Mau Ho So Hoan Thue Gtgt docs

Searching:
Download
Mau Ho So Hoan Thue Gtgt - Fast Download

Download Mau Ho So Hoan Thue Gtgt from our fatest mirror

Hoàn thuế Giá trị gia tăng - index html — Website ...

7887 dl's @ 1112 KB/s

doc
Hoàn thuế Giá trị gia tăng - index html — Website ...

1/ Đối tượng, hồ sơ, thủ tục hoàn Thuế GTGT. 2/ Trách nhiệm của đối tượng được hoàn Thuế GTGT. ... TONG CUC THUE Other titles:

http://www.nhontrach-dongnai.gov.vn/thutuchanhchinh/thue/gtgt/Thu%20tuc%20hoan%20thue%20GTGT.doc

Date added: December 21, 2011 - Views: 10

doc
Mẫu số: 10/GTGT - Cổng Thông Tin Điện Tử Tỉnh ...

Mẫu số: 10/GTGT. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. ... Mẫu số: 10/GTGT Author: Tong Cuc Thue Last modified by: Administrator Created Date:

http://www.haugiang.gov.vn/Portal/Data/Sites/1/GalleryImages/thu%20tuc%20hanh%20chinh%20(31/THUE/hoan%20thue/Mau%2001-HTBT%20Van%20ban%20de%20nghi%20hoan%20thue.doc

Date added: May 11, 2012 - Views: 15

doc
0903286821 - Google Sites

... Tổng cộng Giải trình về việc điều chỉnh thuế GTGT đầu vào, đầu ra so với số thuế tại ... ghi số thuế GTGT ...

https://sites.google.com/site/mauvanbannet2/bo-ho-so/bo-ho-so-hoan-thue/01-mau-ho-so-hoan-thue-gtgt-va-huong-dan-thu-tuc/1.%20Mau%2001-DNHT%20Giay%20de%20nghi%20hoan%20tra.doc?attredirects=1

Date added: December 22, 2014 - Views: 1

doc
0903286821 - Google Sites

... Tổng cộng Giải trình về việc điều chỉnh thuế GTGT đầu vào, đầu ra so với số ... nghị hoàn” ghi số thuế GTGT ...

http://sites.google.com/site/mauvanbannet2/bo-ho-so/bo-ho-so-hoan-thue/01-mau-ho-so-hoan-thue-gtgt-va-huong-dan-thu-tuc/1.%20Mau%2001-DNHT%20Giay%20de%20nghi%20hoan%20tra.doc?attredirects=0

Date added: December 22, 2014 - Views: 1

doc
Mẫu số: 03/GTGT - Cục Hải quan Đồng Nai

ng­êi b¸n Tªn mÆt hµng Gi¸ mua hµng ho¸, ... + Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ lớn hơn số thuế GTGT đầu ra của ... Thue Viet Nam ...

http://www.dncustoms.gov.vn/Data/CV_BTC/TT32BTC3.doc

Date added: December 25, 2011 - Views: 76

doc
BỘ TÀI CHÍNH - Welcome to AS Co.,

... dịch vụ mua vào được tính khấu trừ theo tỷ lệ (%) doanh số hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT so với tổng doanh số của ...

http://www.kiemtoanas.com.vn/main/phocadownload/van_ban_thue/thue_GTGT/thongtu06_2012.doc

Date added: December 10, 2012 - Views: 10

doc
MẪU HỒ SƠ MỜI THẦU - TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ ...

Trường hợp nhà thầu phát hiện tiên lượng chưa chính xác so với thiết kế, ... (thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp) ...

http://www.handico.com.vn/(S(gmdqvn450gersw45b3jllw55)A(0GAvxlnjzAEkAAAAOWRiMDkxOTQtYTU1Zi00OTg4LTg5NTUtOTRjZTQyZWQ0MDdixJh842DIFvj91-pFu0QiwSv3oy01))/Upload/634061726244375000Mau%20ho%20so%20thau%20goi%20thau%20XLQMN_kem%20theo%20TT02_19_01_2010.doc

Date added: February 22, 2012 - Views: 3

doc
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN KÊ KHAI, - Trang chủ - Trang chủ

... thực hiện nghĩa vụ thuế của mình theo quy định của Luật thuế GTGT và Luật ... giữa thuế GTGT tạm nộp so với doanh thu của ...

http://www.kontum.gov.vn/_layouts/LacVietBIO/fckUploadKontum_ThanhPho/Banner/Huong%20dan%20ke%20khai%20nop%20thue%20GTGT%20theo%20phuong%20phap%20khau%20tru%20thu.doc

