Kelebihan Dan Kekurangan Pembelajaran Inkuiri pdfs

Searching:
Download
Kelebihan Dan Kekurangan Pembelajaran Inkuiri - Fast Download

Download Kelebihan Dan Kekurangan Pembelajaran Inkuiri from our fatest mirror

EDU 3105 Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran

5170 dl's @ 2802 KB/s

pdf
EDU 3105 Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran

EDU 3105 Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran 1 BAB 11: ... penerokaan dan inkuiri penemuan Pembelajaran berasaskan fakta dan pengetahuan ... carta dan graf Kelebihan Hamparan Elektronik Berbanding Hamparan Manual: i.

http://amaljaya.com/guru/PISMP/EDU%203105/Bab%2011-Pengintegrasian_TMK.pdf

Date added: March 11, 2014 - Views: 7

pdf
PENERAPAN STRATEGI PEMBELAJARAN INKUIRI DENGAN

PENERAPAN STRATEGI PEMBELAJARAN INKUIRI DENGAN METODE DISKUSI UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN ... 2.4.1 Kelebihan dan Kekurangan Metode Diskusi ..... 19 2.4.2 Penerapan Strategi Pembelajaran Inkuiri dengan Metode Diskusi Standar Kompetensi ...

http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/13006/Ida%20Ilmiyah%20-%20070210301116_1.pdf?sequence=1

Date added: February 2, 2014 - Views: 5

pdf
BBM IV. PENDEKATAN PEMBELAJARAN IPA DI SD

lingkungan, pendekatan inkuiri, dan pendekatan keterampilan proses. ... sebab setiap pendekatan mempunyai kelebihan dan kekurangan ... maka pendekatan inkuiri menuntut metode pembelajaran yang sesuai, misalnya metode

http://file.upi.edu/Direktori/DUAL-MODES/PENDIDIKAN_IPA_DI_SD/BBM_4.pdf

Date added: June 8, 2012 - Views: 11

pdf
PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN INKUIRI TERBIMBING TERHADAP HASIL ...

berdasarkan kelebihan dan kekurangan model yang akan digunakan. ... besar pengetahuan awal siswa sebelum penerapan metode pembelajaran inkuiri terbimbing dan postes adalah tes hasil belajar sesudah pembelajaran

http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/3826/1/INDRI%20ELYANI-FITK.pdf

Date added: December 11, 2013 - Views: 6

pdf
PENERAPAN PENDEKATAN KETERAMPILAN PROSES SAINS DENGAN MODEL ...

i PENERAPAN PENDEKATAN KETERAMPILAN PROSES SAINS DENGAN MODEL PEMBELAJARAN INKUIRI TERBIMBING DALAM PEMBELAJARAN FISIKA DI SMA SKRIPSI diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat

http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/849/Skripsi_Tita%20Riani_001.pdf

Date added: February 20, 2014 - Views: 6

pdf
BAB II KAJIAN PUSTAKA

kelebihan dan kekurangan metode inkuiri,sintaks inkuiri. Teori tentang aktivitas ... pembelajaran inkuiri dalam pembelajaran IPS untuk meningkatkan hasil belajar dan aktivitas belajar siswa. akan tetapi terdapat perbedaan yaitu pada penelitian

http://repository.library.uksw.edu/bitstream/handle/123456789/3830/T1_292009265_BAB%20II.pdf?sequence=3

Date added: April 5, 2014 - Views: 1

pdf
KEBERKESANAN KAEDAH PEMBELAJARAN BERBANTUKAN KOMPUTER ...

2.4 Kelebihan Menggunakan Pembelajaran Berbantukan Komputer 1. Kaedah ... Berdasarkan kajian ini, pengkaji mengenal pasti terdapat kekurangan dan kelemahan yang perlu diperbaiki untuk kajian seterusnya. Di bawah adalah beberapa cadangan untuk

http://eprints.oum.edu.my/173/1/Konsep_sains.pdf

Date added: December 17, 2011 - Views: 147

pdf
SISTEM PEMBELAJARAN BERASASKAN PENDEKATAN INKUIRI PENEMUAN ...

