Mau Ho So Hoan Thue Gtgt docs

Searching:
Download
Mau Ho So Hoan Thue Gtgt - Fast Download

Download Mau Ho So Hoan Thue Gtgt from our fatest mirror

Mẫu số: 10/GTGT - Cổng Thông Tin Điện Tử Tỉnh ...

1259 dl's @ 2840 KB/s

doc
Mẫu số: 10/GTGT - Cổng Thông Tin Điện Tử Tỉnh ...

Mẫu số: 10/GTGT. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. ... Mẫu số: 10/GTGT Author: Tong Cuc Thue Last modified by: Administrator Created Date:

http://www.haugiang.gov.vn/Portal/Data/Sites/1/GalleryImages/thu%20tuc%20hanh%20chinh%20(31/THUE/hoan%20thue/Mau%2001-HTBT%20Van%20ban%20de%20nghi%20hoan%20thue.doc

Date added: May 11, 2012 - Views: 15

doc
Kê khai, nộp thuế GTGT - - index html — Website ...

Kê khai, nộp thuế GTGT đối với cơ sở nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế. Kê khai, nộp thuế Giá trị gia tăng trong một số ...

http://www.nhontrach-dongnai.gov.vn/thutuchanhchinh/thue/kekhaithue/Ke%20khai,%20nop%20thue%20GTGT,%20co%20so%20nop%20thue%20GTGT%20theo%20phuong%20phap%20khau%20tru.doc

Date added: February 10, 2012 - Views: 93

doc
0903286821 - Google Sites

... Tổng cộng Giải trình về việc điều chỉnh thuế GTGT đầu vào, đầu ra so với số thuế tại ... ghi số thuế GTGT ...

http://sites.google.com/site/mauvanbannet2/bo-ho-so/bo-ho-so-hoan-thue/01-mau-ho-so-hoan-thue-gtgt-va-huong-dan-thu-tuc/1.%20Mau%2001-DNHT%20Giay%20de%20nghi%20hoan%20tra.doc?attredirects=0

Date added: December 22, 2014 - Views: 1

doc
Mẫu số: 03/GTGT - Cục Hải quan Đồng Nai

ng­êi b¸n Tªn mÆt hµng Gi¸ mua hµng ho¸, ... + Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ lớn hơn số thuế GTGT đầu ra của ... Thue Viet Nam ...

http://www.dncustoms.gov.vn/Data/CV_BTC/TT32BTC3.doc

Date added: December 25, 2011 - Views: 76

doc
BỘ TÀI CHÍNH - Welcome to AS Co.,

... dịch vụ mua vào được tính khấu trừ theo tỷ lệ (%) doanh số hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT so với tổng doanh số của ...

http://www.kiemtoanas.com.vn/main/phocadownload/van_ban_thue/thue_GTGT/thongtu06_2012.doc

Date added: December 10, 2012 - Views: 10

doc
Giay de nghi hoan tra khoan thu ngan sach nha nuoc|Cac loai ...

... Tổng cộng Giải trình về việc điều chỉnh thuế GTGT đầu vào, đầu ra so với số thuế tại Tờ khai thuế đã nộp cho cơ ...

http://hslaw.vn/AnhBaiviet/VanBan/2012.05.02.04.53.15Giay_de_nghi_hoan_tra_khoan_thu_ngan_sach_nha_nuoc.doc

Date added: April 24, 2014 - Views: 1

doc
MẪU HỒ SƠ MỜI THẦU - TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ ...

Trường hợp nhà thầu phát hiện tiên lượng chưa chính xác so với thiết kế, ... (thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp) ...

http://www.handico.com.vn/(S(gmdqvn450gersw45b3jllw55)A(0GAvxlnjzAEkAAAAOWRiMDkxOTQtYTU1Zi00OTg4LTg5NTUtOTRjZTQyZWQ0MDdixJh842DIFvj91-pFu0QiwSv3oy01))/Upload/634061726244375000Mau%20ho%20so%20thau%20goi%20thau%20XLQMN_kem%20theo%20TT02_19_01_2010.doc

Date added: February 22, 2012 - Views: 3

doc
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Cục Lễ tân Nhà nước trực thuộc Bộ ngoại giao xác nhận người khai được hoàn thuế GTGT đối ... Tong Cuc Thue Created Date: 3/15/2011 ...