Date added: February 17, 2012 - Views: 30

doc
nghÞ ®Þnh

... ph¶i nép theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng bằng giá trị gia tăng của hàng ho ... tăng so với tổng doanh số ...

http://thue.binhphuoc.gov.vn/3cms/upload/cucthue/File/upload_file/VB_PHAPQUI/ND%20123-2008-ND-CP-huong%20dan%20luat%20thue%20GTGT.doc

Date added: January 9, 2014 - Views: 1

doc
TỔNG CỤC THUẾ - Trang chủ

... hoặc vào START/Programs/Tong Cuc Thue/Ho tro ke ... hạn hiệu lực so với ... GTGT của HHDV mua vào = tổng cột 10 so sánh ...

http://cucthue.angiang.gov.vn/attachments/article/39/HuongDanSuDung_HTKK3.0.doc

Date added: November 2, 2011 - Views: 51

doc
BỘ TÀI CHÍNH - Phần mềm kế toán online | Phần ...

... dịch vụ chịu thuế GTGT so với tổng doanh số của hàng hóa, dịch vụ bán ra. ... GTGT theo hoá đơn bán hàng (số ký hiệu, ...

http://www.misa.com.vn/Portals/0/Uploads/Documents/Thong_tu_32.doc

Date added: December 1, 2013 - Views: 2

doc
BỘ TÀI CHÍNH - Trang chủ

GTGT 31132 Thuế GTGT ... “Chứng từ ghi sổ bổ sung" để ghi bổ sung bằng mực thường số tiền chênh lệch còn thiếu so với ...

http://tinhocbotaichinh.vn/userfiles/file/21072.doc

Date added: October 22, 2012 - Views: 16

doc
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - Cổng thông tin điện ...

Trường hợp nhà thầu phát hiện tiên lượng chưa chính xác so với thiết kế, ... (thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp) ...

http://www.soctrang.gov.vn/wps/wcm/connect/b95df280413bf461b1f0f5097788edb1/Mau+ho+so+moi+thau+xay+lap+quy+mo+nho-Thong+tu+02.doc?MOD=AJPERES

Date added: January 26, 2014 - Views: 1

doc
§Ò c­ng - Cổng thông tin điện tử tỉnh Trà Vinh

Trong qu¸ tr×nh kiÓm tra, kiÓm so¸t, ... + Dßng tiÒn thuÕ GTGT: ghi sè tiÒn thuÕ cña sè hµng ho¸, dÞch vô ghi trong ho¸ ®¬n.

http://www.travinh.gov.vn/wps/wcm/connect/17506d804e71626a8d0e9d6886483025/thongtu120.doc?MOD=AJPERES

Date added: June 22, 2013 - Views: 3

doc
BỘ TÀI CHÍNH - IBM WebSphere Portal

... dịch vụ mua vào được tính khấu trừ theo tỷ lệ (%) doanh số hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT so với tổng doanh số của ...

http://nghean.gov.vn/wps/wcm/connect/946958004ff92341af5bef6017474008/129.200.TT-+BTC.doc?MOD=AJPERES&CACHEID=946958004ff92341af5bef6017474008

Date added: January 18, 2014 - Views: 1

doc
MẪU HỒ SƠ

YÊU CẦU CHỈ ĐỊNH THẦU XÂY LẮP (Ban hành kèm theo Thông tư số: 04/2010/TT-BKH ngày 01 tháng 02 năm 2010. của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

http://www.yenbai.gov.vn/vi/org/htt/huyenyenbinh/Lists/Qun%20l%20th%20tc/Attachments/313/mau%20ho%20so%20-%20xay%20lap.doc

Date added: July 24, 2013 - Views: 3

doc
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường hợp khi điều chỉnh lại phát sinh số thuế nộp thừa so với số thuế thu nhập từ chuyển nhượng ... Hóa đơn GTGT thanh ...

http://www.tamnhinviet.vn/phocadownload/tt2008-130%20huong%20dan%20thi%20hanh%20nd2008-124%20ve%20thue%20tndn.doc

Date added: July 24, 2013 - Views: 2

doc
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT - Ban quản lý khu kinh tế ...

... thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp ... Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Thực hiện năm Thực hiện năm so với năm trước ...

http://www.halonginvest.gov.vn/images_upload/thong%20tu%2004.doc

Date added: November 2, 2012 - Views: 11

doc
UBND TỈNH LAI CHÂU

... lý kỷ luật về từng hành vi vi phạm pháp luật và chịu hình thức kỷ luật năng hơn một mức so ... GTGT 31132 Thuế GTGT ...

http://laichau.edu.vn/UserFiles/HEAD387/vanban/3567/3567_1395903689_170_quy_dinh__ho_so_-_so_sach_nha_truong_trong_huyen_tam_duong.doc

Date added: April 24, 2014 - Views: 3

doc
binhdinh.gdt.gov.vn

- Tỷ trọng nguyên giá tài sản cố định tăng thêm đạt tối thiểu từ 20% so với tổng ... Thuế GTGT đầu vào của ... Tong Cuc Thue ...

http://binhdinh.gdt.gov.vn/wps/wcm/connect/69ebbcb1-63cb-45af-8353-1cd83a50f037/VINH-TRALOIDOITHOAIL2-2014.docx?MOD=AJPERES&CACHEID=69ebbcb1-63cb-45af-8353-1cd83a50f037

Date added: December 22, 2014 - Views: 1

doc
MẪU HỒ SƠ MỜI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA

... tham gia đấu thầu so với khi mua HSMT thì thực hiện theo quy định tại . BDL. Mục 10. ... Hóa đơn GTGT, Biên bản giao nhận, ...

http://www.vnptdongnai.vn/download/hosomoithaunhotheothongtu05.doc

Date added: May 23, 2013 - Views: 16

doc
bvntd.vca.gov.vn

... (bằng 2% giá bán Căn hộ chưa bao gồm thuế GTGT), ... cho thuê để ở, ... sử dụng vật liệu hoặc màu sắc trên mặt ngoài căn ...

http://bvntd.vca.gov.vn/Lists/Registrations/Attachments/162/14%20BVNTD-%c4%90K%20158%20-%20Mau%20HD%20MB%20CH%20The%20Harmona%2029-final.doc

Date added: December 22, 2014 - Views: 1

doc
New acquired publication (February-March 2013)

... bien dao Viet Nam / Cuc Van hoa co so ... Ha Noi, 2013 Dang va Ho ... Ha Noi, 2013 Thue 2013: bieu thue xuat khau - nhap khau va thue GTGT hang nhap khau ...

http://www.lib.washington.edu/SouthEastAsia/vsg/biblio/Book%20List/New%20acquired%20publication%20(Feb-Mar%202013).doc

Date added: August 28, 2013 - Views: 5

doc
vbpq.mof.gov.vn

vbpq.mof.gov.vn

http://vbpq.mof.gov.vn/download.aspx?Docmain_ID=16442

Date added: July 1, 2014 - Views: 1

doc
GIẢI THÍCH HỆ THỐNG BIỄU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ ...

... vào doanh thu các hoạt động sản xuất phụ khác nếu không tách riêng được nhưng không quá 10% so với ... Thuế GTGT hàng bán nội ...

http://quangninh.gov.vn/vi-VN/bannganh/cucthongke/Lists/Danh%20sch%20cc%20bi%20vit%20tin%20tc%20v%20s%20kin/Attachments/99/Giaithich_bieu_25.11.2010_final.doc

Date added: February 2, 2013 - Views: 2

doc
tên: le van hong

... Ban quan ly rung phong ho Ninh Hoa. Địa chỉ: Ninh An, ... Toi co co so qui mo nho ve kinh doanh thit cho, ... thuế suất thuế GTGT 5%) ...

http://ipsard.gov.vn/images/2009/03/BTruong%20tra%20loi%20truc%20tuyen.doc

Date added: October 23, 2011 - Views: 93

doc
UBND HUYỆN NHƠN TRẠCH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ...

UBND HUYỆN NHƠN TRẠCH CỘNG HO À XÃ HỘI ... đầu năm 2013 đều giảm sút đáng kể so với các ... GTGT đã gia hạn số thuế 2.541 ...

http://sct.dongnai.gov.vn/Lists/Dost_CongThuongCacHuyen/Attachments/38/Nhon%20Trach-goingay6_6_013.doc

Date added: January 9, 2014 - Views: 5

doc
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ...

