Mau Ho So Hoan Thue Gtgt docs

Searching:
Download
Mau Ho So Hoan Thue Gtgt - Fast Download

Download Mau Ho So Hoan Thue Gtgt from our fatest mirror

Mau hoan ho so thue - Long An Province - Cổng thông tin ...

4987 dl's @ 7870 KB/s

doc
Mau hoan ho so thue - Long An Province - Cổng thông tin ...

- Đề nghị được hoàn thuế GTGT vào tài khoản số ... Mau hoan ho so thue Author: Le Quang Thai Last modified by: Thietbi2007 Created Date: 6/21/2011 12:59:00 AM Company: HOME Other titles: 0903286821 ...

http://www.longan.gov.vn/chinhquyen/cthue/Bieumau/94561458MAU%20HOAN%20THUE.doc

Date added: February 19, 2012 - Views: 36

doc
Hoàn thuế Giá trị gia tăng - index html — Website ...

1/ Đối tượng, hồ sơ, thủ tục hoàn Thuế GTGT. 2/ Trách nhiệm của đối tượng được hoàn Thuế GTGT. 3/ Trình tự và thời gian giải quyết hoàn thuế GTGT. 1. ... TONG CUC THUE Other titles: Hoàn thuế Giá trị gia tăng ...

http://www.nhontrach-dongnai.gov.vn/thutuchanhchinh/thue/gtgt/Thu%20tuc%20hoan%20thue%20GTGT.doc

Date added: December 21, 2011 - Views: 10

doc
Mẫu số: 10/GTGT - Cổng Thông Tin Điện Tử Tỉnh ...

Mẫu số: 10/GTGT. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. Độc lập ... ĐỀ NGHỊ HOÀN THUẾ/PH ... 10/GTGT Author: Tong Cuc Thue Last modified by: Administrator Created Date: 6/8/2007 11:47:00 PM

http://www.haugiang.gov.vn/Portal/Data/Sites/1/GalleryImages/thu%20tuc%20hanh%20chinh%20(31/THUE/hoan%20thue/Mau%2001-HTBT%20Van%20ban%20de%20nghi%20hoan%20thue.doc

Date added: May 11, 2012 - Views: 15

doc
Mẫu số: 03/GTGT - Cục Hải quan Đồng Nai

Đề nghị Cục thuế xét giải quyết hoàn thuế GTGT cho cơ sở ... Ghi tæng gi¸ thanh to¸n theo ho¸ ®¬n cña nh÷ng xe b¸n lÎ vµ xe xuÊt giao cho ®¹i lý b¸n h­ëng hoa hång. 5. ... Thue Viet Nam Other titles: Mẫu ...

http://www.dncustoms.gov.vn/Data/CV_BTC/TT32BTC3.doc

Date added: December 25, 2011 - Views: 74

doc
BỘ TÀI CHÍNH - Welcome to AS Co.,

... dịch vụ chịu thuế GTGT so với tổng doanh số của hàng hóa, ... kê khai nộp thuế riêng cho hoạt động cho thuê văn phòng. Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, ... Hoàn thuế GTGT đối với các chương trình, ...

http://www.kiemtoanas.com.vn/main/phocadownload/van_ban_thue/thue_GTGT/thongtu06_2012.doc

Date added: December 10, 2012 - Views: 8

doc
Mẫu hồ sơ đăng ký MST - Cổng thông tin điện ...

If contractor/sub-contractor is an organisation or company, fill in address, telephone number, fax number of the head office. 4. Địa chỉ văn phòng điều hành tại Việt Nam: ... DANH SÁCH VIÊN CHỨC NGOẠI GIAO THUỘC ĐỐI TƯỢNG HOÀN THUẾ GTGT

http://www.longan.gov.vn/chinhquyen/cthue/Bieumau/85244558MAU%20HO%20SO%20DANG%20KY%20THUE.doc

Date added: December 21, 2011 - Views: 14

doc
MẪU HỒ SƠ MỜI THẦU - TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ ...