http://docs.vietnamdoc.net/data/file/2013/thang06/23/Mau-so-01-6-DNHT.doc

Date added: January 27, 2015 - Views: 1

doc
BỘ TÀI CHÍNH - Trang chủ

GTGT 31132 Thuế GTGT ... “Chứng từ ghi sổ bổ sung" để ghi bổ sung bằng mực thường số tiền chênh lệch còn thiếu so với ...

http://tinhocbotaichinh.vn/userfiles/file/21072.doc

Date added: October 22, 2012 - Views: 16

doc
TỔNG CỤC THUẾ - Trang chủ

... hoặc vào START/Programs/Tong Cuc Thue/Ho tro ke ... hạn hiệu lực so với ... GTGT của HHDV mua vào = tổng cột 10 so sánh ...

http://cucthue.angiang.gov.vn/attachments/article/39/HuongDanSuDung_HTKK3.0.doc

Date added: November 2, 2011 - Views: 51

doc
§Ò c­ng - Cổng thông tin điện tử tỉnh Trà Vinh

Trong qu¸ tr×nh kiÓm tra, kiÓm so¸t, ... + Dßng tiÒn thuÕ GTGT: ghi sè tiÒn thuÕ cña sè hµng ho¸, dÞch vô ghi trong ho¸ ®¬n.

http://www.travinh.gov.vn/wps/wcm/connect/17506d804e71626a8d0e9d6886483025/thongtu120.doc?MOD=AJPERES

Date added: June 22, 2013 - Views: 3

doc
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường hợp khi điều chỉnh lại phát sinh số thuế nộp thừa so với số thuế thu nhập từ chuyển nhượng ... Hóa đơn GTGT thanh ...

http://www.tamnhinviet.vn/phocadownload/tt2008-130%20huong%20dan%20thi%20hanh%20nd2008-124%20ve%20thue%20tndn.doc

Date added: July 24, 2013 - Views: 2

doc
BỘ TÀI CHÍNH - IBM WebSphere Portal

... dịch vụ mua vào được tính khấu trừ theo tỷ lệ (%) doanh số hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT so với tổng doanh số của ...

http://nghean.gov.vn/wps/wcm/connect/946958004ff92341af5bef6017474008/129.200.TT-+BTC.doc?MOD=AJPERES&CACHEID=946958004ff92341af5bef6017474008

Date added: January 18, 2014 - Views: 2

doc
BỘ TÀI CHÍNH - Phần mềm kế toán online | Phần ...

... dịch vụ chịu thuế GTGT so với tổng doanh số của hàng hóa, dịch vụ bán ra. ... GTGT theo hoá đơn bán hàng (số ký hiệu, ...

http://www.misa.com.vn/Portals/0/Uploads/Documents/Thong_tu_32.doc

Date added: December 1, 2013 - Views: 2

doc
tên: le van hong

... Ban quan ly rung phong ho Ninh Hoa. Địa chỉ: Ninh An, ... Toi co co so qui mo nho ve kinh doanh thit cho, ... thuế suất thuế GTGT 5%) ...

http://ipsard.gov.vn/images/2009/03/BTruong%20tra%20loi%20truc%20tuyen.doc

Date added: October 23, 2011 - Views: 95

doc
MẪU HỒ SƠ MỜI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA

... tham gia đấu thầu so với khi mua HSMT thì thực hiện theo quy định tại . BDL. Mục 10. ... Hóa đơn GTGT, Biên bản giao nhận, ...

http://www.vnptdongnai.vn/download/hosomoithaunhotheothongtu05.doc

Date added: May 23, 2013 - Views: 16

doc
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ...

... chi phí quản lý - Thuế GTGT theo phương pháp ... (so sánh với ... 6 Chi sù nghiÖp v¨n ho¸ th«ng tin ...

http://www.kiemtoannn.gov.vn/website/db_images/documents/Nam2011/T7/QD%2001%20ngay%2021.6.11%20sua%20doi,%20bo%20sng%20mau%20bieu%20HSKT.doc.doc

Date added: June 27, 2013 - Views: 41

doc
www.halonginvest.gov.vn

www.halonginvest.gov.vn

http://www.halonginvest.gov.vn/images_upload/thong%20tu%2004.doc

Date added: November 2, 2012 - Views: 11

doc
GIẢI THÍCH HỆ THỐNG BIỄU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ ...

