Vzor Cenovej Ponuky docs

Searching:
Download
Vzor Cenovej Ponuky - Fast Download

Download Vzor Cenovej Ponuky from our fatest mirror

VZOR výrobné družstvo Zvolen - Výrobca dámskych ...

2891 dl's @ 6805 KB/s

doc
VZOR výrobné družstvo Zvolen - Výrobca dámskych ...

Návrh cenovej ponuky na dodávku vypracovaný v slovenskom jazyku sa predkladá osobne v sídle ... VZOR výrobné družstvo Zvolen Author: Ing. Poliak Ján Last ...

http://www.vzor.sk/tender.doc

Date added: May 8, 2013 - Views: 18

doc
VZOR - .:: Obec Župkov ::. Oficiálna webová stránka obce

VZOR. ZÁPIS Z PRIESKUMU TRHU (oslovenie minimálne 3 dodávateľov, predloženie cenovej ponuky) Verejný obstarávateľ : Obec Župkov. IČO: K účtovnému dokladu ...

http://www.zupkov.sk/download_file_f.php?id=38453

Date added: May 8, 2013 - Views: 124

doc
VZOR - .:: Obec Župkov ::. Oficiálna webová stránka obce

Za spracovanie cenovej ponuky Vám vyslovujeme poďakovanie. ... VZOR Author: Peter Paulík Last modified by: Obecny Urad Created Date: 6/13/2007 6:28:00 AM

http://www.zupkov.sk/download_file_f.php?id=38456

Date added: May 8, 2013 - Views: 154

doc
Mgr

Príloha č. 1 zverejneného zámeru priameho predaja svojho majetku - Vzor cenovej ponuky (titul, meno, priezvisko a úplná adresa záujemcu / záujemcov)

http://www.markusovce.sk/cms/ut_docs/Priloha_41_02%20CENOV%C3%81%20PONUKA%20-%20VZOR.doc

Date added: October 4, 2012 - Views: 65

doc
VZOR

... uskutočnilo vyhodnotenie cenových ponúk k zákazke s nízkou hodnotou vyhlásenej výzvou na predloženie cenovej ponuky na ... ponuky uchádzačov ... VZOR ...

http://www.obecradatice.sk/wp-content/uploads/2013/07/z%c3%a1pisnica.doc

Date added: November 24, 2014 - Views: 1

doc
Vzor dokladov k zadávaniu zákaziek s nízkou hodnotou

VEC: VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY. ... Vzor dokladov k zadávaniu zákaziek s nízkou hodnotou Author: admin Last modified by: Keresztes Ildikó

http://www.europarestbar.eu/files/sprievodne_listy.doc

Date added: October 25, 2014 - Views: 1

doc
Základné údaje pre poskytnutie informácie – cenovej ponuky

Základné údaje pre poskytnutie informácie – cenovej ponuky. ... Zmluva o dielo na rok 2014 – vzor v prílohe . 10. Miesto dodania predmetu zákazky:

http://www.bratislava.sk/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=700000&id_dokumenty=11040771

Date added: March 10, 2014 - Views: 5

doc
Vzor formulára na prieskum trhu pri zákazke s nízkou hodnotou

telefón Dátum zaslania Výzvy na predloženie cenovej ponuky. Poznámka. 1. 2. 3. ... Vzor formulára na prieskum trhu pri zákazke s nízkou hodnotou Author:

http://www.opis.culture.gov.sk/uploads/6a/c7/6ac729e629cd3732b09c662687cece87/dp_priloha-4.19_prieskum-trhu.doc

Date added: August 24, 2013 - Views: 2

doc
Obec Kamenná Poruba, Hlavná 136/159, 013 14 Kamenná Poruba

Výzva na predloženie cenovej ponuky . ... Príloha č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponukyVzor cenovej ponuky. Zákazka : ...

http://www.ztt.sk/images/stories/2013/01a_vyzva_ztt_organizcia_workshopov-web_pre_zentcia_a_reklama.doc

