Mau Ho So Hoan Thue Gtgt docs

Searching:
Download
Mau Ho So Hoan Thue Gtgt - Fast Download

Download Mau Ho So Hoan Thue Gtgt from our fatest mirror

Hoàn thuế Giá trị gia tăng - index html — Website...

4862 dl's @ 5955 KB/s

doc
Hoàn thuế Giá trị gia tăng - index html — Website...

1/ Đối tượng, hồ sơ, thủ tục hoàn Thuế GTGT. 2/ Trách nhiệm của đối tượng được hoàn Thuế GTGT. ... TONG CUC THUE Other titles:

http://www.nhontrach-dongnai.gov.vn/thutuchanhchinh/thue/gtgt/Thu%20tuc%20hoan%20thue%20GTGT.doc

Date added: December 21, 2011 - Views: 10

doc
Mẫu số: 10/GTGT

Mẫu số: 10/GTGT. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. ... Mẫu số: 10/GTGT Author: Tong Cuc Thue Last modified by: Administrator Created Date:

http://www.haugiang.gov.vn/Portal/Data/Sites/1/GalleryImages/thu%20tuc%20hanh%20chinh%20(31/THUE/hoan%20thue/Mau%2001-HTBT%20Van%20ban%20de%20nghi%20hoan%20thue.doc

Date added: May 11, 2012 - Views: 15

doc
Kê khai, nộp thuế GTGT

Kê khai, nộp thuế GTGT đối với cơ sở nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế. Kê khai, nộp thuế Giá trị gia tăng trong một số ...

http://www.nhontrach-dongnai.gov.vn/thutuchanhchinh/thue/kekhaithue/Ke%20khai,%20nop%20thue%20GTGT,%20co%20so%20nop%20thue%20GTGT%20theo%20phuong%20phap%20khau%20tru.doc

Date added: February 10, 2012 - Views: 94

doc
0903286821 - Google Sites

... Tổng cộng Giải trình về việc điều chỉnh thuế GTGT đầu vào, đầu ra so với số thuế tại ... ghi số thuế GTGT ...

http://sites.google.com/site/mauvanbannet2/bo-ho-so/bo-ho-so-hoan-thue/01-mau-ho-so-hoan-thue-gtgt-va-huong-dan-thu-tuc/1.%20Mau%2001-DNHT%20Giay%20de%20nghi%20hoan%20tra.doc?attredirects=0

Date added: December 22, 2014 - Views: 1

doc
Mẫu số: 03/GTGT

ng­êi b¸n Tªn mÆt hµng Gi¸ mua hµng ho¸, ... + Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ lớn hơn số thuế GTGT đầu ra của ... Thue Viet Nam ...

http://www.dncustoms.gov.vn/Data/CV_BTC/TT32BTC3.doc

Date added: December 25, 2011 - Views: 76

doc
HƯỚNG DẪN LẬP TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Trong tờ khai thuế GTGT có sử ... số thuế GTGT đầu vào Công ty còn được khấu trừ thêm là 65.000.000 đồng nữa so với số ... Thue ...

http://www.dncustoms.gov.vn/Data/CV_BTC/TT32BTC6.doc

Date added: January 5, 2012 - Views: 21

doc
BỘ TÀI CHÍNH

... dịch vụ mua của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài), trừ các đối tượng không chịu thuế GTGT hướng dẫn tại Điều 4 Thông ...

http://www.kiemtoanas.com.vn/main/phocadownload/van_ban_thue/thue_GTGT/thongtu06_2012.doc

Date added: December 10, 2012 - Views: 13

doc
Mẫu số 01

Title: Mẫu số 01 Author: Tong Cuc Thue Last modified by: Tong Cuc Thue Created Date: 1/16/2009 8:02:00 AM Company: Thue Viet Nam Other titles: Mẫu số 01

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/content/download/204727/5446232/file/Don%20xin%20mua%20hoa%20don.doc

Date added: April 27, 2012 - Views: 4

doc
BẢNG KÊ HỒ SƠ XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ

Title: BẢNG KÊ HỒ SƠ XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ Author: Tong Cuc Thue Last modified by: Thietbi2007 Created Date: 3/7/2011 8:24:00 AM

http://sites.google.com/site/mauvanbannet2/bo-ho-so/bo-ho-so-hoan-thue/01-mau-ho-so-hoan-thue-gtgt-va-huong-dan-thu-tuc/4.%20Mau%2001-3-DNHT%20Bang%20ke%20ho%20so%20XNK.doc?attredirects=0

Date added: April 3, 2015 - Views: 1

doc
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Title: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Author: Tong Cuc Thue Last modified by: Tong Cuc Thue Created Date: 3/13/1993 2:35:00 AM Company

http://www.tncnonline.com.vn/Tax%20Forms%20Library/Mau%2023.doc

Date added: May 30, 2014 - Views: 1

doc
MẪU HỒ SƠ MỜI THẦU - TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ ...

