Kimia Analitike pdfs

Searching:
Download
Kimia Analitike - Fast Download

Download Kimia Analitike from our fatest mirror

LIBËR PËR MËSUESIN KIMIA 7 - Botime Pegi | Botime Pegi ...

6630 dl's @ 4072 KB/s

pdf
LIBËR PËR MËSUESIN KIMIA 7 - Botime Pegi | Botime Pegi ...

Lënda dhe kimia (6 orë) ... Tabelë me tri gjendjet elëndës, kripra, baza, metale, peshore gjysëm analitike, magnez, dikromat natriumi ose kaliumi, kripë gjelle, aparat filtrimi, distilimi në se ka,kamje, 7 2. 2 Punë ...

http://www.botimepegi.al/phocadownload/Mesuesi/liber%20mesuesi%20kimia%207.pdf

Date added: April 30, 2013 - Views: 49

pdf
CURRICULUM VITAE

Mësimdhënës në gjimnaz në fushën e Kimisë Data: 2010 -2011 Vendi: Prishtinë ... Kimia Analitike; Metodat Fiziko-Kimike për mbrojtjen e mjedisit; Kimia Strukturale; 6 Kimia Fizike 1 Kimia Fizike 2 12. Arsimimi dhe trajnimet: Data: MKLSH,

http://edukimi.uni-pr.edu/getattachment/ba8b84c2-fbd2-4316-8fa2-0f507b7c7e69/CV-shqip-_1_.pdf.aspx

Date added: April 22, 2014 - Views: 1

pdf
CURRICULUM VITAE 1. Mbiemri: Berisha

Përshkrimi: Asistent në lëndët Kimi analitike I dhe II, Kimi analitike instrumentale Data: 2006 -2013 Vendi: Prishtinë Emri i ... Asistent në grup lëndësh nga kimia analitike 12. Arsimimi dhe trajnimet:- Data: 2005

http://fshmn.uni-pr.edu/getattachment/Personeli/Personeli-akademik/Msc-Liridon-Berisha/CV--Liridon-Berisha.pdf.aspx

Date added: May 6, 2014 - Views: 1

pdf
F. G. Syll. Kimia anlitike e komplekseve

Syllabusi Mustafë Bacaj Fakulteti i Shkencave Matematike- Natyrore Departamenti i Kimisë Titulli i kursit (lëndës mësimore) : Kimia Analitike e Komplekseve

http://fshmn.uni-pr.edu/getattachment/Departamentet/Departamenti02/Master/Kimi-analitike-dhe-e-mjedisit/F--G--Syll--Kimia-anlitike-e-komplekseve.pdf.aspx

Date added: May 30, 2014 - Views: 1

pdf
Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë

Kimi analitike 2. Kimi organike 3. Njohja e mallrave 4. Polimeret d) Përshkruesit e moduleve të praktikave profesionale, kl. 11. 1. ... 4 Kimia e përgjithshme dhe inorganike 2 (70) - - 5 Teknika e punës në kimi 2 (70) - -

http://www.masht-gov.net/advCms/documents/Korniza-Kimi-Teknologji.pdf

Date added: June 1, 2012 - Views: 30

pdf
Kurrikulumi i disa Universiteteve Shqiptare (Curriculum of ...

Kimia e ushqimmeve 52 Laborator i kimise se ushqimeve 52 Teknologjia kimike 90 Laborator i analizes teknike 60 ... Gjeometri analitike 105 1 5. Bazat e gjeometrise 75 1 6. Analize matematike 420 4 7. Matematike e zbatuar 120 1 8 ...

http://www.see-educoop.net/education_in/pdf/kurikulumi_i_disa-alb-aln-t06.pdf

Date added: November 7, 2011 - Views: 67

pdf
PLANI MËSIMOR CIKLI I PARË I STUDIMEVE UNIVERSITARE

Kimia I dhe II- Mortimer ... analitike. Transformimi i Laplasit. Vetite e transformimit te Laplasit. Transformimi i Laplasit te disa funksionev ete rendesishme. Tabela e transformimeve te lapasit. Metoda e

http://fti.edu.al/data/pages/14/attach/Guida_TLK_shqip_2010.pdf

Date added: November 23, 2011 - Views: 191

pdf
Programet e akredituara të Universitetit të Prishtinës ...