Thiết bị thi công phải thuộc sở hữu của nhà thầu hoặc có thể đi thuê nhưng nhà thầu phải chứng minh khả năng huy ... (thuế GTGT và thuế thu ... cho mỗi ngày chậm hoàn thành công trình so với ngày hoàn thành dự kiến hoặc ngày ...

http://www.handico.com.vn/(S(gmdqvn450gersw45b3jllw55)A(0GAvxlnjzAEkAAAAOWRiMDkxOTQtYTU1Zi00OTg4LTg5NTUtOTRjZTQyZWQ0MDdixJh842DIFvj91-pFu0QiwSv3oy01))/Upload/634061726244375000Mau%20ho%20so%20thau%20goi%20thau%20XLQMN_kem%20theo%20TT02_19_01_2010.doc

Date added: February 22, 2012 - Views: 3

doc
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN KÊ KHAI, - Trang chủ - Trang chủ

... (mẫu số 01-4A/GTGT) Công ty TNHH Màu Xanh kinh doanh ngành nghề dịch vụ phục vụ công cộng về vệ sinh, ... giảm số thuế GTGT được hoàn, ... giữa thuế GTGT tạm nộp so với doanh thu của HHDV chịu thuế GTGT.

http://www.kontum.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUploadKontum_ThanhPho/Banner/Huong%20dan%20ke%20khai%20nop%20thue%20GTGT%20theo%20phuong%20phap%20khau%20tru%20thu.doc

Date added: February 17, 2012 - Views: 27

doc
TỔNG CỤC THUẾ - Trang chủ

... bằng cách kích kép chuột vào biểu tượng HTKK3.0 trên màn hình hoặc vào START/Programs/Tong Cuc Thue/Ho tro ke ... Những dòng có màu đỏ tương ứng với những tờ khai ... Tổng thuế GTGT của HHDV mua vào = tổng cột 10 so sánh với ...

http://cucthue.angiang.gov.vn/attachments/article/39/HuongDanSuDung_HTKK3.0.doc

Date added: November 2, 2011 - Views: 51

doc
BỘ TÀI CHÍNH - Phần mềm kế toán online | Phần ...

... dịch vụ chịu thuế GTGT so với tổng doanh số của hàng hóa, ... Khi thuế GTGT của tài sản thuê mua tài chính đã được khấu trừ hết và chuyển giao quyền sở hữu tài sản cho cơ sở đi thuê, ... hoàn thuế GTGT đầu vào, ...

http://www.misa.com.vn/Portals/0/Uploads/Documents/Thong_tu_32.doc

Date added: December 1, 2013 - Views: 2

doc
nghÞ ®Þnh - Cục Thuế Bình Phước

... cho thuê tài chính và các hình thức cấp tín dụng khác theo quy định ... máu và chế phẩm máu dùng cho người bệnh. 6. Đối ... ph¶i nép theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng bằng giá trị gia tăng của hàng ho¸, ...

http://thue.binhphuoc.gov.vn/3cms/upload/cucthue/File/upload_file/VB_PHAPQUI/ND%20123-2008-ND-CP-huong%20dan%20luat%20thue%20GTGT.doc

Date added: January 9, 2014 - Views: 1

doc
BỘ TÀI CHÍNH - Trang chủ

... sản phẩm C08-HD x 12 Bảng thanh toán tiền thuê ngoài C09-HD x 13 Biên ... S52- H 24 Sổ theo dõi thuế GTGT S53- H Đơn vị có nộp thuế 25 Sổ chi tiết thuế GTGT được hoàn lại S54- H GTGT 26 Sổ chi tiết ... Thực hiện So sánh ...

http://tinhocbotaichinh.vn/userfiles/file/21072.doc

Date added: October 22, 2012 - Views: 16

doc
BỘ TÀI CHÍNH - IBM WebSphere Portal

... dịch vụ chịu thuế GTGT so với tổng doanh ... tài sản cho thuê do cơ sở cho thuê quản lý đến khi chuyển quyền sở hữu tài sản cho bên đi thuê. Số thuế GTGT tương ứng với số vốn bên cho thuê bỏ ... Hoàn thuế GTGT đối với ...

