Mau 16 Dk Tncn docs

Searching:
Download
Mau 16 Dk Tncn - Fast Download

Download Mau 16 Dk Tncn from our fatest mirror

MAU SO 16 DK - TNCN - Trang Chủ - Trường Cao đẳng ...

5109 dl's @ 7675 KB/s

doc
MAU SO 16 DK - TNCN - Trang Chủ - Trường Cao đẳng ...

MAU SO 16 DK - TNCN Author: Tong Cuc Thue Last modified by: User Created Date: 12/14/2011 8:47:00 AM Company: General Department of Taxation Other titles:

http://dct.udn.vn/download/taivu2012/MAUSO16DK-TNCN.doc

Date added: October 4, 2014 - Views: 1

doc
MAU SO 16 DK - TNCN

MAU SO 16 DK - TNCN Author: Tong Cuc Thue Last modified by: admin Created Date: 2/23/2012 6:22:00 AM Company: General Department of Taxation Other titles:

http://pkhtc.hcmuaf.edu.vn/data/file/67670262MAU%20SO%2016%20DK%20-%20TNCN(1).doc

Date added: April 12, 2013 - Views: 2

doc
MAU SO 16 DK - TNCN

MAU SO 16 DK - TNCN Author: Tong Cuc Thue Last modified by: admin Created Date: 2/23/2012 6:22:00 AM Company: General Department of Taxation Other titles:

http://pkhtc.hcmuaf.edu.vn/data/file/67670262MAU%20SO%2016%20DK%20-%201TNCN.doc

Date added: January 17, 2015 - Views: 1

doc
BẢNG KÊ ĐỐI TƯỢNG PHỤ THUỘC - Trang chủ

16/ĐK-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư . số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính) Title: BẢNG KÊ ĐỐI TƯỢNG PHỤ THUỘC Author:

http://cucthue.angiang.gov.vn/tthc/Mau/Khai%20thue%20TNCN/29.%20Mau%2016.DK-TNCN%20Dang%20ky%20CN%20phu%20thuoc.doc

Date added: May 9, 2013 - Views: 51

doc
webketoan.com

16/ĐK-TNCN ((Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày. 6/11/2013 của Bộ Tài chính) Author: nttlinh01 Last modified by: THUC Created Date:

http://webketoan.com/attachments/mau-to-khai-dang-ky-nguoi-phu-thuoc-16_dk_tncn-doc.13979.htm

Date added: December 2, 2014 - Views: 1

doc
Mẫu số: 16/ĐK-TNCN ( Ban hành kèm theo Thông tư số ...

Mẫu số: 16/ĐK-TNCN ( Ban hành kèm theo Thông tư số: 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính Author: Smart Last modified by: Smart ...

http://www.cdsonla.edu.vn/spxh/attachments/article/179/Mau%20khai%20thue%20thu%20nhap%20ca%20nhan%2016.doc

Date added: December 3, 2013 - Views: 4

doc
BẢNG KÊ ĐỐI TƯỢNG PHỤ THUỘC - Đăng nhập TDOffice

16/K. K-TNCN (Ban hành kèm theoThông tư số 28/2011/TT-BTC ngày. 28/02/2011 của Bộ Tài chính) MẪU ĐĂNG KÝ NGƯỜI PHỤ THUỘC GIẢM TRỪ GIA CẢNH

http://qppl.ninhthuan.gov.vn/cbaont.nsf/a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9/4592910AD21EF5054725797B00060F7E/$file/4.%20Mau%2016.DK-TNCN%20%5B79%5D.doc

Date added: January 17, 2015 - Views: 1

doc
To khai Dang ky Thue - Cục Hải quan Đồng Nai

16. Thông tin về đơn vị chủ quản (cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp): Tên, mã số thuế, địa chỉ của đơn vị cấp trên trực ...

http://www.dncustoms.gov.vn/Data/CV_BTC/85_TT_BTC_2007_phu_luc.doc

Date added: November 5, 2011 - Views: 33

doc
Thủ tục: Khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân ...

