Kimia Analitike 3 pdfs

Searching:
Download
Kimia Analitike 3 - Fast Download

Download Kimia Analitike 3 from our fatest mirror

Kimia Analitike III

1151 dl's @ 6141 KB/s

pdf
Kimia Analitike III

1 Fakulteti i Shencave Matematike Natyrore Kimia analitike III Bachelor Obligative Tretë/Dimërorë (III/5) 3 + 4

http://fshmn.uni-pr.edu/getattachment/Departamentet/Departamenti02/Microsoft-Word---Kimia-Analitike.pdf.aspx

Date added: March 24, 2014 - Views: 3

pdf
Syllabusi Kimia analitike I - University of Prishtina

Plani i detajizuar i mësimit për semestrin veror (sem.II): Java e parë (titulli i ligjëratës) : Analiza kimike cilësore, nocionet

http://fshmn.uni-pr.edu/getattachment/Departamentet/Departamenti02/Bachelor/Programi-Kimi/Syllabusi-Kimia-analitike-I.pdf.aspx

Date added: May 30, 2014 - Views: 1

pdf
CURRICULUM VITAE - Universiteti i Prishtinës

Mësimdhënës në gjimnaz në fushën e Kimisë Data: 2010 -2011 Vendi: Prishtinë ... Kimia Analitike; Metodat Fiziko-Kimike për mbrojtjen e mjedisit; Kimia Strukturale; 6 Kimia Fizike 1 Kimia Fizike 2 12. Arsimimi dhe trajnimet: Data: MKLSH,

http://edukimi.uni-pr.edu/getattachment/ba8b84c2-fbd2-4316-8fa2-0f507b7c7e69/CV-shqip-_1_.pdf.aspx

Date added: April 22, 2014 - Views: 1

pdf
Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë

Kimi analitike 2. Kimi organike 3. Njohja e mallrave 4. Polimeret d) Përshkruesit e moduleve të praktikave profesionale, kl. 11. ... Kimia e mjedisit 6. Teknologjia organike 7. Makinat aparatet dhe operacionet teknologjike 8. E drejta e mjedisit dhe administrimi

http://www.masht-gov.net/advCms/documents/Korniza-Kimi-Teknologji.pdf

Date added: June 1, 2012 - Views: 30

pdf
LIBËR PËR MËSUESIN KIMIA 7 - Botime Pegi | Botime Pegi ...

Tema 3: Rëndësia e eksperimentit në kimi. Metoda shkencore e ... metale, peshore gjysëm analitike, magnez, dikromat natriumi ose kaliumi, kripë gjelle, aparat filtrimi, distilimi në se ka ... KIMIA 7. 15. Kapitulli 3: Atomi. Sistemi periodik i elementëve. Tema 3.1. Ndërtimi i ...

http://www.botimepegi.al/phocadownload/Mesuesi/liber%20mesuesi%20kimia%207.pdf

Date added: April 30, 2013 - Views: 47

pdf
PLANI MËSIMOR CIKLI I PARË I STUDIMEVE UNIVERSITARE

1 - 3 2 5 Programi Unit 1. What e wonderful world! Auxiliary verbs. Social expressions. ... Gjeometria analitike e planit dhe e hapësirës. Drejtëza dhe planet. ... “Kimia I dhe II- Mortimer ...

http://fti.edu.al/data/pages/14/attach/Guida_TLK_shqip_2010.pdf

Date added: November 23, 2011 - Views: 189

pdf
Libri I Kimis 8

KIMIA për klasën VII, Libri Shkollor, Prishtinë. 8) Muhamet Bicaj, ... .pdf 8. Kinetika kimike dhe eku i libri. Lig ji i veprimit t ë masave . ... Vezi D. “ Bazat teorike t ë Kimis ë Analitike ” , Tira në 2007. ... 3 - Central & Eastern Europe, Caucasus, ...

