Mau Ho So Hoan Thue Gtgt docs

Searching:
Download
Mau Ho So Hoan Thue Gtgt - Fast Download

Download Mau Ho So Hoan Thue Gtgt from our fatest mirror

Mau hoan ho so thue - Cổng thông tin điện tử Long An ...

2429 dl's @ 6605 KB/s

doc
Mau hoan ho so thue - Cổng thông tin điện tử Long An ...

... Tổng cộng Giải trình về việc điều chỉnh thuế GTGT đầu vào, đầu ra so với ... hoàn thuế GTGT ... Mau hoan ho so thue ...

http://www.longan.gov.vn/chinhquyen/cthue/Bieumau/94561458MAU%20HOAN%20THUE.doc

Date added: February 19, 2012 - Views: 38

doc
Mẫu số: 10/GTGT - Cổng Thông Tin Điện Tử Tỉnh ...

Mẫu số: 10/GTGT. ... ĐỀ NGHỊ HOÀN THUẾ/PH ... Mẫu số: 10/GTGT Author: Tong Cuc Thue Last modified by: Administrator Created Date:

http://www.haugiang.gov.vn/Portal/Data/Sites/1/GalleryImages/thu%20tuc%20hanh%20chinh%20(31/THUE/hoan%20thue/Mau%2001-HTBT%20Van%20ban%20de%20nghi%20hoan%20thue.doc

Date added: May 11, 2012 - Views: 15

doc
Kê khai, nộp thuế GTGT - - index html — Website ...

hồ sơ hoàn thuế GTGT của đối tượng được hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao. ... Tong Cuc Thue Created Date: 5/31/2006 3:16:00 AM

http://www.nhontrach-dongnai.gov.vn/thutuchanhchinh/thue/kekhaithue/Ke%20khai,%20nop%20thue%20GTGT,%20co%20so%20nop%20thue%20GTGT%20theo%20phuong%20phap%20khau%20tru.doc

Date added: February 10, 2012 - Views: 92

doc
Mẫu số: 03/GTGT - Cục Hải quan Đồng Nai

ng­êi b¸n Tªn mÆt hµng Gi¸ mua hµng ho¸, ... Đề nghị Cục thuế xét giải quyết hoàn thuế GTGT cho cơ sở ... Thue Viet Nam Other titles ...

http://www.dncustoms.gov.vn/Data/CV_BTC/TT32BTC3.doc

Date added: December 25, 2011 - Views: 76

doc
BỘ TÀI CHÍNH - Welcome to AS Co.,

... dịch vụ chịu thuế GTGT so với ... kê khai nộp thuế riêng cho hoạt động cho thuê văn phòng. Thuế GTGT ... Hoàn thuế GTGT ...

http://www.kiemtoanas.com.vn/main/phocadownload/van_ban_thue/thue_GTGT/thongtu06_2012.doc

Date added: December 10, 2012 - Views: 10

doc
Mẫu hồ sơ đăng ký MST - Cổng thông tin điện ...

Address of head office: ... DANH SÁCH VIÊN CHỨC NGOẠI GIAO THUỘC ĐỐI TƯỢNG HOÀN THUẾ GTGT ... “Số thuế được hoàn trong kỳ” Là ...

http://www.longan.gov.vn/chinhquyen/cthue/Bieumau/85244558MAU%20HO%20SO%20DANG%20KY%20THUE.doc

Date added: December 21, 2011 - Views: 14

doc
MẪU HỒ SƠ MỜI THẦU - TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ ...

Thiết bị thi công phải thuộc sở hữu của nhà thầu hoặc có thể đi thuê nhưng ... GTGT và thuế thu nhập ... hoàn thành công trình so ...

http://www.handico.com.vn/(S(gmdqvn450gersw45b3jllw55)A(0GAvxlnjzAEkAAAAOWRiMDkxOTQtYTU1Zi00OTg4LTg5NTUtOTRjZTQyZWQ0MDdixJh842DIFvj91-pFu0QiwSv3oy01))/Upload/634061726244375000Mau%20ho%20so%20thau%20goi%20thau%20XLQMN_kem%20theo%20TT02_19_01_2010.doc

Date added: February 22, 2012 - Views: 3

doc
BỘ TÀI CHÍNH - Trang chủ

... sản phẩm C08-HD x 12 Bảng thanh toán tiền thuê ngoài C09-HD x ... còn thiếu so ... được hoàn lại S54- H GTGT 26 Sổ chi ...

http://tinhocbotaichinh.vn/userfiles/file/21072.doc

Date added: October 22, 2012 - Views: 16

doc
BỘ TÀI CHÍNH - Phần mềm kế toán online | Phần ...

