Empatia Znaczenie docs

Searching:
Download
Empatia Znaczenie - Fast Download

Download Empatia Znaczenie from our fatest mirror

Zjawisko empatii w relacjach - eduForum - Portal Edukacyjny

1520 dl's @ 7667 KB/s

doc
Zjawisko empatii w relacjach - eduForum - Portal Edukacyjny

Pojęcie empatii, empatia emocjonalna, empatia poznawcza i empatia komplementarna. Zjawisko empatii intryguje psychologów od początku naszego stulecia. ... Ma to ogromne znaczenie w uczeniu się prawidłowego funkcjonowania w wysoce uspołecznionym świecie.

http://www.eduforum.pl/modules/Publikacje/files/[050812]_Maria_Bussler__Rysza_-_Zjawisko_empatii_w_relacj.doc

Date added: September 30, 2013 - Views: 5

doc
Empatia drogą do innego i do siebie - Psychologia, pomoc ...

O tym, że skutki intersubiektywności mają nie tylko doraźne znaczenie dla dziecka, ... Empatia należy do tych pojęć psychologicznych, które w ostatnim czasie zrobiły szaloną karierę i przebojem wdarły się do języka potocznego.

http://www.charaktery.eu/zdjecia/files/emptia_droga_do_innego_i_do_siebie_ewa_trzebinska.doc

Date added: May 8, 2013 - Views: 6

doc
Założenia do konstruowania standardów doskonalenia ...

W_09 Zna formy przeciwdziałania bezrobociu i rozumie znaczenie form aktywnych W_n UMIEJĘTNOŚCI U_01 Potrafi ocenić zakres i charakter bezrobocia na własnym terenie

http://empatia.mpips.gov.pl/documents/10180/76915/22+bezrobocie+II+6+P_23-05-2012.doc/47ac15de-4331-4acf-93e9-001e64f76b0e

Date added: March 11, 2014 - Views: 5

doc
Założenia do konstruowania standardów kształcenia dla ...

Znaczenie i konstrukcja budżetu związanego z projektem socjalnym Rola i znaczenie działalności wolontariuszy biorących udział w realizacji projektu 6. Monitorowanie i ocena projektu 7. Zarządzanie projektem socjalnym n. LITERATURA PODSTAWOWA

http://empatia.mpips.gov.pl/documents/10180/76915/15+projekt+II+1AP_23-05-2012.doc/17d6b0b7-777a-4327-96ee-bc4745c3f5b7

Date added: April 4, 2014 - Views: 1

doc
ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA

- solidarność międzyludzka. K: wyjaśnia znaczenie pojęć: empatia. i solidarność międzyludzka, - wymienia. rodzaje cech i postaw sprzyjających. dobremu funkcjonowaniu jednostki. w społeczeństwie; P: ilustruje galerię omawianych postaw.

http://www.pzs-obornikislaskie.pl/pzs/Pliki/article/97/Rozkład%20materiału%20-%20kl.%20II%20-P.doc

Date added: August 22, 2013 - Views: 16

doc
europa.eu

Z okazji 150. rocznicy bitwy pod Solferino Unia Europejska przypomina, jak ogromne znaczenie ma empatia i solidarność wobec tych, których dotknęły konflikty zbrojne i inne przypadki przemocy. Po tej tragicznej bitwie, ...

http://europa.eu/rapid/press-release_PESC-09-70_pl.doc

Date added: September 30, 2013 - Views: 5

doc
PROGRAM INTEGRACJI ZESPOŁU KLASOWEGO - Gimnazjum nr 1 im ...

rozumie znaczenie słowa empatia; potrafi interpretować sytuacje z różnych punktów widzenia; dostrzega różnorodność motywów ludzkich zachowań; otwiera się na problemy innych; potrafi zrozumieć uczucia innych; jest tolerancyjny. Metody pracy:

http://www.gimnazjum1.turek.net.pl/konspekty/program%20integracji.doc

Date added: February 9, 2012 - Views: 6

doc
sppss.torun.pl

Znaczenie wolontariatu. Empatia a wolontariat. Mechanizm wchodzenia i wychodzenia z roli wolontariusza, Kwestie formalno-prawne związane z wolontariatem. Uwaga, opłata konferencyjna została zredukowana do 50,00 zł! Organizacja Konferencji: 1.