http://nghean.gov.vn/wps/wcm/connect/946958004ff92341af5bef6017474008/129.200.TT-+BTC.doc?MOD=AJPERES&CACHEID=946958004ff92341af5bef6017474008

Date added: January 18, 2014 - Views: 1

doc
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Đối với cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng ... Đối với hoạt động cho thuê tài sản là ... Trường hợp khi điều chỉnh lại phát sinh số thuế nộp thừa so với số thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất ...

http://www.tamnhinviet.vn/phocadownload/tt2008-130%20huong%20dan%20thi%20hanh%20nd2008-124%20ve%20thue%20tndn.doc

Date added: July 24, 2013 - Views: 2

doc
§Ò c­ng - Cổng thông tin điện tử tỉnh Trà Vinh

1.7- Hóa đơn được dùng để khấu trừ thuế GTGT, hoàn thuế GTGT, tính chi ... (viÕt t¾t lµ ho¸ ®¬n GTGT) lo¹i 3 liªn lín, kÝch th ... Trong qu¸ tr×nh kiÓm tra, kiÓm so¸t, nÕu ph¸t hiÖn ®­îc ng­êi sö dông th× ghi râ tªn, ®Þa chØ, ký hiÖu sè ho ...

http://www.travinh.gov.vn/wps/wcm/connect/17506d804e71626a8d0e9d6886483025/thongtu120.doc?MOD=AJPERES

Date added: June 22, 2013 - Views: 1

doc
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT - Ban quản lý khu kinh tế ...

... thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp ... Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Thực hiện năm Thực hiện năm so với năm trước ... công trình luyện kim màu và luyện cán thép và các công trình chuyên dụng khác ...

http://www.halonginvest.gov.vn/images_upload/thong%20tu%2004.doc

Date added: November 2, 2012 - Views: 6

doc
tên: le van hong

... (có GCNQSDĐ hoặc hợp đồng thuê khoán đất) ... đã quan tâm đến các vấn đề nông nghiệp và phát triển nông thôn và hỗ trợ cho Bộ chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ được giao ... thuế suất thuế GTGT 5%) 2/ Năm 2008 sp tinh bột sắn ...

http://ipsard.gov.vn/images/2009/03/BTruong%20tra%20loi%20truc%20tuyen.doc

Date added: October 23, 2011 - Views: 83

doc
GIẢI THÍCH HỆ THỐNG BIỄU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ ...

... (gồm tồn tại tại kho của doanh nghiệp và kho mà doanh nghiệp thuê). ... hiện trong quá trình đền bù đất đai hoa màu, ... quý thì có thể căn cứ vào khối lượng công trình hoàn thành để tính thuế GTGT khấu trừ phát sinh phải ...

http://quangninh.gov.vn/vi-VN/bannganh/cucthongke/Lists/Danh%20sch%20cc%20bi%20vit%20tin%20tc%20v%20s%20kin/Attachments/99/Giaithich_bieu_25.11.2010_final.doc

Date added: February 2, 2013 - Views: 2

doc
UBND TỈNH LAI CHÂU - SỞ GIà O DỤC VÀ Ä ...

... lý kỷ luật về từng hành vi vi phạm pháp luật và chịu hình thức kỷ luật năng hơn một mức so với hình thức kỷ ... trách nhiệm bồi thường thuê ... đơn GTGT 01 GTKT- 3LL x 7 Hoá đơn bán hàng thông thường 02 GTGT ...

http://laichau.edu.vn/UserFiles/HEAD387/vanban/3567/3567_1395903689_170_quy_dinh__ho_so_-_so_sach_nha_truong_trong_huyen_tam_duong.doc

Date added: April 24, 2014 - Views: 2

doc
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ...