2.3 Peranan Komputer dalam Pengajaran dan Pembelajaran 20 2.3.1 Kelebihan Penggunaan Komputer dalam Pengajaran ... dan Pembelajaran 26 2.4.2 Kekurangan Menggunakan Laman Web dalam ... 2.7.1 Empat Aras Inkuiri dalam Pengajaran dan Pembelajaran 41 . ix

http://www.fp.utm.my/ePusatSumber/pdffail/ptkghdfwP/FARAZILAAP060317D2010TTP.pdf

Date added: December 8, 2012 - Views: 15

pdf
PENDEKATAN INKUIRI - Direktori File UPI | Silabus - SAP ...

PENDEKATAN INKUIRI Melakukan pembelajaran dengan menggunakan ... Menurut Carin dan Sund (1976) pembelajaran dengan pendekatan penemuan dibedakan ... KELEBIHAN Pendekatan Terpadu: Bagi siswa: adalah akan dapat memperkaya

http://file.upi.edu/Direktori/FPMIPA/JUR._PEND._FISIKA/195910301986011-HARUN_IMANSYAH/Sampel_Teaching_Materials/Approach_3.pdf

Date added: June 25, 2012 - Views: 10

pdf
MODEL PENGAJARAN MATEMATIK SEKOLAH RENDAH

... menjelaskan bahawa pengajaran dan pembelajaran matematik hendaklah merupakan suatu pengalaman yang seronok dan ... inkuiri-penemuan, perbincangan, penyoalan, penyelesaian masalah, bermain, simulasi, main ... kekurangan yang telah dilakukan oleh guru pelatih. 15 . Pengajaan ...

http://kamaludin.net/sumber/Model%20Konstruktif.pdf

Date added: June 26, 2013 - Views: 163

pdf
PENERAPAN METODE INKUIRI UNTUK MENINGKATKAN AKTIVITAS SISWA ...

2 PENERAPAN METODE INKUIRI UNTUK MENINGKATKAN AKTIVITAS SISWA PADA PEMBELAJARAN IPA DI SD Tutut Supriatin, Tahmid Sabri dan Sukmawati PGSD, FKIP Universitas Tanjungpura

http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/download/2927/2855

Date added: September 27, 2013 - Views: 1

pdf
Model Evaluasi Program Pembelajaran IPS di SMP - Universitas ...

Kelebihan dan Kekurangan Evaluasi Model CIPP ... inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial serta memiliki ... pembelajaran dan personal yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran baik itu guru dan siswa.

http://www.umpwr.ac.id/download/publikasi-ilmiah/Model%20Evaluasi%20Program%20Pembelajaran%20IPS%20di%20SMP.pdf

Date added: June 12, 2013 - Views: 6

pdf
PENINGKATAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA MENGGUNAKAN METODE ...

teman kolaborator sekaligus observer untuk menilai kelebihan dan kekurangan dari tindakan yang telah dilakukan pada siklus I. Siklus II , (1 ... pembelajaran dengan Pendekatan Inkuiri agar pembelajaran lebih bermakna dan meningkatkan aktivitas belajar siswa sehingga siswa dapat berpartisipasi ...

http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/download/475/511

Date added: November 26, 2013 - Views: 20

pdf
PELAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MENULIS DI ...

PELAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MENULIS DI SEKOLAH RENDAH ... kesilapan memilih tajuk, kekurangan isi, pembahagian perenggan, tidak merangka karangan, pengulangan isi, kesalahan tatabahasa, kesuntukan masa, tidak ...

http://www.ukm.my/jpbm/pdf/67-87_chezanariah,fadzilah.upm.pdf

Date added: January 19, 2012 - Views: 104

pdf
PENDEKATAN PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH (PROBLEM BASED ...

