Kimia Analitike pdfs

Searching:
Download
Kimia Analitike - Fast Download

Download Kimia Analitike from our fatest mirror

Syllabusi Kimia analitike I - University of Prishtina

9586 dl's @ 5215 KB/s

pdf
Syllabusi Kimia analitike I - University of Prishtina

Objektivi i studimit : Objektivi i studimit të këtij kursi mësimor është që studentët të njihen me bazat teorike mbi: Reaksionet e karakterizimit të analitëve inorganik

http://fshmn.uni-pr.edu/getattachment/Departamentet/Departamenti02/Bachelor/Programi-Kimi/Syllabusi-Kimia-analitike-I.pdf.aspx

Date added: May 30, 2014 - Views: 1

pdf
Kimia Analitike III

1 Fakulteti i Shencave Matematike Natyrore Kimia analitike III Bachelor Obligative Tretë/Dimërorë (III/5) 3 + 4

http://fshmn.uni-pr.edu/getattachment/Departamentet/Departamenti02/Microsoft-Word---Kimia-Analitike.pdf.aspx

Date added: March 24, 2014 - Views: 3

pdf
CURRICULUM VITAE - Universiteti i Prishtinës

Mësimdhënës në gjimnaz në fushën e Kimisë Data: 2010 -2011 Vendi: Prishtinë ... Kimia Analitike; Metodat Fiziko-Kimike për mbrojtjen e mjedisit; Kimia Strukturale; 6 Kimia Fizike 1 Kimia Fizike 2 12. Arsimimi dhe trajnimet: Data: MKLSH,

http://edukimi.uni-pr.edu/getattachment/ba8b84c2-fbd2-4316-8fa2-0f507b7c7e69/CV-shqip-_1_.pdf.aspx

Date added: April 22, 2014 - Views: 1

pdf
LIBËR PËR MËSUESIN KIMIA 7 - Botime Pegi | Botime Pegi ...

Tabelë me tri gjendjet elëndës, kripra, baza, metale, peshore gjysëm analitike, magnez, dikromat natriumi ose kaliumi, kripë gjelle, aparat filtrimi, distilimi në se ka,kamje, 7 ... KIMIA 7. 15. Kapitulli 3: Atomi. Sistemi periodik i elementëve. Tema 3.1. Ndërtimi i atomit. Modeli i ...

http://www.botimepegi.al/phocadownload/Mesuesi/liber%20mesuesi%20kimia%207.pdf

Date added: April 30, 2013 - Views: 47

pdf
PLANI MËSIMOR CIKLI I PARË I STUDIMEVE UNIVERSITARE

Kimia I dhe II- Mortimer ... analitike. Transformimi i Laplasit. Vetite e transformimit te Laplasit. Transformimi i Laplasit te disa funksionev ete rendesishme. Tabela e transformimeve te lapasit. Metoda e

http://fti.edu.al/data/pages/14/attach/Guida_TLK_shqip_2010.pdf

Date added: November 23, 2011 - Views: 189

pdf
Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë

Kimi analitike 2. Kimi organike 3. Njohja e mallrave 4. Polimeret d) Përshkruesit e moduleve të praktikave profesionale, kl. 11. ... Kimia e mjedisit 6. Teknologjia organike 7. Makinat aparatet dhe operacionet teknologjike 8. E drejta e mjedisit dhe administrimi

http://www.masht-gov.net/advCms/documents/Korniza-Kimi-Teknologji.pdf

Date added: June 1, 2012 - Views: 30

pdf
Kurrikulumi i disa Universiteteve Shqiptare (Curriculum of ...

Gjeometri analitike 120 Matematike elementare 186 Fizike 180 Ekuacione diferenciale 104 Teori e mases dhe integrimit 117 Teori e funk. ndr. komp. TFNK 104 ... Kimia e mjedisit 60 Laborator i kimise se mjedisit 90 Kurs special (K.P, K.org, K.am, K.F) 75

http://www.see-educoop.net/education_in/pdf/kurikulumi_i_disa-alb-aln-t06.pdf

Date added: November 7, 2011 - Views: 67

pdf
Programet e akredituara të Universitetit të Prishtinës ...