Kimia organike dhe biokimia (MSc) • Kimia fizike dhe inorganike (MSc) • Kimia analitike dhe ambientale (MSc) • Biologji arsimore (BA) • Biologji (MA) • Ekologji dhe mbrojtja e ambientit (BSc&MSc) • Biokimi -fiziologji ...

http://www.gapmonitor.org/data/Image/docs/akreditimiUP.pdf

Date added: January 30, 2012 - Views: 17

pdf
Hyrje ne Kimina Analitike

L I G J Nr. 8517, date 22.7.1999 PER MBROJTJEN E TE DHENAVE PERSONALE Ne mbeshtetje te neneve 35, 78 dhe 83 pika 1 te Kushtetutes, me propozimin e Keshillit te Ministrave

http://www.qarkushkoder.org/Materiale/Ligjet/PER%20MBROJTJEN%20E%20TE%20DHENAVE%20PERSONALE.pdf

Date added: July 8, 2013 - Views: 5

pdf
14.07.2010Vendimet e Mbledhjes së 134-të të Qever...

Fizike dhe Inorganike (MSc); Kimia Analitike dhe Ambientale (MSc); Biologji Arsimore (Ba Ed.); Biologji (Ma Ed.); Ekologji dhe Mbrojtje e Ambientit (BSc dhe MSc); Biokimi-Fiziologji (MSc); Gjeografi arsimore(Ba Ed); Gjeografi Aplikative

http://www.kryeministri-ks.net/repository/docs/Vendimet_e_Mbledhjes_se_134-te_te_Qeverise_2010.pdf

Date added: October 6, 2012 - Views: 6

pdf
Universiteti Shtetëror i Tetovës

Referat për zgjedhjen e një mësimdhënësi për lëndët Kimia analitike I dhe II, Kimia analitike në Farmaci, Kimia analitike në Biologji; ... nga kimia organike, Komponimet heterociklike, Kimia e përgjithshme në Biologji, Kimia organike në Biologji;

http://unite.edu.mk/files.php?force&file=Buletini_54.pdf

Date added: August 8, 2013 - Views: 9

pdf
REPUBLIKA E SHQIPËRISË Këshilli i Ministrave VENDIM

Kimia Analitike Keywords: Zhvillimi i një metode analitike Stekiometria Hyrje në reaksionet kimike në kiminë analitike Reaksionet acid-bazë Created Date:

http://www.qarkushkoder.org/Materiale/Ligjet/PER%20KOHËZGJA%20TJEN%20E%20PUNËS%20DHE%20TË%20PUSHIMIT%20NË%20INSTITUCIONET%20SHTETËRORE.pdf

Date added: October 22, 2014 - Views: 1

pdf
PLANET MËSIMORE TEKNOLOGJI E PRODHIMIT BIMOR

1313 Kimia analitike Z 2 2 4 1313 Bletaria - Bazat themelore të bletarisë Z 2 2 4 AGROMJEDISI &AGROEKOLOGJIA Viti Parë Semestri I Lëndët e obligueshme

http://unhz.eu/fab/ps-fab.pdf

Date added: May 3, 2013 - Views: 2

pdf
L I G J TE ADMINISTRATES SHTETERORE

Kimia Analitike Keywords: Zhvillimi i një metode analitike Stekiometria Hyrje në reaksionet kimike në kiminë analitike Reaksionet acid-bazë Created Date:

http://www.aspa.gov.al/images/Ligj%20Nr.8510,%20date%2015.%207.%201999%20Jashtkontraktore.pdf

Date added: June 22, 2014 - Views: 1

pdf
REPUBLIKA E SHQIPERISE KUVENDI LIGJ PER RREGULLAT E ETIKËS ...

Kimia Analitike Keywords: Zhvillimi i një metode analitike Stekiometria Hyrje në reaksionet kimike në kiminë analitike Reaksionet acid-bazë Created Date:

http://www.qarkushkoder.gov.al/attachments/category/124/Kodi%20Etikes.pdf

Date added: October 18, 2014 - Views: 1

pdf
Formular për SYLLABUS të Lëndës - Fakulteti i Edukimit ...

