Vzor Cenovej Ponuky docs

Searching:
Download
Vzor Cenovej Ponuky - Fast Download

Download Vzor Cenovej Ponuky from our fatest mirror

Mgr

8564 dl's @ 7827 KB/s

doc
Mgr

Príloha č. 1 zverejneného zámeru priameho predaja svojho majetku - Vzor cenovej ponuky (titul, meno, priezvisko a úplná adresa záujemcu / záujemcov) OBEC MARKUŠOVCE. ... Ponúknutá kúpna cena za predmet cenovej ponuky v eurách: ...

http://www.markusovce.sk/cms/ut_docs/Priloha_41_02%20CENOV%C3%81%20PONUKA%20-%20VZOR.doc

Date added: October 4, 2012 - Views: 65

doc
VZOR - .:: Obec Župkov ::. Oficiálna webová stránka obce

VZOR. ZÁPIS Z PRIESKUMU TRHU (oslovenie minimálne 3 dodávateľov, predloženie cenovej ponuky) Verejný obstarávateľ : Obec Župkov. IČO: K účtovnému dokladu číslo :

http://www.zupkov.sk/download_file_f.php?id=38453

Date added: May 8, 2013 - Views: 123

doc
VZOR výrobné družstvo Zvolen - Výrobca dámskych ...

Návrh cenovej ponuky na dodávku vypracovaný v slovenskom jazyku sa predkladá osobne v sídle vypisovateľa, ... VZOR výrobné družstvo Zvolen Author: Ing. Poliak Ján Last modified by: Ing. Poliak Ján Created Date: 8/9/2004 12:26:00 PM

http://www.vzor.sk/tender.doc

Date added: May 8, 2013 - Views: 14

doc
VZOR - .:: Obec Župkov ::. Oficiálna webová stránka obce

Za spracovanie cenovej ponuky Vám vyslovujeme poďakovanie. S pozdravom ... Váš list číslo / zo dňa Naše číslo Vybavuje / linka Župkov. Title: VZOR Author: Peter Paulík Last modified by: Obecny Urad Created Date: 6/13/2007 ...

http://www.zupkov.sk/download_file_f.php?id=38456

Date added: May 8, 2013 - Views: 154

doc
Základné údaje pre poskytnutie informácie – cenovej ponuky

Základné údaje pre poskytnutie informácie – cenovej ponuky. ... Zmluva o dielo na rok 2014 – vzor v prílohe . 10. Miesto dodania predmetu zákazky: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava. Primaciálne nám. 1. 814 99 Bratislava 1.

http://www.bratislava.sk/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=700000&id_dokumenty=11040771

Date added: March 10, 2014 - Views: 1

doc
VZOR

... uskutočnilo vyhodnotenie cenových ponúk k zákazke s nízkou hodnotou vyhlásenej výzvou na predloženie cenovej ponuky na uskutočnenie stavebných prác k predmetu zákazky ... VZOR Author: Zelka Last modified by: Ucto Created Date: 6/13/2007 6:35:00 AM

http://www.obecradatice.sk/wp-content/uploads/2013/07/zápisnica.doc

Date added: September 23, 2013 - Views: 3

doc
Vzor dokladov k zadávaniu zákaziek s nízkou hodnotou

Žiadame Vás o predloženie cenovej ponuky na správu IT systémov – správa 210 ks PC (HW/SW), siete LAN + Wifi + internet. (v štyroch budovách), ... Vzor dokladov k zadávaniu zákaziek s nízkou hodnotou Author: admin Last modified by: markone Created Date: 2/28/2014 7:31:00 AM

http://www.sou.sk/wp-content/prieskum_trhu/2014/technik_vyzva_2014.doc

Date added: April 15, 2014 - Views: 1

doc
zsssluz.edupage.org

VZOR 1. CENOVÁ PONUKA. Na základe Vašej výzvy na predloženie cenovej ponuky Vám predkladáme cenovú ponuku a vyhlasujeme, že sme si preštudovali Výzvu na predloženie cenovej ponuky a súhlasíme s podmienkami v nej uvedenými.