Date added: January 26, 2015 - Views: 2

doc
Vzor dokladov k zadávaniu zákaziek s nízkou hodnotou

Žiadame Vás o predloženie cenovej ponuky na opravu plynovej kotolne, ... Vzor dokladov k zadávaniu zákaziek s nízkou hodnotou Author: admin

http://www.sou.sk/wp-content/prieskum_trhu/2014/03_vyzva.doc

Date added: March 10, 2014 - Views: 1

doc
Výzva na predloženie ponuky

súhlasí s obchodnými podmienkami podľa vzoru, ktorý je Prílohou č.3 predmetnej výzvy – Vzor zmluvy v plnom rozsahu. V ... Predloženie cenovej ponuky:

http://www.kompozitum.sk/vyzva.doc

Date added: March 2, 2015 - Views: 1

doc
Obec PRAŠICE

Príloha č.1 – Vzor cenovej ponuky. Príloha č.2a – Vzor čestného prehlásenia FO. ... a je súčasťou cenovej ponuky predloženej na základe zverejneného.

http://www.kamanova.ocu.sk/sk/dokumenty/z%c3%a1mer_priameho_predaja_12012.doc

Date added: November 24, 2014 - Views: 1

doc
www.prievidza.sk

... prenechať do nájmu svoj majetok formou priameho nájmu, zverejneného dňa ....., podávam/-e návrh cenovej ponuky na nájom nehnuteľnosti . v k.ú ...

http://www.prievidza.sk/upload/wsw/files/file/MESTO/predaj%20majetku/vzor%20cenovej%20ponuky%20na%20web%20stranku%20priamy%20najom%20IV_.doc

Date added: March 2, 2015 - Views: 1

doc
ZMLUVA O DIELO č - Rodinné domy EUROLINE - Projekty domov ...

Cena bude určená podľa cenovej ponuky nasledovne: ... Poznámka: Tento vzor zmluvy je vhodný pre jednoduché predmety zmluvy. Zmluva môže byť stručná, ...

http://www.eurolineslovakia.sk/www/files/legislativa_2/sk/Zmluva_na_stavebne_prace.doc

Date added: November 24, 2014 - Views: 1

doc
www.prievidza.sk

... Prievidza prenechať do nájmu svoj majetok formou priameho nájmu, zverejneného dňa 01.03.2012, podávam/-e návrh cenovej ponuky na nájom nehnuteľnosti ...

http://www.prievidza.sk/upload/wsw/files/file/MESTO/predaj%20majetku/vzor%20cenovej%20ponuky%20na%20web%20stranku%20taxi%20sluzba%203hhh.doc

Date added: June 7, 2013 - Views: 13

doc
www.ddadsszvolen.sk

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY (zákazka s nízkou hodnotou) podľa § 102 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. a o zmene a doplnení niektorých ...

http://www.ddadsszvolen.sk/files/Vyzva%20na%20predlozenie%20ponuky_pracovna.doc

Date added: September 24, 2014 - Views: 1

doc
zsssluz.edupage.org

VZOR 1. CENOVÁ PONUKA. Na základe Vašej výzvy na predloženie cenovej ponuky Vám predkladáme cenovú ponuku a vyhlasujeme, ...

http://zsssluz.edupage.org/files/Vyzva_na_predlozenie_ponuky_-_Riadenie_projektu.docx

Date added: March 2, 2015 - Views: 1

doc
banskabela.sk

príloha č. 2: Vzor výzvy na predloženie ponuky pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou. ... na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou.

http://banskabela.sk/obrazky/file/Smernica%20%C4%8D_12012%20postup%20pri%20VO%20BB.doc

Date added: May 16, 2014 - Views: 1

doc
www.bytpartner.sk

Vzor prihlášky, zoznam dokladov a pokyny, ... prekontrolujú úplnosť cenovej ponuky podľa zadania ... V cenovej ponuke je nutné toto nacenenie uviesť ...

http://www.bytpartner.sk/download/podmienky.doc

Date added: March 6, 2012 - Views: 16

doc
TD Sluzby - Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s ...