Kimia organike dhe biokimia (MSc) • Kimia fizike dhe inorganike (MSc) • Kimia analitike dhe ambientale (MSc) • Biologji arsimore (BA) • Biologji (MA) • Ekologji dhe mbrojtja e ambientit (BSc&MSc) • Biokimi -fiziologji ...

http://www.gapmonitor.org/data/Image/docs/akreditimiUP.pdf

Date added: January 30, 2012 - Views: 17

pdf
Hyrje ne Kimina Analitike

L I G J Nr. 8517, date 22.7.1999 PER MBROJTJEN E TE DHENAVE PERSONALE Ne mbeshtetje te neneve 35, 78 dhe 83 pika 1 te Kushtetutes, me propozimin e Keshillit te Ministrave

http://www.qarkushkoder.org/Materiale/Ligjet/PER%20MBROJTJEN%20E%20TE%20DHENAVE%20PERSONALE.pdf

Date added: July 8, 2013 - Views: 5

pdf
PLANI MËSIMOR CIKLI I PARË I STUDIMEVE UNIVERSITARE

Kimia I dhe II- Mortimer ... analitike. Transformimi i Laplasit. Vetite e transformimit te Laplasit. Transformimi i Laplasit te disa funksionev ete rendesishme. Tabela e transformimeve te lapasit. Metoda e

http://fti.edu.al/data/pages/14/attach/Guida_ELN_shqip_2010.pdf

Date added: November 6, 2011 - Views: 106

pdf
PLANET MËSIMORE TEKNOLOGJI E PRODHIMIT BIMOR

1313 Kimia analitike Z 2 2 4 1313 Bletaria - Bazat themelore të bletarisë Z 2 2 4 AGROMJEDISI &AGROEKOLOGJIA Viti Parë Semestri I Lëndët e obligueshme

http://unhz.eu/fab/ps-fab.pdf

Date added: May 3, 2013 - Views: 2

pdf
Nr.8503, date 30.6 - ILDKPKI - Inspektorati i Lartë i ...

Kimia Analitike Keywords: Zhvillimi i një metode analitike Stekiometria Hyrje në reaksionet kimike në kiminë analitike Reaksionet acid-bazë Created Date:

http://www.hidaa.gov.al/ligje/Ligji%20nr.%208503.pdf

Date added: August 20, 2014 - Views: 1

pdf
L I G J Nr.8480, date 27.5.1999 PER FUNKSIONIMIN E ORGANEVE ...

L I G J Nr.8480, date 27.5.1999 PER FUNKSIONIMIN E ORGANEVE KOLEGJIALE TE ADMINISTRATES SHTETERORE DHE ENTEVE PUBLIKE Ne mbeshtetje te neneve 78 dhe 83 pika 1 te Kushtetutes, me propozimin e

http://www.aspa.gov.al/images/5OrganetKolegjiale.pdf

Date added: September 23, 2014 - Views: 1

pdf
FONDACIONI SHQIPTAR PER TE DREJTAT E PERSONAVE ME Tel/fax ...

Title: Hyrje ne Kimina Analitike Author: Daut Vezi Subject: Kimia Analitike Keywords: Zhvillimi i një metode analitike Stekiometria Hyrje në reaksionet kimike në kiminë analitike Reaksionet acid-bazë

http://www.adrf.org.al/images/vacancy.pdf

Date added: July 8, 2013 - Views: 3

pdf
L I G J TE ADMINISTRATES SHTETERORE - Shkolla Shqiptare e ...

Kimia Analitike Keywords: Zhvillimi i një metode analitike Stekiometria Hyrje në reaksionet kimike në kiminë analitike Reaksionet acid-bazë Created Date:

http://www.aspa.gov.al/images/Ligj%20Nr.8510,%20date%2015.%207.%201999%20Jashtkontraktore.pdf

Date added: June 22, 2014 - Views: 1

pdf
REPUBLIKA E SHQIPERISE KUVENDI LIGJ PER RREGULLAT E ETIKËS ...

