Mau Ho So Hoan Thue Gtgt docs

Searching:
Download
Mau Ho So Hoan Thue Gtgt - Fast Download

Download Mau Ho So Hoan Thue Gtgt from our fatest mirror

Hoàn thuế Giá trị gia tăng - index html — Website...

6393 dl's @ 7973 KB/s

doc
Hoàn thuế Giá trị gia tăng - index html — Website...

1/ Đối tượng, hồ sơ, thủ tục hoàn Thuế GTGT. 2/ Trách nhiệm của đối tượng được hoàn Thuế GTGT. ... TONG CUC THUE Other titles:

http://www.nhontrach-dongnai.gov.vn/thutuchanhchinh/thue/gtgt/Thu%20tuc%20hoan%20thue%20GTGT.doc

Date added: December 21, 2011 - Views: 11

doc
0903286821

... Tổng cộng Giải trình về việc điều chỉnh thuế GTGT đầu vào, đầu ra so với số thuế tại ... ghi số thuế GTGT ...

https://sites.google.com/site/mauvanbannet2/bo-ho-so/bo-ho-so-hoan-thue/01-mau-ho-so-hoan-thue-gtgt-va-huong-dan-thu-tuc/1.%20Mau%2001-DNHT%20Giay%20de%20nghi%20hoan%20tra.doc?attredirects=2

Date added: May 18, 2015 - Views: 1

doc
Mẫu số: 10/GTGT

Mẫu số: 10/GTGT. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. ... Mẫu số: 10/GTGT Author: Tong Cuc Thue Last modified by: Administrator Created Date:

http://www.haugiang.gov.vn/Portal/Data/Sites/1/GalleryImages/thu%20tuc%20hanh%20chinh%20(31/THUE/hoan%20thue/Mau%2001-HTBT%20Van%20ban%20de%20nghi%20hoan%20thue.doc

Date added: May 11, 2012 - Views: 15

doc
Kê khai, nộp thuế GTGT

Kê khai, nộp thuế GTGT đối với cơ sở nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế. Kê khai, nộp thuế Giá trị gia tăng trong một số ...

http://www.nhontrach-dongnai.gov.vn/thutuchanhchinh/thue/kekhaithue/Ke%20khai,%20nop%20thue%20GTGT,%20co%20so%20nop%20thue%20GTGT%20theo%20phuong%20phap%20khau%20tru.doc

Date added: February 10, 2012 - Views: 94

doc
Mẫu số: 03/GTGT

ng­êi b¸n Tªn mÆt hµng Gi¸ mua hµng ho¸, ... + Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ lớn hơn số thuế GTGT đầu ra của ... Thue Viet Nam ...

http://www.dncustoms.gov.vn/Data/CV_BTC/TT32BTC3.doc

Date added: December 25, 2011 - Views: 79

doc
HƯỚNG DẪN LẬP TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Trong tờ khai thuế GTGT có sử ... số thuế GTGT đầu vào Công ty còn được khấu trừ thêm là 65.000.000 đồng nữa so với số ... Thue ...

http://www.dncustoms.gov.vn/Data/CV_BTC/TT32BTC6.doc

Date added: January 5, 2012 - Views: 21

doc
BỘ TÀI CHÍNH

... dịch vụ mua của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài), trừ các đối tượng không chịu thuế GTGT hướng dẫn tại Điều 4 Thông ...

http://www.kiemtoanas.com.vn/main/phocadownload/van_ban_thue/thue_GTGT/thongtu06_2012.doc

Date added: December 10, 2012 - Views: 13

doc
Mẫu số 01

Title: Mẫu số 01 Author: Tong Cuc Thue Last modified by: Tong Cuc Thue Created Date: 1/16/2009 8:02:00 AM Company: Thue Viet Nam Other titles: Mẫu số 01

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/content/download/204727/5446232/file/Don%20xin%20mua%20hoa%20don.doc

Date added: April 27, 2012 - Views: 4

doc
BẢNG KÊ HỒ SƠ XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ

Title: BẢNG KÊ HỒ SƠ XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ Author: Tong Cuc Thue Last modified by: Thietbi2007 Created Date: 3/7/2011 8:24:00 AM

http://sites.google.com/site/mauvanbannet2/bo-ho-so/bo-ho-so-hoan-thue/01-mau-ho-so-hoan-thue-gtgt-va-huong-dan-thu-tuc/4.%20Mau%2001-3-DNHT%20Bang%20ke%20ho%20so%20XNK.doc?attredirects=0