16/ĐK-TNCN (Ban hành kèm theo. Thông tư số 84/2008/TT-BTC . ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính) Mẫu s ...

http://www.hanoi.gov.vn/c/document_library/get_file?uuid=8c1cea34-aa17-43a2-b0af-196511802094&groupId=20826

Date added: March 26, 2012 - Views: 20

doc
BỘ TÀI CHÍNH --------

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 ... Trên Tờ khai mẫu số 11/KK-TNCN cá nhân tự khai thu nhập được ...

http://docs.vietnamdoc.net/data/file/2014/Thang11/26/Thong_Tu_156-2013-TT-BTC.doc

Date added: January 12, 2015 - Views: 1

doc
www.thanhlapdoanhnghiepvietnam.com

www.thanhlapdoanhnghiepvietnam.com

http://www.thanhlapdoanhnghiepvietnam.com/uploads/download/files/VBphapluat/Mau1.doc

Date added: September 26, 2012 - Views: 5

doc
BỘ TÀI CHÍNH - Cổng thông tin và giao dịch nhà ...

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm ... - Phụ lục mẫu số 09-3/PL-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này ...

http://image.diaoconline.vn/Files/2013/12/10/thong-tu-156-2013-tt-btc-ngay-6-11-2013.doc

Date added: May 22, 2014 - Views: 3

doc
caobang.gdt.gov.vn

caobang.gdt.gov.vn

http://caobang.gdt.gov.vn/wps/wcm/connect/1fee8344-e16a-44fc-b20f-cab0dfffd0f6/thu+tuc+hanh+chinh+finall.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=1fee8344-e16a-44fc-b20f-cab0dfffd0f6

Date added: April 23, 2014 - Views: 1

doc
CHƯƠNG TRÌNH - Cổng thông tin điện tử - Bộ Nông ...

hamamb@um.dk. hoặc điện ... hợp phần POSMA) (16) 16 ... BHXH &BHYT phải trả Thuế TNCN phải nộp Phải trả nhân viên Các khoản ...

http://www.mard.gov.vn/Documents/TorStofa/PhulucA_Sotaytaichinh_2(12.2008).doc

Date added: February 25, 2014 - Views: 1

doc
Dù tho (08-01-04) Phô lôc sè 02(a): MÉu PH_02A

Giới thiệu về Công ty 16. 3. ... 1.107.152.913 12.974.216.077 Thuế TNCN 81.479.055 121.827.327 2.572.401.500 Tổng ... tạo 02 Chân đế DK ...

http://www.pvc-ms.vn/Images/News/Sub/file/Ban%20cao%20bach%20PXS%20(ban%20cuoi%20cung).doc

Date added: December 3, 2013 - Views: 4

doc
TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI CẤP ĐĂNG ...

Ngày 16/7 /2007, Hội đồng ... án Điện lực DK Thái ... 448.235.648 Thuế thu nhập doanh nghiệp - - Thuế TNCN 48.750.965 5.470.680 Thuế môn bài ...

http://static2.vietstock.vn/data/HNX/2011/BAN%20CAO%20BACH/VN/PPE_Bancaobach_NiemYet_2011.doc

Date added: December 19, 2013 - Views: 2

doc
www.vinhphuc.gov.vn

Stt Chỉ tiêu Năm Tốc độ tăng trưởng 2000 2005 DK 2010 2000-2005 2005 ... 043 + Thuế TNCN 482 + Thuế ... có 16 điểm bưu ...

http://www.vinhphuc.gov.vn/ct/cms/Convert/quyhoach/HuyenLapThach/Lists/QuyHoachPhatTrienLangNghe/Attachments/3/qhoachlapthach.doc

Date added: June 3, 2013 - Views: 5

doc
Dữ liệu báo cáo 10 năm

Bảng 16.1: Quy mô đào tạo ... CÀ MAU 8 8 1 17 12 30 42 34 77 74 215 400 ... Namhoc Slsv thuchoc KhongThi Dk_thi Du thi BoThi Dat ...

http://www.ou.edu.vn/hcqt/Bo%20co%20tng%20hp%2010%20nm/D%e1%bb%af%20li%e1%bb%87u%20b%c3%a1o%20c%c3%a1o%2010%20n%c4%83m.doc

Date added: November 6, 2014 - Views: 9