Formuláre 1 až 5 slúžia ako vzor, ... Formulár cenovej ponuky Formulár 1. Finančný výkaz. Hospodárske roky 2010 2011 2012 Ročný obrat v EUR bez DPH.

http://www.zsvs.sk/images/uploads/eurofondy/stavebny-dozor/zitavany/Zitavany%20sluzby%20-%20FORMULARE.doc

Date added: December 11, 2013 - Views: 2

doc
zasedlice.edupage.org

ZŠ s MŠ Sedlice, Sedlice 3, 082 43 Sedlice. VÝZVA NA PREDLOŽENIE . CENOVEJ PONUKY. Predmet zákazky: „Nákup vahadlových hojdačiek do MŠ rok 2014“

http://zasedlice.edupage.org/zmluvy/Vyzva_detske_ihrisko-vzor_1.docx

Date added: July 6, 2014 - Views: 1

doc
Vážená pani/Vážený pán - Vitajte na Univerzita ...

Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky . ... Prílohou je vzor zmluvy o dielo ktorú je potrebné doplniť a upraviť na požadovaný predmet plnenia. .

http://www.uvlf.sk/sites/default/files/dokumenty/verejne-obstaravania/vyzva-na-sutaz-zhotovenie-pd.doc

Date added: January 10, 2014 - Views: 1

doc
Smernica č - OSBD Dolný Kubín

Vzor zápisu je uvedený na Prílohe č. 3 tejto smernice. ... komplexnosť cenovej ponuky. referencie s uvedením kontaktu na investora. záruka, pozáručný servis.

http://www.osbddk.sk/18_SM.doc

Date added: June 7, 2013 - Views: 12

doc
www.klimatrend.sk

... v cene a budú fakturované v predajných cenách podľa cenníky zhotoviteľa platných v čase dodania na základe cenovej ponuky písomne odsúhlasenej ...

http://www.klimatrend.sk/Upload/file/sz/Vzor_servisnej_zmluvy.doc

Date added: February 23, 2012 - Views: 17

doc
TD Sluzby - Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s ...

Formuláre 1 až 5 slúžia ako vzor, ... že v prípade prijatia ponuky uzatvoríme a predložíme verejnému obstarávateľovi zmluvu, ... Formulár cenovej ponuky.

http://www.zsvs.sk/images/prilohy/COV_Sever_-_sluzby_-_FORMULARE-2.doc

Date added: October 10, 2014 - Views: 1

doc
Obec Margecany

V písomnej výzve na predloženie cenovej ponuky na predmet obstarávania sa uvedú minimálne požiadavky na predmet zákazky, ... VZOR ZÁZNAMU Z PRIESKUMU TRHU.

http://www.margecany.info/wp-content/uploads/1-2010-smernica-o-verejnom-obstaravani-2010_05.doc

Date added: August 24, 2013 - Views: 1

doc
www.zsr.sk

... ktoré vzniknú predkladateľovi v súvislosti s prípravou a predložením cenovej ponuky, ... vzor (vysvetlenie skratiek) 1. 700050 Ponožky pár 00.000.042.

http://www.zsr.sk/buxus/docs/verejneobst/2015/Vyzva_3.doc

Date added: March 1, 2015 - Views: 1

doc
www.cerenany.sk

na predloženie cenovej ponuky. ... Ponuky je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke, ... (vzor prehlásenia je prílohou č. 2 tejto výzvy).

http://www.cerenany.sk/sites/default/files/prilohy/Exteri%C3%A9rov%C3%A9%20%C3%BApravy%20kostola%20-%20V%C3%BDzva.doc

Date added: September 24, 2014 - Views: 1

doc
Výzva k verejnému obstarávaniu zákazky s nízkou hodnotou

Predloženie cenovej ponuky – miesto, termín, viazanosť: Uchádzač môže ponuku dodať na adresu: - ... 15.1 – Príloha č.1- Vzor zmluvy. Dátum: ...

