Tcvn 5334 2007 docs

Searching:
Download
Tcvn 5334 2007 - Fast Download

Download Tcvn 5334 2007 from our fatest mirror

MỤC LỤC DANH SÁCH VỀ LĨNH VỰC ĐIỆN – THIẾT ...

7714 dl's @ 9663 KB/s

doc
MỤC LỤC DANH SÁCH VỀ LĨNH VỰC ĐIỆN – THIẾT ...

Phân loại, thông số cơ bản và yêu cầu kỹ thuật 10tr 179 TCVN 5334:2007 Thiết bị điện kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ.

http://www.khcnbinhduong.gov.vn/WebMedia/file/chat%20luong/Danh%20Muc%20Tieu%20Chuan/Muc%20luc%20danh%20sach%20linh%20vuc%20dien.doc

Date added: February 17, 2012 - Views: 166

doc
www.vte.vn

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5334:2007 về thiết bị điện kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ - Yêu cầu an toàn trong thiết kế, ...

http://www.vte.vn/sites/default/files/Tap%20hop%20TCVN%20MEP%20tu%20nam%201999%20den%202013.docx

Date added: December 29, 2014 - Views: 1

doc
QCVN 01.2013 ve Thiet ke cua hang xang dau Ban hanh

... TCVN 5334:2007 Thiết bị điện kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ – Yêu cầu an toàn trong thiết kế, lắp đặt và sử dụng. 4

http://fs.hiephoixangdau.org/File.ashx/CAAA380C14C7489CAD19006E3C1AF5E6/application=msword/b21bafc9d95d42b389fd0cdbf009781f/QCVN%2001.2013%20ve%20Thiet%20ke%20cua%20hang%20xang%20dau%20Ban%20hanh.doc

Date added: August 1, 2013 - Views: 25

doc
Công tác tuyên truyền về PCCC đối với các cửa ...

... phải tuân thủ quy định về yêu cầu an toàn tại TCVN 6223:2011 Cửa ... dầu phải phù hợp với TCVN 5334:2007 Thiết bị điện ...

http://www.ttpccchanoi.com.vn/Resources/Documents/2014/4/4231409_Du%20thao%20Sua_bai_xawg_dau_thanh_tr%20i.doc

Date added: May 18, 2014 - Views: 1

doc
tieuchuan.mard.gov.vn

tcvn 7447-4-44:2010 (iec 60364-4-44:2007), ... 0.5349 0.5347 0.5345 0.5343 0.5341 0.5338 0.5336 0.5334 0.5332 1.04 0.5330 0.5327 0.5325 0.5323 0.5321 0.5319 0 ...

http://tieuchuan.mard.gov.vn/Documents/Uploads/TCVN%209226-2012.doc

Date added: November 20, 2013 - Views: 34

doc
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Căn cứ Nghị định số 83/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm ... bao gồm kết quả kiểm tra toàn bộ các chỉ tiêu chất lượng theo TCVN, ...

http://datafile.chinhphu.vn/file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2012/04/TT%2001.doc

Date added: May 4, 2013 - Views: 9

doc
LOVE - Điểm thông báo và hỏi đáp TBT Việt nam ...

31 Thiết bị điện kho dầu và sản phẩm dầu 5334:1991 X ... 35 Các TCVN về Bitum (nhựa đường) ... 8/22/2007 8:07:00 AM

http://ninhthuan.tbtvn.org/media/9.%20TIEU%20CHUAN%20NLIEU%20CAOSU.doc

Date added: May 5, 2013 - Views: 19

doc
MỤC LỤC - Ban quản lý Trung ương các Dự án ...

CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG BÁO CÁO. CPO: Ban quản lý dự án Thủy lợi Trung ương. ĐTM: Đánh giá tác động môi trường.

http://www.cpo.vn/upload/Doc/EIA%20Cua%20Gianh-%20Quang%20Binh.doc

Date added: July 14, 2013 - Views: 5

doc
ĐỀ CƯƠNG - Cổng thông tin điện tử tỉnh Vĩnh Phúc

Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ... của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ...

http://www.vinhphuc.gov.vn/ct/cms/Convert/quyhoach/BuuChinhVienThongVaCNTT/Lists/QuyetDinh/Attachments/7/QHCNTTVinhPhuc2020.doc

Date added: November 23, 2012 - Views: 38

doc
Công tác tuyên truyền về PCCC đối với các cửa ...