http://zsssluz.edupage.org/files/Vyzva_na_predlozenie_ponuky_-_graficke_sluzby(1).docx

Date added: July 6, 2014 - Views: 1

doc
(Meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu záujemcu)

Predmet cenovej ponuky: parcela č.: ..... výmera v m2: ..... (uveďte podľa geom ... Súhlas poskytujem v rozsahu údajov uvedených v predloženej cenovej ponuke na dobu neurčitú, resp. do odvolania.

http://www.dolneoresany.sk/docs/dokumenty/cenova_ponuka-Pazit_VZOR.doc

Date added: December 5, 2013 - Views: 2

doc
www.ddadsszvolen.sk

Do cenovej ponuky žiadame uviesť dĺžku záručnej doby na vykonávané opravy a použitý materiál (náhradné diely) a dĺžku doby dokedy bude zahájená údržba alebo oprava od nahlásenia. ... PRÍLOHA: vzor cenovej ponuky .

http://www.ddadsszvolen.sk/files/Vyzva%20na%20predlozenie%20ponuky_pracovna.doc

Date added: September 24, 2014 - Views: 1

doc
zasedlice.edupage.org

ZŠ s MŠ Sedlice, Sedlice 3, 082 43 Sedlice. VÝZVA NA PREDLOŽENIE . CENOVEJ PONUKY. Predmet zákazky: „Nákup vahadlových hojdačiek do MŠ rok 2014“

http://zasedlice.edupage.org/zmluvy/Vyzva_detske_ihrisko-vzor_1.docx

Date added: July 6, 2014 - Views: 1

doc
Obec PRAŠICE

Príloha č.1 – Vzor cenovej ponuky. Príloha č.2a – Vzor čestného prehlásenia FO. Príloha č.2b – Vzor čestného prehlásenia PO. Príloha č.3 – Súhlas so spracovaním osobných údajov. Zverejnené : 24. 7 .2012 . Zvesené:

http://www.kamanova.ocu.sk/sk/dokumenty/zámer_priameho_predaja_12012.doc

Date added: September 23, 2013 - Views: 7

doc
Smernica č - OSBD Dolný Kubín

Vzor zápisu je uvedený na Prílohe č. 3 tejto smernice. 3.3.1.5 Komisia vylúči ponuky, ... Kompletnosť cenovej ponuky. Referencie. Otváranie obálok bude vykonané výberovou komisiou obstarávateľa za prítomnosti zástupcu vlastníkov bytov z BD.

http://www.osbddk.sk/18_SM.doc

Date added: June 7, 2013 - Views: 11

doc
Vzor dokladov k zadávaniu zákaziek s nízkou hodnotou

Žiadame Vás o predloženie cenovej ponuky na opravu plynovej kotolne, dodávka a montáž technológie – 2 ks kondenzačných kotlov ,najvyšší tlak vody: ... Vzor dokladov k zadávaniu zákaziek s nízkou hodnotou Author: admin Last modified by: spisska Created Date: 7/13/2010 9:33:00 AM

http://www.sou.sk/wp-content/prieskum_trhu/2014/kotolna_vyzva_2014.doc

Date added: May 31, 2014 - Views: 1

doc
Obec Kamenná Poruba, Hlavná 136/159, 013 14 Kamenná Poruba

Výzva na predloženie cenovej ponuky . podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. pre zákazku s názvom : ... Vzor cenovej ponuky. Zákazka : ...

http://www.ztt.sk/images/stories/2013/01a_vyzva_ztt_spolon_stretnutia_partnerov.doc

Date added: May 16, 2014 - Views: 1

doc
www.mas-scv.sk

Výzva na predloženie cenovej ponuky. ... Príloha č.1: Podklady k spracovaniu cenovej ponuky. Príloha č.2: Cenová ponuka (Vzor) Príloha č.3: Zoznam grafických návrhov (Vzor) Príloha č.1. Podklady k spracovaniu cenovej ponuky. 1.

http://www.mas-scv.sk/files/Verejn%C3%A9%20obstar%C3%A1vanie/Vyzva%20VO-Regionalna%20znacka.doc

