Aktywa Pasywa pdfs

Searching:
Download
Aktywa Pasywa - Fast Download

Download Aktywa Pasywa from our fatest mirror

AKTYWA PASYWA

8580 dl's @ 8394 KB/s

pdf
AKTYWA PASYWA

AKTYWA Majątek trwały to np. nieruchomości, środki transportu, urządzenia techniczne i maszyny, Należności to kwoty pieniężne od osób trzecich ...

http://insus.pl/wp-content/uploads/2014/08/AKTYWA-i-PASYWA-wyjasnienie-dla-firm-nieprowadz%c4%85cych-pe%c5%82nej-sprawozdawczosci.pdf

Date added: September 30, 2014 - Views: 1

pdf
AKTYWA PASYWA

AKTYWA W tys. zł PASYWA W tys. zł Stan na 31.12.2008 Stan na 31.12.2007 Stan na 31.12.2008 Stan na 31.12.2007 A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V) 38 928,00 15 559 ...

http://www.ir.oponeo.pl/files/bilans.pdf

Date added: July 16, 2013 - Views: 6

pdf
AKTYWA PASYWA

AKTYWA PASYWA A Aktywa trwałe A Fundusz I I Fundusze jednostek II II III Rzeczowe aktywa trwałe III 1. Grunty IV 2. V Kapitał (fundusz) zapasowy 3.

http://www.bip.gostyn.pl/content/download/3951/23686/version/1/file/zarzadzenie_782_2006_zal_01_zal_7.pdf

Date added: December 4, 2013 - Views: 1

pdf
AKTYWA PASYWA

AKTYWA PASYWA 0 1 2 0 1 2 A. Aktywa trwałe A. Kapitał (fundusz) własny I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 I. Kapitał (fundusz) podstawowy

http://www.przychodniekozienickie.pl/bip/images/SPZOZ_PK_BILANS_2009r.pdf

Date added: August 25, 2013 - Views: 1

pdf
AKTYWA PASYWA - Wydział Inżynierii Zarządzania

aktywa stałe = aktywa trwałe + należności z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy aktywa bieżące = aktywa obrotowe-należności z tytułu dostaw i ...

http://fem.put.poznan.pl/poli-admin/didactics/5569165Bilans%20analityczny.pdf

Date added: November 11, 2013 - Views: 3

pdf
Bilans Aktywa Pasywa

A. Aktywa trwałe 1 914 687,93 2 763 096,33 3 359 590,21 A. Kapitał ( fundusz ) własny 2 219 970,37 2 099 113,92 2 500 572,87 Wartości niematerialne i prawne 99 ...

http://i.wp.pl/a/f/pdf/44020/20140814173316_Kwartalne_SF_II_kw_2014-1.pdf

Date added: October 31, 2014 - Views: 1

pdf
ZESTAWIENIE BILANSU TYPOWEGO SUPERMARKETU AKTYWA PASYWA ...

numer dokumentu: 05-07-05 sekcja: bilans zakŁadka: temat: zarzĄdzanie finansowe zestawienie bilansu typowego supermarketu ...

http://www.igaalliance.com/Institute/IGAInstitute/polish/Financials/BalanceSheet/05-107-1005.pdf

Date added: August 25, 2013 - Views: 1

pdf
Bilans Aktywa Pasywa

A. Aktywa trwałe 1 829 695,32 1 584 561,49 2 409 595,77 A. Kapitał ( fundusz ) własny 2 118 442,31 2 010 871,10 2 555 528,56 Wartości niematerialne i prawne 137 ...

http://www.bankier.pl/static/att/ebi/2013-11/20131114_165037_0000056218_0000049999.pdf

Date added: October 31, 2014 - Views: 1

pdf
Aktywa Pasywa żą

BILANS JEDNOSTEK dla innych jednostek niż banki i zakłady ubezpieczeń sporządzony na dzień 31. 12. 2002 rok Aktywa poprzedni bieżący Pasywa poprzedni ...

http://bip.erzeszow.pl/file/2443/Bilans2002.pdf

Date added: September 29, 2013 - Views: 1

pdf
BILANS Aktywa Pasywa - Instytut Matematyki - Witamy !