Trường hợp nhà thầu phát hiện tiên lượng chưa chính xác so với thiết kế, ... (thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp) ...

http://www.handico.com.vn/(S(gmdqvn450gersw45b3jllw55)A(0GAvxlnjzAEkAAAAOWRiMDkxOTQtYTU1Zi00OTg4LTg5NTUtOTRjZTQyZWQ0MDdixJh842DIFvj91-pFu0QiwSv3oy01))/Upload/634061726244375000Mau%20ho%20so%20thau%20goi%20thau%20XLQMN_kem%20theo%20TT02_19_01_2010.doc

Date added: February 22, 2012 - Views: 3

doc
www.kiemtoanvn.vn

www.kiemtoanvn.vn

http://www.kiemtoanvn.vn/images/TT%20219-2013%20-%20Huong%20dan%20thue%20GTGT-thay%20the%20TT%2006.docx

Date added: September 7, 2014 - Views: 1

doc
BỘ TÀI CHÍNH

gia hạn = Số thuế GTGT phát sinh phải nộp trên Tờ khai của tháng được gia ... năm 2014 tăng hơn 2 lần so với số tiền thuê đất ...

http://baodientu.chinhphu.vn/Uploaded_VGP/tranducmanh/20130208/Thong%20tu%20so%20%2016%20hdth%20NQ%2002.doc

Date added: June 25, 2013 - Views: 7

doc
www.mt.gov.vn

... có nội dung sai khác so với bản gốc hoặc các lỗi khác thì lấy nội dung của bản gốc ... (thuế GTGT và thuế thu nhập doanh ...

http://www.mt.gov.vn/Images/FileVanBan/01_2014_tt_bgtvt_mau%20ho%20so%20yeu%20cau.DOC

Date added: April 19, 2015 - Views: 1

doc
www.mt.gov.vn

Nếu có bất kỳ sự khác biệt nào so với các nội dung tương ứng trong Chương II thì căn cứ vào ... (thuế GTGT và thuế thu nhập ...

http://www.mt.gov.vn/Images/FileVanBan/01_2014_tt_bgtvt_mau%20ho%20so%20moi%20thau.DOC

Date added: April 19, 2015 - Views: 1

doc
TỔNG CỤC THUẾ - Trang chủ

... hoặc vào START/Programs/Tong Cuc Thue/Ho tro ke ... hạn hiệu lực so với ... GTGT của HHDV mua vào = tổng cột 10 so sánh ...

http://cucthue.angiang.gov.vn/attachments/article/39/HuongDanSuDung_HTKK3.0.doc

Date added: November 2, 2011 - Views: 53

doc
Mẫu 02/CQSH - vietnamembassyuk

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc. GIẤY ỦY QUYỀN (Dành cho cá nhân) Căn cứ Bộ Luật Dân Sự nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt ...

https://vietnamembassyuk.files.wordpress.com/2011/09/mau-giay-uy-quyen.doc

Date added: March 31, 2015 - Views: 1

doc
BỘ TÀI CHÍNH - Trang chủ

GTGT 31132 Thuế GTGT ... “Chứng từ ghi sổ bổ sung" để ghi bổ sung bằng mực thường số tiền chênh lệch còn thiếu so với ...

http://tinhocbotaichinh.vn/userfiles/file/21072.doc

Date added: October 22, 2012 - Views: 19

doc
nghÞ ®Þnh - Cục Thuế Bình Phước

... ph¶i nép theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng bằng giá trị gia tăng của hàng ho ... tăng so với tổng doanh số ...

http://thue.binhphuoc.gov.vn/3cms/upload/cucthue/File/upload_file/VB_PHAPQUI/ND%20123-2008-ND-CP-huong%20dan%20luat%20thue%20GTGT.doc