... phải tuân thủ quy định về yêu cầu an toàn tại TCVN 6223:2011 Cửa ... dầu phải phù hợp với TCVN 5334:2007 Thiết bị điện ...

http://www.ttpccchanoi.com.vn/Resources/Documents/2014/5/2154826_Du%20thao%20-%20Noi%20dung%20tuyen%20truyen%20PCCC%20Xang%20Dau.doc

Date added: July 3, 2014 - Views: 1

doc
TCVN 5307 - 2009 XU?T B?N CHÍNH TH?C - CÔNG TY CP TƯ VẤN ...

TCVN 5307 : 2009 1 TCVN TCVN 5307 : 2009 Xuất bản lần 3 ... TCVN 5334 : 2007 - Thiết bị điện kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ ...

http://www.songhongvn.com/download.php?id=139

Date added: October 1, 2014 - Views: 1

doc
PHẨM DẦU MỎ - YÊU CẦU - Tiêu chuẩn Xây dựng ...

TCVN 5334 : 2007 - Thiết bị điện kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ - Yêu cầu an toàn trong thiết kế, lắp đặt và sử dụng

http://tieuchuanxaydung.com/download/TCVN5307_2009_Kho-dau-mo-va-san-pham-dau-mo-Yeu-cau-thiet-ke.pdf

Date added: May 19, 2014 - Views: 9

doc
KHÁI QUÁT VỀ HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN VIỆT NAM (TCVN ...

TCVN 5334:2007 Thay thế (Replacement of): TCVN 5334:1991 Số trang (No. of pages): 31tr(A4) Thiết bị điện kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ.

http://viipip.com/DataUpload/file/TCVN(1).pdf

Date added: May 8, 2012 - Views: 214

doc
QCVN 01 : 2013/BCT

QCVN 01 : 2013/BCT

http://www.socongthuongbp.gov.vn/uploads/laws/qcvn-01.2013-ve-thiet-ke-cua-hang-xang-dau-ban-hanh-kem-theo-thong-tu-11-2013-tt-bct.pdf

Date added: May 19, 2014 - Views: 1

doc
BỘ CÔNG THƢƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ...

cửa hàng xăng dầu phải phù hợp với TCVN 5334:2007 Thiết bị điện kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ ...

http://www.business.gov.vn/Portals/0/2013/11_2013_TT_BCT.pdf

Date added: July 14, 2013 - Views: 21

doc
SO CONGTHlfONG ~~. 3/TT-BeT DENso: Jd..ft..~ . THONGTU Ngay ...

QCVN 01:2013/BCT b)TCVN 5334:2007 Thi~t bjdi~nkhodau mavasan ph~m dau ma- Ye-ucauantoantrongthi~tk~,I~pd~tvaSLPdl.lng. c)TCVN 3890:2009 PhU'angti~n ph6ng chay ...

http://socongthuong.danang.gov.vn/uploads/doc/171.PDF

Date added: November 6, 2013 - Views: 10

doc
BỘ CÔNG THƯƠNG - Công báo nước CHXHCN Việt Nam ...

cho cửa hàng xăng dầu phải phù hợp với TCVN 5334: 2007 Thiết bị điện kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ ...

http://congbao.chinhphu.vn/tai-ve-van-ban-so-11_2013_TT-BCT-(11601)

Date added: December 10, 2013 - Views: 5

doc
TCVN TIÊU CHUẨN VIỆT NAM - XU LY NUOC THAI/CONG TY DOAN ...

TCVN TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5502: 2003 Soát xét lần 1 NƯỚC CẤP SINH HOẠT - YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG Domestic supply water - Quality requirements

http://moitruongbenvung.com.vn/mtbv/upload/vanban/TCVN5502-2003%20_tieu%20chuan%20nuoc_.pdf

Date added: January 6, 2013 - Views: 10