Java e dymbëdhjetë : Kimia e mjedisit të tokës Struktura dhe vetit fiziko-kimike të tokës, Elementet ushqyese në tokë, esenciale dhe joesenciale ... Metodat Analitike-Përcaktimi i përqëndrimit të ndotjes në mjedisin e caktuar.

http://edukimi.uni-pr.edu/getattachment/a54ccf19-4e5b-4ccc-a933-a60af26dfac7/Syllabus-Metodat-Fiziko-Kimike,-per-mbrojtjen-e-Mjedisit.pdf.aspx

Date added: April 22, 2014 - Views: 4

pdf
Nr.8503, date 30.6 - ILDKPKI - Inspektorati i Lartë i ...

Kimia Analitike Keywords: Zhvillimi i një metode analitike Stekiometria Hyrje në reaksionet kimike në kiminë analitike Reaksionet acid-bazë Created Date:

http://www.hidaa.gov.al/ligje/Ligji%20nr.%208503.pdf

Date added: August 20, 2014 - Views: 1

pdf
TEMA E KOMPLETUAR PER CD

Kimia analitike e oksidit të azotit (II) 7 KAPITULLI II 2.1. SENSORËT 10 2.1.1. Sensorët kimikë 11 2.1.2. Sensorët elektrokimikë 12 2.1.3. Biosensorët 13 2.2. Voltametria dhe amperometria 14 2.2.1. Parimet ...

http://www.doktoratura.unitir.edu.al/wp-content/uploads/2014/06/Doktoratura-Liridon-Berisha-Fakulteti-i-Shkencave-i-Natyrore-Departamenti-i-Kimise.pdf

Date added: June 22, 2014 - Views: 1

pdf
Teknik i farmacis kl.11 - Ministria e Arsimit, e Shkencës ...

PËRMBAJTJA I.Programet e lëndëve profesionale, klasa 11 1. Botanikë farmaceutike 2. Kimi analitike 3. Kimi fizike 4. Teknologji Farmaceutike

http://www.masht-gov.net/advCms/documents/Teknik_i_farmacise_Niveli_I_dhe_II_Klasa_e_XI.pdf

Date added: December 2, 2012 - Views: 3

pdf
FONDACIONI SHQIPTAR PER TE DREJTAT E PERSONAVE ME Tel/fax ...

Title: Hyrje ne Kimina Analitike Author: Daut Vezi Subject: Kimia Analitike Keywords: Zhvillimi i një metode analitike Stekiometria Hyrje në reaksionet kimike në kiminë analitike Reaksionet acid-bazë

http://www.adrf.org.al/images/vacancy.pdf

Date added: July 8, 2013 - Views: 3

pdf
KONKURS

- Kimia analitike instrumentale II, në programin studimor Kimi FAKULTETI EKONOMIK 1. Një mësimdhënës për lëndët: - Menaxhimi i projekteve - Menaxhimi i burimeve njerëzore B. Kandidatët e interesuar duhet t’i plotësojnë kushtet për zgjedhje-rizgjedhje në thirrje mësimore ...

http://unite.edu.mk/files.php?force&file=dokumentet/2014/Konkurse/22.08.2014_KonkursiAL.pdf

Date added: September 23, 2014 - Views: 1

pdf
FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE

Kimia fizike M Nake Kimia analitike 10 / 105. FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE S. Matja. Kimia dhe teknologjia e ushqimit R. Troja Kimia e Pergjithshme e Inorganike (I) Z. Gace Kimia farmaceutike (cikel leksionesh) U.F.O Kimia organike G. Damani Kimia Toksikologjike A. Tabaku 11 / 105. FAKULTETI ...

http://www.albanianuniversity.al/en/te-pergjithshme/907-biblioteka/226-fakulteti-i-shkencave-mjekesore?format=pdf

Date added: October 22, 2014 - Views: 1

pdf
L I G J Nr.8480, date 27.5.1999 PER FUNKSIONIMIN E ORGANEVE ...