Date added: January 9, 2014 - Views: 2

doc
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường hợp khi điều chỉnh lại phát sinh số thuế nộp thừa so với số thuế thu nhập từ chuyển nhượng ... Hóa đơn GTGT thanh ...

http://www.tamnhinviet.vn/phocadownload/tt2008-130%20huong%20dan%20thi%20hanh%20nd2008-124%20ve%20thue%20tndn.doc

Date added: July 24, 2013 - Views: 3

doc
BỘ TÀI CHÍNH - IBM WebSphere Portal

... dịch vụ mua vào được tính khấu trừ theo tỷ lệ (%) doanh số hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT so với tổng doanh số của ...

http://nghean.gov.vn/wps/wcm/connect/946958004ff92341af5bef6017474008/129.200.TT-+BTC.doc?MOD=AJPERES&CACHEID=946958004ff92341af5bef6017474008

Date added: January 18, 2014 - Views: 2

doc
tên: le van hong

... Ban quan ly rung phong ho Ninh Hoa. Địa chỉ: Ninh An, ... Toi co co so qui mo nho ve kinh doanh thit cho, ... thuế suất thuế GTGT 5%) ...

http://ipsard.gov.vn/images/2009/03/BTruong%20tra%20loi%20truc%20tuyen.doc

Date added: October 23, 2011 - Views: 105

doc
BỘ TÀI CHÍNH - Phần mềm kế toán online | Phần ...

... dịch vụ chịu thuế GTGT so với tổng doanh số của hàng hóa, dịch vụ bán ra. ... GTGT theo hoá đơn bán hàng (số ký hiệu, ...

http://www.misa.com.vn/Portals/0/Uploads/Documents/Thong_tu_32.doc

Date added: December 1, 2013 - Views: 2

doc
Danh mục các mặt hàng được tạm thời gia hạn thời...

Danh mục các mặt hàng được tạm thời gia hạn thời gian nộp thuế giá trị gia tăng

http://baodientu.chinhphu.vn/Uploaded_VGP/phungthithuhuyen/20110110/Danh%20muc%20cac%20mat%20hang%20duoc%20gia%20han%20thue%20GTGT%5b1%5d.doc

Date added: November 19, 2014 - Views: 1

doc
MẪU HỒ SƠ

Trường hợp nhà thầu phát hiện tiên lượng chưa chính xác so với thiết kế, ... (thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp) ...

http://hanoi.gov.vn/c/document_library/get_file?uuid=40d29eb2-00ee-47ea-a9fa-cae68b14b111&groupId=21785

Date added: August 26, 2013 - Views: 1

doc
GIẢI THÍCH HỆ THỐNG BIỄU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ ĐỊNH...

... vào doanh thu các hoạt động sản xuất phụ khác nếu không tách riêng được nhưng không quá 10% so với ... Thuế GTGT hàng bán nội ...

http://quangninh.gov.vn/vi-VN/bannganh/cucthongke/Lists/Danh%20sch%20cc%20bi%20vit%20tin%20tc%20v%20s%20kin/Attachments/99/Giaithich_bieu_25.11.2010_final.doc

Date added: February 2, 2013 - Views: 4

doc
UBND TỈNH LAI CHÂU

... lý kỷ luật về từng hành vi vi phạm pháp luật và chịu hình thức kỷ luật năng hơn một mức so ... GTGT 31132 Thuế GTGT ...

http://laichau.edu.vn/UserFiles/HEAD387/vanban/3567/3567_1395903689_170_quy_dinh__ho_so_-_so_sach_nha_truong_trong_huyen_tam_duong.doc

Date added: April 24, 2014 - Views: 3

doc
www.halonginvest.gov.vn

www.halonginvest.gov.vn

http://www.halonginvest.gov.vn/images_upload/thong%20tu%2004.doc

Date added: November 2, 2012 - Views: 11

doc
MẪU HỒ SƠ MỜI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA

... tham gia đấu thầu so với khi mua HSMT thì thực hiện theo quy định tại . BDL. Mục 10. ... Hóa đơn GTGT, Biên bản giao nhận, ...