... chi phí quản lý - Thuế GTGT theo phương pháp ... (so sánh với ... 6 Chi sù nghiÖp v¨n ho¸ th«ng tin ...

http://www.kiemtoannn.gov.vn/website/db_images/documents/Nam2011/T7/QD%2001%20ngay%2021.6.11%20sua%20doi,%20bo%20sng%20mau%20bieu%20HSKT.doc.doc

Date added: June 27, 2013 - Views: 27

doc
BIỂU MẪU 1 - Cục Hải quan Đồng Nai

... không thu thuế và đã kê khai khấu trừ thuế GTGT ... Hàng hóa nhập khẩuthuộc diện được giảm mức thuế suất so ... Ho Viet Hoan ...

http://www.dncustoms.gov.vn/bothutuchanhchinh/86.doc

Date added: September 7, 2014 - Views: 1

doc
cndv.vnptlongan.vn

Tra cứu thông tin khách hàng, về thông tin, các Dịch vụ GTGT mà khách hàng đang sử dụng, chưa sử dụng. Ưu tiên: Ringtunes(RBT), ...

http://cndv.vnptlongan.vn/Promotions/FileAttach/2.%20Kich%20ban%20Cross%20cell%20GTGT%20-%20tu%20ngay%2028.7.2013.docx

Date added: October 31, 2013 - Views: 2

doc
Danh mục các mặt hàng được tạm thời gia hạn ...

San hô và các chất liệu tương tự, ... (bột vỏ sò) ... (bột máu của động vật) 0511.99.90.00.

http://baodientu.chinhphu.vn/Uploaded_VGP/phungthithuhuyen/20110110/Danh%20muc%20cac%20mat%20hang%20duoc%20gia%20han%20thue%20GTGT%5B1%5D.doc

Date added: November 19, 2014 - Views: 1

doc
PHẦN I - VNPT Lào Cai

... .000 1.661.252.673 300.788 44 Bình Thuận 2.500 4.876 4.284 847.878.750 1.184.595.374 276.516 45 Cà Mau ... Trong khi so với các dịch ... vụ GTGT, phát ...

http://www.vienthonglaocai.com.vn:8864/laocai/baocaonhanh/forum/downloads/1306814016DANH%20GIA%20KD%20DICH%20VU%20MYTV.doc

Date added: May 9, 2013 - Views: 54

doc
nghÞ ®Þnh - Tổng Cục Thuế - Bộ Tài Chính - Trang ...

Những hoạt động này được quy định thuộc diện không tính thuế GTGT và cơ sở kinh doanh được ... giá trị gia tăng so với ... ho ...

http://www.gdt.gov.vn/wps/wcm/connect/d721fe94-3687-4129-9188-7c5f2e520ba7/20130828_DuthaoNghidinhGTGT.docx?MOD=AJPERES&CACHEID=d721fe94-3687-4129-9188-7c5f2e520ba7

Date added: December 2, 2013 - Views: 7

doc
2. Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Trường Đại ...

... so sánh đối chiếu với ... tượng nộp thuế GTGT theo phương ... để bán còn Công ty Thương mại chỉ mau hàng hóa về đẻ ...

http://ntu.edu.vn/Portals/60/BMKeToan/C3_HANG_TON_KHO2.doc

Date added: July 24, 2013 - Views: 2

doc
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM _____ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Số: 130 /2008/TT-BTC _____

http://canthopromotion.vn/home/images/filedoc/filedoc_motcua/DAUTU/Th%c3%b4ng_t%c6%b0__130-2008-TT-BTC.doc

Date added: December 22, 2014 - Views: 1

doc
ỦY BAN NHÂN DÂN

... hợp tác xã chỉ nộp thuế GTGT và thuế thu nhập (nếu ... Số vụ ngộ độc thực phẩm giảm so với giai đoạn 2001 ... ho gà, sởi ...

http://www.dongnai.gov.vn/Documents/8CT-Ctr5(%C4%91%C3%A3%20k%C3%BD).doc

Date added: July 24, 2013 - Views: 4

doc
BỘ TÀI CHÍNH

... tối đa bằng số thuế phải nộp tương ứng với tỷ lệ thu nhập nhận được từ nước ngoài so với tổng thu nhập = ...

http://tanet.vn/eos.nsf/d93de82a4f2eb373472576bf0031f94d/df46b5d309af55194725786a00056ee5/$FILE/Sach%20thue%20TNCN%20Huong%20dan%20khai.%20QT%20_2010.Bo%20sung%20TT%20175.doc

Date added: May 3, 2013 - Views: 19

doc
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP CHỨNG NHẬN ...

... viên EUCA uống trị ho và viên xông ... mong muốn mau lành bệnh và ... 30/09/2009 1 Thuế GTGT 221 ...

http://vietpharm.com.vn/picture/filestore/i0/i94_1.doc

Date added: March 14, 2014 - Views: 6

doc
GIẢI THÍCH - ...:: CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG ::...