Date added: April 3, 2015 - Views: 1

doc
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Title: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Author: Tong Cuc Thue Last modified by: Tong Cuc Thue Created Date: 3/13/1993 2:35:00 AM Company

http://www.tncnonline.com.vn/Tax%20Forms%20Library/Mau%2023.doc

Date added: May 30, 2014 - Views: 1

doc
MẪU HỒ SƠ MỜI THẦU - TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ ...

Trường hợp nhà thầu phát hiện tiên lượng chưa chính xác so với thiết kế, ... (thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp) ...

http://www.handico.com.vn/(S(gmdqvn450gersw45b3jllw55)A(0GAvxlnjzAEkAAAAOWRiMDkxOTQtYTU1Zi00OTg4LTg5NTUtOTRjZTQyZWQ0MDdixJh842DIFvj91-pFu0QiwSv3oy01))/Upload/634061726244375000Mau%20ho%20so%20thau%20goi%20thau%20XLQMN_kem%20theo%20TT02_19_01_2010.doc

Date added: February 22, 2012 - Views: 3

doc
Mẫu 02/CQSH - vietnamembassyuk

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc. GIẤY ỦY QUYỀN (Dành cho cá nhân) Căn cứ Bộ Luật Dân Sự nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt ...

https://vietnamembassyuk.files.wordpress.com/2011/09/mau-giay-uy-quyen.doc

Date added: March 31, 2015 - Views: 1

doc
nghÞ ®Þnh - Cục Thuế Bình Phước

... ph¶i nép theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng bằng giá trị gia tăng của hàng ho ... tăng so với tổng doanh số ...

http://thue.binhphuoc.gov.vn/3cms/upload/cucthue/File/upload_file/VB_PHAPQUI/ND%20123-2008-ND-CP-huong%20dan%20luat%20thue%20GTGT.doc

Date added: January 9, 2014 - Views: 2

doc
BỘ TÀI CHÍNH - Trang chủ

GTGT 31132 Thuế GTGT ... “Chứng từ ghi sổ bổ sung" để ghi bổ sung bằng mực thường số tiền chênh lệch còn thiếu so với ...

http://tinhocbotaichinh.vn/userfiles/file/21072.doc

Date added: October 22, 2012 - Views: 19

doc
TỔNG CỤC THUẾ - Trang chủ

... hoặc vào START/Programs/Tong Cuc Thue/Ho tro ke ... hạn hiệu lực so với ... GTGT của HHDV mua vào = tổng cột 10 so sánh ...

http://cucthue.angiang.gov.vn/attachments/article/39/HuongDanSuDung_HTKK3.0.doc

Date added: November 2, 2011 - Views: 53

doc
BỘ TÀI CHÍNH - IBM WebSphere Portal

... dịch vụ mua vào được tính khấu trừ theo tỷ lệ (%) doanh số hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT so với tổng doanh số của ...

http://nghean.gov.vn/wps/wcm/connect/946958004ff92341af5bef6017474008/129.200.TT-+BTC.doc?MOD=AJPERES&CACHEID=946958004ff92341af5bef6017474008

Date added: January 18, 2014 - Views: 3

doc
tên: le van hong

... Ban quan ly rung phong ho Ninh Hoa. Địa chỉ: Ninh An, ... Toi co co so qui mo nho ve kinh doanh thit cho, ... thuế suất thuế GTGT 5%) ...

http://ipsard.gov.vn/images/2009/03/BTruong%20tra%20loi%20truc%20tuyen.doc

Date added: October 23, 2011 - Views: 108

doc
MẪU HỒ SƠ

YÊU CẦU CHỈ ĐỊNH THẦU XÂY LẮP (Ban hành kèm theo Thông tư số: 04/2010/TT-BKH ngày 01 tháng 02 năm 2010. của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

http://www.yenbai.gov.vn/vi/org/htt/huyenyenbinh/Lists/Qun%20l%20th%20tc/Attachments/313/mau%20ho%20so%20-%20xay%20lap.doc

Date added: July 24, 2013 - Views: 3

doc
BỘ TÀI CHÍNH - Phần mềm kế toán online | Phần ...

