Ligji Nr 8652 pdfs

Searching:
Download
Ligji Nr 8652 - Fast Download

Download Ligji Nr 8652 from our fatest mirror

LIGJI PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E QEVERISJES VENDORE

7141 dl's @ 5563 KB/s

pdf
LIGJI PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E QEVERISJES VENDORE

L I G J Nr.8652, datë 31.7.2000 PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E QEVERISJES VENDORE Në mbështetje të neneve 13, 81, 83 pika 1 dhe 108-115 të Kushtetutës, me ...

http://www.kqk.gov.al/sites/default/files/publikime/ligji_nr.8652_date_31.07.2000_per_qeverisjen_vendore.pdf

Date added: January 16, 2014 - Views: 58

pdf
PËRMBLEDHJE LEGJISLACIONI PËR PUSHTETIN VENDOR

Ligji nr.8652, datë 31.7.2000 është shpallur me dekretin nr.2729, datë 7.8.2000 të Presidentit të Republikës së Shqipërisë Rexhep Meidani.

http://www.reformaterritoriale.al/ligjet/Legjislacioni_per_Qeverisjen_Vendore.pdf

Date added: April 6, 2014 - Views: 1

pdf
LIGJ Nr.9632, datë 30.10.2006 PËR SISTEMIN E TAKSAVE ...

me ligjin nr. 8652, datë 31.07.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e ... Ligji nr.7805, datë 16.3.1994 “Për tatimin mbi pasurinë”; paragrafi i dytë i

http://www.qkr.gov.al/nrc/ligjet/taksvendore/ligj_ndryshime.pdf

Date added: March 8, 2012 - Views: 31

pdf
LIGJ Nr.8982, datë 12.12.2002 PËR SISTEMIN E TAKSAVE ...

Termat e përcaktuar në nenin 2 të ligjit nr.8652, ... Kategoritë e ndërtesave, për efekt të bazës së taksueshme, jepen në aneksin nr.3 të këtij ligji.

http://avokati.org/wp-content/uploads/2011/03/Ligji-i-biznesit.pdf

Date added: June 30, 2014 - Views: 2

pdf
LIGJI Nr.9632, datë 30.10

të ligjit nr.8652, datë 31.7.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes ... ligji nr.8978, datë 12.12.2002 "Për taksën vendore për

http://www.bashkialushnje.gov.al/bk/images/stories/2/ligjet/16.pdf

Date added: October 28, 2013 - Views: 2

pdf
SHQIPËRIA: DECENTRALIZIMI NË TRANZICION

(Ligji nr. 8652/00) dhe “Për ndarjen administrativo-territoriale të njësive të Qeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë” (Ligji nr. 8653/00) ...

http://siteresources.worldbank.org/INTALBANIA/Resources/DecentralizimiNeTranzicionV1.pdf

Date added: April 13, 2012 - Views: 22

pdf
Ligji Nr. 8927, date 25.7 - Keshilli i Qarkut Kukes | Kukes ...

Ligji Nr. 8927, date 25.7.2002 PER PREFEKTIN Ne mbeshtetje te neneve 78, 81 pika 1, 83 pika 1 dhe 114 te Kushtetutes, me ... nenit 33 te ligjit nr.8652, ...

http://www.kqk.gov.al/sites/default/files/publikime/ligji_per_prefektin.pdf

Date added: August 18, 2013 - Views: 5

pdf
REPUBLIKA E SHQIPËRISË KUVENDI

ligji nr. 8652, datë 31.07.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”, 3) Së treti, reforma e ndarjes administrativo-territoriale duhej të ...

http://www.parlament.al/web/pub/raporti_ligjeve_per_dekretin_kthim_ligji_115_rat_18709_1.pdf

Date added: October 31, 2014 - Views: 3

pdf
Vendimi Nr.13 Date 06.06. 2007 - Per miratimin e Buxhetit te ...