Kelebihan dan Kekurangan Pembelajaran Berdasarkan Masalah Kelebihan pembelajaran berdasarkan masalah sebagai suatu model pembelajaran ... inkuiri (inquiri) masayarakat belajar (learning community), pemodelan (modeling), dan penilaian autentik (aunthentic assessment) (Trianto, 2007 : 104).

http://triliusrukmana.files.wordpress.com/2011/12/pendekatan-pembelajaran-berbasis-masalah.pdf

Date added: October 9, 2013 - Views: 6

pdf
PENGARUH PENDEKATAN INKUIRI TERSTRUKTUR TERHADAP KETERAMPILAN ...

Perbandingan Pengaruh Pembelajaran Inkuiri Terbimbing . dan Inkuiri Terstruktur terhadap peningkatan Penguasaan Konsep dan Kemampuan Kerja Ilmiah Siswa Kelas X pada KOnsep Bioteknologi, ... c. Kelebihan dan Kekurangan Pendekatan Inkuiri Terstruktur .

http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/2617/1/NAELI%20ZAKIYAH-FITK.pdf

Date added: January 7, 2014 - Views: 8

pdf
BAB II KAJIAN PUSTAKA 2.1 Kajian Teori 2.1.1 Pengertian Inkuiri

Pembelajaran Inkuiri dirancang untuk mengajak siswa secara langsung ke dalam proses ... 2.1.4 Kelebihan dan Kelemahan Metode Inkuiri . ... kekurangan adalah: 1. Metode inkuiri terlalu menekankan pada proses/aspek intelektual atau kognitif dan

http://repository.library.uksw.edu/bitstream/handle/123456789/2140/T1_262010830_BAB%20II.pdf?sequence=3

Date added: January 1, 2014 - Views: 1

pdf
METODE INKUIRI UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN SISWA DALAM ...

Metode Pembelajaran Inkuiri……………………………... 20 5. Kelebihan dan Kekurangan Metode Inkuiri..... 22 B. Penyusunan Konsep ... Adapun kelebihan dan kekurangan metode inkuiri menurut Bruner dalam Rusyan (1989:178) antara lain: a.

http://eprints.stainsalatiga.ac.id/758/1/METODE%20INKUIRI%20UNTUK%20MENINGKATKAN%20KEMAMPUAN%20SISWA%20DALAM%20MENYUSUN%20KONSEP-STAIN%20SALATIGA.pdf

Date added: April 5, 2014 - Views: 1

pdf
II. TINJAUAN PUSTAKA A. Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing ...

A. Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing (Guided Inquiry) Inkuiri ... memiliki berbagai kelebihan dan kekurangan. ... 76-77) menerangkan bahwa strategi pembelajaran berbasis inkuiri memiliki beberapa kelebihan, diantaranya dapat membentuk dan mengembangkan konsep diri siswa, mengembangkan ...

http://digilib.unila.ac.id/1033/8/BAB%20II.pdf

Date added: July 14, 2014 - Views: 1

pdf
PENGARUH STRATEGI PEMBELAJARAN INSTAD TERHADAP METAKOGNISI ...

dituntut menyadari kekurangan dan kelebihan yang dimiliki serta memilih ... merupakan strategi pembelajaran inkuiri dipadu dengan kooperatif STAD ... keduanya. Pendekatan inkuiri mempunyai kelebihan yaitu mampu melatihkan kemampuan berpikir metakognisi dalam hal perencanaan ...

http://biologi.fkip.uns.ac.id/wp-content/uploads/2012/02/Kistantia-Elok-Mumpuni1.pdf

Date added: October 9, 2013 - Views: 2

pdf
MODEL-MODEL PEMBELAJARAN Sumber: Drs. H. Erman Suherman, M.Pd ...