http://www.vrbove.sk/aktuality/2012/podklady_2012_11_9.doc

Date added: July 24, 2013 - Views: 4

doc
www.jasov.sk

Uchádzač k vypracovaniu cenovej ponuky môže použiť formulár v prílohe č. 2 k tejto výzve alebo použije ... (VZOR) Verejný obstarávateľ: Obec Jasov ...

http://www.jasov.sk/uploads/docs/2013/verobst/VO%20vyzva%20drevo.doc

Date added: July 6, 2014 - Views: 1

doc
210 - Skau

Vzor 1 Z M L U V A. o ... je povinný zaplatiť dodávateľovi za zabezpečenie predmetu zmluvy cenu podľa vzájomnej dohody a v zmysle cenovej ponuky uvedenej v ...

http://www.skau.sk/data/Priloha%201%20-%20Zmluva%20o%20audite.doc

Date added: September 24, 2014 - Views: 1

doc
www.zabokrekynadnitrou.sk

Príloha č. 1 – Vzor : Prieskum trhu – výzva na predloženie cenovej ponuky. Príloha č. 2 – Vzor : Zápisnica o vykonaní prieskumu trhu.

http://www.zabokrekynadnitrou.sk/stiahnut/verejne_obstaravanie_2007.doc

Date added: August 24, 2013 - Views: 2

doc
www.spse-po.sk

Na základe Vašej výzvy na predloženie cenovej ponuky Vám posielame ponuku na zákazku „Grafické spracovanie a tlač publikácie ...

http://www.spse-po.sk/public/images/stories/VO/vzor%20cenova%20ponuka.doc

Date added: September 23, 2013 - Views: 5

doc
210

Vzor 1 Z M L U V A. o ... je povinný zaplatiť dodávateľovi za zabezpečenie predmetu zmluvy cenu podľa vzájomnej dohody a v zmysle cenovej ponuky uvedenej v ...

http://www.skau.sk/data/test/Zmluva%20o%20audite%20-%20vzor.doc

Date added: June 7, 2013 - Views: 6

doc
Návrh kritéria na vyhodnotenie ponúk

(Vzor- doplní uchádzač) Obchodné meno uchádzača: ... Výzva na predloženie cenovej ponuky. Title: Návrh kritéria na vyhodnotenie ponúk Author: bam-engli_m

http://www.socpoist.sk/index/open_file.php?ext_dok=55998

Date added: December 11, 2013 - Views: 2

doc
www.rakovecnadondavou.sk

Ak záujemca predloží viacero ponúk na ktorýkoľvek z pozemkov, budú všetky jeho ponuky zo zámeru na priamy predaj vylúčené. Rozsah ponuky:

http://www.rakovecnadondavou.sk/dokumenty/Rakovec%20nad%20Ondavou%20-%20z%c3%a1mer%20(KSK-obec).docx

Date added: January 26, 2015 - Views: 1

doc
www.upjs.sk

( Vzor ) Menovanie komisie na prípravu súťažných podkladov. ... ktorému verejný obstarávateľ zašle objednávku v zmysle predloženej cenovej ponuky ...

http://www.upjs.sk/public/media/7212/9Pr%c3%adlohy%20k%20Smernici%20%c4%8d%20%201-2012.docx

Date added: November 24, 2014 - Views: 1

doc
Hodnota zákazky

Výzva na predloženie ponuky ... 1 ks, rozmer dverí: šírka 2 500 mm, výška 2 375 mm, farba biela, vzor ... Telefonické vyžiadanie cenovej ponuky.

http://www.sosbocatiuske.sk/files/Suhrnna_sprava_o_zakazkach_s_nizkou_hodnotou_za_1_stvrtrok_2012.doc

Date added: January 10, 2014 - Views: 2

doc
www.lesy.sk

Po písomnom schválení cenovej ponuky uzatvoria zmluvné strany dodatok za predpokladu, že sa jeho uzatvorením nezmení podstatným spôsobom predmet zákazky.

