Aktywa Pasywa pdfs

Searching:
Download
Aktywa Pasywa - Fast Download

Download Aktywa Pasywa from our fatest mirror

AKTYWA PASYWA

3750 dl's @ 3023 KB/s

pdf
AKTYWA PASYWA

AKTYWA Majątek trwały to np. nieruchomości, środki transportu, urządzenia techniczne i maszyny, Należności to kwoty pieniężne od osób trzecich należne firmie, dług osób trzecich wobec firmy,

http://insus.pl/wp-content/uploads/2014/08/AKTYWA-i-PASYWA-wyjasnienie-dla-firm-nieprowadz%c4%85cych-pe%c5%82nej-sprawozdawczosci.pdf

Date added: September 30, 2014 - Views: 1

pdf
AKTYWA PASYWA

AKTYWA W tys. zł PASYWA W tys. zł Stan na 31.12.2008 Stan na 31.12.2007 Stan na 31.12.2008 Stan na 31.12.2007 A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V) 38 928,00 15 559,00 A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY

http://www.ir.oponeo.pl/files/bilans.pdf

Date added: July 16, 2013 - Views: 6

pdf
AKTYWA PASYWA - Wydział Inżynierii Zarządzania

aktywa stałe = aktywa trwałe + należności z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy aktywa bieżące = aktywa obrotowe-należności z tytułu dostaw i usług powyżej 12

http://fem.put.poznan.pl/poli-admin/didactics/5569165Bilans%20analityczny.pdf

Date added: November 11, 2013 - Views: 3

pdf
AKTYWA PASYWA

AKTYWA PASYWA 0 1 2 0 1 2 A. Aktywa trwałe A. Kapitał (fundusz) własny I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 I. Kapitał (fundusz) podstawowy

http://www.przychodniekozienickie.pl/bip/images/SPZOZ_PK_BILANS_2009r.pdf

Date added: August 25, 2013 - Views: 1

pdf
AKTYWA PASYWA

4 z 4 0,00 III. Środki pieniężne F. Inne pasywa C. Inne aktywa Suma aktywów Suma pasywów A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenia i odpisy aktualizacyjne

http://bip.starogard.pl/file.php?attachment=6488

Date added: August 25, 2013 - Views: 3

pdf
Bilans Aktywa Pasywa

A. Aktywa trwałe 1 914 687,93 2 763 096,33 3 359 590,21 A. Kapitał ( fundusz ) własny 2 219 970,37 2 099 113,92 2 500 572,87 Wartości niematerialne i prawne 99 099,77 76 423,81 55 113,97

http://i.wp.pl/a/f/pdf/44020/20140814173316_Kwartalne_SF_II_kw_2014-1.pdf

Date added: October 30, 2014 - Views: 1

pdf
BILANS Aktywa Pasywa - Instytut Matematyki - Witamy !

Aktywa Pasywa A. Aktywa trwałe A. Kapitał (fundusz) własny I. Wartości niematerialne i prawne I. Kapitał (fundusz) podstawowy II. Rzeczowe aktywa trwałe II.

http://math.uwb.edu.pl/~elam/Bilans_wzor.pdf

Date added: August 25, 2013 - Views: 1

pdf
Bilans Aktywa Pasywa

A. Aktywa trwałe 1 829 695,32 1 584 561,49 2 409 595,77 A. Kapitał ( fundusz ) własny 2 118 442,31 2 010 871,10 2 555 528,56 Wartości niematerialne i prawne 137 589,07 124 507,97 87 078,73

http://www.bankier.pl/static/att/ebi/2013-11/20131114_165037_0000056218_0000049999.pdf

Date added: October 30, 2014 - Views: 1

pdf
Aktywa Pasywa żą

BILANS JEDNOSTEK dla innych jednostek niż banki i zakłady ubezpieczeń sporządzony na dzień 31. 12. 2002 rok Aktywa poprzedni bieżący Pasywa poprzedni bieżący

http://bip.erzeszow.pl/file/2443/Bilans2002.pdf

Date added: September 29, 2013 - Views: 1

pdf
ZESTAWIENIE BILANSU TYPOWEGO SUPERMARKETU AKTYWA PASYWA ...

numer dokumentu: 05-07-05 sekcja: bilans zakŁadka: temat: zarzĄdzanie finansowe zestawienie bilansu typowego supermarketu ...

http://www.igaalliance.com/Institute/IGAInstitute/polish/Financials/BalanceSheet/05-107-1005.pdf

Date added: August 25, 2013 - Views: 1

pdf
W004A AKTYWA, PASYWA I ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE W DEWIZACH ...