Keshilli i Bashkise per miratimin e Buxhetit te vitit 2007 eshte mbeshtetur ne referencen ligjore te meposhtme: a) Ligji Nr.8652, date 31.07.2000 “Per organizimin ...

http://www.bashkiavlore.org/BashkiaDoks/KeshilliBashkiak/Vendimet07/Vendimi%20Nr.13%20%20Date%2006.06.%202007%20-%20Per%20miratimin%20e%20Buxhetit%20te%20Bashkise%20per%20vitin%202007.pdf

Date added: March 9, 2012 - Views: 4

pdf
PËR DISA SHTESA NË LIGJIN NR. 9632, DATË 30.10.2006 ...

Ligji 106/2013 dt.28.03.2013 PËR DISA SHTESA NË LIGJIN NR. 9632, ... Nuk konsiderohen tarifa, në kuptim të këtij ligji dhe të ligjit nr. 8652, datë

http://www.ek-sk.com/attachments/article/166/Ligji%20106_2013%20dt%2028%2003%2013%20Per%20ndryshim%20ne%20ligjin%20e%20Taksave%20Vendore.pdf

Date added: May 8, 2013 - Views: 5

pdf
PASQYRA E AKTEVE TE AZHURNUARA KUSHTETUTA 1. KODE 1.

1. Ligji nr.8652, date 31.07.2000 per “Organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore” I azhurnuar me: ...

http://durres.gov.al/pdf/legjislacioni_per_bashkite.pdf

Date added: March 9, 2012 - Views: 67

pdf
Qeverisja Vendore në Shqipëri - Shoqata e Bashkive të ...

Ligji mbi Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes Vendore (nr. 8652; 2000) 7. Ligji Mbi Ndarjen Administrativo -Territoriale (nr. 8653; 2000) 8. Ligji Mbi ...

http://www.aam.al/previewdoc.php?file_id=65

Date added: November 13, 2013 - Views: 2

pdf
Bashkia e Tiranës

Ligji Nr.8652, datë 31.07.2000: “Për Organizimin dhe Funksionimin e QeverisjesVendore” I ndryshuar me: Ligjin Nr. 9208, datë 18.03.2004: “Për disa ...

http://www.tirana.gov.al/repository/docs/baza_ligjore.pdf

Date added: May 8, 2013 - Views: 2

pdf
ORGANIZIMI DHE STRUKTURA E QEVERISË VENDORE NË SHQIPËRI

Ligji nr. 8652 datë 31.07.2000 ”Për Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes Vendore” neni 8 paragrafi III, Pika A dhe B; Ligji nr. 8435 datë 28.12.1998 ...

http://flag-al.org/Flag-AL_ORG_files/manuals/Organisation%20and%20Structure%20of%20Local%20Government.pdf

Date added: January 4, 2012 - Views: 14

pdf
V E N D I M : Nr. 42 date 06.12 - Bashkia Peshkopi - Qyteti i ...

Mbeshtetur ne ligjin Nr.8652, date 31.07.2000 “Per Organizimin dhe ... Ligji Nr.9632,Neni 9/2, 20,21,22 ANEKSI 1. 5 lekë/m2/vit 6 lekë/m2/vit

http://www.peshkopia.com/regjistri-shkarko-10.html

Date added: August 18, 2013 - Views: 1

pdf
LIGJ Nr.9632, datë 30.10.2006 PËR SISTEMIN E TAKSAVE ...

nenin 2 të ligjit nr.8652, datë 31.07.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e ... në kuptim të këtij ligji dhe të ligjit nr. 8652, datë 31.7.2000

http://www.tatime.gov.al/sq-al/Legjislacioni/COUNCIL_DECISIONS/Legjislacioni%20Tatimor/Taksat%20Vendore/LIGJ%20nr.%209632%2c%20dat%c3%ab%2030.10.2006.pdf

Date added: June 25, 2014 - Views: 1

pdf
BAZA LIGJORE - Bashkia e Tiranës - Bashkia e Tiranës

Ligji Nr.8652, datë 31.07.2000: “Për Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes Vendore” I ndryshuar me: Ligjin Nr. 9208, datë 18.03.2004: “Për disa ...

http://www.tirana.gov.al/repository/docs/Baza%20Ligjore.pdf

Date added: April 2, 2013 - Views: 6

pdf
RREGULLORE E FUNKSIONIMIT TË ADMINISTRATËS SË KËSHILLIT ...