REPUBLIKA E SHQIPERISE KUVENDI LIGJ Nr. 9131 datë 08.09.2003 PER RREGULLAT E ETIKËS NË ADMINISTRATËN PUBLIKE Ne mbeshtetje te neneve 78 dhe 83 pika 1, te Kushtetutes, me propozim te Keshillit te

http://www.qarkushkoder.org/Materiale/Ligjet/Kodi%20Etikes.pdf

Date added: August 13, 2013 - Views: 1

pdf
Universiteti Shtetëror i Tetovës

Referat për zgjedhjen e një mësimdhënësi për lëndët Kimia analitike I dhe II, Kimia analitike në Farmaci, Kimia analitike në Biologji; 2. Referat për zgjedhjen e një mësimdhënësi për lëndët mësimore Modulim dhe simulim ...

http://unite.edu.mk/files.php?force&file=Buletini_54.pdf

Date added: August 8, 2013 - Views: 9

pdf
TEMA E KOMPLETUAR PER CD

1.3.Kimia analitike e oksidit të azotit (II) Për shkak të rëndësisë së tij në shumë procese fiziologjike, shumë studime kanë qenë të fokusuara në monitorimin e përqendrimit të tij në kohë reale. Për shkak të difuzionit të ...

http://www.doktoratura.unitir.edu.al/wp-content/uploads/2014/06/Doktoratura-Liridon-Berisha-Fakulteti-i-Shkencave-i-Natyrore-Departamenti-i-Kimise.pdf

Date added: June 22, 2014 - Views: 1

pdf
Teknik i farmacis kl.11 - Ministria e Arsimit, e Shkencës ...

Bazat teorike te kimise analitike 5orë a) Qëllimet e kapitullit Në përfundim të kapitullit nxënësi duhet të : - shpjegoj rolin dhe rëndësinë e kimise analitike si shkence - të dijë proceset analitike dhe ...

http://www.masht-gov.net/advCms/documents/Teknik_i_farmacise_Niveli_I_dhe_II_Klasa_e_XI.pdf

Date added: December 2, 2012 - Views: 3

pdf
Formular për SYLLABUS të Lëndës - Fakulteti i Edukimit ...

1.A. Cullaj, Kimia e mjedisit, Tiranë, 2.D.Rozhaja & M.Jablanoviq, Ndotja dhe mbrojtja . 3 e ambientit jetësorë,Prishtinë,1983 ... Metodat Analitike-Përcaktimi i përqëndrimit të ndotjes në mjedisin e caktuar. Vlerësimi i parë intermedier. 4

http://edukimi.uni-pr.edu/getattachment/a54ccf19-4e5b-4ccc-a933-a60af26dfac7/Syllabus-Metodat-Fiziko-Kimike,-per-mbrojtjen-e-Mjedisit.pdf.aspx

Date added: April 22, 2014 - Views: 4

pdf
UNIVERSITAS STUDIORUM PRISHTINIENSIS - Universiteti i ...

14 Kimia e produkteve natyrore 3orë/javë 15 Metodologjia e hulumtimit në shkencat e natyrës 3orë/javë 16 Kimia ... 4 Kimi analitike 3orë/javë 5 Përpunimi statistikor i rezultateve eksperimentale (Z) 3orë/javë 6 Kimi ushqimore(Z) ...

http://www.uni-pr.edu/getattachment/c80549ab-9104-4164-ae4a-e69f9dd1c701/Konkurs-intern-per-AKM-2012-lendor.pdf.aspx

Date added: May 10, 2013 - Views: 12

pdf
KONKURS

- Kimia analitike instrumentale II, në programin studimor Kimi FAKULTETI EKONOMIK 1. Një mësimdhënës për lëndët: - Menaxhimi i projekteve - Menaxhimi i burimeve njerëzore B. Kandidatët e interesuar duhet t’i plotësojnë kushtet për zgjedhje-rizgjedhje në thirrje mësimore ...

http://unite.edu.mk/files.php?force&file=dokumentet/2014/Konkurse/22.08.2014_KonkursiAL.pdf

Date added: September 23, 2014 - Views: 1

pdf
ORARI I MBAJTJES SË MËSIMIT PËR SEMESTRIN VERORË 2013/14 ...