L I G J Nr.8480, date 27.5.1999 PER FUNKSIONIMIN E ORGANEVE KOLEGJIALE TE ADMINISTRATES SHTETERORE DHE ENTEVE PUBLIKE Ne mbeshtetje te neneve 78 dhe 83 pika 1 te Kushtetutes, me propozimin e

http://dap.gov.al/images/tedhenainst/websitedap/legjislacioni/Ligjet/5OrganetKolegjiale.pdf

Date added: June 30, 2014 - Views: 1

pdf
ORARI I MBAJTJES SË MËSIMIT PËR SEMESTRIN VERORË 2013/14 ...

Kimia organike Ushtr. Gr. IV. Lab. 3-II Bazat e përgjithshme të teknologjisë II Ushtr. Gr.I. Lab. 4-II ... analitike Ushtr. Gr.IV.Lab. 3-II. 18:40-19:30. Author: c Created Date: 4/1/2014 10:14:35 AM ...

http://fbv.uni-pr.edu/getattachment/Shpallje/Tek-Ushqimore--I-.pdf.aspx

Date added: April 12, 2014 - Views: 1

pdf
data.planetar.edu.al

KIMIA FARMACEUTIKE PJESA E PËRGJITHSHME (KAP.I-6) Cikel per Farmaei _2012 RIA, ShM . 38 Koeficientët e STEREOKIMIA E MOLEKULÉs MEDIKAMENTOZE OHE a Izomeria optike.„ . Izomeria gjeometrike. Izomeria 4 STRuKTuRA DHE EFEKTET E Siu E SAR T

http://data.planetar.edu.al/files/Kimia%20Farmaceutike,%20Enver%20Mustafaj768.pdf

Date added: March 4, 2014 - Views: 1

pdf
UNIVERSITAS STUDIORUM PRISHTINIENSIS - Universiteti i ...

4 Kimi analitike 3orë/javë 5 Përpunimi statistikor i rezultateve eksperimentale (Z) 3orë/javë 6 Kimi ushqimore(Z) 3orë/javë 7 Kimi ... 17 Kimia e mjedisit (Z) 3orë/javë 18 Bazat e punës me kompjuter (Z) 3orë/javë

http://www.uni-pr.edu/getattachment/c80549ab-9104-4164-ae4a-e69f9dd1c701/Konkurs-intern-per-AKM-2012-lendor.pdf.aspx

Date added: May 10, 2013 - Views: 12

pdf
Universiteti i Prishtinës - Fakulteti i Mjekësisë - Ballina

5 (pesë) asistent nga kimia për studentë të Mjekësisë dhe Stomatologjisë 3 (tre) ... Kimi Analitike -I-, Kimi Analitike -II- Kimi, Fizike dhe Kimi Organike. Konkursi intern do të jetë i hapur një javë nga data e shpalljes publike.

http://mjekesia.uni-pr.edu/getattachment/24d11ff6-e270-4137-b7b2-cc760ef2ff4f/ANGAZHIMET.pdf.aspx

Date added: May 11, 2013 - Views: 13

pdf
ANASH (Page 1) - Instituti Alb-Shkenca

Rrëshirat bimore: kimia, evolucioni, ekologjia dhe etnobiologia GAZMEND ZENELI ANALET E ALB-SHKENCES VITI I • NUMRI I • QERSHOR 2006 APPROACHING SCIENCE ASh BOTIM I INSTITUTIT ALB-SHKENCA ... fizike dhe analitike) po luan një rol udhëheqës për t ...

http://www.alb-shkenca.org/index.php/Download_document/33_ANASH_NR._1.php

Date added: December 10, 2013 - Views: 6

pdf
PLANET MËSIMORE KIMI TEKNOLOGJI VSHK 2013/14

2 Kimi analitike - 1 (35) - 3 Kimi ... 4 Kimia e përgjithshme dhe inorganike 2 (70) - - 5 Teknika e punës në kimi 2 (70) - - 6 Njohja e mallrave - 1(35) 7 Mbrojtja e mjedisit 2 (70) - - 8 Teknologjia e gomës - 2(70) 2(70) 9 Teknologjia ...

