Vzor Cenovej Ponuky docs

Searching:
Download
Vzor Cenovej Ponuky - Fast Download

Download Vzor Cenovej Ponuky from our fatest mirror

VZOR výrobné družstvo Zvolen - Výrobca dámskych ...

7895 dl's @ 3183 KB/s

doc
VZOR výrobné družstvo Zvolen - Výrobca dámskych ...

Návrh cenovej ponuky na dodávku vypracovaný v slovenskom jazyku sa predkladá osobne v sídle vypisovateľa, ... VZOR výrobné družstvo Zvolen Author: Ing. Poliak Ján Last modified by: Ing. Poliak Ján Created Date: 8/9/2004 12:26:00 PM

http://www.vzor.sk/tender.doc

Date added: May 8, 2013 - Views: 14

doc
Mgr

Príloha č. 1 zverejneného zámeru priameho predaja svojho majetku - Vzor cenovej ponuky (titul, meno, priezvisko a úplná adresa záujemcu / záujemcov) OBEC MARKUŠOVCE. ... Ponúknutá kúpna cena za predmet cenovej ponuky v eurách: ...

http://www.markusovce.sk/cms/ut_docs/Priloha_41_02%20CENOV%C3%81%20PONUKA%20-%20VZOR.doc

Date added: October 4, 2012 - Views: 65

doc
VZOR - .:: Obec Župkov ::. Oficiálna webová stránka obce

VZOR. ZÁPIS Z PRIESKUMU TRHU (oslovenie minimálne 3 dodávateľov, predloženie cenovej ponuky) Verejný obstarávateľ : Obec Župkov. IČO: K účtovnému dokladu číslo :

http://www.zupkov.sk/download_file_f.php?id=38453

Date added: May 8, 2013 - Views: 124

doc
VZOR - .:: Obec Župkov ::. Oficiálna webová stránka obce

Za spracovanie cenovej ponuky Vám vyslovujeme poďakovanie. S pozdravom ... Váš list číslo / zo dňa Naše číslo Vybavuje / linka Župkov. Title: VZOR Author: Peter Paulík Last modified by: Obecny Urad Created Date: 6/13/2007 ...

http://www.zupkov.sk/download_file_f.php?id=38456

Date added: May 8, 2013 - Views: 154

doc
VZOR

... uskutočnilo vyhodnotenie cenových ponúk k zákazke s nízkou hodnotou vyhlásenej výzvou na predloženie cenovej ponuky na uskutočnenie stavebných prác k predmetu zákazky ... VZOR Author: Zelka Last modified by: Ucto Created Date: 6/13/2007 6:35:00 AM

http://www.obecradatice.sk/wp-content/uploads/2013/07/zápisnica.doc

Date added: September 23, 2013 - Views: 3

doc
Základné údaje pre poskytnutie informácie – cenovej ponuky

Základné údaje pre poskytnutie informácie – cenovej ponuky. podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o verejnom obstarávaní“)

http://www.bratislava.sk/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=700000&id_dokumenty=11040771

Date added: March 10, 2014 - Views: 1

doc
Obec PRAŠICE

Príloha č.1 – Vzor cenovej ponuky. Príloha č.2a – Vzor čestného prehlásenia FO. Príloha č.2b – Vzor čestného prehlásenia PO. Príloha č.3 – Súhlas so spracovaním osobných údajov. Zverejnené : 24. 7 .2012 . Zvesené:

http://www.kamanova.ocu.sk/sk/dokumenty/zámer_priameho_predaja_12012.doc

Date added: September 23, 2013 - Views: 7

doc
Vzor dokladov k zadávaniu zákaziek s nízkou hodnotou

VEC: VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY. Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na dodanie služby s názvom „Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných lístkov “ v ...

http://www.europarestbar.eu/files/sprievodne_listy.doc

Date added: October 25, 2014 - Views: 1

doc
www.mas-scv.sk

Výzva na predloženie cenovej ponuky. ... Príloha č.1: Podklady k spracovaniu cenovej ponuky. Príloha č.2: Cenová ponuka (Vzor) Príloha č.3: Zoznam grafických návrhov (Vzor) Príloha č.1. Podklady k spracovaniu cenovej ponuky. 1.