http://www.pdfspath.net/download/libri%20i%20kimis%208.pdf

Date added: September 30, 2014 - Views: 1

pdf
PLANI MËSIMOR CIKLI I PARË I STUDIMEVE UNIVERSITARE

1 - 3 2 5 Programi Unit 1. What e wonderful world! Auxiliary verbs. Social expressions. ... Gjeometria analitike e planit dhe e hapësirës. Drejtëza dhe planet. ... “Kimia I dhe II- Mortimer ...

http://fti.edu.al/data/pages/14/attach/Guida_ELN_shqip_2010.pdf

Date added: November 6, 2011 - Views: 106

pdf
Teknik i farmacis kl.11 - Ministria e Arsimit, e Shkencës ...

PËRMBAJTJA I.Programet e lëndëve profesionale, klasa 11 1. Botanikë farmaceutike 2. Kimi analitike 3. Kimi fizike 4. Teknologji Farmaceutike

http://www.masht-gov.net/advCms/documents/Teknik_i_farmacise_Niveli_I_dhe_II_Klasa_e_XI.pdf

Date added: December 2, 2012 - Views: 3

pdf
TEMA E KOMPLETUAR PER CD

1.3. Kimia analitike e oksidit të azotit (II) 7 KAPITULLI II 2.1. SENSORËT 10 2.1.1. Sensorët kimikë 11 2.1.2. Sensorët elektrokimikë ... 3.3.6. Metoda referente për NO 40 4. KAPITULLI IV 4. Rezultatet dhe diskutimi 41 4.1. Elektroda me ...

http://www.doktoratura.unitir.edu.al/wp-content/uploads/2014/06/Doktoratura-Liridon-Berisha-Fakulteti-i-Shkencave-i-Natyrore-Departamenti-i-Kimise.pdf

Date added: June 22, 2014 - Views: 1

pdf
SEMESTRI II, VITI I

OB XH201 Kimi analitike I 3 5 10 Doc. Dr. Dije Dehari Hirijet Ismaili Doc. Dr. Suzana Ejupi Lindita Skenderi OB XH108 Gjuhe e huaj II 2 3 SEMESTRI III ... OB XH303 Kapituj të zgjedhur nga kimia organike 3 4 8 Prof. Dr. Sevdije Govori Ass. Mr. Sc. Shemsedin Abduli

http://unite.edu.mk/files/dokumentet/2014/Provimet_Tetor2014/FSHMN/kimi.pdf

Date added: September 30, 2014 - Views: 1

pdf
Kurrikulumi i disa Universiteteve Shqiptare (Curriculum of ...

Kimia e ushqimmeve 52 Laborator i kimise se ushqimeve 52 Teknologjia kimike 90 Laborator i analizes teknike 60 ... Algjebër 225 3 3. Gjeometri analitike 105 2 4. Analizë matematike 420 4 5. informatikë 90 2 6. Fizikë e përgjithshme 593 6 7.

http://www.see-educoop.net/education_in/pdf/kurikulumi_i_disa-alb-aln-t06.pdf

Date added: November 7, 2011 - Views: 67

pdf
Formular për SYLLABUS të Lëndës - Fakulteti i Edukimit ...

3 e ambientit jetësorë,Prishtinë,1983 3.S.E.Manahan, Environmental Chemistry, 7 Edition, 1991 Literatura shtesë: 1.N.Daci, Kimia e Mjedisit.Prishtinë 1988

http://edukimi.uni-pr.edu/getattachment/a54ccf19-4e5b-4ccc-a933-a60af26dfac7/Syllabus-Metodat-Fiziko-Kimike,-per-mbrojtjen-e-Mjedisit.pdf.aspx