... chi phí quản lý - Thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp 4 Chênh ... tư lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư chậm so với qui định. - ...dự án hoàn ... 14 Tiền sử dụng đất 15 Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt ...

http://www.kiemtoannn.gov.vn/website/db_images/documents/Nam2011/T7/QD%2001%20ngay%2021.6.11%20sua%20doi,%20bo%20sng%20mau%20bieu%20HSKT.doc.doc

Date added: June 27, 2013 - Views: 21

doc
New acquired publication (February-March 2013)

... cong san kien trung, mau muc / To chuc ban thao: Luu Tran Luan [et al], Nxb Chinh tri quoc gia. Ha Noi, 2013 Dang va Ho Chi Minh - cuoc song ... bieu thue xuat khau - nhap khau va thue GTGT hang nhap khau / Nguyen Viet Hung, Nxb ... hop-Le Khac Gia Pha Chi / Le Khac Hoan, Nxb ...

http://www.lib.washington.edu/SouthEastAsia/vsg/biblio/Book%20List/New%20acquired%20publication%20(Feb-Mar%202013).doc

Date added: August 28, 2013 - Views: 5

doc
MẪU HỒ SƠ MỜI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA

MUA SẮM MODEM ADSL PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN THUÊ CÁC DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN . TRONG QUÝ IV ... hoàn chỉnh với một khoản tiền không hoàn lại là : 500.000 đồng (Năm trăm ... (tên) tham gia đấu thầu so với khi mua HSMT thì thực hiện theo quy ...

http://www.vnptdongnai.vn/download/hosomoithaunhotheothongtu05.doc

Date added: May 23, 2013 - Views: 15

doc
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP CHỨNG NHẬN ...

Trong thời gian tới Vimedimex sẽ xây dựng chiến lược để hoàn thành các chỉ tiêu, ... viên EUCA uống trị ho và viên xông hương Tràm dùng ... triệu đồng STT Chỉ tiêu 31/12/2007 31/12/2008 30/09/2009 1 Thuế GTGT 221 239 241 2 ...

http://vietpharm.com.vn/picture/filestore/i0/i94_1.doc

Date added: March 14, 2014 - Views: 6

doc
UBND HUYỆN NHƠN TRẠCH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ...

UBND HUYỆN NHƠN TRẠCH CỘNG HO À XÃ HỘI ... đã cho thuê 233,85 ha/233,85 ha (diện tích có thể cho thuê) đạt 100%. KCN đã hoàn thiện hệ thống hạ ... Hướng dẫn trực tiếp người nộp thuế Phụ lục số 02 gia hạn thuế GTGT của kỳ kê khai ...

http://sct.dongnai.gov.vn/Lists/Dost_CongThuongCacHuyen/Attachments/38/Nhon%20Trach-goingay6_6_013.doc

Date added: January 9, 2014 - Views: 5

doc
PHẦN I - VNPT Lào Cai

- Trong vòng 10 ngày hai bên phải hoàn tất và ký biên bản xác nhận kết quả đối soát. c) ... - Một số tỉnh phát triển được số thuê bao khá lớn so với các tỉnh khác nhưng doanh thu đạt được không cao ... Ho: Không có sự ...

http://www.vienthonglaocai.com.vn:8864/laocai/baocaonhanh/forum/downloads/1306814016DANH%20GIA%20KD%20DICH%20VU%20MYTV.doc

Date added: May 9, 2013 - Views: 47

doc
Danh mục các mặt hàng được tạm thời gia hạn ...

San hô và các chất liệu tương tự, ... --- Loại khác (bột máu của động vật) 0511.99.90.00. 5 Các loại rau đậu khô, ... -- Thức ăn hoàn chỉnh:--- Loại dùng cho gia cầm--- Loại dùng cho lợn

http://baodientu.chinhphu.vn/Uploaded_VGP/phungthithuhuyen/20110110/Danh%20muc%20cac%20mat%20hang%20duoc%20gia%20han%20thue%20GTGT[1].doc