... vào doanh thu các hoạt động sản xuất phụ khác nếu không tách riêng được nhưng không quá 10% so với ... Thuế GTGT hàng bán nội ...

http://quangninh.gov.vn/vi-VN/bannganh/cucthongke/Lists/Danh%20sch%20cc%20bi%20vit%20tin%20tc%20v%20s%20kin/Attachments/99/Giaithich_bieu_25.11.2010_final.doc

Date added: February 2, 2013 - Views: 2

doc
UBND TỈNH LAI CHÂU

... lý kỷ luật về từng hành vi vi phạm pháp luật và chịu hình thức kỷ luật năng hơn một mức so ... GTGT 31132 Thuế GTGT ...

http://laichau.edu.vn/UserFiles/HEAD387/vanban/3567/3567_1395903689_170_quy_dinh__ho_so_-_so_sach_nha_truong_trong_huyen_tam_duong.doc

Date added: April 24, 2014 - Views: 3

doc
PHẦN I - VNPT Lào Cai

... .000 1.661.252.673 300.788 44 Bình Thuận 2.500 4.876 4.284 847.878.750 1.184.595.374 276.516 45 Cà Mau ... Trong khi so với các dịch ... vụ GTGT, phát ...

http://www.vienthonglaocai.com.vn:8864/laocai/baocaonhanh/forum/downloads/1306814016DANH%20GIA%20KD%20DICH%20VU%20MYTV.doc

Date added: May 9, 2013 - Views: 56

doc
BỘ TÀI CHÍNH - ITPC - Online Trade and Investment ...

... miễn thuế, giảm thuế so với quy định thì khi khai hải quan phải khai số danh mục miễn thuế; mã miễn, giảm thuế, ...

http://www.itpc.gov.vn/exporters/van-ban-phap-luat-moi-ban-hanh/VBPL-Haiquan/71245.doc/download

Date added: May 1, 2014 - Views: 2

doc
nghÞ ®Þnh - Tổng Cục Thuế - Bộ Tài Chính - Trang ...

Những hoạt động này được quy định thuộc diện không tính thuế GTGT và cơ sở kinh doanh được ... giá trị gia tăng so với ... ho ...

http://www.gdt.gov.vn/wps/wcm/connect/d721fe94-3687-4129-9188-7c5f2e520ba7/20130828_DuthaoNghidinhGTGT.docx?MOD=AJPERES&CACHEID=d721fe94-3687-4129-9188-7c5f2e520ba7

Date added: December 2, 2013 - Views: 7

doc
UBND HUYỆN NHƠN TRẠCH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ...

UBND HUYỆN NHƠN TRẠCH CỘNG HO À XÃ HỘI ... đầu năm 2013 đều giảm sút đáng kể so với các ... GTGT đã gia hạn số thuế 2.541 ...

http://sct.dongnai.gov.vn/Lists/Dost_CongThuongCacHuyen/Attachments/38/Nhon%20Trach-goingay6_6_013.doc

Date added: January 9, 2014 - Views: 5

doc
BIỂU MẪU 1 - Cục Hải quan Đồng Nai

... không thu thuế và đã kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào với cơ quan thuế chưa? (ghi rõ số quyết định hoàn thuế, ...

http://www.dncustoms.gov.vn/bothutuchanhchinh/86.doc

Date added: September 7, 2014 - Views: 1

doc
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP CHỨNG NHẬN ...

... viên EUCA uống trị ho và viên xông ... mong muốn mau lành bệnh và ... 30/09/2009 1 Thuế GTGT 221 ...

http://vietpharm.com.vn/picture/filestore/i0/i94_1.doc

Date added: March 14, 2014 - Views: 6

doc
Đơn vị:…………………

Số: 123/2012/TT-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc-----Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2012

http://images.luatminhkhue.vn/upload/images/SunLaw/data/article/TT%20123_2012%20TT-BTC.doc

Date added: October 18, 2014 - Views: 1

doc
ỦY BAN NHÂN DÂN

... hợp tác xã chỉ nộp thuế GTGT và thuế thu nhập (nếu ... Số vụ ngộ độc thực phẩm giảm so với giai đoạn 2001 ... ho gà, sởi ...

http://www.dongnai.gov.vn/Documents/8CT-Ctr5(%C4%91%C3%A3%20k%C3%BD).doc

Date added: July 24, 2013 - Views: 4

doc
Bo Co tnh h栠nh thc hi牴n k ho ch pht trin kinh t挠 x hi 6 ...