Date added: April 22, 2014 - Views: 4

pdf
UNIVERSITETI SHTETËROR I TETOVËS ORARI I PROVIMEVE I

ZGJ BFT 104 Kimia Analitike ZGJ BFT 007 Gjuhe Angleze 1 Grupi i I Grupi i II OB BFT 101 Matematika 2 OB BFT 103 Mikrobiologija e përgjithshme OB BFT 102 Kimia organike OB BFT 006 Ekonomia ushqimore ZGJ BFT 207 Mbrojtja e ambientit jetësor ...

http://unite.edu.mk/files/dokumentet/2014/Provimet_Tetor2014/FTUU/teknologji_ushqimore.pdf

Date added: September 30, 2014 - Views: 1

pdf
Hyrje ne Kimina Analitike

Neni 3 Rregull i pergjithshem Publiku mund te njihet me te dhenat personale te nje individi vetem ne menyren e masen e percaktuar ne kete ligj. Neni 4 Perjashtimet Nga veprimi i dispozitave te ketij ligji perjashtohen rastet e meposhtme:

http://www.qarkushkoder.org/Materiale/Ligjet/PER%20MBROJTJEN%20E%20TE%20DHENAVE%20PERSONALE.pdf

Date added: July 8, 2013 - Views: 5

pdf
L I G J TE ADMINISTRATES SHTETERORE - Shkolla Shqiptare e ...

Kimia Analitike Keywords: Zhvillimi i një metode analitike Stekiometria Hyrje në reaksionet kimike në kiminë analitike Reaksionet acid-bazë Created Date:

http://www.aspa.gov.al/images/Ligj%20Nr.8510,%20date%2015.%207.%201999%20Jashtkontraktore.pdf

Date added: June 22, 2014 - Views: 1

pdf
Nr.8503, date 30.6 - ILDKPKI - Inspektorati i Lartë i ...

Kimia Analitike Keywords: Zhvillimi i një metode analitike Stekiometria Hyrje në reaksionet kimike në kiminë analitike Reaksionet acid-bazë Created Date:

http://www.hidaa.gov.al/ligje/Ligji%20nr.%208503.pdf

Date added: August 20, 2014 - Views: 1

pdf
L I G J Nr.8480, date 27.5.1999 PER FUNKSIONIMIN E ORGANEVE ...

3. Kryetari mund te shtyje ose te mbylle mbledhjen perpara kohe, ne rastet kur situata e perligj kete veprim. Ne keto raste duhet te merret nje vendim i arsyetuar, i cili do te pasqyrohet ne procesverbalin e mbledhjes. 4.

http://www.aspa.gov.al/images/5OrganetKolegjiale.pdf

Date added: September 23, 2014 - Views: 1

pdf
REPUBLIKA E SHQIPERISE KUVENDI LIGJ PER RREGULLAT E ETIKËS ...

Neni 3 Parime te pergjithshme te etikes 1. Ne kryerjen e funksioneve te tij, nepunesi i administrates publike duhet te respektoje parimet si me poshte:

http://www.qarkushkoder.org/Materiale/Ligjet/Kodi%20Etikes.pdf

Date added: August 13, 2013 - Views: 1

pdf
Lenda Kimi Klasa 7 Test

LIBËR PËR MËSUESIN KIMIA 7 - Botime Pegi. ... 2.Vokerr Sulkurti,lenda ed.qyetetare kl.7. 3.Armonela Deda,lenda ... 1 Kimi analitike dhe ...

http://www.pdfspath.net/download/lenda%20kimi%20klasa%207%20test.pdf

Date added: September 30, 2014 - Views: 1

pdf
ORARI I MBAJTJES SË MËSIMIT PËR SEMESTRIN VERORË 2013/14 ...