Date added: August 24, 2013 - Views: 3

doc
SPP š

Pre kvalitné vypracovanie cenovej ponuky Vám odporúčame si predmetnú lokalitu zmonitorovať. V prípade nejakých nezrovnalostí môžete volať na tel. číslo: 0918 822676 . Vzor cenovej ponuky: Obec Tajov – bezdrôtový rozhlas - rozpočet.

http://www.obectajov.sk/wp-content/uploads/Obecný-rozhlas-výzva-na-predloženie-cenovej-ponuky-2014.docx

Date added: September 24, 2014 - Views: 1

doc
ZMLUVA O DIELO č - Rodinné domy - projekty domů EUROLINE ...

VZOR! Zmluvu je potrebné prispôsobiť pre konkrétnu situáciu. Euroline Slovakia s.r.o neberie žiadnu zodpovednosť za správnosť použitia tejto zmluvy klientom. ... Cena bude určená podľa cenovej ponuky nasledovne: ...

http://www.euroline.cz/www/files/legislativa_2/sk/Zmluva_na_stavebne_prace.doc

Date added: May 12, 2013 - Views: 13

doc
www.bytpartner.sk

Vzor prihlášky, zoznam dokladov a pokyny, ktoré je potrebné spolu s prihláškou zaslať, sú uvedené v prílohách č.1.1.* ... Po vrátení zapožičanej PD pri odovzdávaní cenovej ponuky bude uchádzačovi záloha vrátená.

http://www.bytpartner.sk/download/podmienky.doc

Date added: March 6, 2012 - Views: 16

doc
www.skaros.sk

Vzor ,, Čestného vyhlásenia“ a „Cenovej ponuky“ je zverejnený na internetovej stránke Obce Skároš. f) Vyhlásenie – súhlas záujemcu so spracovaním osobných údajov podľa § 7 Zákona NR SR č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

http://www.skaros.sk/dokumenty/predaj/2012/5.doc

Date added: May 16, 2014 - Views: 1

doc
UZNESENIE č - Obec Skároš

Vzor ,,Čestného vyhlásenia“ a „Cenovej ponuky“ je zverejnený na internetovej stránke Obce Skároš. Vyhlásenie ... Ak by došlo k rovnosti cenovej ponuky, o najvýhodnejšej ponuke sa rozhodne losovaním. Záujemca, ...

http://www.skaros.sk/dokumenty/2012/uznesenie_14-19.doc

Date added: July 6, 2014 - Views: 1

doc
Vzor formulára na prieskum trhu pri zákazke s nízkou hodnotou

telefón Dátum zaslania Výzvy na predloženie cenovej ponuky. Poznámka. 1. 2. 3. Vybraný dodávateľ: Dátum vyhodnotenia ... Vzor formulára na prieskum trhu pri zákazke s nízkou hodnotou Author: MSSR Last modified by: koptikova Created Date:

http://www.opis.culture.gov.sk/uploads/6a/c7/6ac729e629cd3732b09c662687cece87/dp_priloha-4.19_prieskum-trhu.doc

Date added: August 24, 2013 - Views: 2

doc
TD Sluzby - Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s ...

Formuláre 1 až 5 slúžia ako vzor, ... <V prípade skupiny dodávateľov> Čestne vyhlasujeme, že v prípade prijatia ponuky uzatvoríme a predložíme verejnému obstarávateľovi zmluvu, ... Formulár cenovej ponuky. Názov predmetu zákazky:

http://www.zsvs.sk/images/uploads/eurofondy/stavebny-dozor/zitavany/Zitavany%20sluzby%20-%20FORMULARE.doc

Date added: December 11, 2013 - Views: 2

doc
Výzva

Výzva na predloženie cenovej ponuky formou prieskumu trhu na obstaranie zákazky Notebooky preškoliace účely pre projekt ... vzor_OVS Last modified by: RV Created Date: 11/28/2011 3:06:00 PM Company: SPINEA Other titles:

http://www.vsl.sk/ovsfiles/Vyzva_na_predkladanie_ponuk_2011-05-30.doc

Date added: September 24, 2014 - Views: 1

doc
www.zabokrekynadnitrou.sk

Príloha č. 1 – Vzor : Prieskum trhu – výzva na predloženie cenovej ponuky. Príloha č. 2 – Vzor : Zápisnica o vykonaní prieskumu trhu. Príloha č. 3 – VZOR : Krycí list. Príloha č.4 – VZOR : Vyhlásenie o nestrannosti a dôvernosti.

http://www.zabokrekynadnitrou.sk/stiahnut/verejne_obstaravanie_2007.doc

Date added: August 24, 2013 - Views: 2

doc
Návrh kritéria na vyhodnotenie ponúk - Sociálna ...