http://sppss.torun.pl/doc/zaproszenie.doc

Date added: October 20, 2014 - Views: 1

doc
PROGRAM WYCHOWAWCZY - eduForum - Portal Edukacyjny

Czym jest empatia? Klasowe zwyczaje i święta. Jak przyjemnie i bezpiecznie spędzać wolny czas? Pomnażanie miłych momentów. ... WSKAZÓWKI DO DALSZEJ PRACY rozumie znaczenie poszczególnych świąt. aktywnie uczestniczy w życiu szkoły i klasy.

http://www.eduforum.pl/modules.php?name=Publikacje&d_op=getit&lid=2950

Date added: December 1, 2013 - Views: 3

doc
Załącznik nr 3 - Wydział

Znaczenie komunikacji niewerbalnej w interakcjach międzyludzkich. Typologie zachowań niewerbalnych. Uwarunkowania kulturowe. (Mimika, kinezyka proksemika, chronemika, wokalika i haptyka). 8. Inteligencja emocjonalna. Empatia jako warunek skutecznej komunikacji. 9. Wystąpienia publiczne.

http://www2.polonistyka.uj.edu.pl/download/studia_S/Sylabusy/filologia%20polska,%20wiedza%20o%20kulturze/wprowadzenie%20do%20teorii%20komunikacji.doc

Date added: September 30, 2013 - Views: 5

doc
WYNIKOWY PLAN NAUCZANIA PRZEDMIOTU - LO w Suchowoli

wymienia rodzaje norm społ., wyjaśnia znaczenie pojęć: postawa, empatia, ... Fundamentalne zasady demokracji. K - wyjaśnia znaczenie pojęć: demokracja, demokracja szlachecka, pluralizm, równowaga władz, praworządność, suwerenność; ...

http://www.losuchowola.edu.pl/public/file/userfile/pw/wos23.doc

Date added: September 30, 2013 - Views: 9

doc
www.wom.edu.pl

EMPATIA. Wybór literatury dostępnej w PBW w Rybniku. DRUKI ZWARTE. Empatia i jej rozwój u osób pomagających / Ewa Wilczek-Rużycka. ... Znaczenie cech temperamentalnych i empatii w percepcji muzyki/ Joanna Kossewska// „Wychowanie na co Dzień”. – 1995, nr 4/5, s. 12-16.

http://www.wom.edu.pl/biblioteka/rybnik/doc/zestawienia/emp.doc

Date added: September 30, 2013 - Views: 5

doc
Klasa 2 IB DP

Empatia – umiejętność potrzebna w życiu. Konformizm – rozważania o wolnym wyborze i presji społecznej. Patriotyzm i jego znaczenie w dniu dzisiejszym. Czy patron naszej szkoły może być dla nas przykładem patrioty ? Decyzja, zawód, przyszłość.

http://pu.i.wp.pl/?k=MTkzNDYzMDksMjEzOTU2&f=Tematy_godz_wychowawczych_Klasa_2_IB_DP.doc

Date added: May 8, 2013 - Views: 6

doc
Program nauczania

Empatia i jej znaczenie w przeżywaniu przyjaźni i miłości. Oddzielanie emocji od uczuć. Poznawanie pozytywnych i negatywnych emocji, oraz nazywanie ich. Rozpoznawanie emocji i uczuć innych, umiejętność współodczuwania (empatii).

http://publikacje.lo-zywiec.pl/publikacje/614.doc

Date added: November 11, 2012 - Views: 7

doc
www.skierniewice.ckedukator.pl

Wśród nich, ze względu na charakter pracy z człowiekiem chorym i niesamodzielnym, istotne znaczenie ma empatia i komunikatywność. W realizacji zadań kreatywność, konsekwencja i umiejętność współpracy, ...

http://www.skierniewice.ckedukator.pl/userfiles/opiekunka%20srodowiskowa.doc

Date added: October 20, 2014 - Views: 1

doc
ania.kozuh.net

Efektywność, asertywność i empatia w kształceniu. ... Klasyfikacje metod kształcenia i ich znaczenie. Analiza piramidy zapamiętywania. Metody aktywizujące w kształceniu. Efekt Pigmaliona, Golema, doktora Foxa. Zasady kształcenia. Klasyfikacje środków kształcenia.

