Tcvn 5334 2007 docs

Searching:
Download
Tcvn 5334 2007 - Fast Download

Download Tcvn 5334 2007 from our fatest mirror

1 - VEAM CORPORATION !

1571 dl's @ 1678 KB/s

doc
1 - VEAM CORPORATION !

60.TCVN 5334:2007.Thiết bị điện kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ. Yêu cầu an toàn trong thiết kế, lắp đặt và sử dụng .

http://veam.com.vn/upload/images/Danh%20muc%20tieu%20chuan%20An%20toan.doc

Date added: June 6, 2013 - Views: 68

doc
MỤC LỤC DANH SÁCH VỀ LĨNH VỰC ĐIỆN – THIẾT ...

Phân loại, thông số cơ bản và yêu cầu kỹ thuật 10tr 179 TCVN 5334:2007 Thiết bị điện kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ.

http://www.khcnbinhduong.gov.vn/WebMedia/file/chat%20luong/Danh%20Muc%20Tieu%20Chuan/Muc%20luc%20danh%20sach%20linh%20vuc%20dien.doc

Date added: February 17, 2012 - Views: 165

doc
QCVN 01.2013 ve Thiet ke cua hang xang dau Ban hanh

... TCVN 5334:2007 Thiết bị điện kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ – Yêu cầu an toàn trong thiết kế, lắp đặt và sử dụng. 4

http://fs.hiephoixangdau.org/File.ashx/CAAA380C14C7489CAD19006E3C1AF5E6/application=msword/b21bafc9d95d42b389fd0cdbf009781f/QCVN%2001.2013%20ve%20Thiet%20ke%20cua%20hang%20xang%20dau%20Ban%20hanh.doc

Date added: August 1, 2013 - Views: 25

doc
céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

TCVN 3718-2 : 2007 Quản lý an toàn ... Yêu cầu an toàn đối với kết cấu thiết bị công nghệ chính TCVN 5334: 2007 Thiết bị điện ...

http://www.giaithuongchatluong.vn/Data/FCKEditor/File/13_An_toan.doc

Date added: October 22, 2014 - Views: 1

doc
BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu ...

http://www.khcnpy.gov.vn/trungtamtdc/images/11-2013-TT-BCT.doc

Date added: August 26, 2013 - Views: 4

doc
Công tác tuyên truyền về PCCC đối với các cửa ...

... phải tuân thủ quy định về yêu cầu an toàn tại TCVN 6223:2011 Cửa ... dầu phải phù hợp với TCVN 5334:2007 Thiết bị điện ...

http://www.ttpccchanoi.com.vn/Resources/Documents/2014/5/2154826_Du%20thao%20-%20Noi%20dung%20tuyen%20truyen%20PCCC%20Xang%20Dau.doc

Date added: July 3, 2014 - Views: 1

doc
tieuchuan.mard.gov.vn

tcvn 7447-4-44:2010 (iec 60364-4-44:2007), ... 0.5349 0.5347 0.5345 0.5343 0.5341 0.5338 0.5336 0.5334 0.5332 1.04 0.5330 0.5327 0.5325 0.5323 0.5321 0.5319 0 ...

http://tieuchuan.mard.gov.vn/Documents/Uploads/TCVN%209226-2012.doc

Date added: November 20, 2013 - Views: 33

doc
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Căn cứ Nghị định số 83/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay;

http://vbqppl.mt.gov.vn/Docs/1687.doc

Date added: October 8, 2014 - Views: 1

doc
LOVE - Điểm thông báo và hỏi đáp TBT Việt nam ...

31 Thiết bị điện kho dầu và sản phẩm dầu 5334:1991 X ... 35 Các TCVN về Bitum (nhựa đường) ... 8/22/2007 8:07:00 AM

http://ninhthuan.tbtvn.org/media/9.%20TIEU%20CHUAN%20NLIEU%20CAOSU.doc

Date added: May 5, 2013 - Views: 19

doc
LOVE - Điểm thông báo và hỏi đáp TBT Việt nam ...

VIII/ ĐO LƯỜNG: 2007. STT TÊN TIÊU CHUẨN SỐ HIỆU. T.CHUẨN HL LT GHI CHÚ 01 Máy biến áp và cuộn kháng điện lực 3259/92 X 02 Ren ...

http://ninhthuan.tbtvn.org/media/8.%20TIEU%20CHUAN%20DOLUONG.doc

Date added: October 5, 2012 - Views: 7

doc
MỤC LỤC - Ban quản lý Trung ương các Dự án ...