(Vzor- doplní uchádzač) Obchodné meno uchádzača: ... Výzva na predloženie cenovej ponuky. Title: Návrh kritéria na vyhodnotenie ponúk Author: bam-engli_m Last modified by: takacsova_h Created Date: 9/4/2013 2:03:00 PM Company: Socialna poistovna

http://www.socpoist.sk/2605-ext_dok/55998c

Date added: November 4, 2013 - Views: 1

doc
banskabela.sk

Predloženie ponuky uchádzačom znamená jej doručenie v dohodnutej forme a termíne obci. Každý uchádzač môže predložiť len jednu ponuku, variantné ponuky je možné predložiť len v prípade, že to umožňujú súťažné podklady. ...

http://banskabela.sk/obrazky/file/Smernica%20%C4%8D_12012%20postup%20pri%20VO%20BB.doc

Date added: May 16, 2014 - Views: 1

doc
www.cerenany.sk

na predloženie cenovej ponuky. ... Ponuky je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke, ktorá musí obsahovať tieto údaje: - adresu verejného obstarávateľa, ... výzve (vzor prehlásenia je prílohou č. 2 tejto výzvy). 13.4.

http://www.cerenany.sk/sites/default/files/prilohy/Exteri%C3%A9rov%C3%A9%20%C3%BApravy%20kostola%20-%20V%C3%BDzva.doc

Date added: September 24, 2014 - Views: 1

doc
V Z O R“ - Obec Kaplna - Domov

Ponuky môžu byť predložené len na celú čas ... Predloženie štatutárnym orgánom uchádzača podpísanej cenovej ponuky. Tá musí obsahovať identifikačné údaje uchádzača (názov, adresa, ... Vzor tohto prehlásenia bude tvoriť prílohu súťažných podkladov.

http://www.kaplna.sk/vyzva_na_web.doc

Date added: June 7, 2013 - Views: 17

doc
www.klimatrend.sk

... v cene a budú fakturované v predajných cenách podľa cenníky zhotoviteľa platných v čase dodania na základe cenovej ponuky písomne odsúhlasenej objednávateľom. ...

http://www.klimatrend.sk/Upload/file/sz/Vzor_servisnej_zmluvy.doc

Date added: February 23, 2012 - Views: 17

doc
www.osbddk.sk

Vzor zmluvy o dielo. Kritériá na vyhodnotenie ponúk. Cena diela. Zmluvné podmienky. Kompletnosť cenovej ponuky. Referencie. Vyhodnotenie ponúk bude vykonané výberovou komisiou obstarávateľa. O konečnom dodávateľovi rozhodne výberová komisia.

http://www.osbddk.sk/2069_proj.doc

Date added: August 24, 2013 - Views: 1

doc
Váš list číslo / zo dňa Naše číslo

požiadavka na predloženie cenovej ponuky. ... vzor ZDZ IP13a, E13. ... 7.3 Ponuky, musia byť predložené v listinnej podobe, doručené v uzatvorených obálkach . a označené : „Vybudovanie spevnenej plochy Nábr. sv. Cyrila“ ...

http://www.prievidza.sk/upload/wsw/files/file/Verejn%C3%A9%20obstar%C3%A1vanie/2014/po%C5%BEiadavka%20spev%20plochy%20N%C3%A1br%20sv%20%20Cyrila.doc

Date added: April 15, 2014 - Views: 1

doc
v1.noviny-poprad.sk

Výzva na predloženie cenovej ponuky . ... Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: 11.1. uchádzači môžu zaslať ponuku na e-mailovú adresu [email protected] ... VZOR PONUKY. Ponúkaná cena. Uchádzač: ...