Indikator model pembelajaran ini adalah metakognitif, elaborasi (analisis), interpretasi, induksi, identifikasi, investigasi, eksplorasi, konjektur, sintesis, generalisasi, dan inkuiri

http://heripurnotog.files.wordpress.com/2010/04/model-model-pembelajaran.pdf

Date added: December 9, 2013 - Views: 12

pdf
Tajuk 2 Model-Model Pengajaran

pengajaran dan pembelajaran juga ditekankan. ... Kumpul maklumat tentang implikasi, kelebihan dan kekurangan model concept attainment oleh Bruner ... Implikasi Model Inkuiri Suchman dalam pengajaran dan pembelajaran

http://www.ipgkti.edu.my/kdc/12.%20Tajuk%202_Model%20-Model%20Pengajaran.pdf

Date added: October 23, 2014 - Views: 1

pdf
Hubungan Sikap Terhadap Mata Pelajaran Sains Dengan ...

Sains juga merupakan satu proses yang mengutamakan kaedah inkuiri dan penyelesaian masalah. ... Sains melalui proses pengajaran dan pembelajaran adalah perlu dengan harapan dapat mengenal ... mengenal pasti sebarang kekurangan dalam instrumen kajian dan seterusnya memperbaiki

http://eprints.utm.my/11336/1/Hubungan_Sikap_Terhadap_Mata_Pelajaran_Sains_Dengan_Penguasaan_Konsep_Asas_Sains_Pelajar_Tingkatan_Dua.pdf

Date added: May 11, 2012 - Views: 25

pdf
TUGAS AKHIR STRATEGI PEMBELAJARAN FISIKA - widya57physicsedu ...

Kelebihan dan kekurangan variasi kelompok model cooperative learning (Noor,2008) ... inkuiri dalam proses pembelajaran c. Tujuan Penggunaan metode inkuri bertujuan: 1. Mengembangkan sikap, keterampilan, kemapuan siswa dalam

http://widya57physicsedu.files.wordpress.com/2010/12/tugas-akhir-strategi-pembelajaran-fisika-oleh-widya-wati.pdf

Date added: February 28, 2013 - Views: 6

pdf
BAB 6 : PENGURUSAN INOVASI DAN PERUBAHAN PENDIDIKAN

tindakan tersebut menemukan kejayaan dan mengenal pasti kekurangan yang ada. ... melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang mampu melahirkan generasi yang kreatif dan inovatif. Nordin Tahir, IPG Ipoh . Stategi Memudah Cara ... • inkuiri penemuan • pembelajaran berasaskan projek

http://www.amaljaya.com/guru/PISMP/EDU%203109_Guru%20dan%20Cabaran%20Semasa/09_EDU3109_Guru%20Dan%20Cabaran%20Semasa/BAB%206_PENGURUSAN%20INOVASI%20DAN%20PERUBAHAN%20%20PENDIDIKAN.pdf

Date added: January 10, 2013 - Views: 39

pdf
SKRIPSI

Pembelajaran Inkuiri ( SPI ) ... Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini, ... C. Prosedur Penggunaan Strategi Pembelajaran Inkuiri ..... 27 D. Kelebihan dan Kekurangan Strategi Pembelajaran Inkuiri ..... 28

http://web.iaincirebon.ac.id/ebook/repository/PGMI-117370004-abs.pdf

Date added: June 15, 2014 - Views: 1

pdf
PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN IPA SD MELALUI WORKSHOP ...

Tahap pengamatan dan refleksi (See) dimaksudkan untuk menemukan kelebihan dan kekurangan pelaksanaan pembelajaran. Guru yang bertugas sebagai guru model mengawali diskusi dengan ... yaitu pembelajaran inkuiri dan kooperatif TGT

http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/penelitian/Dr.%20Pratiwi%20Puji%20Astuti,%20%20M.Pd./PENGEMBANGAN%20PERANGKAT%20PEMBELAJARAN%20IPA%20SD%20MELALUI%20WORKSHOP%20LESSON%20STUDY%20SEBAGAI%20ALTERNATIF%20PENINGKATAN%20KEPROFESIONALAN%20GURU.pdf

Date added: January 1, 2014 - Views: 1

pdf
PENERAPAN PEMBELAJARAN PRAKTIKUM DAUR ULANG LIMBAH ANORGANIK ...