... Chủ dự án đã có biên bản thống nhất với UBND xã Thanh Trạch ngày 25/6/2007. ... thuyền phải được lắp đặt theo TCVN 5334 ...

http://www.cpo.vn/upload/Doc/EIA%20Cua%20Gianh-%20Quang%20Binh.doc

Date added: July 14, 2013 - Views: 5

doc
ĐỀ CƯƠNG - Cổng thông tin điện tử tỉnh Vĩnh Phúc

Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ... của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ...

http://www.vinhphuc.gov.vn/ct/cms/Convert/quyhoach/BuuChinhVienThongVaCNTT/Lists/QuyetDinh/Attachments/7/QHCNTTVinhPhuc2020.doc

Date added: November 23, 2012 - Views: 37

doc
Công tác tuyên truyền về PCCC đối với các cửa ...

... phải tuân thủ quy định về yêu cầu an toàn tại TCVN 6223:2011 Cửa ... dầu phải phù hợp với TCVN 5334:2007 Thiết bị điện ...

http://www.ttpccchanoi.com.vn/Resources/Documents/2014/4/4231409_Du%20thao%20Sua_bai_xawg_dau_thanh_tr%20i.doc

Date added: May 18, 2014 - Views: 1

doc
TCVN 5307 - 2009 XU?T B?N CHÍNH TH?C - CÔNG TY CP TƯ VẤN ...

TCVN 5307 : 2009 1 TCVN TCVN 5307 : 2009 Xuất bản lần 3 ... TCVN 5334 : 2007 - Thiết bị điện kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ ...

http://www.songhongvn.com/download.php?id=139

Date added: October 1, 2014 - Views: 1

doc
PHẨM DẦU MỎ - YÊU CẦU - Tiêu chuẩn Xây dựng ...

TCVN 5334 : 2007 - Thiết bị điện kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ - Yêu cầu an toàn trong thiết kế, lắp đặt và sử dụng

http://tieuchuanxaydung.com/download/TCVN5307_2009_Kho-dau-mo-va-san-pham-dau-mo-Yeu-cau-thiet-ke.pdf

Date added: May 19, 2014 - Views: 9

doc
KHÁI QUÁT VỀ HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN VIỆT NAM (TCVN ...

TCVN 5334:2007 Thay thế (Replacement of): TCVN 5334:1991 Số trang (No. of pages): 31tr(A4) Thiết bị điện kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ.

http://viipip.com/DataUpload/file/TCVN(1).pdf

Date added: May 8, 2012 - Views: 214

doc
TCVN TIÊU CHUẨN VIỆT NAM - XU LY NUOC THAI/CONG TY DOAN ...

TCVN TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5502: 2003 Soát xét lần 1 NƯỚC CẤP SINH HOẠT - YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG Domestic supply water - Quality requirements

http://moitruongbenvung.com.vn/mtbv/upload/vanban/TCVN5502-2003%20_tieu%20chuan%20nuoc_.pdf

Date added: January 6, 2013 - Views: 10

doc
SO CONGTHlfONG ~~. 3/TT-BeT DENso: Jd..ft..~ . THONGTU Ngay ...

QCVN 01:2013/BCT b)TCVN 5334:2007 Thi~t bjdi~nkhodau mavasan ph~m dau ma- Ye-ucauantoantrongthi~tk~,I~pd~tvaSLPdl.lng. c)TCVN 3890:2009 PhU'angti~n ph6ng chay ...

http://socongthuong.danang.gov.vn/uploads/doc/171.PDF

Date added: November 6, 2013 - Views: 10

doc
BỘ CÔNG THƯƠNG - Công báo nước CHXHCN Việt Nam ...

cho cửa hàng xăng dầu phải phù hợp với TCVN 5334: 2007 Thiết bị điện kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ ...

http://congbao.chinhphu.vn/tai-ve-van-ban-so-11_2013_TT-BCT-(11601)

Date added: December 10, 2013 - Views: 5

doc
QCVN 01 : 2013/BCT - Sở Công Thương tỉnh Bình Phước

QCVN 01 : 2013/BCT - Sở Công Thương tỉnh Bình Phước

http://www.socongthuongbp.gov.vn/uploads/laws/qcvn-01.2013-ve-thiet-ke-cua-hang-xang-dau-ban-hanh-kem-theo-thong-tu-11-2013-tt-bct.pdf

Date added: May 19, 2014 - Views: 1