http://v1.noviny-poprad.sk/vyzva-noviny.doc

Date added: September 24, 2014 - Views: 1

doc
Výzva k verejnému obstarávaniu zákazky s nízkou hodnotou

Predloženie cenovej ponuky – miesto, termín, viazanosť: Uchádzač môže ponuku dodať na adresu: - ... 16.1 – Príloha č.1- Vzor zmluvy. Dátum: Vo Vrbovom, dňa 7.3.2011. Meno a podpis zodpovednej osoby: Ing. Viera Koreňová, v.r.

http://www.vrbove.sk/aktuality/2011/Podklady_deratizacia.doc

Date added: May 8, 2013 - Views: 3

doc
Z M L U V A O D I E L O č - LESY Slovenskej republiky ...

Práce môže zhotoviteľ vykonať až po písomnom schválení cenovej ponuky objednávateľom. Práce, ktoré zhotoviteľ vykonal bez zadania, alebo bez objednávateľom písomne schválenej cenovej ponuky, alebo v dôsledku svojvoľného odchýlenia od zmluvy ...

http://www.lesy.sk/files/obchod/sutaze/Priepust-na-toku-Nitra/13-Vzor-zmluvy-o-dielo.doc

Date added: August 24, 2013 - Views: 1

doc
www.obfzhumenne.sk

Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude sa na takéto variantné riešenie prihliadať. 9. Lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob . doručenia. Osobné doručenie ponuky: Uchádzač vloží ponuku do samostatnej neprehľadnej obálky.

http://www.obfzhumenne.sk/upload/documents/Vyzva-na-predkladanie-ponuk.docx

Date added: September 24, 2014 - Views: 1

doc
Výzva k verejnému obstarávaniu zákazky s nízkou hodnotou

Predloženie cenovej ponuky –miesto, termín, viazanosť: Uchádzač môže ponuku dodať na adresu: - poštou: Mestský úrad, Gen. M.R.Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové, alebo - o. sobne

http://www.vrbove.sk/aktuality/2011/Podklady_verejne_obstaravanie_Trezor.doc

Date added: June 23, 2013 - Views: 3

doc
www.pagro.sk

... Príloha B1 Čestné vyhlásenie o skutočnostiach podľa § 26 ods. 1 písm h) až j) (vzor) ... Príloha E1 Formulár cenovej ponuky (el. súbor CP_PAGRO) Príloha F1 Návrh zmluvy o dielo PRÍLOHA A1 . FORMULÁR NA PREDLOŽENIE PONUKY .

http://www.pagro.sk/podklady/1/Prilohy_SP_Pagro.doc

Date added: March 10, 2014 - Views: 1

doc
210 - Skau

Vzor 1 Z M L U V A. o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., ... je povinný zaplatiť dodávateľovi za zabezpečenie predmetu zmluvy cenu podľa vzájomnej dohody a v zmysle cenovej ponuky uvedenej v tomto článku zmluvy.

http://www.skau.sk/data/test/Zmluva%20o%20audite%20-%20vzor.doc

Date added: June 7, 2013 - Views: 5

doc
Občianske združenie BARLIČKA, Prostějovská 38, 080 01 ...

Obstarávateľ požaduje predloženie ponuky na celý predmet obstarávania, ... Poradie ostatných uchádzačov sa stanoví podľa hodnoty cenovej ponuky zostupne. ... VZOR. Zmluva .

http://www.barlicka.com/sia/vyzva_Strategia_BARLICKA_vo2.doc

Date added: October 30, 2013 - Views: 2

doc
old.euba.sk

Podmienky na získanie podkladov pre vypracovanie cenovej ponuky. Lehota na poskytnutie podkladov . Úhrada za podklady: Nevyžaduje sa. Spôsob prevzatia ... Verejný obstarávateľ môže poskytnúť vzor obalu na diplom, ktorý záujemca musí bezpodmienečne vrátiť verejnému ...