http://www.mas-scv.sk/files/Verejn%C3%A9%20obstar%C3%A1vanie/Vyzva%20VO-Regionalna%20znacka.doc

Date added: August 24, 2013 - Views: 3

doc
www.ddadsszvolen.sk

Do cenovej ponuky žiadame uviesť dĺžku záručnej doby na vykonávané opravy a použitý materiál (náhradné diely) a dĺžku doby dokedy bude zahájená údržba alebo oprava od nahlásenia. ... PRÍLOHA: vzor cenovej ponuky .

http://www.ddadsszvolen.sk/files/Vyzva%20na%20predlozenie%20ponuky_pracovna.doc

Date added: September 24, 2014 - Views: 1

doc
Obec Kamenná Poruba, Hlavná 136/159, 013 14 Kamenná Poruba

Predloženie cenovej ponuky je možné poštou, kuriérom alebo osobne. Pri osobnom odovzdaní bude uchádzačom vystavené potvrdenie o prevzatí cenovej ponuky, ... Príloha č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponukyVzor cenovej ponuky.

http://www.ztt.sk/images/stories/2013/01a_vyzva_ztt_organizcia_workshopov-destinan__manament.doc

Date added: July 6, 2014 - Views: 1

doc
(Meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu záujemcu)

Predmet cenovej ponuky: parcela č.: ..... výmera v m2: ..... (uveďte podľa geom ... Súhlas poskytujem v rozsahu údajov uvedených v predloženej cenovej ponuke na dobu neurčitú, resp. do odvolania.

http://www.dolneoresany.sk/docs/dokumenty/cenova_ponuka-Pazit_VZOR.doc

Date added: December 5, 2013 - Views: 2

doc
Vzor dokladov k zadávaniu zákaziek s nízkou hodnotou

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY. Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky k projektu s názvom ... Vzor dokladov k zadávaniu zákaziek s nízkou hodnotou Last modified by: edita.gregorova Company:

http://www.zgr-gkt.eu/data/vyzva_zgr_leg.docx

Date added: May 8, 2013 - Views: 24

doc
Smernica č - OSBD Dolný Kubín

Vzor zápisu je uvedený na Prílohe č. 3 tejto smernice. 3.3.1.5 Komisia vylúči ponuky, ... Kompletnosť cenovej ponuky. Referencie. Otváranie obálok bude vykonané výberovou komisiou obstarávateľa za prítomnosti zástupcu vlastníkov bytov z BD.

http://www.osbddk.sk/18_SM.doc

Date added: June 7, 2013 - Views: 11

doc
Vzor dokladov k zadávaniu zákaziek s nízkou hodnotou

Žiadame Vás o predloženie cenovej ponuky na opravu plynovej kotolne, dodávka a montáž technológie – 2 ks kondenzačných kotlov ,najvyšší tlak vody: ... Vzor dokladov k zadávaniu zákaziek s nízkou hodnotou Author: admin Last modified by: spisska Created Date: 7/13/2010 9:33:00 AM

http://www.sou.sk/wp-content/prieskum_trhu/2014/kotolna_vyzva_2014.doc

Date added: May 31, 2014 - Views: 1

doc
Vzor dokladov k zadávaniu zákaziek s nízkou hodnotou

Žiadame Vás o predloženie cenovej ponuky na správu IT systémov – správa 210 ks PC (HW/SW), siete LAN + Wifi + internet. (v štyroch budovách), ... Vzor dokladov k zadávaniu zákaziek s nízkou hodnotou Author: admin Last modified by: markone Created Date: 2/28/2014 7:31:00 AM

http://www.sou.sk/wp-content/prieskum_trhu/2014/technik_vyzva_2014.doc

Date added: April 15, 2014 - Views: 1

doc
www.voka.sk

Pokyny k predloženiu cenovej ponuky: Predložená cenová ponuka musí obsahovať: 1. Cenová ponuka vypracovaná na celý predmet obstarania (vzor cenovej ponuky tvorí . prílohu č. 1, ak je uchádzač platiteľom DPH, túto skutočnosť uvedie v ponuke) 2.