Aktywa Pasywa A. Aktywa trwałe A. Kapitał (fundusz) własny I. Wartości niematerialne i prawne I. Kapitał (fundusz) podstawowy II. Rzeczowe aktywa trwałe II.

http://math.uwb.edu.pl/~elam/Bilans_wzor.pdf

Date added: August 25, 2013 - Views: 1

pdf
Aktywa i pasywa według terminów zapadalności (wartość ...

Aktywa i pasywa według terminów zapadalności (wartość nominalna) Aktywa 2012 08 Pasywa 2012 08 mldzł 2011 08 2011 12 2012 08 Δ do 2011 08 Δ do 2011 12 Δ do ...

http://rop.projektekf.pl/sites/default/files/prezentacje/KNF-WKwasniak.pdf

Date added: October 31, 2014 - Views: 1

pdf
Bilans – wersja uproszczona Aktywa Pasywa

Bilans – wersja uproszczona Aktywa Pasywa A. Aktywa trwałe A. Kapitał (fundusz) własny I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe

http://szafir.univ.szczecin.pl/rublewski/Bilans.pdf

Date added: June 26, 2012 - Views: 4

pdf
W004A AKTYWA, PASYWA I ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE W DEWIZACH ...

W004A Aktywa, pasywa i zobowiązania pozabilansowe w dewizach - 2 W004A A3 Aktywa przychodowe Obowiązuje od III/01 Wartość: W004A(A6+B3+B6+B9+C3)

http://www.knf.gov.pl/Images/W004A_formuly2005_tcm75-4600.pdf

Date added: August 25, 2013 - Views: 1

pdf
Bilans na dzień 31 grudnia 2010 r. AKTYWA PASYWA

bmp Aktiengesellschaft Berlin Bilans na dzień 31 grudnia 2010 r. AKTYWA PASYWA 31.12.2009 31.12.2009 EUR EUR EUR tys. EUR EUR EUR tys.

http://www.mediainvestors.de/sites/mediainvestors.de/files/imce/bmpJA2010_BilanzP.pdf

Date added: November 2, 2013 - Views: 1

pdf
AKTYWA Stan na PASYWA Stan na

III Inwestycje krótkoterminowe - 2.069,19 III Rezerwy na zobowiązania 1 Środki pieniężne 2.069,19 IV - 2 Pozostałe aktywa finansowe 1

http://www.greyanimals.org/doc/2011_bilans.pdf

Date added: October 31, 2014 - Views: 1

pdf
BILANS JEDNOSTEK Aktywa Pasywa

BILANS JEDNOSTEK dla innych jednostek niż banki i zakłady ubezpieczeń sporządzony na dzień 31. 12. 2011 rok Aktywa poprzedni bieżący Pasywa poprzedni ...

http://bip.erzeszow.pl/file/31278/

Date added: January 25, 2014 - Views: 2

pdf
Wyniki Finansowe Spółek Giełdowych wersja 2.0 Baza Wyniki ...

Bilans/Pasywa ... 2 Aktywa trwałe AA_1 = A_9 A_13:A_18 A_22 A_25 A_27 A_30 A_34 3 Rzeczowe aktywa trwałe A_14 3 Aktywa z tytułu poszukiwania i oceny

http://ir.notoria.pl/media/pdf/Notoria_specyfikacja_MSSF_20.pdf

Date added: December 19, 2014 - Views: 1

pdf
BILANS 2010 AKTYWA PASYWA - Stowarzyszenie Ostoja

2009 rok 2010 rok 2009rok 2010 rok A.Aktywa trwale 35 519,63 22 648,40 A.Fundusze własne 31 865,61 132 058,87 I. Wartości niemateria I.Fundusz II.

http://www.ostoja.org.pl/pliki/bilans2010.pdf

Date added: November 11, 2013 - Views: 3

pdf
aktywa/pasywa Pogoda dla bankowców

GAZETA BANKOWAü 15–21 października 2007 www.gazetabankowa.pl aktywa/pasywa 44 pochwalić największą bezwzględną war-tością wyniku finansowego brutto i netto,

http://www.kiosk24.pl/download.html?f=titlefiles,137

Date added: August 25, 2013 - Views: 2

pdf
banki i zakłady ubezpiecze Aktywa Pasywa

BILANS – wzór dla jednostek innych ni banki i zakłady ubezpiecze Aktywa A. Aktywa trwałe I. Wartoci niematerialne i prawne 1. Koszty organizacji poniesione przy ...

http://ptrojczak.zut.edu.pl/bilans.PDF

Date added: December 19, 2014 - Views: 1

pdf
AKTYWA BO BZ PASYWA BO BZ ujemna) - Strona Studiów ...