Kimia organike Ushtr. Gr. IV. Lab. 3-II Bazat e përgjithshme të teknologjisë II Ushtr. Gr.I. Lab. 4-II ... analitike Ushtr. Gr.IV.Lab. 3-II. 18:40-19:30. Author: c Created Date: 4/1/2014 10:14:35 AM ...

http://fbv.uni-pr.edu/getattachment/Shpallje/Tek-Ushqimore--I-.pdf.aspx

Date added: April 12, 2014 - Views: 1

pdf
ANASH (Page 1) - Instituti Alb-Shkenca

Rrëshirat bimore: kimia, evolucioni, ekologjia dhe etnobiologia GAZMEND ZENELI ANALET E ALB-SHKENCES VITI I • NUMRI I • QERSHOR 2006 APPROACHING SCIENCE ASh BOTIM I INSTITUTIT ALB-SHKENCA ... fizike dhe analitike) po luan një rol udhëheqës për t ...

http://www.alb-shkenca.org/index.php/Download_document/33_ANASH_NR._1.php

Date added: December 10, 2013 - Views: 6

pdf
Vendimi 2/134 - Ballina - Republika e Kosovës - Zyra e ...

Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo Qeveria - Vlada - Government Nr. 03/134 Datë: 14.072010 Në mbështetje të nenit 92 paragrafi 4. dhe 93 paragrafi (4) të Kushtetutës së Republikës

http://www.kryeministri-ks.net/repository/docs/Vendimet_e_Mbledhjes_se_134-te_te_Qeverise_2010.pdf

Date added: October 6, 2012 - Views: 6

pdf
Universiteti i Prishtinës - Fakulteti i Mjekësisë - Ballina

5 (pesë) asistent nga kimia për studentë të Mjekësisë dhe Stomatologjisë 3 (tre) ... Kimi Analitike -I-, Kimi Analitike -II- Kimi, Fizike dhe Kimi Organike. Konkursi intern do të jetë i hapur një javë nga data e shpalljes publike.

http://mjekesia.uni-pr.edu/getattachment/24d11ff6-e270-4137-b7b2-cc760ef2ff4f/ANGAZHIMET.pdf.aspx

Date added: May 11, 2013 - Views: 13

pdf
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS FAKULTETI I INXHINIERISË ...

Gjeometria analitike ne plan. Sistemet e referimit kartezian paraqitja e rrjetes. Paralelizmi. Kendet mes dy rrjetave. Ortogonaliteti. Distanzat. Siperfaqja e ... Kimia Organike për degët jokimike, Pandeli. Troja, Tiranë 2005 5.

http://www.fim.edu.al/programet/bachelor/DNP_materiale.pdf

Date added: November 6, 2012 - Views: 47

pdf
INXHINIERI TEKSTILE DHE MODE - Fakulteti Inxhinierise Mekanike

Gjeometria analitike e hapesires. Sistemet e referimit kartezian. Paraqitja e planit. Paralelizmi ndermjet planeve.. Sferat dhe rrathet. ... 1.3 KIMIA E PËRGJITHSHME DHE ORGANIKE . Kodi i lendes . Semestri . Ngarkesa në orë javore . Kredite . Leksione .

http://www.fim.edu.al/programet/bachelor/DNP_tekstil_dhe_mode.pdf

Date added: October 6, 2012 - Views: 46

pdf
Provimet I Kimise Baze

N.M.Daci, R.Mehmeti,M.Bicaj, dhe Xhavit Ahmeti, ‘’Kimia për klasën e VII të ... Ahmeti (në baze të plan ... kurs i shkurter i kimisë organike ... akafp-al.org. ... Bazat kryesore teorike të kimisë analitike. ... Parimet dhe metodat bazë të konservimit.

http://www.pdfspath.net/download/provimet%20i%20kimise%20baze.pdf

Date added: September 23, 2014 - Views: 1

pdf
Programet ndërkombëtare të testeve të zotësisë dhe ...