Date added: July 24, 2013 - Views: 2

doc
ThuÕ TNDN vµ thuÕ lîi tøc cã g× kh¸c nhau

... §èi t­îng nép thuÕ lµ c¸c c¬ së SXKD hµng ho ... Theo chế dộ KT mới bạn có thể hạch toán phần thuế TN dược miễn giảm vào TK thuế TN hoãn lại phải trả trong trường ... (dĩ nhiên là không được khấu trừ thuế GTGT) theo Công ...

http://thongtinkhcndaklak.vn:81/junkbox/Luat/060504-+CIT+general.doc

Date added: October 7, 2014 - Views: 1

doc
Đơn vị:…………………

Số: 123/2012/TT-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc-----Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2012

http://images.luatminhkhue.vn/upload/images/SunLaw/data/article/TT%20123_2012%20TT-BTC.doc

Date added: October 18, 2014 - Views: 1

doc
BIỂU MẪU 1 - Cục Hải quan Đồng Nai

... không thu thuế và đã kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào với cơ quan thuế chưa? (ghi rõ số quyết định hoàn thuế, không thu thuế) đồng thời nêu rõ lý do tái nhập ...

http://www.dncustoms.gov.vn/bothutuchanhchinh/86.doc

Date added: September 7, 2014 - Views: 1

doc
ntu.edu.vn

... Đối với doanh nghiệp thuộc đối tượng nộp thuế GTGT ... thực thể chính của sản phẩm mà có thể kết hợp với nguyên vật liệu chính làm thay đổi màu ... - Nhập kho thành phẩm do bộ phận sản xuất hoàn thành hoặc từ thuê ...

http://ntu.edu.vn/Portals/60/BMKeToan/C3_HANG_TON_KHO2.doc

Date added: July 24, 2013 - Views: 2

doc
nghÞ ®Þnh - Tổng Cục Thuế - Bộ Tài Chính - Trang ...

... bổ sung thì những trường hợp không kê khai, tính thuế GTGT đầu ra (xây dựng công trình, mua ... viện trợ không hoàn lại nhập khẩu phải được cơ quan nhà ... giữa doanh số chịu thuế giá trị gia tăng so với tổng doanh ...

http://www.gdt.gov.vn/wps/wcm/connect/d721fe94-3687-4129-9188-7c5f2e520ba7/20130828_DuthaoNghidinhGTGT.docx?MOD=AJPERES&CACHEID=d721fe94-3687-4129-9188-7c5f2e520ba7

Date added: December 2, 2013 - Views: 7

doc
Bo Co tnh h栠nh thc hi牴n k ho ch pht trin kinh t挠 x hi 6 ...

... cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất cho theo đúng quy ... bằng dư nợ cuối năm 2012 và tăng 9% so cùng kỳ; Cho vay HSSV có hoàn cảnh khó khăn 911 ... thu nhập làm cơ sở cho việc lập bộ thuế GTGT hộ kinh doanh cá thể ...

http://skhdt.haiduong.gov.vn/DangKyDoangNghiep/Documents/BaocaoquyI_2013[1].doc

Date added: May 14, 2013 - Views: 14

doc
ỦY BAN NHÂN DÂN

... hợp tác xã chỉ nộp thuế GTGT và thuế thu nhập (nếu có). ... đã có quyết định cho thuê đất 02 đơn vị ... - Đã hoàn thành hồ sô thiết kế di dời tuyến ống cấp nước D600 và đã thi công từ 15/08/2010.

http://www.dongnai.gov.vn/Documents/8CT-Ctr5(%C4%91%C3%A3%20k%C3%BD).doc

Date added: July 24, 2013 - Views: 4

doc
BỘ TÀI CHÍNH

PHẦN I. KHAI THUẾ, QUYẾT TOÁN THUẾ; HOÀN THUẾ VÀ HƯỚNG DẪN QUYẾT TOÁN THUÊ THEO ... được giảm trừ 301 90 Hoàn trả thuế Thu nhập cá nhân đối với trường hợp hợp đồng ... nhận được từ nước ngoài so với ...