Kelebihan dan Kekurangan Inkuiri ... pembelajaran inkuiri terbimbing diharapkan bertahan lama sehingga kualitas belajarnya baik, memiliki nilai yang tinggi. ... Materi dan Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing Meningkatkan Kreativitas Siswa . 85

http://web.iaincirebon.ac.id/ebook/repository/DEWI%20YANUAR_58461165__ok.pdf

Date added: June 12, 2014 - Views: 2

pdf
Variasi Proses Pembelajaran melalui Penerapan E-learning

menjadi pembelajaran yang berbasis inkuiri, dari pembelajaran yang dibatasi oleh waktu menjadi pembelajaran yang fleksibel. Oleh karena itu seorang pendidik harus dapat memanfaatkan TIK. Hal ini ... D. Kelebihan dan Kekurangan dari E-learning

http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/tmp/Marfuatun_E-Learning_0.pdf

Date added: July 5, 2013 - Views: 3

pdf
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dilihat dari kelebihan dan kekurangan pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran inkuiri terbimbing yang telah dilaksanakan penulis, maka pembelajaran dengan metode pembelajaran inkuiri terbimbing dapat dilaksanakan di kelas. Pada model ...

http://a-research.upi.edu/operator/upload/s_e0451_044805_chapter5.pdf

Date added: April 24, 2014 - Views: 1

pdf
Metode dan model pembelajaran

... identifikasi, investigasi, eksplorasi, konjektur, sintesis, generalisasi, dan inkuiri 6. Problem Solving Dalam hal ini masalah didefinisikan sebagai suatu persoalan ... Metode eksperimen mempunyai kelebihan dan kekurangan ... Metode dan model pembelajaran beberapa kelebihan yaitu: (a) ...

http://skp.unair.ac.id/repository/Guru-Indonesia/Metodedanmodelpem_muhammadyahya,S.Pd._16242.pdf

Date added: May 23, 2013 - Views: 4

pdf
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Implementasi Kurikulum Tingkat ...

Ketika siswa mengetahui kelebihan dan kekurangan yang ada pada dirinya, ... Penerapan self assessment yang dilakukan melalui model pembelajaran inkuiri, dalam pelaksanaannya dilengkapi dengan rubrik pelaksanaan dengan

http://a-research.upi.edu/operator/upload/s_fis_0704162_chapter1.pdf

Date added: October 23, 2014 - Views: 1

pdf
PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN GUIDED INQUIRY DENGAN SELF ...

Dalam pendekatan inkuiri pembelajaran menjadi lebih berpusat pada anak, proses belajar melalui inkuiri dapat ... mengevaluasi kelebihan dan kekurangan dalam diri mereka. Siswa diharapkan dapat menyikapi hasil penilaian tersebut

http://ejournal.unesa.ac.id/article/681/32/

Date added: August 13, 2013 - Views: 3

pdf
PENINGKATAN MOTIVASI BELAJAR SISWA DENGAN PENERAPAN MODEL ...

berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial; (3) Memiliki ... Kelebihan dan Kekurangan Pembelajaran Kooperatif Tipe TPS. Dalam pembelajaran Think Pair Share, ...

http://ejournal.unesa.ac.id/article/5018/18/article.pdf

Date added: December 12, 2013 - Views: 1

pdf
BAB III METODOLOGI PENELITIAN A. Metode Penelitian

guru mengenai kelebihan dan kekurangan diterapkannya pembelajaran GEM-inkuiri dan tanggapan siswa terhadap pembelaran. Sebelum ... dilakukan wawancara dengan guru untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan diterapkannya pembelajaran GEM-inkuiri. 3. Tahap akhir

http://repository.upi.edu/574/6/T_IPA_1007038_CHAPTER3.pdf

Date added: October 9, 2013 - Views: 1

pdf
BAB II KAJIAN PUSTAKA 2.1 Belajar dan Pembelajaran

2.1 Belajar dan Pembelajaran 2.1.1 Pengertian Belajar dan Pembelajaran Menurut Hamalik (2001: 28) belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku individu melalui interaksi dengan lingkungan. Aspek ... 2.3.2.5 Kelebihan dan kekurangan metode inkuiri

http://digilib.unila.ac.id/581/3/BAB%20II.pdf

Date added: August 5, 2014 - Views: 1

pdf
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) - Mari Berkreativ ...

