.al/uploads/documents/publikime/1472305249-1369923263.pdf

Date added: April 24, 2014 - Views: 1

pdf
NJOFTIM APLIKIM PER VEND PUNE Specialist ne Drejtorine e ...

“Kushtetata e Republikes se Shqiperise” e ndryshuar; ligji 8652 date 31.07.2000 “Per organizimin dhe funksionimin e ... ligji nr. 8503 dt.

http://www.lezha.org/doc/Aplikim_gazete_muzeu.pdf

Date added: August 26, 2013 - Views: 5