W004A Aktywa, pasywa i zobowiązania pozabilansowe w dewizach - 2 W004A A3 Aktywa przychodowe Obowiązuje od III/01 Wartość: W004A(A6+B3+B6+B9+C3)

http://www.knf.gov.pl/Images/W004A_formuly2005_tcm75-4600.pdf

Date added: August 25, 2013 - Views: 1

pdf
Bilans na dzień 31 grudnia 2010 r. AKTYWA PASYWA

bmp Aktiengesellschaft Berlin Bilans na dzień 31 grudnia 2010 r. AKTYWA PASYWA 31.12.2009 31.12.2009 EUR EUR EUR tys. EUR EUR EUR tys.

http://www.mediainvestors.de/sites/mediainvestors.de/files/imce/bmpJA2010_BilanzP.pdf

Date added: November 2, 2013 - Views: 1

pdf
Aktywa i pasywa według terminów zapadalności (wartość ...

Aktywa i pasywa według terminów zapadalności (wartość nominalna) Aktywa 2012 08 Pasywa 2012 08 mldzł 2011 08 2011 12 2012 08 Δ do 2011 08 Δ do 2011 12 Δ do 2012 07 Aktywa do 1 roku (w tym bez terminu) 581,2 557,0 579,2-0,3% 4,0% 1,3%

http://rop.projektekf.pl/sites/default/files/prezentacje/KNF-WKwasniak.pdf

Date added: October 30, 2014 - Views: 1

pdf
Bilans – wersja uproszczona Aktywa Pasywa

Bilans – wersja uproszczona Aktywa Pasywa A. Aktywa trwałe A. Kapitał (fundusz) własny I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe

http://szafir.univ.szczecin.pl/rublewski/Bilans.pdf

Date added: June 26, 2012 - Views: 4

pdf
test rach bilans - Zespół Szkół Nr 1 - Bratoszewice

Test z zasad rachunkowości - aktywa, pasywa, bilans Uzupełnij brakujące miejsca 1. Do rzeczowych aktywów obrotowych przedsiębiorstwa zaliczamy:.....

http://www.zs1bratoszewice.pl/upload/assets/file/projekty/Test%20z%20zasad%20rachunkowoci-skadniki%20bilansu%20i%20bilans.pdf

Date added: June 26, 2012 - Views: 4

pdf
AKTYWA BO BZ PASYWA BO BZ ujemna) - Strona Studiów ...

2/5 Ćwiczeniowy wzór bilansu BILANS przedsiębiorstwa … sporządzony na dzień … AKTYWA BO BZ PASYWA BO BZ A. Aktywa trwałe A. Kapitał (fundusz) własny

http://www.kricp.ue.wroc.pl/studenci/ZA1.pdf

Date added: July 16, 2013 - Views: 5

pdf
BILANS za 2009 r. AKTYWA PASYWA

BILANS za 2009 r. AKTYWA PASYWA poprzedni rok obrotowy bieżący rok obrotowy poprzedni rok obrotowy bieżący rok obrotowy A. AKTYWA TRWAŁE A. FUNDUSZE WŁASNE 795,14

http://trolik.pl/docs/BilansUKSTrolik2009.pdf

Date added: August 25, 2013 - Views: 3

pdf
AKTYWA Stan na PASYWA Stan na

III Inwestycje krótkoterminowe - 2.069,19 III Rezerwy na zobowiązania 1 Środki pieniężne 2.069,19 IV - 2 Pozostałe aktywa finansowe 1

http://www.greyanimals.org/doc/2011_bilans.pdf

Date added: October 30, 2014 - Views: 1

pdf
BILANS JEDNOSTEK Aktywa Pasywa

BILANS JEDNOSTEK dla innych jednostek niż banki i zakłady ubezpieczeń sporządzony na dzień 31. 12. 2011 rok Aktywa poprzedni bieżący Pasywa poprzedni bieżący

http://bip.erzeszow.pl/file/31278/

Date added: January 25, 2014 - Views: 2

pdf
aktywa/pasywa Pogoda dla bankowców

GAZETA BANKOWAü 15–21 października 2007 www.gazetabankowa.pl aktywa/pasywa 44 pochwalić największą bezwzględną war-tością wyniku finansowego brutto i netto,

http://www.kiosk24.pl/download.html?f=titlefiles,137

Date added: August 25, 2013 - Views: 2

pdf
aktywa pasywa 2011 - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w ...