Testimi Kimia Mr. G. Venkatesëaran 1/25/2006 5/31/2006 Telefon : 91-11-26529718 Fax ... website: ww.nabl-india.org 2. AOAC INTERNATIONAL USA Shoqëri shkencore dedikuar persosmërisë analitike Titulli I programit Aftesia Fusha Kontakti Afati i rregjistrimit Mikrobiologjia standarde Testimi ...

http://www.dpa.gov.al/Doc/Teste_te_zotesise/1.pdf

Date added: June 3, 2013 - Views: 1

pdf
UNIVERSITETI I MITROVICËS ISA BOLETINI

Kimia e përgjithshme 7.02 6.06 5.09 11:00 Kimia inorganike 21.01 20.06 20.09 11:00 Bazat e informatikës 8.02 14.06 13.09 11:00 ... Kimi analitike dhe instrumentale 4.02 19.06 5.09 11:00 Termodinamikë inxhinierike 12.02 27.06 11.09 11:00

http://fxm.uni-pr.edu/getattachment/Lajmet/Afati-i-janarit-per-paraqitjen-e-provimeve,-ne-Fak/ORARI-I-PROVIMEVE-Bachelor-FTU.pdf.aspx

Date added: February 16, 2014 - Views: 3

pdf
PROGRAMI I STUDIMIT AGROUSHQIM (BACHELOR)

Kimia dhe Mikrob.Ushqimor e Kimia ushqimore I 5 45 Mikrobiologjia II 5 60 6 Mekanizimi dhe drejtimi i agrobiznesit Drejtim ... 1 Kimi analitike II 3 33 2 Mikrobiologjia e mishit dhe produkteve te tij II 3 33 3 Kontrolli i cilësisë së qumështit II 3 33 4 ...

http://www.unkorce.edu.al/sites/default/files/agroushqim_0.pdf

Date added: September 10, 2013 - Views: 3

pdf
PLANET MËSIMORE KIMI TEKNOLOGJI VSHK 2013/14

2 Kimi analitike - 1 (35) - 3 Kimi ... 4 Kimia e përgjithshme dhe inorganike 2 (70) - - 5 Teknika e punës në kimi 2 (70) - - 6 Njohja e mallrave - 1(35) 7 Mbrojtja e mjedisit 2 (70) - - 8 Teknologjia e gomës - 2(70) 2(70) 9 Teknologjia ...

http://shkollateknike.com/wp-content/uploads/2013/03/NORMAT-KIMI.pdf

Date added: September 24, 2013 - Views: 9

pdf
KONCEPTI PËR PËRPILIMIN E LIBRIT METODOLOGJIA PËR ...

Në këtë pjesë me analitikë të saktë janë prezantuar kriteret elementare për përpilimin e librit. • përputhja e përmbajtjeve të librit me programin mësimor; ... KIMIA . 55 Përputhja e përmbajtjes së librit me programin mësimor

http://www.unicef.org/tfyrmacedonia/Biro_za_obrazovanie_-_koncepcija_za_izrabotka_na_ucebnik_ALB_-_za_na_web.pdf

Date added: November 28, 2011 - Views: 23

pdf
DEPARTAMENTI I TEKNOLOGJISE Drejtimi: Inxhinieria e mbrojtjes ...

Kimia inorganike 20.01 21.06 20.09 11:00 Bazat e informatikës 09.02 09.06 11.09 11:00 Gjuhë angleze I+II 03.02 5.06 03.09 11:00 ... Kimi analitike dhe instrumentale 6.02 7.06 6.09 11:00 Termodinamikë inxhinierike 1.02 6.06 11.09 11:00

http://fxm.uni-pr.edu/getattachment/900b2825-83b1-49d5-a533-0186ab98ec91/Afatet-e-provimeve-2012-drejtime-tjera.pdf.aspx

Date added: May 17, 2012 - Views: 2

pdf
REPUBLIKA E SHQIPËRISË MINISTRIA E ARSIMIT DHE SHKENCËS ...