http://shkollateknike.com/wp-content/uploads/2013/03/NORMAT-KIMI.pdf

Date added: September 24, 2013 - Views: 9

pdf
INXHINIERI TEKSTILE DHE MODE - Fakulteti Inxhinierise Mekanike

Tu jap studenteve elementet baze te algjebres lineare dhe te gjeometrise analitike per te ditur te zhvillojne operacione ndermjet matricave, ... Kimia Organike nëpërmjet problemave , Pandeli Troja, Agim Shabani. PARAKUSHTET PËR SHLYERJEN E LËNDËS:

http://www.fim.edu.al/programet/bachelor/DNP_tekstil_dhe_mode.pdf

Date added: October 6, 2012 - Views: 46

pdf
fbv.uni-pr.edu

8. Një Profesor per Lëndët: l. Praktikumi i kimisë analitike (BSc. T I-IBT.) 2. CMV.) . Një Asistent për Lëndët: l. Hyrje ne shkencen bimore I (BSc. PB.)

http://fbv.uni-pr.edu/getattachment/4d9ef190-ba1b-420f-a334-d44cf30b20d4/KONKURSI--INTREN-pdf.pdf.aspx

Date added: October 25, 2014 - Views: 1

pdf
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS FAKULTETI I INXHINIERISË ...

Gjeometria analitike ne plan. Sistemet e referimit kartezian paraqitja e rrjetes. Paralelizmi. Kendet mes dy rrjetave. Ortogonaliteti. Distanzat. ... Kimia Organike nëpërmjet problemave , Pandeli Troja, Agim Shabani. P. ARAKUSHTET PËR SHLYERJEN E LËNDËS:

http://www.fim.edu.al/programet/bachelor/DNP_materiale.pdf

Date added: November 6, 2012 - Views: 47

pdf
PROGRAMI - Universiteti Planetar i Tiranës

Kimia e pë rgjithshme e Inorga n ike I II” . B - Kim i a nalitike dhe m etodat instrumentale t ë a nali zës 1. ... Vezi D. “ Bazat teorike t ë Kimis ë Analitike ” , Tira në 2007 Baraj B. Leksione t ë shk ruara të kimis ë analitike C - Kimi Fiz ike dhe Koloidale

http://data.planetar.edu.al/files/programi_psh_kimi880.pdf

Date added: July 7, 2013 - Views: 1

pdf
www.gjergjani.com

Gjeometria analitike Fizika e pergiithshme I Fizika e pergjithshme Il Kimia Gjeometria deskriptive dhe vizatimi teknik Gjeometria deskriptive dhe vizatimi teknik Informatika teknike Teknologjia e materialeve Mekanika teorike Bazat teorike te elektroteknikes

http://www.gjergjani.com/education/Transcript_UPT.pdf

Date added: May 16, 2012 - Views: 6

pdf
UNIVERSITETI I MITROVICËS ISA BOLETINI

Kimia inorganike 21.01 20.06 20.09 11:00 Bazat e informatikës 8.02 14.06 13.09 11:00 Gjuhë angleze I+II 24.01 26.06 26.09 11:00 ... Kimi analitike dhe instrumentale 4.02 19.06 5.09 11:00 Termodinamikë inxhinierike 12.02 27.06 11.09 11:00

http://fxm.uni-pr.edu/getattachment/Lajmet/Afati-i-janarit-per-paraqitjen-e-provimeve,-ne-Fak/ORARI-I-PROVIMEVE-Bachelor-FTU.pdf.aspx

Date added: February 16, 2014 - Views: 3

pdf
DEPARTAMENTI I TEKNOLOGJISE Drejtimi: Inxhinieria e mbrojtjes ...

Kimia inorganike 20.01 21.06 20.09 11:00 Bazat e informatikës 09.02 09.06 11.09 11:00 Gjuhë angleze I+II 03.02 5.06 03.09 11:00 ... Kimi analitike dhe instrumentale 6.02 7.06 6.09 11:00 Termodinamikë inxhinierike 1.02 6.06 11.09 11:00

http://fxm.uni-pr.edu/getattachment/900b2825-83b1-49d5-a533-0186ab98ec91/Afatet-e-provimeve-2012-drejtime-tjera.pdf.aspx

Date added: May 17, 2012 - Views: 2

pdf
KONCEPTI PËR PËRPILIMIN E LIBRIT METODOLOGJIA PËR ...