Këshillit të Qarkut (ligji nr. 8652, datë 31.07.2000, ... dhe sidomos në telefon, pa cënuar zbatimin e detyrimeve që rrjedhin nga ligji nr 8503

http://www.qarkushkoder.org/Materiale/Ligjet/Rregullorja.pdf

Date added: May 8, 2013 - Views: 8

pdf
LIGJI Nr.8224 datë 15.05

LIGJI. Nr.8224 datë 15.05.1997 “PËR POLICINË BASHKIAKE” ... "ç", te nenit 32, te ligjit nr. 8652, date 31.07.2000 "Për organizimin dhe funksionimin e

http://www.bashkialushnje.gov.al/bk/images/stories/2/ligjet/27.pdf

Date added: January 16, 2014 - Views: 2

pdf
REPUBLIKA E SHQIPERISE BASHKIA DURRES

REPUBLIKA E SHQIPERISE BASHKIA DURRES NJOFTIM PER VEND TE LIRE PUNE Ne zbatim te ligjit nr. 8549 date 11.11.1999 “ Per statusin e nepunesit civil”, Drejtoria e ...

http://www.durres.gov.al/pdf/konkurimin_vende_pune.pdf

Date added: May 7, 2013 - Views: 4

pdf
LIGJ Nr. 8927, date 25.7.2002 PER PREFEKTIN (Ndryshuar me ...

33 te ligjit nr.8652, date 31.7.2000 "Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore". ... Ligji nr.7608, date 22.9.1992 "Për prefekturat", ...

http://www.planifikimi.gov.al/sites/default/files/Ligj_8927_25.07.2002_Per%20prefektin.pdf

Date added: January 25, 2015 - Views: 2

pdf
E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

nenin 3/1 të këtij ligji, u përllogaritet si vijon: a) ... këshillit komunal/bashkiak, të marrë në përputhje me pikën 4 të nenit 33 të ligjit nr. 8652, datë

http://qbz.gov.al/botime/fletore_zyrtare/2012/PDF-2012/66-2012.pdf

Date added: March 23, 2015 - Views: 1

pdf
LIGJ Nr.9632, datë 30.10.2006 PËR SISTEMIN E TAKSAVE ...

Nuk konsiderohen tarifa, në kuptim të këtij ligji dhe të ligjit nr. 8652, datë 31.7.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e pushtetit vendor”, ...

http://www.tatime.gov.al/sq-al/Legjislacioni/COUNCIL_DECISIONS/Legjislacioni%20Tatimor/Taksat%20Vendore/LIGJ%209632%20%20PER%20TAKSAT%20VENDORE%2c%20i%20ndryshuar.pdf

Date added: December 19, 2014 - Views: 1

pdf
NI Qendra q//iye~& - Qendra per Ceshtje te Informimit Publik

kryesore nga Bashkia tek Institucionet e vartesise D, bazuar ne ligjin nr. mbi 8652 dt. ... Ligji nr. 9936 date 26.06.2008 (( Per rnenaxhimin

http://www.infocip.org/al/pdf/pl/korce/2008/Vendimi%20Nr.140.pdf

Date added: August 18, 2013 - Views: 3

pdf
– 10th Young Faces Conference –

6 Law Nr. 9749 “On State Police”, http://asp.gov.al/psh/legjislacioni/ligji_policia_shtetit.pdf 7 Institute for Democracy and Mediation, ...

http://www.dcaf.ch/content/download/44022/653036/file/

Date added: March 31, 2015 - Views: 1

pdf
REPUBLIKA E SHQIPËRISË KUVENDI LIGJ Nr. 68/2014 PËR DISA ...