... dịch vụ chịu thuế GTGT so với tổng doanh số của hàng hóa, dịch vụ bán ra. ... GTGT theo hoá đơn bán hàng (số ký hiệu, ...

http://www.misa.com.vn/Portals/0/Uploads/Documents/Thong_tu_32.doc

Date added: December 1, 2013 - Views: 2

doc
GIẢI THÍCH HỆ THỐNG BIỄU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ ĐỊNH...

... vào doanh thu các hoạt động sản xuất phụ khác nếu không tách riêng được nhưng không quá 10% so với ... Thuế GTGT hàng bán nội ...

http://quangninh.gov.vn/vi-VN/bannganh/cucthongke/Lists/Danh%20sch%20cc%20bi%20vit%20tin%20tc%20v%20s%20kin/Attachments/99/Giaithich_bieu_25.11.2010_final.doc

Date added: February 2, 2013 - Views: 4

doc
MẪU HỒ SƠ MỜI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA

... tham gia đấu thầu so với khi mua HSMT thì thực hiện theo quy định tại . BDL. Mục 10. ... Hóa đơn GTGT, Biên bản giao nhận, ...

http://www.vnptdongnai.vn/download/hosomoithaunhotheothongtu05.doc

Date added: May 23, 2013 - Views: 19

doc
canthopromotion.vn

canthopromotion.vn

http://canthopromotion.vn/home/images/filedoc/filedoc_motcua/DAUTU/Th%c3%b4ng_t%c6%b0_129-2008-TT-BTC.docx

Date added: May 22, 2015 - Views: 1

doc
Danh mục các mặt hàng được tạm thời gia hạn thời...

Danh mục các mặt hàng được tạm thời gia hạn thời gian nộp thuế giá trị gia tăng

http://baodientu.chinhphu.vn/Uploaded_VGP/phungthithuhuyen/20110110/Danh%20muc%20cac%20mat%20hang%20duoc%20gia%20han%20thue%20GTGT%5b1%5d.doc

Date added: November 19, 2014 - Views: 1

doc
UBND TỈNH LAI CHÂU

... lý kỷ luật về từng hành vi vi phạm pháp luật và chịu hình thức kỷ luật năng hơn một mức so ... GTGT 31132 Thuế GTGT ...

http://laichau.edu.vn/UserFiles/HEAD387/vanban/3567/3567_1395903689_170_quy_dinh__ho_so_-_so_sach_nha_truong_trong_huyen_tam_duong.doc

Date added: April 24, 2014 - Views: 3

doc
ỦY BAN NHÂN DÂN

... dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất ... làm thêm giờ được trả cao hơn so với ... vật rẻ tiền mau hỏng ...

http://www.danang.gov.vn/images/danang/file/chinh%20sach%20moi/quyet%20dinh%20ho%20tro%20vao%20KCNC%20DN.doc

Date added: December 29, 2013 - Views: 2

doc
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT...

... chi phí quản lý - Thuế GTGT theo phương pháp ... (so sánh với ... 6 Chi sù nghiÖp v¨n ho¸ th«ng tin ...

http://www.sav.gov.vn/website/db_images/documents/Nam2011/T7/QD%2001%20ngay%2021.6.11%20sua%20doi,%20bo%20sng%20mau%20bieu%20HSKT.doc.doc

Date added: May 22, 2014 - Views: 1

doc
BỘ TÀI CHÍNH

... tối đa bằng số thuế phải nộp tương ứng với tỷ lệ thu nhập nhận được từ nước ngoài so với tổng thu nhập = ...

http://tanet.vn/eos.nsf/d93de82a4f2eb373472576bf0031f94d/df46b5d309af55194725786a00056ee5/$FILE/Sach%20thue%20TNCN%20Huong%20dan%20khai.%20QT%20_2010.Bo%20sung%20TT%20175.doc

Date added: May 3, 2013 - Views: 20

doc
MẪU HỒ SƠ MỜI THẦU - UNDP - United Nations ...