Kimia organike Ushtr. Gr. IV. Lab. 3-II Bazat e përgjithshme të teknologjisë II ... Lab. 3-II Praktikum i kimisë analitike Ushtr. Gr.IV.Lab. 3-II. 18:40-19:30. Author: c Created Date: 4/1/2014 10:14:35 AM ...

http://fbv.uni-pr.edu/getattachment/Shpallje/Tek-Ushqimore--I-.pdf.aspx

Date added: April 12, 2014 - Views: 1

pdf
PLANET MËSIMORE KIMI TEKNOLOGJI VSHK 2013/14

2 Kimi analitike ... 3 Kimi organike - 1 (35) - 4 Kimia e përgjithshme dhe inorganike 2 (70) - - 5 Teknika e punës në kimi 2 (70) - - 6 Njohja e mallrave - 1(35) 7 Mbrojtja e mjedisit 2 (70) - - ... 3 Puna në laboratorin e biologjisë 3K (30) 4 Mikroskopimi 4.5K (45)

http://shkollateknike.com/wp-content/uploads/2013/03/NORMAT-KIMI.pdf

Date added: September 24, 2013 - Views: 9

pdf
Vendimi 2/134 - Ballina - Republika e Kosovës - Zyra e ...

së Kosovës, dhe paragrafit (3) të nenit 4 të Rregullores së Punës së Qeverisë së Kosovës nr. 01/2007, Qeveria e Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 14 korrik 2010, mori 1. 2. 3. VEND 1M Miratohet Plani Hapësinor i Kosovës 2010-2020.

http://www.kryeministri-ks.net/repository/docs/Vendimet_e_Mbledhjes_se_134-te_te_Qeverise_2010.pdf

Date added: October 6, 2012 - Views: 6

pdf
PROGRAMI I STUDIMIT AGROUSHQIM (BACHELOR)

Kimia dhe Mikrob.Ushqimor e Kimia ushqimore I 5 45 Mikrobiologjia II 5 60 6 Mekanizimi dhe drejtimi i agrobiznesit Drejtim ... 1 Kimi analitike II 3 33 2 Mikrobiologjia e mishit dhe produkteve te tij II 3 33 3 Kontrolli i cilësisë së qumështit II 3 33 ...

http://www.unkorce.edu.al/sites/default/files/agroushqim_0.pdf

Date added: September 10, 2013 - Views: 3

pdf
data.planetar.edu.al

KIMIA FARMACEUTIKE PJESA E PËRGJITHSHME (KAP.I-6) Cikel per Farmaei _2012 RIA, ShM . 38 Koeficientët e ... 3, Emrat pronësor (kombëtor e I . Sistemet e 12 Klasifikimet praktike... 15 VETITË FIZIKO-KIMIKE DHE VEPRIMI BIOLOGJIK I BARNAVE 1

http://data.planetar.edu.al/files/Kimia%20Farmaceutike,%20Enver%20Mustafaj768.pdf

Date added: March 4, 2014 - Views: 1

pdf
UNIVERSITAS STUDIORUM PRISHTINIENSIS - Universiteti i ...

14 Kimia e produkteve natyrore 3orë/javë 15 Metodologjia e hulumtimit në shkencat e natyrës 3orë/javë 16 Kimia ... 4 Kimi analitike 3orë/javë 5 Përpunimi statistikor i rezultateve eksperimentale (Z) 3orë/javë 6 Kimi ushqimore(Z) ...

http://www.uni-pr.edu/getattachment/c80549ab-9104-4164-ae4a-e69f9dd1c701/Konkurs-intern-per-AKM-2012-lendor.pdf.aspx

Date added: May 10, 2013 - Views: 12

pdf
UNIVERSITETI I PRIZRENIT - ORARI I PROVIMEVE PER QERSHOR 2014

edu 627 o algjebra lineare me gjeometri analitike 3+2 8 prof.dr.abdullah zejnullahu 11.06.2014 10-00 9 edu 628 o algoritmet dhe programimi 3+2 7 mr.sc. edmond aliaga 12.06.2014 10:00 9 edu 629 o gjuha angleze i 2+1 5 mr.sc. suzana ejupi 17.06.2014 11-00 9