... vào doanh thu các hoạt động sản xuất phụ khác nếu không tách riêng được nhưng không quá 10% so với ... thuế GTGT của doanh ...

http://cucthongke.lamdong.gov.vn/Upload/file/dean%20312/chedobcdoanhnghiep/Giaithich.doc

Date added: July 25, 2014 - Views: 1

doc
THÔNG CÁO SỐ 1 - VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC ...

quỐc hỘi khÓa xiii. kỲ hỌp thỨ 8. ĐoÀn thƯ kÝ kỲ hỌp cỘng hÒa xà hỘi chỦ nghĨa viỆt nam. Độc lập - tự do - hạnh phúc

http://dancukiengiang.gov.vn/userfiles/files/TAI%20LIEU%20KY%20HOP%20THU%208/A10_04_bc%20tong%20hop%20viec%20thhien%20NQ%20ve%20chat%20van.doc

Date added: December 9, 2014 - Views: 1

doc
I

Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành: 25. 8.1 Vị thế của Công ty trong ngành: 25.

http://www.hsx.vn/hsx/Uploaded/ma_cty_ny/20061003-Ban%20cao%20bach%20DONAC.doc

Date added: May 16, 2013 - Views: 2

doc
ghdfhbfgn - Sở Giao Dịch Chứng Khoán TpHCM

... 29 ha cho các hộ dân cho thuê ... thay đổi lớn so với dự kiến. Công ty đã hoàn thành vượt mức ... mâu thuẫn lợi ích Công ty ...

http://www.hsx.vn/hsx/Uploaded/2008/04/10/20080409-ABT-Bao%20cao%20thuong%20nien%202007.doc

Date added: July 24, 2013 - Views: 4

doc
UYÛ BAN CHÖÙNG KHOAÙN NHAØ NÖÔÙC CHO PHEÙP NIEÂM ...

Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác ... Chuyển từ chỉ tiêu Thuế GTGT được khấu trừ sang V. Tài ... Cà Mau. Quốc tịch ...

http://static2.vietstock.vn/data/HOSE/2006/BAN%20CAO%20BACH/VN/HAI_BCB.doc

Date added: March 19, 2014 - Views: 2

doc
www.vnast.gov.vn

... lưới thiết kế cho sản lượng cao hơn so với ... Xây dựng được “Quy trình công nghệ chế biến sản phẩm GTGT sứa miến ...

http://www.vnast.gov.vn/UploadFile/Vien%20HS.doc

Date added: March 2, 2012 - Views: 5

doc
ctk.binhphuoc.gov.vn

0303. Tỷ lệ lao động đang làm việc so với tổng dân s ...

http://ctk.binhphuoc.gov.vn/3cms/upload/ctk/File/hethongchitieuquocgia/1.danh%20muc%20he%20thong%20chi%20tieu%20thong%20ke%20quoc%20gia.doc

Date added: May 24, 2012 - Views: 3

doc
www.ktd.com.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -----Số: 78/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2014

http://www.ktd.com.vn/upload/article/TT-78_2014_TT_BTC%20ngay%2018_6_2014.doc

Date added: September 18, 2014 - Views: 1

doc
ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI

Năm 2005 GTGT của ngành đạt 3.637 tỷ ... (theo giá so sánh) ... Lễ hội Lam Kinh 2008, liên hoan “văn hóa ẩm thực các tỉnh phía ...

http://thanhhoa.gov.vn/vi-vn/TaiLieu/BAOCAOduthao%20TH%2016-8-2012.doc

Date added: May 9, 2013 - Views: 8

doc
Tæng c«ng ty - .: Công ty Điện Lực Sơn La Online :.

... sản xuất của Bên B có biến động dẫn đến việc sử dụng điện tăng hoặc giảm nhiều so với bình thường, ...

http://sonlapc.vn/customer/upload/taive/Quy%20trinh%20KDDN%20PCSL%202012.doc

Date added: October 11, 2012 - Views: 12

doc
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THANH HÓA

Ngành Thân mềm chiếm ưu thế về số lượng loài so ... TT*20% C 149.064.000 Cộng chi phí trước thuế TC 894.384.000 Thuế GTGT : (VAT)= 10 ...

http://thanhhoa.gov.vn/vi-vn/TaiLieu/Duthao_chinhsach_WB/EMP%20Thanh%20Hoa.doc

Date added: August 15, 2013 - Views: 1