Në këtë pjesë me analitikë të saktë janë prezantuar kriteret elementare për përpilimin e librit. • përputhja e përmbajtjeve të librit me programin mësimor; ... KIMIA . 55 Përputhja e përmbajtjes së librit me programin mësimor

http://www.unicef.org/tfyrmacedonia/Biro_za_obrazovanie_-_koncepcija_za_izrabotka_na_ucebnik_ALB_-_za_na_web.pdf

Date added: November 28, 2011 - Views: 23

pdf
Plani mesimor - Diploma Bachelor ne Inxhinieri Elektrike ...

3 V1S1 Gjeometria Analitike 532 42 28 05 4 V1S1 Kimia 532 42 28 05 5 V1S1 Fizika eksperimentale 1 5 3 1.5 0.5 42 21 8 4.5 6 V1S1 Gjuhe e Huaj 2.5 2.5 0 35 0 2.5 27 7 V1S2 Vizatimi i ndihmuar nga kompiuteri 5121 1 14 28 16 3 8 V1S2 Analiza matematike 2 532 42 28 05

http://www.fie-dsef.net/DNPIE/PLANIMESIMOR.pdf

Date added: October 13, 2013 - Views: 1

pdf
Lista e publikimeve A. Punimet M. Rugova - Universiteti i ...

analitike, 30 shtator – 2 tetor 1991 Sarajevë, Rezymeja e punimeve, f. 225. 46. T ... & T. Gjeçbitriqi: “KIMIA INORGANIKE” (për studentë të Fakultetit të Bujqësisë), Universiteti i Prishtinës, 1998. 58. M. Rugova. "Korozioni dhe Mbrojtja nga korozioni"-Dispense, 2003 ...

http://www.uni-pr.edu/Files/Dokumente/Publikimet_rektorit.aspx

Date added: November 7, 2012 - Views: 9

pdf
Programi mësimor - Shkolla e Mesme Teknike Mehmet Isai

Kimia e mjedisit.....73 6.9.21. Botanika dhe punët praktike në laborator dhe terren ... 22 Kimi analitike 2 23 Kimi fizike 2 IV/ Gjithsej lëndë profesi. të oblig. 8 8 10 8 E. Praktikë ...

http://shkollateknike.com/wp-content/uploads/2013/03/Kimi-Teknologji2.pdf

Date added: October 24, 2013 - Views: 4

pdf
PROGRAMI I STUDIMIT AGROUSHQIM (BACHELOR)

3 LISTA E DISIPLINAVE ME ZGJEDHJE NR LËNDA E INTEGRUAR / DISIPLINA SEMESTRI KREDITE ORË MËSIMORE 1 Kimi analitike II 3 33 2 Mikrobiologjia e

http://www.unkorce.edu.al/sites/default/files/agroushqim_0.pdf

Date added: September 10, 2013 - Views: 3

pdf
Programet ndërkombëtare të testeve të zotësisë dhe ...

Testimi Kimia Mr. G. Venkatesëaran 1/25/2006 5/31/2006 Telefon : 91-11-26529718 Fax ... website: ww.nabl-india.org 2. AOAC INTERNATIONAL USA Shoqëri shkencore dedikuar persosmërisë analitike Titulli I programit Aftesia Fusha Kontakti Afati i rregjistrimit Mikrobiologjia standarde Testimi ...

http://www.dpa.gov.al/Doc/Teste_te_zotesise/1.pdf

Date added: June 3, 2013 - Views: 1

pdf
INSTITUTI I ZHVILLIMIT TË ARSIMIT

mënyrë abstrakte dhe analitike. Të menduarit matematik është i rëndësishëm për të gjithë qytetarët e një shoqërie ... kimia, të analizojë dukuri dhe përfundime të nxjerra nga shkencat e tjera duke përdorur formimin matematik të

http://izha.edu.al/programet/klasa12/berthame/matematika-berthame-12.pdf

Date added: May 16, 2012 - Views: 4

pdf
Klasa e 13 - Instituti i Zhvillimit te Arsimit

përfytyrimin hapësinor dhe me aftësinë për të menduar në mënyrë abstrakte dhe analitike. ... kimia, biologjia, shkencat sociale, shëndetësia etj.; të analizojë dukuri dhe përfundime të nxjerra nga shkencat e tjera, duke përdorur formimin matematik të

http://www.izha.edu.al/programet/shkolle_nate/Klasa_13_prog_mat_gjimn_shkurtuar.pdf