http://ania.kozuh.net/uploads/1/0/0/7/10071883/tezy_do_egz.z_tpk_st_stacj.docx

Date added: September 30, 2013 - Views: 5

doc
sppss.torun.pl

- jaką rolę pełni empatia w wolontariacie? - jakie znaczenie dla samych wolontariuszy ma kontakt z osobą chorą, ubogą, potrzebującą wsparcia? - jakie są bariery w pracy społecznej? - co najbardziej motywuje i demotywuje wolontariuszy i jak z tej wiedzy uczynić czynnik sprawczy?

http://sppss.torun.pl/doc/konferencja2011.doc

Date added: October 20, 2014 - Views: 1

doc
Tryb studiów

Historia i znaczenie refleksji nad pozytywnym zdrowiem w teorii i praktyce ... empatia, samoświadomość - refleksja i badania nad wybranymi aspektami zdrowia psychicznego, możliwości ich praktycznej promocji. Zdrowie psychiczne a otoczenie społeczne – sprzyjające zdrowiu ...

http://www.psychologia.uni.wroc.pl/sites/default/files/webform/Co%20to%20znaczy%20by%c3%84%e2%80%a1%20zdrowym%20syllabus%202012.docx

Date added: September 30, 2013 - Views: 1

doc
Rozwój społeczny człowieka w ciągu życia

Empatia. Definicja pojęcia. Rozwój zdolności empatycznych - Empatia a zachowanie prospołeczne. ... Przyjaźń i jej znaczenie w życiu człowieka - Natura przyjaźni - Koncepcje rozwoju przyjaźni - Przyjaźń a rozwój jednostki. Literatura:

http://www.psychologia.uj.edu.pl/images/uploads/weblog_files/Rozwj_spoeczny_czowieka_w_cigu_ycia_2013_6fd7415a3079d594a79f4efce22c01ba.doc

Date added: August 12, 2013 - Views: 5

doc
Rozwój przywiązania i jego znaczenie - Przedszkole Akademia ...

Rozwój przywiązania i jego znaczenie. dla prawidłowego rozwoju dziecka. TEORIA PRZYWIĄZANIA wg Johna Bowlby’ego. ... Dla prawidłowego odczytania sygnałów dziecka niezbędna okazuje się empatia.

http://ppmarklowice.edupage.org/files/Przywiazanie.doc

Date added: September 30, 2013 - Views: 5

doc
Uchwała Nr XXIV- 181 /08

W ustawie jest chyba, że będą to osoby „wskazane” przez organizacje – troche inne znaczenie. a jeśli jest małżonkiem albo wolontariuszem? – sądzę, że lepiej było by zapisać ...

http://www.powiat-wolominski.pl/pliki2/Program%20na%202011-2012%20-%20komentarz%20EMPATIA.doc

Date added: December 10, 2013 - Views: 5

doc
pl.static.z-dn.net

Empatia . . . . . A. Wczuwanie się w uczucia i emocje rozmówcy. B. Przyjęcie cudzych wartości za własne i podporządkowanie się wynikającym z nich zasadom. ... które niosą ze sobą znaczenie niezależnie od treści. d) pisemną formę komunikacji. 8.

http://pl.static.z-dn.net/files/d27/7f62e4b2dd5f27d393d623e20e841f00.doc

Date added: March 11, 2014 - Views: 5

doc
wsmed.edu.pl

Pomoc psychologiczna choremu. Aktywne słuchanie, empatia, podtrzymanie nadziei. Inteligencja emocjonalna. Wpływ stresu na funkcjonowanie psychofizyczne człowieka. ... Znaczenie gestów w komunikacji interpersonalnej. Pierwsze wrażenie. Dystans fizyczny. Aspekty kontaktu wzrokowego.

http://wsmed.edu.pl/attachments/article/161/PSYCHOLOGIA.doc

Date added: August 1, 2013 - Views: 4

doc
Arkusz Radykalnej Manifestacji Marzeń - RADYKALNE WYBACZANIE ...

... empatia, słuszność, lęk, smutek, wstyd, poczucie winy, współczucie, Inne _____ 3 . Kocham siebie ... (pokaż jej dodatkowe znaczenie na wyższym poziomie) 9.Zdaję sobie sprawę, że prawdopodobnie mam przekonania, ...

http://www.radykalnewybaczanie.com.pl/arkuszradykalnejmanifestacjimarzen.doc

Date added: September 22, 2012 - Views: 6

doc
Psychologia społeczna i neuronauka - UC San Diego Department ...