... dịch vụ chịu thuế GTGT so với ... hoàn thuế GTGT ... hữu tài sản cho bên đi thuê. Số thuế GTGT tương ứng với số ...

http://www.misa.com.vn/Portals/0/Uploads/Documents/Thong_tu_32.doc

Date added: December 1, 2013 - Views: 2

doc
nghÞ ®Þnh - Cục Thuế Bình Phước

... cho thuê tài chính và các hình ... viện trợ không hoàn lại nhập khẩu ... giữa doanh số chịu thuế giá trị gia tăng so với ...

http://thue.binhphuoc.gov.vn/3cms/upload/cucthue/File/upload_file/VB_PHAPQUI/ND%20123-2008-ND-CP-huong%20dan%20luat%20thue%20GTGT.doc

Date added: January 9, 2014 - Views: 1

doc
TỔNG CỤC THUẾ - Trang chủ

Thông thường mục này sẽ hiển thị dưới dạng một đoạn chữ màu ... Tong Cuc Thue/Ho ... GTGT của HHDV mua vào = tổng cột 10 so ...

http://cucthue.angiang.gov.vn/attachments/article/39/HuongDanSuDung_HTKK3.0.doc

Date added: November 2, 2011 - Views: 51

doc
BỘ TÀI CHÍNH - IBM WebSphere Portal

... dịch vụ chịu thuế GTGT so với ... tài sản cho bên đi thuê. Số thuế GTGT tương ứng với số ... Hoàn thuế GTGT đối ...

http://nghean.gov.vn/wps/wcm/connect/946958004ff92341af5bef6017474008/129.200.TT-+BTC.doc?MOD=AJPERES&CACHEID=946958004ff92341af5bef6017474008

Date added: January 18, 2014 - Views: 1

doc
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Đối với cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ... cho thuê tài sản là ... nộp thừa so với số thuế thu ...

http://www.tamnhinviet.vn/phocadownload/tt2008-130%20huong%20dan%20thi%20hanh%20nd2008-124%20ve%20thue%20tndn.doc

Date added: July 24, 2013 - Views: 2

doc
§Ò c­ng - Cổng thông tin điện tử tỉnh Trà Vinh

1.7- Hóa đơn được dùng để khấu trừ thuế GTGT, hoàn ... (viÕt t¾t lµ ho¸ ®¬n GTGT) lo¹i 3 ... biÕt. Trong qu¸ tr×nh kiÓm tra, kiÓm so ...

http://www.travinh.gov.vn/wps/wcm/connect/17506d804e71626a8d0e9d6886483025/thongtu120.doc?MOD=AJPERES

Date added: June 22, 2013 - Views: 1

doc
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT - Ban quản lý khu kinh tế ...

Thuê bao điện thoại phát ... Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Thực hiện năm Thực hiện năm so ... công trình luyện kim màu và luyện cán ...

http://www.halonginvest.gov.vn/images_upload/thong%20tu%2004.doc

Date added: November 2, 2012 - Views: 10

doc
tên: le van hong

... (có GCNQSDĐ hoặc hợp đồng thuê khoán đất) ... lúa và hoa màu bị mất trắng; ... thuế suất thuế GTGT 5%) ...

http://ipsard.gov.vn/images/2009/03/BTruong%20tra%20loi%20truc%20tuyen.doc

Date added: October 23, 2011 - Views: 86

doc
GIẢI THÍCH HỆ THỐNG BIỄU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ ...

... (gồm tồn tại tại kho của doanh nghiệp và kho mà doanh nghiệp thuê). ... hoa màu, di chuyển dân cư ... trình hoàn thành để tính thuế ...

http://quangninh.gov.vn/vi-VN/bannganh/cucthongke/Lists/Danh%20sch%20cc%20bi%20vit%20tin%20tc%20v%20s%20kin/Attachments/99/Giaithich_bieu_25.11.2010_final.doc

Date added: February 2, 2013 - Views: 2

doc
UBND TỈNH LAI CHÂU

... lý kỷ luật về từng hành vi vi phạm pháp luật và chịu hình thức kỷ luật năng hơn một mức so ... màu mực không phải ... GTGT 01 ...

http://laichau.edu.vn/UserFiles/HEAD387/vanban/3567/3567_1395903689_170_quy_dinh__ho_so_-_so_sach_nha_truong_trong_huyen_tam_duong.doc

Date added: April 24, 2014 - Views: 3

doc
MẪU HỒ SƠ MỜI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA

MUA SẮM MODEM ADSL PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN THUÊ CÁC ... so với khi mua ... không đạt + Màu xanh nhấp nháy đang đồng bộ ...

http://www.vnptdongnai.vn/download/hosomoithaunhotheothongtu05.doc

Date added: May 23, 2013 - Views: 15

doc
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP CHỨNG NHẬN ...