http://www.lesy.sk/files/OZ/Sobrance/vzor-zmluvy-dielo-drevosklad-es-vratnica.doc

Date added: March 2, 2015 - Views: 1

doc
www.lesy.sk

zmluvy. Zhotoviteľ teda potvrdzuje, že je schopný vykonať dielo za dohodnutú cenu uvedenú v čl. 5.1. a za podmienok uvedených v tejto zmluve.

http://www.lesy.sk/files/OZ/Presov/vzor-zod10-2011.docx

Date added: March 2, 2015 - Views: 1

doc
Obec Margecany

OBEC HENCKOVCE. SMERNICA OBCE HENCKOVCE. o verejnom obstarávaní. Strana 1 zo 7. Verejným obstarávaním sú pravidlá a postupy, ktorými sa zadávajú zákazky na ...

http://www.henckovce.sk/samosprava/Verejne_obstaravanie/2011/Verejne_obstaravanie.doc

Date added: September 23, 2013 - Views: 1

doc
V Z O R

Predloženie štatutárnym orgánom uchádzača podpísanej cenovej ponuky. ... Vzor tohto prehlásenia bude ... 16. Adresa, na ktorú sa majú byť ponuky ...

http://www.kaplna.sk/vyzva_na_web.doc

Date added: June 7, 2013 - Views: 17

doc
www.pagro.sk

... Príloha B1 Čestné vyhlásenie o skutočnostiach podľa § 26 ods. 1 písm h) až j) (vzor) ... Príloha E1 Formulár cenovej ponuky (el. súbor CP_PAGRO)

http://www.pagro.sk/podklady/1/Prilohy_SP_Pagro.doc

Date added: March 10, 2014 - Views: 1

doc
Oznámenie o zadávaní zákazky

Možnosť rozdelenia cenovej ponuky ... ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a €. cenová ponuka obsahuje podpísaný návrh zmluvy ako vzor ...

http://www.diamant.sk/vo/Oznamenie%20o%20zadan%ED%20z%E1kazky%20server.doc

Date added: March 2, 2015 - Views: 1

doc
www.osbddk.sk

Vzor zmluvy o dielo. Kritériá na vyhodnotenie ponúk. ... Kompletnosť cenovej ponuky. Referencie. Vyhodnotenie ponúk bude vykonané výberovou komisiou ...

http://www.osbddk.sk/2069_proj.doc

Date added: August 24, 2013 - Views: 1

doc
www.fns.uniba.sk

na predloženie ponuky. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. ... V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní vo svojej cenovej ponuke. 7.

http://www.fns.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/rvo/2013/vzor_Vyzva.doc

Date added: September 23, 2013 - Views: 3

doc
www.upjs.sk

... Vás týmto vyzýva na predloženie ponuky na: ... dohody ktorej vzor je prílohou č.1 tohto ... v zmysle predloženej cenovej ponuky ...

http://www.upjs.sk/public/media/9744/nh-vyzva-tonery-2013.docx

Date added: October 30, 2013 - Views: 1

doc
Výzva k verejnému obstarávaniu zákazky s nízkou hodnotou

10. Predloženie cenovej ponuky – miesto, termín, viazanosť: Uchádzač môže ponuku dodať na adresu: - poštou:

http://www.vrbove.sk/aktuality/2012/podklady_vo_2012_12_7.doc

Date added: March 2, 2015 - Views: 1

doc
www.velkylapas.sk

OBECNÝ ÚRAD VEĽKÝ LAPÁŠ. Veľký Lapáš 488, 951 04 Veľký Lapáš. Cenová ponuka. Identifikácia verejného obstarávateľa. Názov:Obec Veľký Lapáš

http://www.velkylapas.sk/wp-content/uploads/2014/12/Vzor-cenovej-ponuky.docx

Date added: December 25, 2014 - Views: 4