Aktywa na dzie ń 31.12.2011 r. A. Aktywa trwałe 5 424 107,32 I. Warto ści niematerialne i prawne 5 682,10 II. Rzeczowe aktywa trwałe 5 418 425,22

http://www.word.kalisz.pl/bilans/aktywa_pasywa_2011.pdf

Date added: August 25, 2013 - Views: 1

pdf
aktywa pasywa 2010 - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w ...

Aktywa na dzie ń 31.12.2010 r. A. Aktywa trwałe 5 700 331,18 I. Warto ści niematerialne i prawne 1 360,77 II. Rzeczowe aktywa trwałe 5 698 970,41

http://www.word.kalisz.pl/bilans/aktywa_pasywa_2010.pdf

Date added: November 11, 2013 - Views: 1

pdf
Aktywa Pasywa A. Kapitał (fundusz) własny

Pa ństwowa Wy ższa Szkoła Zawodowa w Głogowie 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 r. 31.12.2011 r. 1 2 1 2 A. Aktywa trwałe 17 519 374,67 17 332 654,10 14 227 420,67 8 626 386,29

http://bip.pwsz.glogow.pl/files/fck/557/file/files/akty_prawne/uchwaly/2013/Uchwala_218_LVI_2013_zal_1.pdf

Date added: March 12, 2014 - Views: 1

pdf
Poz. AKTYWA Poz. PASYWA

AKTYWA Stan na Poz. PASYWA Stan na 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. III. Inwestycje krótkoterminowe 418 654 654,01 448 736 957,75 do 12 miesięcy 5 937 841,72 5 197 824,66 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 418 654 654,01 448 736 957,75

http://www.port.gdynia.pl/files/finansowe/spraw_fin_2013/bilans2013.pdf

Date added: October 30, 2014 - Views: 1

pdf
BILANS 2011 AKTYWA PASYWA

BILANS 2011 AKTYWA PASYWA 2010 rok 2011 rok 2010 rok A.Aktywa trwale A.Fundusze własne I.Fundusz statutowy B.Aktywa obrotowe 1.Kredyty i pożyczki

http://www.ostoja.org.pl/pliki/bilans2011.pdf

Date added: July 16, 2013 - Views: 4

pdf
Poz. AKTYWA Poz. PASYWA

AKTYWA Stan na Poz. PASYWA Stan na 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. III. Inwestycje krótkoterminowe 252 270 751,93 381 462 181,12 do 12 miesięcy 4 610 223,03 5 005 919,09 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 252 270 751,93 381 462 181,12

http://www.port.gdynia.pl/files/finansowe/spraw_fin_2011/bilans2011.pdf

Date added: October 30, 2014 - Views: 1

pdf
2007-opinia aktywa pasywa

00030 . Title: 2007-opinia_aktywa_pasywa Created Date: 3/4/2009 2:56:51 PM

https://www.santanderconsumer.pl/files/PDF/informacje/opinia_bieglego_rewidenta_2006.pdf

Date added: December 21, 2013 - Views: 1

pdf
AKTYWA PASYWA Stan na dzień kończący

Polskie Radio Szczecin S.A. BILANS Al. Wojska Polskiego 73 (z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli) 70-481 Szczecin Sporządzony na dzień 31.12.2008r.

http://wojmos.com/students/poz/POZ.bilans%20Radio%20Szczecin.pdf

Date added: July 10, 2014 - Views: 1

pdf
BILANS 2010 AKTYWA PASYWA - Stowarzyszenie Ostoja

2009 rok 2010 rok 2009rok 2010 rok A.Aktywa trwale 35 519,63 22 648,40 A.Fundusze własne 31 865,61 132 058,87 I. Wartości niemateria I.Fundusz II.

http://www.ostoja.org.pl/pliki/bilans2010.pdf

Date added: November 11, 2013 - Views: 3

pdf
AKTYWA PASYWA Stan na Aktywa trwate 0,00 0,00

REGON: 0/5";172/If J; (numer statystyczny) Wiers 1 A I II III AKTYWA 2 Aktywa trwate Wartosci niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwale Naleznosci dlugoterminowe

http://www.moderna.nazwa.pl/fundacjaariadna/wp-content/uploads/sprawozdanie.pdf

Date added: September 29, 2013 - Views: 2

pdf
AKTYWA roku PASYWA odpowiadające

Załącznik Nr 3 do instrukcji A. Aktywa trwałe A A. Fundusz A I. Wartości niematerialne i prawne A I I. Fundusze jednostek A I II.Rzeczowe aktywa trwałe A II

http://www.bip.krakow.pl/wladze/zarzadzenia/pliki/zp_1368_3_03.pdf

Date added: July 10, 2014 - Views: 1

pdf
AKTYWA PASYWA A. I. II. III. IV. V. VI VII VIIIZysk (strata ...