2/5 Ćwiczeniowy wzór bilansu BILANS przedsiębiorstwa … sporządzony na dzień … AKTYWA BO BZ PASYWA BO BZ A. Aktywa trwałe A. Kapitał (fundusz) własny

http://www.kricp.ue.wroc.pl/studenci/ZA1.pdf

Date added: July 16, 2013 - Views: 5

pdf
ęŜ

6 Na dzie ń nabycia aktywa i pasywa jednostki nabywanej s ą wyceniane według ich warto ści godziwej. Nadwy Ŝka ceny nabycia powy Ŝej warto ści godziwej mo ...

http://www.wvb.com/corporations/update/download/src/$mnt$pdf_mount$reports$2006$POL$000$030$POL000030104.2006.A.00.L.07.31.PDF

Date added: December 19, 2014 - Views: 1

pdf
Poz. AKTYWA Poz. PASYWA

AKTYWA Stan na Poz. PASYWA Stan na 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. A. Kapitał (fundusz) własny 1 052 421 408,13 1 100 625 671,98

http://www.port.gdynia.pl/files/finansowe/spraw_fin_2013/bilans2013.pdf

Date added: October 31, 2014 - Views: 1

pdf
Poz. AKTYWA Poz. PASYWA

AKTYWA Stan na Poz. PASYWA Stan na 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. A. Kapitał (fundusz) własny 901 093 149,85 995 742 597,18

http://www.port.gdynia.pl/files/finansowe/spraw_fin_2011/bilans2011.pdf

Date added: October 31, 2014 - Views: 1

pdf
Aktywa Pasywa A. Kapitał (fundusz) własny

Pa ństwowa Wy ższa Szkoła Zawodowa w Głogowie 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 r. 31.12.2011 r. 1 2 1 2 A. Aktywa trwałe 17 519 374,67 17 332 654,10 14 227 420 ...

http://bip.pwsz.glogow.pl/files/fck/557/file/files/akty_prawne/uchwaly/2013/Uchwala_218_LVI_2013_zal_1.pdf

Date added: March 12, 2014 - Views: 1

pdf
BILANS 2011 AKTYWA PASYWA

BILANS 2011 AKTYWA PASYWA 2010 rok 2011 rok 2010 rok A.Aktywa trwale A.Fundusze własne I.Fundusz statutowy B.Aktywa obrotowe 1.Kredyty i pożyczki

http://www.ostoja.org.pl/pliki/bilans2011.pdf

Date added: July 16, 2013 - Views: 4

pdf
2007-opinia aktywa pasywa

00030 . Title: 2007-opinia_aktywa_pasywa Created Date: 3/4/2009 2:56:51 PM

https://www.santanderconsumer.pl/files/PDF/informacje/opinia_bieglego_rewidenta_2006.pdf

Date added: December 21, 2013 - Views: 1

pdf
aktywa pasywa 2011

Aktywa na dzie ń 31.12.2011 r. A. Aktywa trwałe 5 424 107,32 I. Warto ści niematerialne i prawne 5 682,10 II. Rzeczowe aktywa trwałe 5 418 425,22

http://www.word.kalisz.pl/bilans/aktywa_pasywa_2011.pdf

Date added: August 25, 2013 - Views: 1

pdf
aktywa pasywa 2009

Aktywa na dzie ń 31.12.2009 r. A. Aktywa trwałe 5 876 392,30 I. Warto ści niematerialne i prawne 4 230,21 II. Rzeczowe aktywa trwałe 5 872 162,09

http://www.word.kalisz.pl/bilans/aktywa_pasywa_2009.pdf

Date added: August 25, 2013 - Views: 1

pdf
AKTYWA PASYWA Stan na dzień kończący

Polskie Radio Szczecin S.A. BILANS Al. Wojska Polskiego 73 (z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli) 70-481 Szczecin Sporządzony na dzień 31.12.2008r.

http://wojmos.com/students/poz/POZ.bilans%20Radio%20Szczecin.pdf

Date added: July 10, 2014 - Views: 1

pdf
AKTYWA PASYWA A. I. II. III. IV. V. VI VII VIIIZysk (strata ...