http://tanet.vn/eos.nsf/d93de82a4f2eb373472576bf0031f94d/df46b5d309af55194725786a00056ee5/$FILE/Sach%20thue%20TNCN%20Huong%20dan%20khai.%20QT%20_2010.Bo%20sung%20TT%20175.doc

Date added: May 3, 2013 - Views: 18

doc
LOVE

BẢN CÁO BẠCH . CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VÀ IN NÔNG NGHIỆP (Giấy chứng nhận ĐKKD số 0103004779 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 02 tháng 07 năm 2004, thay đổi lần thứ 2 ngày 29 tháng 5 năm 2008)

http://www.sbsc.com.vn/portal/sbsfiles/INN/others/5ce20699-e5ca-4dd2-a362-38f5a4069e32.doc

Date added: August 28, 2013 - Views: 2

doc
I

i. nhỮng ngƯỜi chỊu trÁch nhiỆm chÍnh ĐỐi vỚi nỘi dung bẢn cÁo bẠch 3

http://www.hsx.vn/hsx/Uploaded/ma_cty_ny/20061003-Ban%20cao%20bach%20DONAC.doc

Date added: May 16, 2013 - Views: 2

doc
www.ktd.com.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -----Số: 78/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2014

http://www.ktd.com.vn/upload/article/TT-78_2014_TT_BTC%20ngay%2018_6_2014.doc

Date added: September 18, 2014 - Views: 1

doc
ghdfhbfgn - Sở Giao Dịch Chứng Khoán TpHCM

... hoạt động nuôi tôm sú công nghiệp và giao trả lại đất Ngư trường 29 ha cho các hộ dân cho thuê đất. ... Công ty không có biến động hoặc những thay đổi lớn so với dự kiến. Công ty đã hoàn thành vượt ... - Quyền lợi mâu thuẫn ...

http://www.hsx.vn/hsx/Uploaded/2008/04/10/20080409-ABT-Bao%20cao%20thuong%20nien%202007.doc

Date added: July 24, 2013 - Views: 4

doc
ctk.binhphuoc.gov.vn

Tỷ lệ lao động đang làm việc so với tổng dân s ... Diện tích sàn xây dựng nhà ở hoàn thành. 132. 0512. ... cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất; bao gồm hộ gia đình, cá nhân; cộng đồng dân cư; tổ chức ...

http://ctk.binhphuoc.gov.vn/3cms/upload/ctk/File/hethongchitieuquocgia/1.danh%20muc%20he%20thong%20chi%20tieu%20thong%20ke%20quoc%20gia.doc

Date added: May 24, 2012 - Views: 3

doc
vpubnd.laichau.gov.vn

... thị hưởng 35.000 0 35.000 10. Thu tiền thuê mặt đất, mặt ... Thuế GTGT hàng nhập khẩu ... vào bản Hua Mỳ xã Ta Gia Xã Ta Gia 1 km 2014 1750/30.10.13 2.225 1.108 5 Đường GTNT liên thôn bản Hô Ta + bản Khá xã Tà Mung Xã Tà Mung 0,816 ...

http://vpubnd.laichau.gov.vn/UserFiles/File/Cong%20bao/cong%20bao%20so%201%20nam%202014.doc

Date added: March 19, 2014 - Views: 1

doc
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

bỘ vĂn hÓa, thỂ thao vÀ du lỊch. trƯỜng cao ĐẲng du lỊch hÀ nỘi –––––(––––– cỘng hÒa xà hỘi chỦ nghĨa viỆt nam

http://htc.edu.vn/userfiles/2_Noi%20dung%20on%20thi%20tot%20nghiep_he%20TCCN_K15.doc

Date added: April 24, 2014 - Views: 1

doc
0 Downloaders - Khoa học Công nghệ NN&PTNT

Xác định được 340 loài cá rạn san hô, ... Hoàn thiện bộ hồ sơ thiết ... Đánh giá được hiệu quả sử dụng ánh sáng màu và ánh sáng trắng ngầm cho nghề lưới vây ở vùng biển xa bờ miền Trung và miền Nam. Ánh sáng trắng thắp ...

http://www.vnast.gov.vn/UploadFile/Vien%20HS.doc

Date added: March 2, 2012 - Views: 5

doc
UYÛ BAN CHÖÙNG KHOAÙN NHAØ NÖÔÙC CHO PHEÙP NIEÂM ...