... tham gia đấu thầu so với khi mua HSMT thì phải gửi văn bản thông báo về việc thay đổi tư ... (thuế GTGT và thuế thu nhập ...

http://www.undp.org/content/dam/vietnam/docs/Jobs/HSMT_khoiphucmoitruong_23Aug13.doc

Date added: November 26, 2014 - Views: 1

doc
nghÞ ®Þnh

Những hoạt động này được quy định thuộc diện không tính thuế GTGT và cơ sở kinh doanh được ... giá trị gia tăng so với ... ho ...

http://www.gdt.gov.vn/wps/wcm/connect/d721fe94-3687-4129-9188-7c5f2e520ba7/20130828_DuthaoNghidinhGTGT.docx?MOD=AJPERES&CACHEID=d721fe94-3687-4129-9188-7c5f2e520ba7

Date added: December 2, 2013 - Views: 7

doc
UỶ BAN NHÂN DÂN

* Tổng thu ngân sách ước thực hiện 12 tháng : 1.636.515.500/2.046.500.000 = 80%, so víi cïng kú = 80,4%. ... + Thuế GTGT ước thực hiện : ...

http://haiphong.gov.vn/PortalFolders/ImageUploads/PMK/691/B%c3%a1o%20c%c3%a1o%20t%c3%acnh%20h%c3%acnh%20th%e1%bb%b1c%20hi%e1%bb%87n%20nhi%e1%bb%87m%20v%e1%bb%a5%20c%c3%b4ng%20t%c3%a1c%20n%c4%83m%202009.doc

Date added: May 16, 2015 - Views: 1

doc
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ...

... viên EUCA uống trị ho và viên xông ... mong muốn mau lành bệnh và ... 30/09/2009 1 Thuế GTGT 221 ...

http://vietpharm.com.vn/picture/filestore/i0/i94_1.doc

Date added: March 14, 2014 - Views: 7

doc
www.halonginvest.gov.vn

www.halonginvest.gov.vn

http://www.halonginvest.gov.vn/images_upload/thong%20tu%2004.doc

Date added: November 2, 2012 - Views: 11

doc
PHẦN I - VNPT Lào Cai

... .000 1.661.252.673 300.788 44 Bình Thuận 2.500 4.876 4.284 847.878.750 1.184.595.374 276.516 45 Cà Mau ... Trong khi so với các dịch ... và GTGT Chia ...

http://www.vienthonglaocai.com.vn:8864/laocai/baocaonhanh/forum/downloads/1306814016DANH%20GIA%20KD%20DICH%20VU%20MYTV.doc

Date added: May 9, 2013 - Views: 63

doc
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM _____ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Số: 130 /2008/TT-BTC _____

http://canthopromotion.vn/home/images/filedoc/filedoc_motcua/DAUTU/Th%c3%b4ng_t%c6%b0__130-2008-TT-BTC.doc

Date added: December 22, 2014 - Views: 1

doc
UBND HUYỆN NHƠN TRẠCH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA...

UBND HUYỆN NHƠN TRẠCH CỘNG HO À XÃ HỘI ... đầu năm 2013 đều giảm sút đáng kể so với các ... GTGT đã gia hạn số thuế 2.541 ...

http://sct.dongnai.gov.vn/Lists/Dost_CongThuongCacHuyen/Attachments/38/Nhon%20Trach-goingay6_6_013.doc

Date added: January 9, 2014 - Views: 6

doc
2. Kế toán tài chính 1 - Trường Đại học Nha Trang

... so sánh đối chiếu với ... tượng nộp thuế GTGT theo phương ... để bán còn Công ty Thương mại chỉ mau hàng hóa về đẻ ...

http://ntu.edu.vn/Portals/60/BMKeToan/C3_HANG_TON_KHO2.doc

Date added: July 24, 2013 - Views: 3

doc
ỦY BAN NHÂN DÂN

... hợp tác xã chỉ nộp thuế GTGT và thuế thu nhập (nếu có). ... ho gà, sởi giảm rõ ... so với kế hoạch đạt 103,21% ...

http://www.dongnai.gov.vn/Documents/8CT-Ctr5(%C4%91%C3%A3%20k%C3%BD).doc

Date added: July 24, 2013 - Views: 6

doc
BỘ TÀI CHÍNH - ITPC - Online Trade and Investment...

