Tcvn 5334 2007 docs

Searching:
Download
Tcvn 5334 2007 - Fast Download

Download Tcvn 5334 2007 from our fatest mirror

1 - VEAM CORPORATION !

7237 dl's @ 6141 KB/s

doc
1 - VEAM CORPORATION !

59.TCVN 5334-91.Thiết bị điện kho dầu và sản phẩm dầu. ... 60.TCVN 5334:2007.Thiết bị điện kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ. Yêu cầu an toàn trong thiết kế, lắp đặt và sử dụng .

http://veam.com.vn/upload/images/Danh%20muc%20tieu%20chuan%20An%20toan.doc

Date added: June 6, 2013 - Views: 65

doc
MỤC LỤC DANH SÁCH VỀ LĨNH VỰC ĐIỆN – THIẾT ...

Phân loại, thông số cơ bản và yêu cầu kỹ thuật 10tr 179 TCVN 5334:2007 Thiết bị điện kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ. Yêu cầu an toàn trong thiết kế, lắp đặt và sử dụng 31tr 180 TCVN 5393-91 Nồi cơm điện tự động. Yêu ...

http://www.khcnbinhduong.gov.vn/WebMedia/file/chat%20luong/Danh%20Muc%20Tieu%20Chuan/Muc%20luc%20danh%20sach%20linh%20vuc%20dien.doc

Date added: February 17, 2012 - Views: 160

doc
feee.hcmute.edu.vn

TCVN 5334:2007. Thiết bị điện kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ – Yêu cầu an toàn trong thiết kế, lắp đặt và sử dụng. TCVN 7447-1:2010. ... TCVN 7722-2-3:2007. Đèn điện. Phần 2: Yêu cầu cụ thể.

http://feee.hcmute.edu.vn/Nang%20cao%20trinh%20do/Danh%20muc%20TCVN.docx

Date added: July 10, 2013 - Views: 53

doc
BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

http://www.qhkt.hochiminhcity.gov.vn/Lists/VBPL_DB/Attachments/764/11-2013-TT-BCT-cuahangxang.doc

Date added: December 13, 2013 - Views: 2

doc
céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

TCVN 3718-2 : 2007 Quản lý an toàn trong trường bức xạ tần số rađiô ... Yêu cầu an toàn đối với kết cấu thiết bị công nghệ chính TCVN 5334: 2007 Thiết bị điện kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ ...

http://giaithuongchatluong.vn/Data/FCKEditor/File/13_An_toan.doc

Date added: May 30, 2012 - Views: 131

doc
QCVN 01.2013 ve Thiet ke cua hang xang dau Ban hanh

... TCVN 5334:2007 Thiết bị điện kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ – Yêu cầu an toàn trong thiết kế, lắp đặt và sử dụng. 4 QCVN 01 : 2013/BCT. c) TCVN 3890:2009 Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho.

http://fs.hiephoixangdau.org/File.ashx/CAAA380C14C7489CAD19006E3C1AF5E6/application=msword/b21bafc9d95d42b389fd0cdbf009781f/QCVN%2001.2013%20ve%20Thiet%20ke%20cua%20hang%20xang%20dau%20Ban%20hanh.doc

Date added: August 1, 2013 - Views: 22

doc
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Căn cứ Nghị định số 83/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay; Căn cứ Nghị định số 03/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2009 của Chính phủ về công tác đảm bảo chuyến bay chuyên cơ;

http://antoangiaothong.gov.vn/Uploaded/documents/van%20ban%202/van%20ban%203/TT%2001%20(1).doc

Date added: December 1, 2013 - Views: 1

doc
Công tác tuyên truyền về PCCC đối với các cửa ...

... lắp đặt và sử dụng trang thiết bị điện cho cửa hàng xăng dầu phải phù hợp với TCVN 5334:2007 Thiết bị điện kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ ... dụng cụ chữa cháy theo quy định trong TCVN 6223:2011 Cửa hàng khí dầu mỏ hóa ...

http://www.ttpccchanoi.com.vn/Resources/Documents/2014/5/2154826_Du%20thao%20-%20Noi%20dung%20tuyen%20truyen%20PCCC%20Xang%20Dau.doc

Date added: July 3, 2014 - Views: 1

doc
Công tác tuyên truyền về PCCC đối với các cửa ...