http://uni-prizren.com/repository/docs/EDUKIM_QERSHOR_2014-1.pdf

Date added: June 22, 2014 - Views: 1

pdf
UNIVERSITETI I PRIZRENIT - ORARI I PROVIMEVE PER QERSHOR 2014

edu 627 o algjebra lineare me gjeometri analitike 3+2 8 prof.dr.abdullah zejnullahu 11.06.2014 10-00 9 edu 628 o algoritmet dhe programimi 3+2 7 mr.sc. edmond aliaga 12.06.2014 10:00 9 edu 629 o gjuha angleze i 2+1 5 mr.sc. suzana ejupi 17.06.2014 11-00 9

http://uni-prizren.com/repository/docs/EDUKIM_QERSHOR_2014.pdf

Date added: June 10, 2014 - Views: 1

pdf
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS FAKULTETI I INXHINIERISË ...

metodave te gjeometrise analitike, per te interpretuar gjeometrikisht modele te ndertuara. Programi . Algjebra lineare. Relacionet dhe aplikacione. ... 1.3 KIMIA E PERGJITHESHME DHE ORGANIKE DHE FIZIKE . Kodi i lendes . Semestri . Ngarkesa në orë javore : Kredite .

http://www.fim.edu.al/programet/bachelor/DNP_materiale.pdf

Date added: November 6, 2012 - Views: 47

pdf
Universiteti i Prishtinës - Fakulteti i Mjekësisë - Ballina

5 (pesë) asistent nga kimia për studentë të Mjekësisë dhe Stomatologjisë 3 (tre) ... Kimi Analitike -I-, Kimi Analitike -II- Kimi, Fizike dhe Kimi Organike. Konkursi intern do të jetë i hapur një javë nga data e shpalljes publike.

http://mjekesia.uni-pr.edu/getattachment/24d11ff6-e270-4137-b7b2-cc760ef2ff4f/ANGAZHIMET.pdf.aspx

Date added: May 11, 2013 - Views: 13

pdf
INXHINIERI MEKANIKE

metodave te gjeometrise analitike, per te interpretuar gjeometrikisht modele te ndertuara. Programi . Algjebra lineare. Relacionet dhe aplikacione. ... 1.3 KIMIA E APLIKUAR . Kodi i lendes . Semestri . Ngarkesa në orë javore . Kredite . Leksione . Laboratorë, Ushtrime/Seminare . Projekte ...

http://www.fim.edu.al/programet/bachelor/DNP_mekanika.pdf

Date added: November 28, 2012 - Views: 50

pdf
Programet ndërkombëtare të testeve të zotësisë dhe ...

Shoqëri shkencore dedikuar persosmërisë analitike Titulli I programit Aftesia Fusha Kontakti Afati i rregjistrimit Mikrobiologjia standarde Testimi Kimia 301-924-7077ext.150 e-mail [email protected] 01.01.2006 - 31.12.2006 Mikrobiologjia patologjike ... 3. NMI Australia Insituti kombëtar i ...

http://www.dpa.gov.al/Doc/Teste_te_zotesise/1.pdf

Date added: June 3, 2013 - Views: 1

pdf
UNIVERSITETI I MITROVICËS ISA BOLETINI

Matematika I 3.02 2.06 2.09 11:00 ... 06 17.09 11:00 Fizika I 11.02 7.06 11.09 11:00 Fizika II 20.01 25.06 27.06 11:00 Kimia e përgjithshme 7.02 6.06 5.09 11:00 Kimia inorganike 21.01 20.06 20.09 11:00 Bazat e informatikës 8.02 14.06 13.09 11:00 ... Kimi analitike dhe instrumentale 4.02 19.06 ...

http://fxm.uni-pr.edu/getattachment/Lajmet/Afati-i-janarit-per-paraqitjen-e-provimeve,-ne-Fak/ORARI-I-PROVIMEVE-Bachelor-FTU.pdf.aspx

Date added: February 16, 2014 - Views: 3

pdf
Plani mesimor - Diploma Bachelor ne Inxhinieri Elektrike ...