http://www.vnptdongnai.vn/download/hosomoithaunhotheothongtu05.doc

Date added: May 23, 2013 - Views: 18

doc
nghÞ ®Þnh

Những hoạt động này được quy định thuộc diện không tính thuế GTGT và cơ sở kinh doanh được ... giá trị gia tăng so với ... ho ...

http://www.gdt.gov.vn/wps/wcm/connect/d721fe94-3687-4129-9188-7c5f2e520ba7/20130828_DuthaoNghidinhGTGT.docx?MOD=AJPERES&CACHEID=d721fe94-3687-4129-9188-7c5f2e520ba7

Date added: December 2, 2013 - Views: 7

doc
www.kiemtoannn.gov.vn

www.kiemtoannn.gov.vn

http://www.kiemtoannn.gov.vn/website/db_images/documents/Nam2011/T7/QD%2001%20ngay%2021.6.11%20sua%20doi,%20bo%20sng%20mau%20bieu%20HSKT.doc.doc

Date added: June 27, 2013 - Views: 45

doc
BỘ TÀI CHÍNH - ITPC - Online Trade and Investment...

... miễn thuế, giảm thuế so với quy định thì khi khai hải quan phải khai số danh mục miễn thuế; mã miễn, giảm thuế, ...

http://www.itpc.gov.vn/exporters/van-ban-phap-luat-moi-ban-hanh/VBPL-Haiquan/71245.doc/download

Date added: May 1, 2014 - Views: 9

doc
MẪU HỒ SƠ MỜI THẦU - UNDP - United Nations ...

... tham gia đấu thầu so với khi mua HSMT thì phải gửi văn bản thông báo về việc thay đổi tư ... (thuế GTGT và thuế thu nhập ...

http://www.undp.org/content/dam/vietnam/docs/Jobs/HSMT_khoiphucmoitruong_23Aug13.doc

Date added: November 26, 2014 - Views: 1

doc
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ...

... viên EUCA uống trị ho và viên xông ... mong muốn mau lành bệnh và ... 30/09/2009 1 Thuế GTGT 221 ...

http://vietpharm.com.vn/picture/filestore/i0/i94_1.doc

Date added: March 14, 2014 - Views: 7

doc
ỦY BAN NHÂN DÂN

... dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất ... làm thêm giờ được trả cao hơn so với ... vật rẻ tiền mau hỏng ...

http://www.danang.gov.vn/images/danang/file/chinh%20sach%20moi/quyet%20dinh%20ho%20tro%20vao%20KCNC%20DN.doc

Date added: December 29, 2013 - Views: 2

doc
PHẦN I - VNPT Lào Cai

... .000 1.661.252.673 300.788 44 Bình Thuận 2.500 4.876 4.284 847.878.750 1.184.595.374 276.516 45 Cà Mau ... Trong khi so với các dịch ... và GTGT Chia ...

http://www.vienthonglaocai.com.vn:8864/laocai/baocaonhanh/forum/downloads/1306814016DANH%20GIA%20KD%20DICH%20VU%20MYTV.doc

Date added: May 9, 2013 - Views: 63

doc
Đơn vị:………………… Mẫu số C24-HD

Số: 123/2012/TT-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc-----Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2012

http://images.luatminhkhue.vn/upload/images/SunLaw/data/article/TT%20123_2012%20TT-BTC.doc

Date added: October 18, 2014 - Views: 1

doc
UBND HUYỆN NHƠN TRẠCH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA...

UBND HUYỆN NHƠN TRẠCH CỘNG HO À XÃ HỘI ... đầu năm 2013 đều giảm sút đáng kể so với các ... GTGT đã gia hạn số thuế 2.541 ...

http://sct.dongnai.gov.vn/Lists/Dost_CongThuongCacHuyen/Attachments/38/Nhon%20Trach-goingay6_6_013.doc

Date added: January 9, 2014 - Views: 6

doc
DANH MỤC CÁC TIN, BÀI CỦA BẢN TIN KH&ĐS THÁNG...