Date added: July 21, 2012 - Views: 1

pdf
ndikimi mjedisor i mbetjeve industriale (Pb) në territorin e ...

Kimia e plumbit..... 9 Figura 2.5. Rrugët e eksopzimit të Plumbit ... analitike të përdorura për përcaktimin e elementëve në mostra me natyrë të ndryshme.

http://www.doktoratura.unitir.edu.al/wp-content/uploads/2013/10/Doktoratura-Mirela-Alushllari-Fakulteti-i-Shkencave-i-Natyrore-Departamenti-i-Kimise-Industriale.pdf

Date added: November 23, 2013 - Views: 3

pdf
NGA REBELIMI NË MATEMATIKË - Mirësevini në Web - Faqen ...

3-Matematika “nuk lexohet” si kimia, fizika, biologjia ... por “ushtrohet” në “ letër ... njëri-tjetrit nga Trigonometria dhe Gjeometria Analitike. Në fund “ skuadra e rebelëve” e fitoi “ medaljen e artë ”, në matematikë , duke e

http://www.bedri-jaka.com/download/REBELIMI.pdf

Date added: June 22, 2012 - Views: 15

pdf
REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUTI I ZHVILLIMIT TË ARSIMIT ...

mënyrë abstrakte dhe analitike. Të menduarit matematik është i rëndësishëm për të gjithë qytetarët e një shoqërie moderne, ... kimia, e tjera, biologjia, ekonomia etj. 7 . Linja 3. Statistikë, kombinatorikë, probabilitet .

http://vet.al/files/program/pergjithshme/Matematika%20klasa%20e13.pdf

Date added: August 31, 2013 - Views: 2

pdf
MIRATOHET REKTORI Prof. Dr. Jorgaq KAÇANI

pjeserisht nga Gjeometria analitike. Program i Lendes: Progresioni arithmetik dhe gjeometrik, vargjet dhe serite numerike. Funksionet me nje ... KIMIA Struktura e lendes Kodi i Lendes Sem. Kredite Shpërndarja e krediteve 1 6 Leksione Ushtrime seminare Praktike mesimore Laboratore ...

http://www.fgjm.edu.al/departamentet/shkencavetetokes/docs/Prog_shkurt_bsc_ing_geo.pdf

Date added: March 4, 2014 - Views: 5

pdf
UNIVERSITETI I PRIZRENIT - ORARI I PROVIMEVE PER QERSHOR 2014

edu 627 o algjebra lineare me gjeometri analitike 3+2 8 prof.dr.abdullah zejnullahu 11.06.2014 10-00 9 edu 628 o algoritmet dhe programimi 3+2 7 mr.sc. edmond aliaga 12.06.2014 10:00 9 edu 629 o gjuha angleze i 2+1 5 mr.sc. suzana ejupi 17.06.2014 11-00 9

http://uni-prizren.com/repository/docs/EDUKIM_QERSHOR_2014.pdf

Date added: June 10, 2014 - Views: 1

pdf
UNIVERSITETI I PRIZRENIT - ORARI I PROVIMEVE PER QERSHOR 2014

edu 627 o algjebra lineare me gjeometri analitike 3+2 8 prof.dr.abdullah zejnullahu 11.06.2014 10-00 9 edu 628 o algoritmet dhe programimi 3+2 7 mr.sc. edmond aliaga 12.06.2014 10:00 9 edu 629 o gjuha angleze i 2+1 5 mr.sc. suzana ejupi 17.06.2014 11-00 9

http://uni-prizren.com/repository/docs/EDUKIM_QERSHOR_2014-1.pdf

Date added: June 22, 2014 - Views: 1