Të sigurojë që masat e ndërmarranë zbatim të këtij ligji, ... “Njësitë e qeverisjes vendore” kanë të njëjtin kuptim të dhënë sipas ligjit nr. 8652, ...

http://www.parlament.al/web/pub/ligj_nr_68_dt_3_7_2014_18458_1.pdf

Date added: October 18, 2014 - Views: 2

pdf
MANUAL PER TE ARDHURAT VENDORE - Shoqata e Bashkive të ...

Ligji nr.8652, daët 31.07.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore” Ligji nr.9161, ...

http://www.aam.al/previewdoc.php?file_id=150

Date added: March 12, 2013 - Views: 3

pdf
MINISTRIA E ARSIMIT DHE E SHKENCËS MINISTRIA E PUNËS E ...

ligji nr.8652, datë 31.07.2000 për “Organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”, (i ndryshuar); ligji nr.8654, datë 31.07.2000 për ...

http://www.unicef.org/albania/Sitan_Study_report_School_providing_meal-Alb06-13.pdf

Date added: August 18, 2013 - Views: 4

pdf
Prezantuar nga: IP-GITEC dhe GTZ - Flag home page

Në mbështetje të: Ligjit Nr.8652 datë 31.7.2000, Neni 8, ... urbane nga ligji nr.8094, datë 23.03.1995 “Për largimin publiktë mbeturinave” dhe nga

http://www.flag-al.org/Flag-AL_ORG_files/manuals/Municipal%20Regulation%20for%20Waste%20Management.pdf

Date added: February 1, 2012 - Views: 2

pdf
Qverisja vendore në R.SH, raporti me qeverisjen qendrore ...

Ligji Nr. 8652, datë 31/07/2000, “Për qeverisjen Vendore në RSH”, neni 32, gërma dh. 44. ligjin per buxhetin Nr 8379 date 29.07.1998 I ndryshuar.

http://www.uamd.edu.al/new/wp-content/uploads/2013/01/Qverisja-vendore-n%c3%ab-R.SH-raporti-me-qeverisjen-qendrore-.pdf

Date added: November 19, 2014 - Views: 3

pdf
1. Misioni - Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës

1. Ligji Nr. 8652 datë 31.07.2000,“PËR ORGANIZIMIN DHE ... 2. Ligji,Nr.10463, datë 22.9. 2011, “PËR MENAXHIMIN E INTEGRUAR TË MBETJEVE”. 3.

http://www.transporti.gov.al/files/userfiles/Mbetjet_e_Ngurta/Mbetjeve_Urbane.pdf

Date added: February 17, 2014 - Views: 1

pdf
RREGULLORE PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E KËSHILLIT TË ...

komunave përbërëse të tij në përputhje me nenin 26 të ligjit nr 8652 datë ... parashikon ligji nr. 8503 datë 30.06.1999 “Për të drejtën e informimit me

http://www.qarkushkoder.org/Materiale/Rregullore%20e%20Keshillit%20te%20Qarkut%20shqip.pdf

Date added: September 27, 2012 - Views: 7

pdf
Dispozitat Normative Per Arsimin Parauniversitar 2014

• Udhezimi Nr. 38, ... http://www.qarkudiber.gov.al/te-ngarkuara/1.-Ligji-Nr.8652-dat%c3%ab-31.7.2000-Per-organizmin-dhe-funksionimin-e-qeverisjes-vendore-1.doc.

http://www.pdfsdocuments.com/dispozitat-normative-per-arsimin-parauniversitar-2014.pdf

Date added: December 19, 2014 - Views: 3

pdf
LIGJ Nr. 76/2014 PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR ...