Trong thời gian tới Vimedimex sẽ xây dựng chiến lược để hoàn ... ho và viên xông ... 09/2009 1 Thuế GTGT 221 ...

http://vietpharm.com.vn/picture/filestore/i0/i94_1.doc

Date added: March 14, 2014 - Views: 6

doc
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ...

... chi phí quản lý - Thuế GTGT theo phương ... đầu tư chậm so với quy định. - ... dự án hoàn ... 15 Thu tiền cho thuê ...

http://www.kiemtoannn.gov.vn/website/db_images/documents/Nam2011/T7/QD%2001%20ngay%2021.6.11%20sua%20doi,%20bo%20sng%20mau%20bieu%20HSKT.doc.doc

Date added: June 27, 2013 - Views: 21

doc
Lêi nãi ®Çu

... víi c¸c c¬ së kinh doanh kh«ng cã ®iÒu kiÖn thùc hiªn chÕ ®é sæ s¸ch ho¸ ®¬n GTGT, ... 2001 gi¶m so víi ghi thu GTGT, ... Cµ Mau 35,3%, ...

http://elib.dostquangtri.gov.vn/thuvien/Upload/Detai_Src/hoan_thien_cong_tac_quan_ly_thu_thue_doi_voi_khu_vuc_kinh_te_ngoai_quoc_doanh_o_nuoc_ta.doc

Date added: November 19, 2014 - Views: 1

doc
New acquired publication (February-March 2013)

... bien dao Viet Nam / Cuc Van hoa co so ... Ha Noi, 2013 Dang va Ho ... Ha Noi, 2013 Thue 2013: bieu thue xuat khau - nhap khau va thue GTGT hang nhap khau ...

http://www.lib.washington.edu/SouthEastAsia/vsg/biblio/Book%20List/New%20acquired%20publication%20(Feb-Mar%202013).doc

Date added: August 28, 2013 - Views: 5

doc
cndv.vnptlongan.vn

Tra cứu thông tin khách hàng, về thông tin, các Dịch vụ GTGT mà khách hàng đang sử dụng, chưa sử dụng. Ưu tiên: Ringtunes(RBT), ...

http://cndv.vnptlongan.vn/Promotions/FileAttach/2.%20Kich%20ban%20Cross%20cell%20GTGT%20-%20tu%20ngay%2028.7.2013.docx

Date added: October 31, 2013 - Views: 2

doc
UBND HUYỆN NHƠN TRẠCH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ...

UBND HUYỆN NHƠN TRẠCH CỘNG HO À XÃ HỘI ... cho thuê) đạt 89,77%. KCN đã hoàn thiện hệ ... số 02 gia hạn thuế GTGT của kỳ ...

http://sct.dongnai.gov.vn/Lists/Dost_CongThuongCacHuyen/Attachments/38/Nhon%20Trach-goingay6_6_013.doc

Date added: January 9, 2014 - Views: 5

doc
PHẦN I - VNPT Lào Cai

... .000 1.661.252.673 300.788 44 Bình Thuận 2.500 4.876 4.284 847.878.750 1.184.595.374 276.516 45 Cà Mau ... thuê bao khá lớn so ... Ho: Không có sự ...

http://www.vienthonglaocai.com.vn:8864/laocai/baocaonhanh/forum/downloads/1306814016DANH%20GIA%20KD%20DICH%20VU%20MYTV.doc

Date added: May 9, 2013 - Views: 52

doc
BỘ TÀI CHÍNH - ITPC - Online Trade and Investment ...

... giảm thuế so với quy định ... trì hoãn xác ... bổ sung trên cơ sở văn bản thoả thuận của thương nhân với đối tác thuê ...

http://www.itpc.gov.vn/exporters/van-ban-phap-luat-moi-ban-hanh/VBPL-Haiquan/71245.doc/download

Date added: May 1, 2014 - Views: 2

doc
Danh mục các mặt hàng được tạm thời gia hạn ...