http://www.voka.sk/rsadmin/foto/podklady_k_vypraco_1409564324.doc

Date added: October 25, 2014 - Views: 1

doc
zasedlice.edupage.org

ZŠ s MŠ Sedlice, Sedlice 3, 082 43 Sedlice. VÝZVA NA PREDLOŽENIE . CENOVEJ PONUKY. Predmet zákazky: „Nákup vahadlových hojdačiek do MŠ rok 2014“

http://zasedlice.edupage.org/zmluvy/Vyzva_detske_ihrisko-vzor_1.docx

Date added: July 6, 2014 - Views: 1

doc
www.bytpartner.sk

Vzor prihlášky, zoznam dokladov a pokyny, ktoré je potrebné spolu s prihláškou zaslať, sú uvedené v prílohách č.1.1.* ... Po vrátení zapožičanej PD pri odovzdávaní cenovej ponuky bude uchádzačovi záloha vrátená.

http://www.bytpartner.sk/download/podmienky.doc

Date added: March 6, 2012 - Views: 16

doc
Vzor formulára na prieskum trhu pri zákazke s nízkou hodnotou

telefón Dátum zaslania Výzvy na predloženie cenovej ponuky. Poznámka. 1. 2. 3. Vybraný dodávateľ: Dátum vyhodnotenia ... Vzor formulára na prieskum trhu pri zákazke s nízkou hodnotou Author: MSSR Last modified by: koptikova Created Date:

http://www.opis.culture.gov.sk/uploads/6a/c7/6ac729e629cd3732b09c662687cece87/dp_priloha-4.19_prieskum-trhu.doc

Date added: August 24, 2013 - Views: 2

doc
ZMLUVA O DIELO č - Rodinné domy - projekty domů EUROLINE ...

VZOR! Zmluvu je potrebné prispôsobiť pre konkrétnu situáciu. Euroline Slovakia s.r.o neberie žiadnu zodpovednosť za správnosť použitia tejto zmluvy klientom. ... Cena bude určená podľa cenovej ponuky nasledovne: ...

http://www.euroline.cz/www/files/legislativa_2/sk/Zmluva_na_stavebne_prace.doc

Date added: May 12, 2013 - Views: 13

doc
www.skaros.sk

Vzor ,, Čestného vyhlásenia“ a „Cenovej ponuky“ je zverejnený na internetovej stránke Obce Skároš. f) Vyhlásenie – súhlas záujemcu so spracovaním osobných údajov podľa § 7 Zákona NR SR č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

http://www.skaros.sk/dokumenty/predaj/2012/5.doc

Date added: May 16, 2014 - Views: 1

doc
zsssluz.edupage.org

VZOR 1. CENOVÁ PONUKA. Na základe Vašej výzvy na predloženie cenovej ponuky Vám predkladáme cenovú ponuku a vyhlasujeme, že sme si preštudovali Výzvu na predloženie cenovej ponuky a súhlasíme s podmienkami v nej uvedenými.

http://zsssluz.edupage.org/files/Vyzva_na_predlozenie_ponuky_-_graficke_sluzby(1).docx

Date added: July 6, 2014 - Views: 1

doc
TD Sluzby

Formuláre 1 až 5 slúžia ako vzor, uchádzač môže predložiť uvedené doklady aj v inom formáte pri dodržaní rozsahu údajov požadovaných v zákone o verejnom obstarávaní, ... Formulár cenovej ponuky. Názov predmetu zákazky:

http://www.zsvs.sk/images/prilohy/COV_Sever_-_sluzby_-_FORMULARE.doc

Date added: June 23, 2013 - Views: 3

doc
zsmsorvesele.edupage.org

Súčasťou ponuky uchádzača teda musí byť: a) aktuálny doklad o tom, ... (vzor tvorí prílohu č. 2 k tejto výzve) v troch vyhotoveniach. Všetky tri vyhotovenia zmluvy musia byť podpísané oprávneným zástupcom (zástupcami) uchádzača.