... miễn thuế, giảm thuế so với quy định thì khi khai hải quan phải khai số danh mục miễn thuế; mã miễn, giảm thuế, ...

http://www.itpc.gov.vn/exporters/van-ban-phap-luat-moi-ban-hanh/VBPL-Haiquan/71245.doc/download

Date added: May 1, 2014 - Views: 9

doc
luatvn.net

... hàng hoá do nước ta sản xuất so với hàng ... Quốc để được hoàn thuế GTGT. ... ông Nguyễn Công Hoan đại diện ...

http://luatvn.net/Filedownload/26581/27822/vi_5162_bcd127tw.doc

Date added: February 28, 2015 - Views: 1

doc
Tæng c«ng ty

... sản xuất của Bên B có biến động dẫn đến việc sử dụng điện tăng hoặc giảm nhiều so với bình thường, ...

http://sonlapc.vn/customer/upload/taive/Quy%20trinh%20KDDN%20PCSL%202012.doc

Date added: October 11, 2012 - Views: 14

doc
ctk.binhphuoc.gov.vn

0303. Tỷ lệ lao động đang làm việc so với tổng dân s ...

http://ctk.binhphuoc.gov.vn/3cms/upload/ctk/File/hethongchitieuquocgia/1.danh%20muc%20he%20thong%20chi%20tieu%20thong%20ke%20quoc%20gia.doc

Date added: May 24, 2012 - Views: 5

doc
vbqppl.hanam.gov.vn:8080

vbqppl.hanam.gov.vn:8080

http://vbqppl.hanam.gov.vn:8080/vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/F8A30FAD3CD590D347257A4D0027A964/$file/TTTT%20992.doc

Date added: June 6, 2013 - Views: 7

doc
www.tvsi.com.vn

VỊ THẾ CỦA CÔNG TY SO VỚI CÁC DOANH NGHIỆP KHÁC TRONG ... ho, sổ mũi, viêm mũi ... hóa đơn GTGT Tổng cộng 22.458.276.320 ...

https://www.tvsi.com.vn/vn/File/download/D235B8F43D7934D0B35A/default.htm

Date added: May 4, 2013 - Views: 3

doc
ĐÁP ÁN

= GTGT của hàng hóa dịch vụ chịu thuế ... Năm kế hoạch, số ngày luân chuyển vốn lưu động giảm 20 ngày so năm báo cáo, ...

http://hct.edu.vn/en/upload/Files/1131161016.doc

Date added: August 16, 2013 - Views: 1

doc
www.vnast.gov.vn

... lưới thiết kế cho sản lượng cao hơn so với ... Xây dựng được “Quy trình công nghệ chế biến sản phẩm GTGT sứa miến ...

http://www.vnast.gov.vn/UploadFile/Vien%20HS.doc

Date added: March 2, 2012 - Views: 9

doc
skhdt.haiduong.gov.vn

skhdt.haiduong.gov.vn

http://skhdt.haiduong.gov.vn/DangKyDoangNghiep/Documents/BaocaoquyI_2013%5b1%5d.doc

Date added: November 7, 2014 - Views: 7

doc
Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ - Hệ thống đấu thầu ...

Trường hợp nhà thầu phát hiện tiên lượng chưa chính xác so với thiết kế, ...

http://muasamcong.mpi.gov.vn/servlet/fileAttachment/FileDownload?fileId=2361

Date added: February 28, 2015 - Views: 1

doc
www.chebien.gov.vn

... (Long An, Tiền Giang, Trà Vinh, Bến Tre, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau và Kiên Giang ... tỷ trọng sản phẩm GTGT so với tổng sản lượng ...

http://www.chebien.gov.vn/data/cbts/QHCBTS_den_2020.doc

Date added: February 2, 2012 - Views: 9

doc
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THANH HÓA

Ngành Thân mềm chiếm ưu thế về số lượng loài so ... TT*20% C 149.064.000 Cộng chi phí trước thuế TC 894.384.000 Thuế GTGT : (VAT)= 10 ...

http://thanhhoa.gov.vn/vi-vn/TaiLieu/Duthao_chinhsach_WB/EMP%20Thanh%20Hoa.doc

Date added: August 15, 2013 - Views: 1