BILANS na dzień ….. A. Aktywa trwałe A. Kapitał (fundusz) własny I. Wartości niematerialne i prawne I. Kapitał fundusz podstawowy 1. Koszty zakończonych prac ...

http://www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/wlodarczyk/zaj/mat/bilans/bilans.pdf

Date added: December 19, 2014 - Views: 1

pdf
test rach bilans - Zespół Szkół Nr 1 w Bratoszewicach

Test z zasad rachunkowości - aktywa, pasywa, bilans Uzupełnij brakujące miejsca 1. Do rzeczowych aktywów obrotowych przedsiębiorstwa zaliczamy:.....

http://www.zs1bratoszewice.pl/upload/assets/file/projekty/Test%20z%20zasad%20rachunkowoci-skadniki%20bilansu%20i%20bilans.pdf

Date added: June 26, 2012 - Views: 4

pdf
BILANS ZA ROK AKTYWA PASYWA - Stowarzyszenie Łańcuch ...

BILANS ZA ROK 2010 Stan na dzień 01.01.2010 31.12.2010 Stan na dzień 01.01.2010 31.12.2010 AKTYWA PASYWA

http://www.swrw.pl/fileadmin/files/Sprawozdania/Sprawozdania_za_2010_rok/Bilans_za_rok_2010.pdf

Date added: December 19, 2014 - Views: 1

pdf
AKTYWA PASYWA Stan na Aktywa trwate 0,00 0,00

REGON: 0/5";172/If J; (numer statystyczny) Wiers 1 A I II III AKTYWA 2 Aktywa trwate Wartosci niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwale Naleznosci dlugoterminowe

http://www.moderna.nazwa.pl/fundacjaariadna/wp-content/uploads/sprawozdanie.pdf

Date added: September 29, 2013 - Views: 2

pdf
AKTYWA PASYWA 39 611 726,76 38 258 753,24 41 921 828,42 40 ...

LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA"WRZESZCZ" ul.Lelewela 17 , 80-442 Gdańsk Regon - 001329015 BILANS sporządzony na dzień 31.12.2013 r. w ...

http://lwsm-wrzeszcz.pl/new/wp-content/uploads/2013/11/BILANS-2013-rok.pdf

Date added: June 7, 2014 - Views: 1

pdf
GRUPA KAPITAŁOWA PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO ...

PASYWA 30.09.2014 30.06.2014 31.12.2013 30.09.2013 ... Nietypowe pozycje mające znaczący wpływ na aktywa, pasywa, kapitał i wynik finansowy 27 marca 2014 r.

http://bi.gazeta.pl/espi/files/11/4/20141114_081302_0329501083_Skrocone_skonsolidowane_za_3_kwartaly_2014_.pdf

Date added: December 19, 2014 - Views: 1

pdf
AKTYWA PASYWA A. I. II. III. IV. V. VI. VII. IX. B. I. II. B ...

BILANS na dzień ….. A. Aktywa trwałe A. Kapitał (fundusz) własny I. Wartości niematerialne i prawne I. Kapitał fundusz podstawowy 1. Koszty zakończonych prac ...

http://www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/wlodarczyk/zaj/mat/bilans/bilans_uproszczony.pdf

Date added: December 19, 2014 - Views: 1

pdf
AKTYWA Stan na PASYWA

III. Inne aktywa 5. Wynik na operacjach niekasowych (+,-) 57 500 6. Skumulowana nadwyżka ... 2 199 134 -2 147 376 III. Inne pasywa 203 807 216 635

http://bip.sulikow.pl/zalaczniki/821/Bilans_2005.pdf

Date added: August 25, 2013 - Views: 1

pdf
Aktywa Stan na Pasywa 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. 31.12.2012 ...