San hô và các chất liệu tương tự, ... (bột vỏ sò) ... (bột máu của động vật) 0511.99.90.00.

http://baodientu.chinhphu.vn/Uploaded_VGP/phungthithuhuyen/20110110/Danh%20muc%20cac%20mat%20hang%20duoc%20gia%20han%20thue%20GTGT%5B1%5D.doc

Date added: November 19, 2014 - Views: 1

doc
Đơn vị:…………………

Số: 123/2012/TT-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc-----Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2012

http://images.luatminhkhue.vn/upload/images/SunLaw/data/article/TT%20123_2012%20TT-BTC.doc

Date added: October 18, 2014 - Views: 1

doc
BIỂU MẪU 1 - Cục Hải quan Đồng Nai

... không thu thuế và đã kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào với cơ quan thuế chưa? ... (ghi rõ số quyết định hoàn thuế, ...

http://www.dncustoms.gov.vn/bothutuchanhchinh/86.doc

Date added: September 7, 2014 - Views: 1

doc
Bo Co tnh h栠nh thc hi牴n k ho ch pht trin kinh t挠 x hi 6 ...

... cho thuê đất và chuyển mục ... và tăng 9% so cùng kỳ; Cho vay HSSV có hoàn cảnh khó ... lập bộ thuế GTGT hộ kinh doanh ...

http://skhdt.haiduong.gov.vn/DangKyDoangNghiep/Documents/BaocaoquyI_2013%5B1%5D.doc

Date added: November 7, 2014 - Views: 1

doc
2. Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Trường Đại ...

... Đối với doanh nghiệp thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo ... làm thay đổi màu ... xuất hoàn thành hoặc từ thuê ...

http://ntu.edu.vn/Portals/60/BMKeToan/C3_HANG_TON_KHO2.doc

Date added: July 24, 2013 - Views: 2

doc
nghÞ ®Þnh - Tổng Cục Thuế - Bộ Tài Chính - Trang ...

... bổ sung thì những trường hợp không kê khai, tính thuế GTGT ... hoàn lại nhập khẩu phải ... trị gia tăng so với ...

http://www.gdt.gov.vn/wps/wcm/connect/d721fe94-3687-4129-9188-7c5f2e520ba7/20130828_DuthaoNghidinhGTGT.docx?MOD=AJPERES&CACHEID=d721fe94-3687-4129-9188-7c5f2e520ba7

Date added: December 2, 2013 - Views: 7

doc
ỦY BAN NHÂN DÂN

... đã có quyết định cho thuê đất 02 đơn ... ho gà, sởi giảm rõ ... - Đã hoàn thành hồ sô thiết kế di dời tuyến ống cấp nước ...

http://www.dongnai.gov.vn/Documents/8CT-Ctr5(%C4%91%C3%A3%20k%C3%BD).doc

Date added: July 24, 2013 - Views: 4

doc
LOVE

BẢN CÁO BẠCH . CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VÀ IN NÔNG NGHIỆP (Giấy chứng nhận ĐKKD số 0103004779 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố ...

http://www.sbsc.com.vn/portal/sbsfiles/INN/others/5ce20699-e5ca-4dd2-a362-38f5a4069e32.doc

Date added: August 28, 2013 - Views: 2

doc
I

Vị thế của Công ty so ... hoàn thiện quy trình ... Chỉ tiêu 31/12/2005 30/06/2006 Thuế phải nộp Nhà nước 564.708.567 904.896.067 Thuế GTGT ...

http://www.hsx.vn/hsx/Uploaded/ma_cty_ny/20061003-Ban%20cao%20bach%20DONAC.doc

Date added: May 16, 2013 - Views: 2

doc
tanet.vn

tanet.vn

http://tanet.vn/eos.nsf/d93de82a4f2eb373472576bf0031f94d/df46b5d309af55194725786a00056ee5/$FILE/Sach%20thue%20TNCN%20Huong%20dan%20khai.%20QT%20_2010.Bo%20sung%20TT%20175.doc

Date added: May 3, 2013 - Views: 19

doc
www.ktd.com.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -----Số: 78/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2014

http://www.ktd.com.vn/upload/article/TT-78_2014_TT_BTC%20ngay%2018_6_2014.doc

Date added: September 18, 2014 - Views: 1

doc
ghdfhbfgn - Sở Giao Dịch Chứng Khoán TpHCM

... 29 ha cho các hộ dân cho thuê ... thay đổi lớn so với dự kiến. Công ty đã hoàn thành vượt mức ... mâu thuẫn lợi ích Công ty ...