E. Metode Pembelajaran 1. Pemodelan 2. Inkuiri 3. ... c. Peserta didik dan guru merancang pembelajaran berikutnya berdasarkan pengalaman pembelajaran saat itu ... Peserta didik menyampaikan kelebihan dan kekurangan pembelajaran hari itu b.

http://tedjo21.files.wordpress.com/2009/09/3-contoh-rpp-b-indonesia-edit.pdf

Date added: February 3, 2013 - Views: 80

pdf
MODEL SUPERVISI PENDIDIKAN IPA - Warung Kuliah Mas Wahono ...

melakukan refleksi diri terhadap kelebihan dan kekurangannya, ... kekurangan dan kelebihan pembelajaran yang telah dilakukan, ... inkuiri, mengelola pembelajaran IPA berbasis inkuiri, dan menilai kerja ilmiah siswa. 9) ...

http://vahonov.files.wordpress.com/2009/08/model-supervisi-pendidikan-ipa.pdf

Date added: August 5, 2013 - Views: 3

pdf
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 3.1 Pendekatan Penelitian

Penerapan Strategi Pembelajaran Inkuiri Untuk Meningkatkan Kemandirian Belajar Siswa Dalam ... dapat mengorganisasikan kondisi praktek pembelajaran siswa, dan belajar ... Refleksi bertujuan untuk mengetahui kekurangan-kekurangan maupun kelebihan-kelebihan yang terjadi selama

http://repository.upi.edu/624/6/S_IPS_0901379_CHAPTER3.pdf

Date added: October 7, 2013 - Views: 2

pdf
MODEL-MODEL PEMBELAJARAN - Kementerian Agama Provinsi ...

harapan para guru mengenal model-model pembelajaran, dan terdorong untuk ... dan belajar menyadari kekurangan dan kelebihan masing-masing. ... mengembangkan, evaluasi, inkuiri, generalisasi), learning community

http://sulut.kemenag.go.id/file/file/Katolik/ptea1366744735.pdf

Date added: July 15, 2013 - Views: 11

pdf
PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN GUIDE INQUIRY DAN MODEL ...

mengetahui kekurangan dan kelebihan yang dimilikinya. ... penerapan model pembelajaran Inkuiri Terbimbing (guide inquiry) dan model pembelajaran POGIL ... Kurikulum dan Pembelajaran Matematika, Malang: Universitas Negeri Malang.

http://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPGSD/article/download/867/739

Date added: January 10, 2014 - Views: 11

pdf
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS ...

PEMBELAJARAN INKUIRI DIPADUKAN MEDIA AUDIO VISUAL UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN BIOLOGI SISWA ... c. Kelebihan dan Kekurangan Strategi Pembelajaran Inkuiri ..... 10. perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commit to user

http://eprints.uns.ac.id/14213/1/323401111201309591.pdf

Date added: May 29, 2014 - Views: 1

pdf
IMPLEMENTASI METODE PEMBELAJARAN BERBASIS INKUIRI PADA ANAK ...

yang belum bisa menerima kebijakan skeolah mengenai pembelajaran inkuiri dan ... Kelebihan dan Kekurangan Metode Inkuiri Roestiyah ... ada beberapa kelebihan dan kelemahan metode inkuiri: a. Kelebihan metode inkuiri 1) ...

http://eprints.stainsalatiga.ac.id/637/1/IMPLEMENTASI%20METODE%20PEMBELAJARAN%20-%20STAIN%20SALATIGA.pdf