... Công nghiệp tăng ….%, dịch vụ tăng ….% so với cùng kỳ năm trước. Các lĩnh vực văn hoá xã hội tiếp tục phát triển, ...

http://skhdt.haiduong.gov.vn/DangKyDoangNghiep/Documents/BaocaoquyI_2013%5B1%5D.doc

Date added: November 7, 2014 - Views: 3

doc
2. Kế toán tài chính 1 - Trường Đại học Nha Trang

... so sánh đối chiếu với ... tượng nộp thuế GTGT theo phương ... để bán còn Công ty Thương mại chỉ mau hàng hóa về đẻ ...

http://ntu.edu.vn/Portals/60/BMKeToan/C3_HANG_TON_KHO2.doc

Date added: July 24, 2013 - Views: 2

doc
BỘ TÀI CHÍNH

... tối đa bằng số thuế phải nộp tương ứng với tỷ lệ thu nhập nhận được từ nước ngoài so với tổng thu nhập = ...

http://tanet.vn/eos.nsf/d93de82a4f2eb373472576bf0031f94d/df46b5d309af55194725786a00056ee5/$FILE/Sach%20thue%20TNCN%20Huong%20dan%20khai.%20QT%20_2010.Bo%20sung%20TT%20175.doc

Date added: May 3, 2013 - Views: 19

doc
www.vnast.gov.vn

... lưới thiết kế cho sản lượng cao hơn so với ... Xây dựng được “Quy trình công nghệ chế biến sản phẩm GTGT sứa miến ...

http://www.vnast.gov.vn/UploadFile/Vien%20HS.doc

Date added: March 2, 2012 - Views: 5

doc
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THANH HÓA

Ngành Thân mềm chiếm ưu thế về số lượng loài so ... TT*20% C 149.064.000 Cộng chi phí trước thuế TC 894.384.000 Thuế GTGT : (VAT)= 10 ...

http://thanhhoa.gov.vn/vi-vn/TaiLieu/Duthao_chinhsach_WB/EMP%20Thanh%20Hoa.doc

Date added: August 15, 2013 - Views: 1

doc
www.tvsi.com.vn

VỊ THẾ CỦA CÔNG TY SO VỚI CÁC DOANH NGHIỆP KHÁC TRONG ... ho, sổ mũi, viêm mũi ... hóa đơn GTGT Tổng cộng 22.458.276.320 ...

https://www.tvsi.com.vn/vn/File/download/D235B8F43D7934D0B35A/default.htm

Date added: May 4, 2013 - Views: 1

doc
ghdfhbfgn - Sở Giao Dịch Chứng Khoán TpHCM

... doanh thu đạt 282,433 tỷ đồng (tăng 33,47% so ... Mở rộng chủng loại và số lượng các mặt hàng chế biến có GTGT. ... Ho Chi Minh ...

http://www.hsx.vn/hsx/Uploaded/2008/04/10/20080409-ABT-Bao%20cao%20thuong%20nien%202007.doc

Date added: July 24, 2013 - Views: 4

doc
THU VI?N PHÁP LU?T

THÔNG TƯ . QUY ĐỊNH CHI TIẾT LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU DỊCH VỤ TƯ VẤN . Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 ...

http://www.suachuanhanhanh.com.vn/uploads/9ac8e4cd-46f5-4c92-85b3-ac1d82c4cbd8.doc

Date added: October 18, 2014 - Views: 2

doc
I

Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành: 25. 8.1 Vị thế của Công ty trong ngành: 25.

http://www.hsx.vn/hsx/Uploaded/ma_cty_ny/20061003-Ban%20cao%20bach%20DONAC.doc

Date added: May 16, 2013 - Views: 2

doc
ĐÁP ÁN - Trường Cao đẳng nghề Du lịch và Dịch ...