01.01-31.12.2012 r. 01.01-31.12.2013 r. Kapitał ( fundusz ) własny na początek okresu ( BO ) 1 503 504,66 2 010 871,10 - korekty błędów podstawowych 0,00

http://slimak.onet.pl/_m/nb/biznes/20140214_224140/kwartalne_sf_iv_kw_2013_0.pdf/kwartalne_sf_iv_kw_2013_0.pdf

Date added: October 31, 2014 - Views: 1

pdf
MAJĄTEK I KAPITAŁ BILANS - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

AKTYWA PASYWA ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 1. Wobec jednostek powiązanych 2. Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i poŜyczki b) z tytułu emisji dłuŜnych ...

http://www.pracownicy.ue.poznan.pl/masztalerz/RF.wyk.01.bilans.pdf

Date added: October 13, 2012 - Views: 3

pdf
AKTYWA razem PASYWA razem

B Aktywa obrotowe d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalno ści: I Zapasy – do 12 miesi ęcy 1 Materiały – powy żej 12 ...

http://budowlankaoswiecim.pl/do_pobrania/Bilans_2009_str2.pdf

Date added: January 25, 2014 - Views: 2

pdf
14 LISTOPADA 2014

Aktywa razem 30 383 15 933 PASYWA 30.09.2014 31.12.2013 ... WwWGpWF – Aktywa/ zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy,

http://grafika.parkiet.com/gparkiet/509399

Date added: December 19, 2014 - Views: 1

pdf
Stan na Stan na AKTYWA PASYWA 1 2 A Fundusz I Wartości ...

Stan na Stan na AKTYWA początek koniecPASYWA rok 2012 rok 2012 1 2 1 2 A.Aktywa trwałe 0,00 0,00 A Fundusz 7 618,24 13 172,09 I Wartości niematerialne i prawne I ...

http://www.onkoludki.pl/attachments/article/34/Bilans%202012.pdf

Date added: March 12, 2014 - Views: 1

pdf
AKTYWA 172 500,00 PASYWA

AKTYWA 172 500,00 PASYWA 172 500,00 A AKTYWA TRWAŁE 83 500,00 A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 158 800,00 I Warto ści niematerialne i prawne 0,00 I Kapitał (fundusz ...

http://p.zaliczaj.pl/attachment/21/16/14/zaliczaj.pdf

Date added: March 12, 2014 - Views: 1

pdf
AKTYWA PASYWA 41 270 853,26 39 611 726,76 43 786 778,07 41 ...

LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA"WRZESZCZ" ul.Lelewela 17 , 80-442 Gdańsk Regon - 001329015 BILANS sporządzony na dzień 31.12.2012 r. w ...

http://www.lwsm-wrzeszcz.pl/attachments/File/bilans2012.pdf

Date added: August 25, 2013 - Views: 2

pdf
OPERAJE GOSPODARCZE - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Aktywa i pasywa spadają o tę samą wartość.

http://www.pracownicy.ue.poznan.pl/masztalerz/RF.wyk.02.operacje.pdf

Date added: October 31, 2014 - Views: 1

pdf
Bez kolorów. Aktywa i pasywa post-pomarańczowej Ukrainy

Bez kolorów. Aktywa i pasywa post-pomarańczowej Ukrainy Wstęp autorzy Grzegorz Gromadzki (Warszawa) Weronika Mowczan (Kijów) Mykoła Riabczuk (Kijów)

http://www.batory.org.pl/upload/bez-kolorow-wstep.pdf

Date added: August 25, 2013 - Views: 2

pdf
Informatyzacja przedsiębiorstw - Instytut Informatyki ...

3 Plan wykładów - Rachunkowość Bilans (aktywa, pasywa) Konto księgowe, Plan kont Operacje gospodarcze, Rachunek zysków i strat Obliczenie wynagrodzenia

http://www.cs.put.poznan.pl/iszczech/ip_Poznan/wyklady/02_IP_wyklad_rachunkowosc_1.pdf

Date added: April 17, 2014 - Views: 1

pdf
sprawozdanie finansowe 2010 aktywa pasywa

stowarzyszenie ws'pierania rozwoju 1 edukacji dzieci wie.js'kich przy s'zkole podstawowej 1m. a mickiewicza ul. umiastowska 74 05-850 ožarów mazowiecki

http://www.szkola-umiastow.pl/assets/sprawozdanie_finansowe_2010_aktywa_pasywa.pdf

Date added: October 31, 2014 - Views: 1