3 V1S1 Gjeometria Analitike 532 42 28 05 4 V1S1 Kimia 532 42 28 05 5 V1S1 Fizika eksperimentale 1 5 3 1.5 0.5 42 21 8 4.5 6 V1S1 Gjuhe e Huaj 2.5 2.5 0 35 0 2.5 27 ... 27 V3S6PAI Teknika e Sigurimit 5 3.5 1 0.5 49 14 8 4.5 28 V3S5PAI Lende me zgjedhje 532 42 28 05

http://www.fie-dsef.net/DNPIE/PLANIMESIMOR.pdf

Date added: October 13, 2013 - Views: 1

pdf
ndikimi mjedisor i mbetjeve industriale (Pb) në territorin e ...

Tabela 3.6 Burimet e gabimeve ne matjet analitike. 38 Tabela 3.7. Përmbledhje e teknikave te analizës elementare. 38 ... Kimia e plumbit në solucionet ujore është shumë komplekse, sepse ky element ka një shumëllojshmëri formash dhe përbërjesh.

http://www.doktoratura.unitir.edu.al/wp-content/uploads/2013/10/Doktoratura-Mirela-Alushllari-Fakulteti-i-Shkencave-i-Natyrore-Departamenti-i-Kimise-Industriale.pdf

Date added: November 23, 2013 - Views: 3

pdf
KONCEPTI PËR PËRPILIMIN E LIBRIT METODOLOGJIA PËR ...

KIMIA GJEOGRAFIA INFORMATIKA FIZIKË ARSIMI MUZIKOR ARSIMI FIGURATIV GJUHËT KLASIKE (GJUHA LATINE /GJUHA E VJETËR GREKE) ... Në këtë pjesë me analitikë të saktë janë prezantuar kriteret elementare për përpilimin e librit. • përputhja e përmbajtjeve të librit me programin

http://www.unicef.org/tfyrmacedonia/Biro_za_obrazovanie_-_koncepcija_za_izrabotka_na_ucebnik_ALB_-_za_na_web.pdf

Date added: November 28, 2011 - Views: 23

pdf
PROGRAM LËNDOR Fusha: SHKENCA NATYRORE Lënda: DITURI NATYRE ...

3 Programi i lëndës “Dituri natyre” i shërben: nxënësit për zhvillimin e kompetencave kyçe të të nxënit gjatë gjithë jetës dhe kompetencave të fushës së shkencave të natyrës;

http://izha.edu.al/Programet%20e%20Arsimit%20Parauniversitar%20-%20Kurrikula%20e%20re/Programi%20dituri%20natyre-shkalla%201-2.pdf

Date added: September 30, 2014 - Views: 1

pdf
DEPARTAMENTI I TEKNOLOGJISE Drejtimi: Inxhinieria e mbrojtjes ...

Kimia e përgjithshme 6.02 6.06 5.09 11:00 ... Kimi organike I 26.01 22.06 20.09 11:00 Ekuacionet diferenciale 02.02 1.06 3.09 11:00 Statistika inxhinierike 27.01 27.06 27.09 11:00 Kimi organike II 2.02 5.06 4.09 11:00 Kimi analitike dhe instrumentale 6.02 7.06 6.09 11:00

http://fxm.uni-pr.edu/getattachment/900b2825-83b1-49d5-a533-0186ab98ec91/Afatet-e-provimeve-2012-drejtime-tjera.pdf.aspx

Date added: May 17, 2012 - Views: 2

pdf
ANASH (Page 1) - Instituti Alb-Shkenca

Rrëshirat bimore: kimia, evolucioni, ekologjia dhe etnobiologia GAZMEND ZENELI ... gjatë se 3 faqe. iii) Perspektivat paraqesin ide rreth kërkimit shken-cor në fusha të veçanta studimi. ... fizike dhe analitike) ...