= GTGT của hàng hóa dịch vụ chịu thuế ... Năm kế hoạch, số ngày luân chuyển vốn lưu động giảm 20 ngày so năm báo cáo, ...

http://hct.edu.vn/en/upload/Files/1131161016.doc

Date added: August 16, 2013 - Views: 1

doc
ctk.binhphuoc.gov.vn

0303. Tỷ lệ lao động đang làm việc so với tổng dân s ...

http://ctk.binhphuoc.gov.vn/3cms/upload/ctk/File/hethongchitieuquocgia/1.danh%20muc%20he%20thong%20chi%20tieu%20thong%20ke%20quoc%20gia.doc

Date added: May 24, 2012 - Views: 3

doc
QUA ĐƠN THƯ - Thư viện Bà Rịa Vũng Tàu | Thu vien ...

... đồng thời gia hạn 6 tháng thời hạn nộp thuế GTGT đối với một số doanh nghiệp theo Nghị ... So với các địa phương ...

http://thuvienbrvt.com.vn/upload/download/13_59_41_Noi%20dung.doc

Date added: October 31, 2013 - Views: 1

doc
BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

... 45 Vị thế của Tổng công ty so với các doanh ... 136.818 155.397 179.256 1 Thuế GTGT 99.198 108.307 124.126 2 Thuế XNK 6.000 7.000 8.000 ...

http://www.vinaincon.com.vn/upload/Bancongbothongtin.doc

Date added: October 20, 2013 - Views: 1

doc
www.chebien.gov.vn

... (Long An, Tiền Giang, Trà Vinh, Bến Tre, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau và Kiên Giang ... tỷ trọng sản phẩm GTGT so với tổng sản lượng ...

http://www.chebien.gov.vn/data/cbts/QHCBTS_den_2020.doc

Date added: February 2, 2012 - Views: 7

doc
Tæng c«ng ty - .: Công ty Điện Lực Sơn La Online :.

... sản xuất của Bên B có biến động dẫn đến việc sử dụng điện tăng hoặc giảm nhiều so với bình thường, ...

http://sonlapc.vn/customer/upload/taive/Quy%20trinh%20KDDN%20PCSL%202012.doc

Date added: October 11, 2012 - Views: 12

doc
cucthongke.lamdong.gov.vn

Các chỉ tiêu trong biểu tính theo giá hiện hành và giá so sánh, trong đó:

http://cucthongke.lamdong.gov.vn/Upload/file/dean%20312/Giai%20thich%20Quy.doc

Date added: June 11, 2013 - Views: 3

doc
THÔNG CÁO SỐ 1

quỐc hỘi khÓa xiii. kỲ hỌp thỨ 8. ĐoÀn thƯ kÝ kỲ hỌp cỘng hÒa xà hỘi chỦ nghĨa viỆt nam. Độc lập - tự do - hạnh phúc

http://dancukiengiang.gov.vn/userfiles/files/TAI%20LIEU%20KY%20HOP%20THU%208/A10_04_bc%20tong%20hop%20viec%20thhien%20NQ%20ve%20chat%20van.doc

Date added: December 9, 2014 - Views: 1

doc
vpubnd.laichau.gov.vn

HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. CÔNG BÁO Do UBND tỉnh Lai Châu xuất bản. Tháng 1 Số 01 (02/01/2014)

http://vpubnd.laichau.gov.vn/UserFiles/File/Cong%20bao/cong%20bao%20so%201%20nam%202014.doc

Date added: March 19, 2014 - Views: 1

doc
ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI

Năm 2005 GTGT của ngành đạt 3.637 tỷ ... (theo giá so sánh) ... Lễ hội Lam Kinh 2008, liên hoan “văn hóa ẩm thực các tỉnh phía ...

http://thanhhoa.gov.vn/vi-vn/TaiLieu/BAOCAOduthao%20TH%2016-8-2012.doc

Date added: May 9, 2013 - Views: 9

doc
CHƯƠNG I: TÌM HIỂU PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN BẢO ...

... HHBHVN rất hoan nghênh và sẵn sàng tiếp thu ý kiến của bạn ... Chậm công bố so với thời hạn quy định các nội dung thay ...

http://www.avi.org.vn/Upload/Cam%20Nang%20%20PNT%20(verson%2020-8-07)%20HHBH.doc

Date added: January 10, 2013 - Views: 7

doc
CHƯƠNG TRÌNH

Tuy tăng 38,8% so với ... số thu lớn như Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế những tháng đầu năm chịu sự phân bổ thuế GTGT ...

http://qhhdthuathienhue.gov.vn/admin/upload/news/1328171926_Tong%20hop%20ky%20hop%202.doc

Date added: January 27, 2015 - Views: 1