Date added: April 5, 2014 - Views: 1

pdf
PEMBANGUNAN PERISIAN MULTIMEDIA BAGI SUBJEK KIMIA

di mana memberi peluang kepada pelajar melaksanakan dan meneroka pembelajaran mereka sendiri. Kelebihan perisian ini ialah ia ... ia dapat memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran bagi pelajar ... konstruktivisme dan pendekatan inkuiri disenaraikan. Ini akan ...

http://eprints.utm.my/10493/1/PEMBANGUNAN_PERISIAN_MULTIMEDIA_BAGI_SUBJEK_KIMIA.pdf

Date added: December 14, 2011 - Views: 13

pdf
DAFTAR ISI

Model Pembelajaran Inkuiri 10 2.4.1. Proses ... Sintaks Pembelajaran Inkuiri 11 2.4.3. Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran Inkuiri 12 2.5. Pembelajaran Konvensional 13 2.6. Materi Pelajaran 15 2.6.1. Zat dan Perubahannya ...

http://digilib.unimed.ac.id/public/UNIMED-Undergraduate-24433-DAFTAR%20ISI.pdf

Date added: October 9, 2013 - Views: 1

pdf
BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Pengertian Pembelajaran

Kelebihan dan kekurangan pembelajaran konvensional a. ... Model pembelajaran Connected Mathematics pada inkuiri dan penemuan ide-ide ... Kelebihan dan kelemahan model pembelajaran Connected Mathematics: 1) Kelebihan a) ...

http://digilib.ump.ac.id/files/disk1/2/jhptump-a-nurcipto-91-2-babii.pdf

Date added: March 24, 2014 - Views: 1

pdf
UPAYA MENINGKATKAN PEMAHAMAN RUMUS LUAS BANGUN DATAR DENGAN ...

Setiap metode mempunyai kelebihan dan kekurangan. Dua sisi ini perlu diperhatikan guru. ... Dengan dilaksanakannya proses pembelajaran menggunakan metode Inkuiri diduga dapat meningkatkan pemahaman rumus luas bangun datar pada siswa kelas V SD Negeri 01 Kuta.

http://eprints.uns.ac.id/3822/1/138451008201004251.pdf

Date added: October 9, 2013 - Views: 5

pdf
PERBANDINGAN KEBERKESANAN KAEDAH PEMBELAJARAN KOPERATIF DAN ...

KOPERATIF DAN PEMBELAJARAN TRADISIONAL DALAM ... Pendekatan ini mempunyai kelebihan ... Kekurangan latihan dan pengalaman bagi pensyarah yang mengambil bahagian dalam kajian ini mungkin menyebabkan keberkesanan pelaksanaan kaedah PK kurang

http://dspace.poliku.edu.my/xmlui/bitstream/handle/123456789/818/PEMBELAJARAN%20KOPERATIF%20STAD.pdf?sequence=1

Date added: January 11, 2014 - Views: 1

pdf
PENGEMBANGAN PERANGKAT MODEL PEMBELAJARAN METAKOGNITIF ...

... seiring dengan perkembangan teori pembelajaran dan evaluasi, ... dan evaluasi sebagai cikal bakal tumbuh kembangnya kemampuan inkuiri dan kreativitas. ... Selain itu siswa dapat mengetahui dan menyadari kekurangan maupun kelebihan diri mereka sendiri. Penggunaan proses metakognitif selama

http://pasca.undiksha.ac.id/e-journal/index.php/JPM/article/download/417/209

Date added: August 3, 2013 - Views: 8

pdf
B Kistantia Elok Mumpuni IO-PEDAGOGI ISSN: 2252 -6897 1Vol ...

menggabungkan kelebihan dan menutupi kekurangan dari keduanya. ... inkuiri dan kooperatif pada siswa kelas X di Kota Metro Lampung. Hasil ko-laborasi terbaik adalah inkuiri terbimbing ... pembelajaran inkuiri-kooperatif ber-

http://jurnal.fkip.uns.ac.id/index.php/pdg/article/download/1119/740

Date added: March 5, 2014 - Views: 1