http://zsmsorvesele.edupage.org/zmluvy/Vyzva_na_preddkladanie_ponuk_komplet.doc

Date added: January 10, 2014 - Views: 1

doc
banskabela.sk

Príloha č. 2 – Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou (vzor) Príloha č. 3 – Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou (vzor) ... na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou.

http://banskabela.sk/obrazky/file/Smernica%20%C4%8D_12012%20postup%20pri%20VO%20BB.doc

Date added: May 16, 2014 - Views: 1

doc
www.zabokrekynadnitrou.sk

Príloha č.5 – VZOR : Menovací dekrét členov komisie na vyhodnotenie ponúk. Príloha č. 6 – VZOR: ... Príloha č. 1 – Vzor : Prieskum trhu – výzva na predloženie cenovej ponuky. Adresát:..... Číslo spisu Vybavuje/linka Žabokreky n/N/ dňa. Vec: Prieskum trhu na ...

http://www.zabokrekynadnitrou.sk/stiahnut/verejne_obstaravanie_2007.doc

Date added: August 24, 2013 - Views: 2

doc
Výzva - VSL software

Výzva na predloženie cenovej ponuky formou prieskumu trhu na obstaranie zákazky Notebooky preškoliace účely pre projekt „Zvýšenie vzdelanostnej úrovne a adaptability zamestnancov VSL Software, a.s.“

http://www.vsl.sk/ovsfiles/Vyzva_na_predkladanie_ponuk_2011-05-30.doc

Date added: September 24, 2014 - Views: 1

doc
www.spse-po.sk

Hlavičkový papier. Adresát: Stredná priemyselná škola elektrotechnická. Plzenská 1. 080 47 PREŠOV. Mesto, dátum . VEC. Cenová ponuka . Na základe Vašej výzvy na predloženie cenovej ponuky Vám posielame ponuku na zákazku

http://www.spse-po.sk/public/images/stories/VO/vzor%20cenova%20ponuka.doc

Date added: September 23, 2013 - Views: 5

doc
www.klimatrend.sk

... v cene a budú fakturované v predajných cenách podľa cenníky zhotoviteľa platných v čase dodania na základe cenovej ponuky písomne odsúhlasenej objednávateľom. ...

http://www.klimatrend.sk/Upload/file/sz/Vzor_servisnej_zmluvy.doc

Date added: February 23, 2012 - Views: 17

doc
www.cerenany.sk

na predloženie cenovej ponuky. ... Ponuky je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke, ktorá musí obsahovať tieto údaje: - adresu verejného obstarávateľa, ... výzve (vzor prehlásenia je prílohou č. 2 tejto výzvy). 13.4.

http://www.cerenany.sk/sites/default/files/prilohy/Exteri%C3%A9rov%C3%A9%20%C3%BApravy%20kostola%20-%20V%C3%BDzva.doc

Date added: September 24, 2014 - Views: 1

doc
files.monostav.webnode.sk

vzor 2009. uzatvorená podľa § 536 a ... Cena diela je dohodnutá za dodanie predmetu zmluvy a stanovená dohodou podľa predloženej cenovej ponuky vo výške EUR ...

http://files.monostav.webnode.sk/200000777-b5c9fb6c47/Zmluva%20o%20Dielo.doc

Date added: September 23, 2013 - Views: 1

doc
TD Sluzby - Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s ...

Formuláre 1 až 5 slúžia ako vzor, uchádzač môže predložiť uvedené doklady aj v inom formáte pri dodržaní rozsahu údajov požadovaných v zákone o verejnom obstarávaní, ... Formulár cenovej ponuky Formulár 1. Finančný výkaz.

http://www.zsvs.sk/images/uploads/eurofondy/stavebny-dozor/zitavany/Zitavany%20sluzby%20-%20FORMULARE.doc

Date added: December 11, 2013 - Views: 2

doc
Návrh kritéria na vyhodnotenie ponúk - Sociálna ...