... aftësi, qëndrime dhe vlera nga Fizika, Kimia, Biologjia dhe Gjeografia. Ai do të studiohet me 1 orë javore në klasat 1, 2, 3, ... të zbatojnë njohuritë dhe aftësitë shkencore në mënyrë analitike, kritike dhe krijuese në problem zgjidhjen dhe marrjen e vendimeve; 5

http://www.izha.edu.al/programet/Programe_lendore_ars_baze2013/Dituri%20natyre-%20Kl.1-6.pdf

Date added: October 23, 2013 - Views: 1

pdf
Plani mesimor - Diploma Bachelor ne Inxhinieri Elektrike ...

3 V1S1 Gjeometria Analitike 532 42 28 05 4 V1S1 Kimia 532 42 28 05 5 V1S1 Fizika eksperimentale 1 5 3 1.5 0.5 42 21 8 4.5 6 V1S1 Gjuhe e Huaj 2.5 2.5 0 35 0 2.5 27 7 V1S2 Vizatimi i ndihmuar nga kompiuteri 5121 1 14 28 16 3 8 V1S2 Analiza matematike 2 532 42 28 05

http://www.fie-dsef.net/DNPIE/PLANIMESIMOR.pdf

Date added: October 13, 2013 - Views: 1

pdf
PROGRAMI - Universiteti Planetar i Tiranës

Kimia e pë rgjithshme e Inorga n ike I II” . B - Kim i a nalitike dhe m etodat instrumentale t ë a nali zës 1. ... Vezi D. “ Bazat teorike t ë Kimis ë Analitike ” , Tira në 2007 Baraj B. Leksione t ë shk ruara të kimis ë analitike C - Kimi Fiz ike dhe Koloidale

http://data.planetar.edu.al/files/programi_psh_kimi880.pdf

Date added: July 7, 2013 - Views: 1

pdf
Klasa e 13 - Instituti i Zhvillimit te Arsimit

përfytyrimin hapësinor dhe me aftësinë për të menduar në mënyrë abstrakte dhe analitike. ... kimia, biologjia, shkencat sociale, shëndetësia etj.; të analizojë dukuri dhe përfundime të nxjerra nga shkencat e tjera, duke përdorur formimin matematik të

http://www.izha.edu.al/programet/shkolle_nate/Klasa_13_prog_mat_gjimn_shkurtuar.pdf

Date added: July 21, 2012 - Views: 1

pdf
www.gjergjani.com

Gjeometria analitike Fizika e pergiithshme I Fizika e pergjithshme Il Kimia Gjeometria deskriptive dhe vizatimi teknik Gjeometria deskriptive dhe vizatimi teknik Informatika teknike Teknologjia e materialeve Mekanika teorike Bazat teorike te elektroteknikes

http://www.gjergjani.com/education/Transcript_UPT.pdf

Date added: May 16, 2012 - Views: 6

pdf
Lista e publikimeve A. Punimet M. Rugova - Universiteti i ...

analitike, 30 shtator – 2 tetor 1991 Sarajevë, Rezymeja e punimeve, f. 225. 46. T ... & T. Gjeçbitriqi: “KIMIA INORGANIKE” (për studentë të Fakultetit të Bujqësisë), Universiteti i Prishtinës, 1998. 58. M. Rugova. "Korozioni dhe Mbrojtja nga korozioni"-Dispense, 2003 ...

http://www.uni-pr.edu/Files/Dokumente/Publikimet_rektorit.aspx

Date added: November 7, 2012 - Views: 9

pdf
UNIVERSITETI I PRIZRENIT - ORARI I PROVIMEVE PER QERSHOR 2014

edu 516 z kimi analitike 2+1 5 prof.asc.fatmir faiku 24.06.2014 10-00 33 ... nga kimia 5 javË 2+1 5 dr.sc. naser bajraktari 28.06.2014 10-00 edu 537 z metodat fiziko-kimike pËr mbr e ambientit 2+2 6 edu 539 z psikologji e edukimit 2+2 6

http://uni-prizren.com/repository/docs/EDUKIM_QERSHOR_2014-1.pdf

Date added: June 22, 2014 - Views: 1

pdf
ndikimi mjedisor i mbetjeve industriale (Pb) në territorin e ...