http://www.hsx.vn/hsx/Uploaded/2008/04/10/20080409-ABT-Bao%20cao%20thuong%20nien%202007.doc

Date added: July 24, 2013 - Views: 4

doc
ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI

... khả năng giữ nước, giữ màu ... gây tác động tiêu cực đối với các rạn san hô và rừng ... Năm 2005 GTGT của ngành đạt ...

http://thanhhoa.gov.vn/vi-vn/TaiLieu/BAOCAOduthao%20TH%2016-8-2012.doc

Date added: May 9, 2013 - Views: 6

doc
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP CHỨNG NHẬN ...

trung tÂm giao dỊch chỨng khoÁn cẤp ĐĂng kÝ niÊm yẾt chỨng khoÁn chỈ cÓ nghĨa lÀ viỆc niÊm yẾt chỨng khoÁn ĐÃ thỰc hiỆn theo cÁc ...

http://static2.vietstock.vn/data/HNX/2007/BAN%20CAO%20BACH/VN/TNG_Bancaobach_NiemYet_2007.doc

Date added: December 30, 2013 - Views: 2

doc
vpubnd.laichau.gov.vn

... dự án hoàn thành, ... máu, dịch truyền, ... Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước 1.500 1.950 650 1.300 11.

http://vpubnd.laichau.gov.vn/UserFiles/File/Cong%20bao/cong%20bao%20so%201%20nam%202014.doc

Date added: March 19, 2014 - Views: 1

doc
BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

tỔng công ty xây dỰng công nghiỆp viỆt nam BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CHÀO BÁN CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG TỔ CHỨC TƯ VẤN ...

http://www.vinaincon.com.vn/upload/Bancongbothongtin.doc

Date added: October 20, 2013 - Views: 1

doc
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

... tòa nhà mới này được hoàn ... Giá thuê: 320 USD/ngày và ... So với trước khách sạn chỉ có 1 xe 04 chỗ thì nay đã trang bị them ...

http://download.doko.vn/thesis/224166/7986faccbfd097dc17d731bf622f6913/doko.vn-224166-Tim-hieu-hoat-dong-kinh-doanh-dich-vu-an.doc

Date added: December 1, 2013 - Views: 8

doc
www.chebien.gov.vn

... Ninh Cơ tạo ra các vùng bãi bồi màu mỡ thích hợp cho ... các loại có bãi đáp hoàn ... phẩm GTGT so với tổng sản ...

http://www.chebien.gov.vn/data/cbts/QHCBTS_den_2020.doc

Date added: February 2, 2012 - Views: 7

doc
UYÛ BAN CHÖÙNG KHOAÙN NHAØ NÖÔÙC CHO PHEÙP NIEÂM ...

... (Truyền hình Sóc Trăng), chương trình Ca cổ, hò, ... Ba lá màu xanh lá mạ ... cao hơn so với năm trước. Sự hoàn thiện về hệ ...

http://static2.vietstock.vn/data/HOSE/2006/BAN%20CAO%20BACH/VN/HAI_BCB.doc

Date added: March 19, 2014 - Views: 2

doc
Tæng c«ng ty - .: Công ty Điện Lực Sơn La Online :.

- Hợp đồng thuê nhà có xác ... màu thỏa thuận thời hạn thanh toán tối ... 50% và 70% mức sử dụng điện của khách hàng so với ...

http://sonlapc.vn/customer/upload/taive/Quy%20trinh%20KDDN%20PCSL%202012.doc

Date added: October 11, 2012 - Views: 12

doc
ctk.binhphuoc.gov.vn

Tỷ lệ lao động đang làm việc so với tổng dân s ... Diện tích sàn xây dựng nhà ở hoàn thành. 132. ... cho thuê đất, ...

http://ctk.binhphuoc.gov.vn/3cms/upload/ctk/File/hethongchitieuquocgia/1.danh%20muc%20he%20thong%20chi%20tieu%20thong%20ke%20quoc%20gia.doc

Date added: May 24, 2012 - Views: 3

doc
MẪU HỒ SƠ MỜI SƠ TUYỂN XÂY LẮP

Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2010/TT-BKH ngày 27 tháng 01 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) HỒ SƠ MỜI SƠ TUYỂN

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/content/download/470395/11907219/file/M%E1%BA%AAU%20H%E1%BB%92%20S%C6%A0%20M%E1%BB%9CI%20S%C6%A0%20TUY%E1%BB%82N%20X%C3%82Y%20L%E1%BA%AEP.doc

Date added: January 18, 2014 - Views: 7