http://www.alb-shkenca.org/index.php/Download_document/33_ANASH_NR._1.php

Date added: December 10, 2013 - Views: 6

pdf
PROGRAMI - Universiteti Planetar i Tiranës

Mortimer “Kimia e përgjithshme e Inorga n ike I dhe II”. Prifti M . "K imi Inorganike " Tiranë 200 3; ... Vezi D. “ Bazat teorike t ë Kimis ë Analitike ” , Tira në 2007 Baraj B. Leksione t ë shk ruara të kimis ë analitike C - Kimi Fiz ike dhe Koloidale

http://data.planetar.edu.al/files/programi_psh_kimi880.pdf

Date added: July 7, 2013 - Views: 1

pdf
Lista e publikimeve A. Punimet M. Rugova - Universiteti i ...

3. M. Bacaj, M. Rugova & S. Jusufi ... analitike, 30 shtator – 2 tetor 1991 Sarajevë, Rezymeja e punimeve, f. 225. 46. T. ... M Rugova. & T. Gjeçbitriqi: “KIMIA INORGANIKE” (për studentë të Fakultetit të Bujqësisë), Universiteti i Prishtinës, 1998.

http://www.uni-pr.edu/Files/Dokumente/Publikimet_rektorit.aspx

Date added: November 7, 2012 - Views: 9

pdf
INSTITUTI I ZHVILLIMIT TË ARSIMIT

mënyrë abstrakte dhe analitike. ... 3 të mendojë në mënyrë logjike dhe kritike; ... kimia, biologjia, ekonomia etj. Njehsimi Integral të përkufizojë primitivën e funksionit; të përkufizojë integralin e pacaktuar dhe vetitë e

http://izha.edu.al/programet/klasa12/berthame/matematika-berthame-12.pdf

Date added: May 16, 2012 - Views: 4

pdf
NGA REBELIMI NË MATEMATIKË - Mirësevini në Web - Faqen ...

3-Matematika “nuk lexohet” si kimia, fizika, biologjia ... por “ushtrohet” në “ letër ... njëri-tjetrit nga Trigonometria dhe Gjeometria Analitike. Në fund “ skuadra e rebelëve” e fitoi “ medaljen e artë ”, në matematikë , duke e

http://www.bedri-jaka.com/download/REBELIMI.pdf

Date added: June 22, 2012 - Views: 15

pdf
PËRMBAJTJA 1. Parathënie 5. Udhëzime të përgjithshme ...

Kimia e mjedisit.....73 6.9.21. Botanika dhe punët praktike në laborator dhe terren ... 22 Kimi analitike 2 23 Kimi fizike 2 IV/ Gjithsej lëndë profesi. të oblig. 8 8 10 8 E. Praktikë ...

http://www.shmlp-adurrsaku.com/wp-content/uploads/2013/03/Kimi-Teknologji.pdf

Date added: August 9, 2013 - Views: 2

pdf
www.gjergjani.com

3. 4. 5. 6. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... Gjeometria analitike Fizika e pergiithshme I Fizika e pergjithshme Il Kimia Gjeometria deskriptive dhe vizatimi teknik Gjeometria deskriptive dhe vizatimi teknik

http://www.gjergjani.com/education/Transcript_UPT.pdf

Date added: May 16, 2012 - Views: 6

pdf
MIRATOHET REKTORI Prof. Dr. Jorgaq KAÇANI

3 S. II Kristalografi ... pjeserisht nga Gjeometria analitike. Program i Lendes: Progresioni arithmetik dhe gjeometrik, ... Emertimi i lendes: KIMIA Struktura e lendes Kodi i Lendes Sem. Kredite Shpërndarja e krediteve 1 6 Leksione

http://www.fgjm.edu.al/departamentet/shkencavetetokes/docs/Prog_shkurt_bsc_ing_geo.pdf

Date added: March 4, 2014 - Views: 5