Në ligjin nr. 9636, ... Pronari ose administratori i mjediseve të përcaktuara në nenin 15 të këtij ligji apo personi i ... Shpallur me dekretin nr. 8652, ...

http://shqiperiajoduhanit.al/uploads/File/ndryshimet%20ne%20ligjin%20anti%20duhan.8%20gusht%202014%20fletore%20zyrtare..pdf

Date added: December 19, 2014 - Views: 2

pdf
Strategjia Kombetare Shqiptare mbi Mbetjet - Riciklimi.al

Ø Ligji nr.8934, dt. 05.09.2002 “Mbi mbrojtjen e mjedisit”, ... o Ligji Nr.8652, dt.31.07.2000 “Mbi organizimin dhe funkisonimin e qeverise lokale”.

http://www.riciklimi.al/uploads/documents/424728857-1351123004.pdf

Date added: May 27, 2014 - Views: 1

pdf
V E N D I M - vendime.al | Arkiva kombëtare e vendimeve te ...

Nr. 29, datë 29.05.2014 ... Bashkisë, mbështetur në nenin 19 pika 9, nenit 32 pikat “dh”, nenit 33 pika 3 të ligji nr. 8652 date. 31.07.2000, ...

http://www.vendime.al/wp-content/uploads/2015/01/Vendim-i-Keshillit-bashkiak-Shkoder-nr29-viti-2014.pdf

Date added: March 23, 2015 - Views: 1

pdf
PLANI KOMBËTAR PËR ZBATIMIN E MARRËVESHJES SË STABILIZIM ...

¾ Ligji Nr. 8652, datë 31.7.2000, ... Ligji Nr. 8136, datë 31.07.1996 “Për Shkollën e Magjistraturës të Republikës së Shqipërisë”. Ky

http://sites3.iwlearn3.webfactional.com/lss-new/joint-database/national-plan-for-the-implementation-of-the-stabilization-association-2009-2014/pkzmsa_2009-2014_-_al/at_download/file

Date added: May 10, 2013 - Views: 2

pdf
RRITJA E TRANSPARENCËS DHE PROMOVIMI I VENDIMMARRJES ME ...

Ligji nr.8652 datë 31/07/2000, i ndryshuar, normon me hollësi procesin e shqyrtimit, votimit dhe shpalljes së akteve të këshillave bashkiakë/komunalë. Votimi ...

http://tia.al/wp-content/uploads/2014/04/RRITJA-E-TRANSPARENC%c3%8bS-DHE-PROMOVIMI-I-VENDIMMARRJES-ME-PJES%c3%8bMARRJE-N%c3%8b-QEVERISJEN-VENDORE-NE-SHQIP%c3%8bRI-1.pdf

Date added: November 19, 2014 - Views: 2

pdf
INSTITUTI PËR DEMOKRACI DHE NDËRMJETËSIM Departamenti i ...

Ligji Nr. 8652 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes Vendore”, miratuar në 31 korrik të vitit 2000, përbën ligjin organik, që

http://shtetiweb.org/wp-content/uploads/2014/10/Drejt-De-Centralizimit-Nj%c3%ab-Analiz%c3%ab-e-Mjedisit-Mund%c3%absues-p%c3%abr-Decentralizimin-n%c3%ab-Shqip%c3%abri.pdf

Date added: March 31, 2015 - Views: 1

pdf
L I G J

nr.8652, datë 31.7.2000 "Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore". ... Termat e mëposhtëm, në kuptim të këtij ligji, nënkuptojnë: 1.

http://acp.al/wp-content/uploads/Legjislacion/2002%20F.%20Tatime%20Ligj%208978%20dt.12.12.2002%20Per%20taksen%20vendore%20te%20biznesit%20te%20vogel.pdf

Date added: January 25, 2015 - Views: 2

pdf
PLANI PER MENAXHIMIN E QENDRES SE NDARJES TE MBETJEVE TE ...