... lắp đặt và sử dụng trang thiết bị điện cho cửa hàng xăng dầu phải phù hợp với TCVN 5334:2007 Thiết bị điện kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ ... dụng cụ chữa cháy theo quy định trong TCVN 6223:2011 Cửa hàng khí dầu mỏ hóa ...

http://www.ttpccchanoi.com.vn/Resources/Documents/2014/4/4231409_Du%20thao%20Sua_bai_xawg_dau_thanh_tr%20i.doc

Date added: May 18, 2014 - Views: 1

doc
tieuchuan.mard.gov.vn

TCVN 7447-4-44:2010 (IEC 60364-4-44:2007), Hệ thống lắp ... 0.5369 0.5367 0.5365 0.5362 0.5360 0.5358 0.5356 0.5354 1.03 0.5352 0.5349 0.5347 0.5345 0.5343 0.5341 0.5338 0.5336 0.5334 0.5332 1.04 0.5330 0.5327 0.5325 0.5323 0.5321 0.5319 0.5316 0.5314 0.5312 0.5310 1.05 0.5307 0 ...

http://tieuchuan.mard.gov.vn/Documents/Uploads/TCVN%209226-2012.doc

Date added: November 20, 2013 - Views: 28

doc
LOVE - Điểm thông báo và hỏi đáp TBT Việt nam ...

IX/ NHIÊN LIỆU – NHỰA CAO SU : 2007. STT TÊN TIÊU CHUẨN SỐ TIÊU CHUẨN HL LT GHI CHÚ ... 31 Thiết bị điện kho dầu và sản phẩm dầu 5334 ... (DO)-YCKT 5689:2005 X 34 Xăng không chì 6776:2005 X 35 Các TCVN về Bitum (nhựa đường) Tuyển tập X ...

http://ninhthuan.tbtvn.org/media/9.%20TIEU%20CHUAN%20NLIEU%20CAOSU.doc

Date added: May 5, 2013 - Views: 15

doc
KÝnh th­a c¸c ®ång chÝ l•nh ®¹o trong c«ng ty

KÝnh th­a c¸c quý vÞ ®¹i biÓu cïng toµn thÓ c¸c ®ång chÝ! §­îc sù ph©n c«ng cña l·nh ®¹o phßng C¶nh s¸t PCCC C«ng an Thµnh Phè Hµ Néi vµ ®­îc sù ®ång ý cña ban gi¸m ®èc XÝ NghiÖp, h«m nay t«i ®Õn ®©y xin ®­îc nãi chuyÖn, trao ®æi víi c ...

http://www.webphongchay.vn/attachment.php?attachmentid=1449&d=1379077375

Date added: August 19, 2014 - Views: 1

doc
LOVE

... bị điện kho dầu và sản phẩm dầu quy phạm kỹ thuật an toàn trong thiết kế và lắp đặt 5334 ... 4586:1997 X 123 Các TCVN về hệ thống lắp đặt điện ... PP đo 7317:2003 X Mua 2007 130 Thiết bị công nghệ thông tin-Đặc ...

http://ninhthuan.tbtvn.org/media/8.%20TIEU%20CHUAN%20DOLUONG.doc

Date added: October 5, 2012 - Views: 7

doc
MỤC LỤC - Ban quản lý Trung ương các Dự án ...

... Chủ dự án đã có biên bản thống nhất với UBND xã Thanh Trạch ngày 25/6/2007. Bùn đáy hút lên được đổ tại bãi dự trữ khu A ... trên tàu thuyền phải được lắp đặt theo TCVN 5334 - 91: ...

http://www.cpo.vn/upload/Doc/EIA%20Cua%20Gianh-%20Quang%20Binh.doc

Date added: July 14, 2013 - Views: 5

doc
ĐỀ CƯƠNG

Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/2/2007 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật ... của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của ...

http://www.ipavinhphuc.vn/wp-content/uploads/QHCNTTVinhPhuc2020.doc

Date added: July 6, 2014 - Views: 1