BILANS na dzień ….. A. Aktywa trwałe A. Kapitał (fundusz) własny I. Wartości niematerialne i prawne I. Kapitał fundusz podstawowy 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych II.

http://www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/wlodarczyk/zaj/PRDI/bilans/bilans.pdf

Date added: June 7, 2014 - Views: 1

pdf
AKTYWA Stan na PASYWA

PASYWA Stan na początek roku Stan na koniec roku I. Środki pieniężne 282 820 192 530 I. Zobowiązania 2 402 379 5 236 699 1. Środki ... Inne aktywa 5. Wynik na operacjach niekasowych (+,-) 57 500 6. Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (+,-) 2 199 134

http://bip.sulikow.pl/zalaczniki/821/Bilans_2005.pdf

Date added: August 25, 2013 - Views: 1

pdf
OPERAJE GOSPODARCZE - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Aktywa i pasywa spadają o tę samą wartość.

http://www.pracownicy.ue.poznan.pl/masztalerz/RF.wyk.02.operacje.pdf

Date added: October 30, 2014 - Views: 1

pdf
AKTYWA PASYWA A. I. II. III. IV. V. VI. VII. IX. B. I. II. B ...

BILANS na dzień ….. A. Aktywa trwałe A. Kapitał (fundusz) własny I. Wartości niematerialne i prawne I. Kapitał fundusz podstawowy 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych II.

http://www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/wlodarczyk/zaj/PRDI/bilans/Bilans_uproszczony.pdf

Date added: October 30, 2014 - Views: 1

pdf
AKTYWA razem PASYWA razem

B Aktywa obrotowe d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalno ści: I Zapasy – do 12 miesi ęcy 1 Materiały – powy żej 12 miesi ęcy

http://budowlankaoswiecim.pl/do_pobrania/Bilans_2009_str2.pdf

Date added: January 25, 2014 - Views: 2

pdf
Aktywa Stan na Pasywa 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. 31.12.2012 ...

01.01-31.12.2012 r. 01.01-31.12.2013 r. Kapitał ( fundusz ) własny na początek okresu ( BO ) 1 503 504,66 2 010 871,10 - korekty błędów podstawowych 0,00

http://slimak.onet.pl/_m/nb/biznes/20140214_224140/kwartalne_sf_iv_kw_2013_0.pdf/kwartalne_sf_iv_kw_2013_0.pdf

Date added: October 30, 2014 - Views: 1

pdf
AKTYWA BILANS 0 PASYWA

AKTYWA BILANS 0 PASYWA I AKT. TRWAŁE Środki Trwałe WNiP Należności Długoterminowe II Akt. Obrotowe

http://prawo.uni.wroc.pl/pliki/16208

Date added: April 17, 2014 - Views: 1

pdf
MAJĄTEK I KAPITAŁ BILANS - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

AKTYWA PASYWA INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE 1. Nieruchomości 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Długoterminowe aktywa finansowe-udziały lub akcje-inne papiery wartościowe-udzielone poŜyczki-inne długoterminowe aktywa finansowe 4.

http://www.pracownicy.ue.poznan.pl/masztalerz/RF.wyk.01.bilans.pdf

Date added: October 13, 2012 - Views: 3

pdf
AKTYWA PASYWA 41 270 853,26 39 611 726,76 43 786 778,07 41 ...

LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA"WRZESZCZ" ul.Lelewela 17 , 80-442 Gdańsk Regon - 001329015 BILANS sporządzony na dzień 31.12.2012 r. w złotych i groszach

http://www.lwsm-wrzeszcz.pl/attachments/File/bilans2012.pdf

Date added: August 25, 2013 - Views: 2

pdf
sprawozdanie finansowe 2010 aktywa pasywa

stowarzyszenie ws'pierania rozwoju 1 edukacji dzieci wie.js'kich przy s'zkole podstawowej 1m. a mickiewicza ul. umiastowska 74 05-850 ožarów mazowiecki

http://www.szkola-umiastow.pl/assets/sprawozdanie_finansowe_2010_aktywa_pasywa.pdf

Date added: October 30, 2014 - Views: 1

pdf
Bez kolorów. Aktywa i pasywa post-pomarańczowej Ukrainy

Bez kolorów. Aktywa i pasywa post-pomarańczowej Ukrainy Wstęp autorzy Grzegorz Gromadzki (Warszawa) Weronika Mowczan (Kijów) Mykoła Riabczuk (Kijów)

http://www.batory.org.pl/upload/bez-kolorow-wstep.pdf

Date added: August 25, 2013 - Views: 2

pdf
AKTYWA PASYWA 24 475,73 0,00 A. KAPITAŁ ( FUNDUSZ ) WŁASNY ...

AKTYWA Stan na koniec Stan na koniec PASYWA Stan na koniec Stan na koniec 2010 2011 2010 2011 0 1 1 0 1 2 A. AKTYWA TRWAŁE 24 475,73 0,00 A. KAPITAŁ ( FUNDUSZ ) WŁASNY-90 106,69 -81 780,51

http://www.test.proomnibus.org/bilans%20za%20rok%202011.pdf

Date added: August 25, 2013 - Views: 1

pdf
AKTYWA PASYWA 39 611 726,76 38 258 753,24 41 921 828,42 40 ...

LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA"WRZESZCZ" ul.Lelewela 17 , 80-442 Gdańsk Regon - 001329015 BILANS sporządzony na dzień 31.12.2013 r. w złotych i groszach

http://lwsm-wrzeszcz.pl/new/wp-content/uploads/2013/11/BILANS-2013-rok.pdf

Date added: June 7, 2014 - Views: 1

pdf
Portal finansowy IPO.pl Aktywa i pasywa - tworzymy bilans

Aktywa i pasywa - tworzymy bilans Autor: Tomasz Gołąb 24.01.2007. Bilans to zestawienie aktywów i pasywów. Czym są te pozycje, co wchodzi w ich skład i do czego

http://www.ipo.pl/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=2205

Date added: June 26, 2012 - Views: 3

pdf
Bez kolorów. Aktywa i pasywa post-pomarańczowej Ukrainy

Bez kolorów. Aktywa i pasywa post-pomarańczowej Ukrainy Podsumowanie autorzy Grzegorz Gromadzki (Warszawa) Weronika Mowczan (Kijów) Mykoła Riabczuk (Kijów)

http://www.batory.org.pl/upload/bez-kolorow-podsumowanie.pdf

Date added: July 16, 2013 - Views: 2

pdf
BILANS AKTYWA PASYWA TECHNIK EKONOMISTA Planuje i prowadzi ...

BILANS AKTYWA PASYWA TECHNIK EKONOMISTA Planuje i prowadzi dziatalnošé w organizacji TECHNIK EKONOMISTA prowadzi w róŽnych organizacjach dziatalnoŠé gospodarcza, sprawy

http://www.zsnieckowo.com.pl/Pliki/zawody/4-letnie/tech_ekonomista.pdf

Date added: October 30, 2014 - Views: 1

pdf
Bilans na dzień 31.12.2013 r. AKTYWA PASYWA

Bilans na dzień 31.12.2013 r. AKTYWA Stan na dzień 31.12.2012 SMCS 31.12.2013 SMŚ 31.12.2013 PASYWA Stan na dzień 31.12.2012 SMCS 31.12.2013

http://ecio24.pl/wp-content/uploads/2014/05/bilans_2013.pdf

Date added: August 28, 2014 - Views: 1

pdf
AKTYWA PASYWA Stan na Stan na ątek koniec 1 2 pocz tek ...

Fundacja dla Zwierząt "Argos" AKTYWA PASYWA 1 2 początek koniec 1 2 początek koniec A Aktywa trwałe- - A Fundusze własne - 1 334,53

http://www.argos.org.pl/sprawozd/bilans2007.pdf

Date added: July 16, 2013 - Views: 2

pdf
AKTYWA roku PASYWA Stan na koniec - Strona główna BIP ...

Załącznik Nr 1 do instrukcji A. Aktywa trwałe A. Fundusz I. Wartości niematerialne i prawne I. Fundusze jednostek II.Rzeczowe aktywa trwałe II.

http://www.bip.krakow.pl/wladze/zarzadzenia/pliki/zp_2345_3_04.pdf

Date added: July 16, 2013 - Views: 2