Kimia e plumbit..... 9 Figura 2.5. Rrugët e eksopzimit të Plumbit ... analitike të përdorura për përcaktimin e elementëve në mostra me natyrë të ndryshme.

http://www.doktoratura.unitir.edu.al/wp-content/uploads/2013/10/Doktoratura-Mirela-Alushllari-Fakulteti-i-Shkencave-i-Natyrore-Departamenti-i-Kimise-Industriale.pdf

Date added: November 23, 2013 - Views: 3

pdf
PËRMBAJTJA 1. Parathënie 5. Udhëzime të përgjithshme ...

Kimia e mjedisit.....73 6.9.21. Botanika dhe punët praktike në laborator dhe terren ... 22 Kimi analitike 2 23 Kimi fizike 2 IV/ Gjithsej lëndë profesi. të oblig. 8 8 10 8 E. Praktikë ...

http://www.shmlp-adurrsaku.com/wp-content/uploads/2013/03/Kimi-Teknologji.pdf

Date added: August 9, 2013 - Views: 2

pdf
UNIVERSITETI I PRIZRENIT - ORARI I PROVIMEVE PER QERSHOR 2014

edu 627 o algjebra lineare me gjeometri analitike 3+2 8 prof.dr.abdullah zejnullahu 11.06.2014 10-00 9 edu 628 o algoritmet dhe programimi 3+2 7 mr.sc. edmond aliaga 12.06.2014 10:00 9 edu 629 o gjuha angleze i 2+1 5 mr.sc. suzana ejupi 17.06.2014 11-00 9

http://uni-prizren.com/repository/docs/EDUKIM_QERSHOR_2014.pdf

Date added: June 10, 2014 - Views: 1

pdf
Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë

Kimia e Përgjithshme me Biokimi 30/06/2014 Matematikë 27/06/2014 Bazat e përgjithshme të teknologjisë II 19/06/2014 Biologjia molekulare 20/06/2014 Kimi organike 25/06/2014 Praktikum i kimisë analitike 27/06/2014

http://fbv.uni-pr.edu/getattachment/Lajmet/Afati-i-Qershorit--per-paraqitje-te-provimeve/Afati-i-Qershorit-Online-ne-Sems--Bsc-2014-rregull.pdf.aspx

Date added: August 22, 2014 - Views: 1

pdf
NGA REBELIMI NË MATEMATIKË - Mirësevini në Web - Faqen ...

3-Matematika “nuk lexohet” si kimia, fizika, biologjia ... por “ushtrohet” në “ letër ... njëri-tjetrit nga Trigonometria dhe Gjeometria Analitike. Në fund “ skuadra e rebelëve” e fitoi “ medaljen e artë ”, në matematikë , duke e

http://www.bedri-jaka.com/download/REBELIMI.pdf

Date added: June 22, 2012 - Views: 15

pdf
MIRATOHET REKTORI Prof. Dr. Jorgaq KAÇANI

pjeserisht nga Gjeometria analitike. Program i Lendes: Progresioni arithmetik dhe gjeometrik, vargjet dhe serite numerike. Funksionet me nje ... KIMIA Struktura e lendes Kodi i Lendes Sem. Kredite Shpërndarja e krediteve 1 6 Leksione Ushtrime seminare Praktike mesimore Laboratore ...

http://www.fgjm.edu.al/departamentet/shkencavetetokes/docs/Prog_shkurt_bsc_ing_geo.pdf

Date added: March 4, 2014 - Views: 5