1 Chính sách thuế GTGT mới gắn với nông nghiệp, nông thôn, ...

http://www.quangninh.gov.vn/vi-VN/so/sokhoahoccongnghe/Lists/Danh%20sch%20cc%20bi%20vit%20thng%20tin%20kinh%20t%20%20x%20hi/Attachments/113/BAN%20TIN%20KHDS%20T3%202014(d).doc

Date added: February 28, 2015 - Views: 2

doc
2. Kế toán tài chính 1 - Trường Đại học Nha Trang

... so sánh đối chiếu với ... tượng nộp thuế GTGT theo phương ... để bán còn Công ty Thương mại chỉ mau hàng hóa về đẻ ...

http://ntu.edu.vn/Portals/60/BMKeToan/C3_HANG_TON_KHO2.doc

Date added: July 24, 2013 - Views: 3

doc
BỘ XÂY DỰNG

Trường hợp tiến độ thi công thực tế có sự thay đổi so với tiến độ thi công ... (chưa tính thuế GTGT và Kinh Phí Bảo Trì ...

http://bvntd.vca.gov.vn/Lists/Registrations/Attachments/170/15BVNTD%20-%20%c4%90K%2007%20-%20HD%20mua%20ban%20can%20ho%20chung%20cu_Tan%20Lien%20Phat.doc

Date added: April 19, 2015 - Views: 1

doc
www.tvsi.com.vn

VỊ THẾ CỦA CÔNG TY SO VỚI CÁC DOANH NGHIỆP KHÁC TRONG ... ho, sổ mũi, viêm mũi ... hóa đơn GTGT Tổng cộng 22.458.276.320 ...

https://www.tvsi.com.vn/vn/File/download/D235B8F43D7934D0B35A/default.htm

Date added: May 4, 2013 - Views: 3

doc
ỦY BAN NHÂN DÂN

... hợp tác xã chỉ nộp thuế GTGT và thuế thu nhập (nếu có). ... ho gà, sởi giảm rõ ... so với kế hoạch đạt 103,21% ...

http://www.dongnai.gov.vn/Documents/8CT-Ctr5(%C4%91%C3%A3%20k%C3%BD).doc

Date added: July 24, 2013 - Views: 6

doc
www.thongke.hcmcso.gov.vn

... So sánh cùng kỳ năm trước (%) Tổng số Chia ra Rừng sản xuất Rừng phòng hộ Rừng đặc dụng A B 1 2 3 4 5 6=2/1*100 Tổng ...

http://www.thongke.hcmcso.gov.vn/baocaothidua/Thongbao/HTCT%20cap%20huyen_D%20CS%205.5.2014_final.doc

Date added: April 16, 2015 - Views: 1

doc
Bo Co tnh h栠nh thc hi牴n k ho ch pht trin kinh t挠...

... Công nghiệp tăng ….%, dịch vụ tăng ….% so với cùng kỳ năm trước. Các lĩnh vực văn hoá xã hội tiếp tục phát triển, ...

http://skhdt.haiduong.gov.vn/DangKyDoangNghiep/Documents/BaocaoquyI_2013%5b1%5d.doc

Date added: November 7, 2014 - Views: 7

doc
BỘ TÀI CHÍNH

... tối đa bằng số thuế phải nộp tương ứng với tỷ lệ thu nhập nhận được từ nước ngoài so với tổng thu nhập = ...

http://tanet.vn/eos.nsf/d93de82a4f2eb373472576bf0031f94d/df46b5d309af55194725786a00056ee5/$FILE/Sach%20thue%20TNCN%20Huong%20dan%20khai.%20QT%20_2010.Bo%20sung%20TT%20175.doc

Date added: May 3, 2013 - Views: 20

doc
luatvn.net

... hàng hoá do nước ta sản xuất so với hàng ... Quốc để được hoàn thuế GTGT. ... ông Nguyễn Công Hoan đại diện ...

http://luatvn.net/Filedownload/26581/27822/vi_5162_bcd127tw.doc

Date added: February 28, 2015 - Views: 1

doc
ctk.binhphuoc.gov.vn

0303. Tỷ lệ lao động đang làm việc so với tổng dân s ...

http://ctk.binhphuoc.gov.vn/3cms/upload/ctk/File/hethongchitieuquocgia/1.danh%20muc%20he%20thong%20chi%20tieu%20thong%20ke%20quoc%20gia.doc

Date added: May 24, 2012 - Views: 5

doc
ĐÁP ÁN

= GTGT của hàng hóa dịch vụ chịu thuế ... Năm kế hoạch, số ngày luân chuyển vốn lưu động giảm 20 ngày so năm báo cáo, ...

http://hct.edu.vn/en/upload/Files/1131161016.doc

Date added: August 16, 2013 - Views: 1