http://old.euba.sk/dokumenty/vyzvy/vyzva_diplom.doc

Date added: June 7, 2013 - Views: 2

doc
www.upjs.sk

( Vzor ) P. odrobná p. ožiadavka. na zabezpečenie verejného obstarávania tovarov, ... ktorému verejný obstarávateľ zašle objednávku v zmysle predloženej cenovej ponuky ( resp.: bude uzatvorená zmluva na obdobie od – do ).

http://www.upjs.sk/public/media/7212/9Prílohy%20k%20Smernici%20č%20%201-2012.docx

Date added: May 8, 2013 - Views: 9

doc
www.obce.info

Podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: bez úhrady sú súčasťou výzvy. Financovanie predmetu zákazky: z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa . Lehota na predloženie ponuky: 31.01.2014 do 14.00 hod.

http://www.obce.info/files/dokument/1899/04_vyzva_zverejnenie_kanal..docx

Date added: September 24, 2014 - Views: 1

doc
www.fns.uniba.sk

na predloženie ponuky. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 1. ... V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní vo svojej cenovej ponuke. 7. Spôsob vzniku záväzku: na základe zmluvy/objednávky . 8. Obchodné podmienky:

http://www.fns.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/rvo/2013/vzor_Vyzva.doc

Date added: September 23, 2013 - Views: 3

doc
Štátny inštitút odborného vzdelávania - ŠIOV - Titulka

Bodovanie cenovej ponuky bude prebiehať tak, ... Príloha č. 1 Sprievodný formulár k prihláške do konkurzu (odporúčaný vzor) Prihláška do konkurzu na autorskú tvorbu učebníc pre národný projekt APII.

http://www.siov.sk/ext_dok-siov_apii_konkurz_1/12039c

Date added: May 16, 2014 - Views: 1

doc
Doplňujúce podmienky pre žiadateľa - SIEA - Slovenská ...

Zadávateľ je povinný k výzve na predloženie ponúk priložiť vzor odberateľsko-dodávateľskej zmluvy, ktorá bude uzatvorená s úspešným uchádzačom. Súčasťou zmluvných podmienok, ... prijímateľ a čas doručenia cenovej ponuky;

http://www.siea.sk/materials/files/sf/uzitocne_informacie/m_pokyn_15_7_2013/aktual__1_MP_RO__12_FINAL_-.doc

Date added: August 24, 2013 - Views: 2

doc
Zmluvy

Cena tovaru sa dojedná podľa predloženej cenovej ponuky, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. V cene sú zahrnuté všetky náklady spojené s dodaním tovaru kupujúcemu. 2.

http://www.spool.sk/userfile/files4download/Vzva-na-predkladanie-cenovch-ponk/Kpna_zmluva_vzor___tovar___do_VO_2.doc

Date added: May 31, 2014 - Views: 1

doc
Obstarávateľ: - ICT Slovakia - strojárska výroba ...

A. POKYNY NA VYPRACOVANIE PONUKY. I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE. 1. Identifikácia obstarávateľa ... (Vzor tabuľky návrhov na plnenie kritérií je uvedený v časti „G ... Technické riešenie uvedené v cenovej ponuke zodpovedá svojimi parametrami technickej špecifikácii, ...

http://www.ict-slovakia.sk/files/DOCS/vs/SP_platne_ICT_uprava_280114.doc

Date added: July 2, 2014 - Views: 1

doc
210 - Skau

Vzor 1 Z M L U V A. o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov . číslo zmluvy : xxx

http://www.skau.sk/data/Priloha%201%20-%20Zmluva%20o%20audite.doc

Date added: September 24, 2014 - Views: 1

doc
SúťažnéPodklady

a. pokyny na vypracovanie ponuky. Časť i. vŠeobecnÉ informÁcie. 1. identifikÁcia verejnÉho obstarÁvateĽa. 2. predmet zÁkazky. 3. variantnÉ rieŠenie. 4. miesto, termÍn uskutoČnenia a spÔsob plnenia predmetu zÁkazky. 5.

http://www.zoobojnice.sk/files/sp-rekonstrukcia-oplotenia-vybehov.docx

Date added: September 24, 2014 - Views: 1