2 Nr. 8652, ... Ligji 8652 percakton gjithashtu se NJQV-te kane kompetenca te plota administrative, sherbimi, investimi dhe rregullatore per ushtrimin e ...

http://www.riciklimi.al/uploads/documents/publikime/455626956-1369923517.pdf

Date added: June 9, 2013 - Views: 3

pdf
Decentralizimi dhe Qeverisjea Vendore ne Shqiperi

LIGJI NR.8652 DATE 30.07.2000 ... • V.2000 - Miratimi dhe zbatimi i Ligjit Nr. 8652, 31.07. 2000 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes Vendore”

http://www.aspa.gov.al/images/howtoAlbania/Prezantim-Decentralizimi%20dhe%20Qeverisja%20Venoore%20ne%20Shqiperi.pdf

Date added: February 26, 2015 - Views: 1

pdf
I. Hyrje ne elementet baze te qeverisjes vendore

Ligji nr. 8652/2000 "Për organizimin dhe funksionimin e qeverisë vendore" është shtylla kryesore për reformat e decentralizimit të pushtetit lokal dhe ...

http://www.aspa.gov.al/images/prezantimi%20me%20administraten%20vendore/Organizimi%20dhe%20Funksionimi%20i%20Qeverisjes%20Vendore.pdf

Date added: February 26, 2015 - Views: 1

pdf
RREGULLORE VENDORE E PLANIFIKIMIT TË TERRITORIT TË ...

Ligji nr. 8652 i 2000 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes Vendore” Ligji nr. 8653 i 2000 “Për Ndarjen Administrativo-Territoriale të Njësive ...

http://www.bashkiakorce.gov.al/files4users/files/RREGULLORE%20VENDORE%20E%20PLANIFIKIMIT%20T%c3%8b%20TERRITORIT%20T%c3%8b%20BASHKIS%c3%8b%20KORCE%20(1).pdf

Date added: November 14, 2014 - Views: 3

pdf
E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË - chemicals.al - chemicals.al

- Ligji nr.8934, datë 5.9.2002 “Mbi mbrojtjen e mjedisit”, ... - Ligji nr.8652, datë 31.7.2000 “Mbi organizimin dhe funksionimin e qeverisë lokale”.

http://chemicals.al/vkm/VKM175.pdf

Date added: May 8, 2013 - Views: 5

pdf
E QYTETIT KO Rc E 3j wmm date Qendra - Qendra per Ceshtje te ...

Nr 3j date 25-o?-oP ... Rinj " SOTIRT " , duke u mbeshtetur ne Ligjin nr. 8652 date 3 1/07/2000 " Per organizimin ... dhe Ligji N. 9836 date

http://www.infocip.org/al/pdf/pl/korce/2008/Vendimi%20Nr.34.pdf

Date added: March 25, 2014 - Views: 1

pdf
RREGULLORE VENDORE E PLANIFIKIMIT TË TERRITORIT TË ...

“Për Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes Vendore” Ligji nr. 8652 i 2000 ... “Për Mbrojtjen e Mjedisit” Ligji nr. 8934 i 2002

http://reference.akpt.gov.al/Custom/handlers/Download.ashx?id=e7a33d60-5907-4e46-b79f-65997b64d33a&tp=act

Date added: February 26, 2015 - Views: 1

pdf
Publikim Gjashtëmujor i Co-PLAN - Instituti për Zhvillimin ...

Ligji Nr. 8652, “Për Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes Vendore” dhe Ligji Nr. 8653, “Për Ndarjen Administrative-Territoriale të Qeverive ...

http://www.co-plan.org/images/stories/publikime/pdf/gazette/co-plan%20gazette_1_shqip.pdf

Date added: February 26, 2015 - Views: 1

pdf
DECENTRALIZIMI DHE QEVERISJA VENDORE NE SHQIPERI

Ligji Nr. 8652 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes Vendore”, miratuar në 31 korrik të vitit 2000, përbën ligjin organik, që udhëheq

http://www.aspa.gov.al/images/Revista/Manual_-_Decentralizimi_dhe_Qeverisja_Vendore_ne___Shqiperi.pdf

Date added: February 26, 2015 - Views: 1