... Vĩnh Long), chương trình Đồng hành cùng nhà nông (Truyền hình Sóc Trăng), chương trình Ca cổ, hò ... Ba lá màu xanh lá mạ ... đạt được tốc độ tăng trưởng kinh doanh cao hơn so với năm trước. Sự hoàn thiện về hệ thống phân ...

http://static2.vietstock.vn/data/HOSE/2006/BAN%20CAO%20BACH/VN/HAI_BCB.doc

Date added: March 19, 2014 - Views: 1

doc
BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

tỔng công ty xây dỰng công nghiỆp viỆt nam BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CHÀO BÁN CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG TỔ CHỨC TƯ VẤN TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ

http://www.vinaincon.com.vn/upload/Bancongbothongtin.doc

Date added: October 20, 2013 - Views: 1

doc
Tæng c«ng ty - .: Công ty Điện Lực Sơn La Online :.

... ghi chỉ số công tơ và lập hóa đơn tiền điện. - Thoái hoàn: Là hoàn trả số đã thu thừa ... - Hợp đồng thuê nhà có xác nhận của chính ... màu thỏa thuận thời hạn thanh toán tối đa không quá 120 ngày kể từ ngày nhận ...

http://sonlapc.vn/customer/upload/taive/Quy%20trinh%20KDDN%20PCSL%202012.doc

Date added: October 11, 2012 - Views: 12

doc
www.chebien.gov.vn

Việt Nam hiện nay có tổng cộng 26 sân bay các loại có bãi đáp hoàn thiện, ... tỷ trọng sản phẩm GTGT so với tổng sản lượng thủy sản CBXK mới chỉ chiếm ... càng bộc lộ rõ hơn mâu thuẫn giữa thực trạng của nền sản xuất ...

http://www.chebien.gov.vn/data/cbts/QHCBTS_den_2020.doc

Date added: February 2, 2012 - Views: 7

doc
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN, TRUNG TÂM GIAO DỊCH ...

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN, TRUNG TÂM GIAO DỊCH ...

https://www.tvsi.com.vn/vn/File/download/E8F61193BE14624BEEBD/default.htm

Date added: September 20, 2014 - Views: 1

doc
ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI

... nghèo chất dinh dưỡng, khả năng giữ nước, giữ màu kém... nên năng suất cây trồng thấp ... gây tác động tiêu cực đối với các rạn san hô và ... thủy sản phát triển ổn định và khá toàn diện. Năm 2005 GTGT của ngành ...

http://thanhhoa.gov.vn/vi-vn/TaiLieu/BAOCAOduthao%20TH%2016-8-2012.doc

Date added: May 9, 2013 - Views: 6

doc
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

... gồm 10 tầng , nằm ở vị trí phía sau được xây dựng thêm. Hai năm sau, tòa nhà mới này được hoàn thành, ... Giá thuê: 320 USD/ngày và 160 USD/ nửa ngày ... So với trước khách sạn chỉ có 1 xe 04 chỗ thì nay đã trang bị them ...

http://download.doko.vn/thesis/224166/7986faccbfd097dc17d731bf622f6913/doko.vn-224166-Tim-hieu-hoat-dong-kinh-doanh-dich-vu-an.doc

Date added: December 1, 2013 - Views: 5

doc
THU VI?N PHÁP LU?T

THÔNG TƯ . QUY ĐỊNH CHI TIẾT LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU DỊCH VỤ TƯ VẤN . Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ...

http://www.suachuanhanhanh.com.vn/uploads/9ac8e4cd-46f5-4c92-85b3-ac1d82c4cbd8.doc

Date added: October 18, 2014 - Views: 1