(Vzor- doplní uchádzač) Obchodné meno uchádzača: ... Výzva na predloženie cenovej ponuky. Title: Návrh kritéria na vyhodnotenie ponúk Author: bam-engli_m Last modified by: takacsova_h Created Date: 9/4/2013 2:03:00 PM Company: Socialna poistovna

http://www.socpoist.sk/2605-ext_dok/55998c

Date added: November 4, 2013 - Views: 1

doc
www.osbddk.sk

Vzor zmluvy o dielo. Kritériá na vyhodnotenie ponúk. Cena diela. Zmluvné podmienky. Kompletnosť cenovej ponuky. Referencie. Vyhodnotenie ponúk bude vykonané výberovou komisiou obstarávateľa. O konečnom dodávateľovi rozhodne výberová komisia.

http://www.osbddk.sk/2069_proj.doc

Date added: August 24, 2013 - Views: 1

doc
V Z O R“ - Obec Kaplna - Domov

Ponuky môžu byť predložené len na celú čas ... Predloženie štatutárnym orgánom uchádzača podpísanej cenovej ponuky. Tá musí obsahovať identifikačné údaje uchádzača (názov, adresa, ... Vzor tohto prehlásenia bude tvoriť prílohu súťažných podkladov.

http://www.kaplna.sk/vyzva_na_web.doc

Date added: June 7, 2013 - Views: 17

doc
Váš list číslo / zo dňa Naše číslo

požiadavka na predloženie cenovej ponuky. ... vzor ZDZ IP13a, E13. ... 7.3 Ponuky, musia byť predložené v listinnej podobe, doručené v uzatvorených obálkach . a označené : „Vybudovanie spevnenej plochy Nábr. sv. Cyrila“ ...

http://www.prievidza.sk/upload/wsw/files/file/Verejn%C3%A9%20obstar%C3%A1vanie/2014/po%C5%BEiadavka%20spev%20plochy%20N%C3%A1br%20sv%20%20Cyrila.doc

Date added: April 15, 2014 - Views: 1

doc
Hodnota zákazky

Výzva na predloženie ponuky zákazky s nízkou hodnotou ... šírka 2 500 mm, výška 2 375 mm, farba biela, vzor prelis M, diaľkové ovládanie, pohon s diaľkovým ovládaním. Miesto a ... Telefonické vyžiadanie cenovej ponuky. Lehota na predkladanie ponúk: Do 13.2.2012. Vyhodnotenie ...

http://www.sosbocatiuske.sk/files/Suhrnna_sprava_o_zakazkach_s_nizkou_hodnotou_za_1_stvrtrok_2012.doc

Date added: January 10, 2014 - Views: 1

doc
Výzva k verejnému obstarávaniu zákazky s nízkou hodnotou

Predloženie cenovej ponuky – miesto, termín, viazanosť: Uchádzač môže ponuku dodať na adresu: - poštou: Mestský úrad, Gen. M.R.Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové, ... 15.1 – Príloha č.1- Vzor zmluvy. Dátum: Vo Vrbovom, dňa 9.11.2012.

http://www.vrbove.sk/aktuality/2012/podklady_2012_11_9.doc

Date added: July 24, 2013 - Views: 4

doc
Z M L U V A O D I E L O č

Svoj nárok ale musí objednávateľovi oznámiť formou cenovej ponuky pred začatím prác. Práce môže zhotoviteľ vykonať až po písomnom schválení cenovej ponuky objednávateľom. Práce, ktoré zhotoviteľ vykonal bez zadania, ...

http://www.lesy.sk/files/obchod/sutaze/Priepust-na-toku-Nitra/13-Vzor-zmluvy-o-dielo.doc

Date added: August 24, 2013 - Views: 1

doc
www.svatyjur.sk

Výzva na predloženie cenovej ponuky ... vzor – v prílohe. Predpokladaná hodnota zákazky (s DPH): 390,- EUR . ... Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: Mesto Svätý Jur, Prostredná 29, 90021 Svätý Jur 9.

http://www.svatyjur.sk/data/MediaLibrary/1065/Prieskumy%20trhu-%20tla%C4%8Divo.doc

Date added: January 10, 2014 - Views: 1

doc
www.upjs.sk

( Vzor ) P. odrobná p. ožiadavka. na zabezpečenie verejného obstarávania tovarov, ... ktorému verejný obstarávateľ zašle objednávku v zmysle predloženej cenovej ponuky ( resp.: bude uzatvorená zmluva na obdobie od – do ).

http://www.upjs.sk/public/media/7212/9Prílohy%20k%20Smernici%20č%20%201-2012.docx

Date added: May 8, 2013 - Views: 9

doc
old.euba.sk

Podmienky na získanie podkladov pre vypracovanie cenovej ponuky. Lehota na poskytnutie podkladov . Úhrada za podklady: Nevyžaduje sa. Spôsob prevzatia ... Verejný obstarávateľ môže poskytnúť vzor obalu na diplom, ktorý záujemca musí bezpodmienečne vrátiť verejnému ...

http://old.euba.sk/dokumenty/vyzvy/vyzva_diplom.doc

Date added: June 7, 2013 - Views: 2

doc
www.fns.uniba.sk

na predloženie ponuky. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 1. ... V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní vo svojej cenovej ponuke. 7. Spôsob vzniku záväzku: na základe zmluvy/objednávky . 8. Obchodné podmienky:

http://www.fns.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/rvo/2013/vzor_Vyzva.doc

Date added: September 23, 2013 - Views: 3

doc
210 - Skau

Vzor 1 Z M L U V A. o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., ... je povinný zaplatiť dodávateľovi za zabezpečenie predmetu zmluvy cenu podľa vzájomnej dohody a v zmysle cenovej ponuky uvedenej v tomto článku zmluvy.

http://www.skau.sk/data/test/Zmluva%20o%20audite%20-%20vzor.doc

Date added: June 7, 2013 - Views: 5

doc
www.obfzhumenne.sk

Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude sa na takéto variantné riešenie prihliadať. 9. Lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob . doručenia. Osobné doručenie ponuky: Uchádzač vloží ponuku do samostatnej neprehľadnej obálky.

http://www.obfzhumenne.sk/upload/documents/Vyzva-na-predkladanie-ponuk.docx

Date added: September 24, 2014 - Views: 1

doc
old.euba.sk

Podmienky na získanie podkladov pre vypracovanie cenovej ponuky. Lehota na poskytnutie podkladov. Úhrada za podklady: ... Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazan ... Verejný obstarávateľ môže poskytnúť vzor výkazu o štúdiu ...

http://old.euba.sk/dokumenty/vyzvy/vyzva_index.doc

Date added: October 25, 2014 - Views: 1

doc
www.noviny-poprad.sk

Výzva na predloženie cenovej ponuky . ... Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: 11.1. uchádzači môžu zaslať ponuku na e-mailovú adresu [email protected] ... VZOR PONUKY. Ponúkaná cena. Uchádzač: ...

http://www.noviny-poprad.sk/vyzva-noviny_8-8-2014.doc

Date added: October 25, 2014 - Views: 1

doc
Príloha č

... vyhlásenie som vykonal/a dobrovoľne a s plnou zodpovednosťou pre potreby Obce Markušovce a je súčasťou cenovej ponuky predloženej na základe zverejneného zámeru priameho predaja majetku Obce ... Vzor čestného vyhlásenia PO. Poznámka: 1) V zmysle § 116 ...

http://www.markusovce.sk/cms/ut_docs/Priloha_43_04%20ČESTNÉ%20VYHLÁSENIE%20PO.doc

Date added: October 25, 2014 - Views: 1

doc
UZNESENIE č

UZNESENIE č. 27-30/06-2014. z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva miestnej samosprávy obce Skároš, konaného 30.06.2014. Obecné zastupiteľstvo miestnej samosprávy obce Skároš na svojom zasadnutí:

http://www.skaros.sk/dokumenty/2014/uznesenie_27-37.doc

Date added: October 25, 2014 - Views: 1