Potem podkreślę znaczenie poprawnej interpretacji sygnałów i poprawnego rozumienia związków między ... Podobnie, obserwacja, że uczucie obrzydzenia aktywizuje wyspę skroniową, lęk aktywizuje ciało migdałowate, empatia aktywizuje korę przedruchową (neurony lustrzane ...

http://psy2.ucsd.edu/~pwinkiel/winkielman-psychologia-w-erze-neuronauk_poznanie-spoleczne-2009.doc

Date added: July 20, 2013 - Views: 1

doc
www.uwm.edu.pl

i 15.30 7 Empatia w relacjach wychowawczych Rozen Barbara, prof. Czwartek, t. 1, ... turystyka Wojciechowski Michał, prof. Wtorek, t. 2, godz. 13.45 i 15.30 26 Feminizm i jego znaczenie we współczesnej kulturze Żmudziński Marek, ks. dr Środa, ...

http://www.uwm.edu.pl/wt/upload/file/Dziekanat/PDW%201415%20zimowyMarta.doc

Date added: October 20, 2014 - Views: 1

doc
www.atenyzs.pl

Prawidłowości życia społecznego - wyjaśnia znaczenie pojęć: postawa, empatia, solidarność międzyludzka, sprawiedliwość, etyka, aborcja, eutanazja, prawa człowieka, prawa zwierząt, ład społeczny, konflikty.

http://www.atenyzs.pl/materialy/09/ocenianie/WOS-LO.doc

Date added: February 14, 2012 - Views: 21

doc
www.pyrek.pl

wykazuje znaczenie zachowania asertywnego. wie, co to jest empatia. wzrasta jego poczucie bezpieczeństwa ucznia w klasie i szkole. ćwiczy umiejętności reagowania w sytuacji przemocy. METODY: pogadanka. burza mózgów. analiza sytuacji. ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

http://www.pyrek.pl/pobierz_82126da42edd87eeee1fd194c2209ba9.html

Date added: September 30, 2013 - Views: 1

doc
L

- solidarność międzyludzka 2: - wyjaśnia znaczenie pojęć: postawa, empatia, solidarno ... -prawa zwierząt 2: - wyjaśnia znaczenie nowych pojęć: sprawiedliwość, etyka, aborcja, eutanazja, prawa człowieka i prawa zwierząt,

http://www.lpla.edu.gorzow.pl/rawdownload1.php?fle=20110826160046_4e57a70eb5c70Array&n=PSO-WOS-KLASA%20III.doc

Date added: June 1, 2013 - Views: 2

doc
Znaczenie baśni i bajki w redukowaniu lęków

Odnosząc uczucia do siebie, dziecko łatwiej zrozumie, że swoim żartem zrobiło komuś przykrość. Empatia, czyli wczuwanie się w to, co myślą i czego doznają inni, to ważna umiejętność. ... Znaczenie baśni i bajki w redukowaniu lęków Author: Malgosia Last modified by: Adamek

http://www.biznes-media.com.pl/www/p33/referat_doc.doc

Date added: September 30, 2013 - Views: 7

doc
Plan wychowawczy klas I-III - Szkoła Podstawowa nr 45 w Sosnowcu

Znaczenie zabaw ruchowych w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu. ... Empatia. Praca w zespołach, pomoc koleżeńska. Gry i zabawy interakcyjne. Analiza i ocena własnej postawy . w konkretnych sytuacjach. Pomoc innym potrzebującym. V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I OBOWIĄZKOWOŚĆ 1.

http://www.sp45.edu.pl/unia/plan_e-1.doc

Date added: April 14, 2014 - Views: 16

doc
www.mowkwidzyn.pl

Relacje międzyosobowe i ich znaczenie. Przyjaźń, zakochanie, miłość; pierwsze fascynacje, miłość platoniczna, miłość młodzieńcza, ... Komunikacja interpersonalna, asertywność, techniki negocjacji, empatia. Tolerancja wobec odmienności kulturowych, etnicznych, religijnych, ...

http://www.mowkwidzyn.pl/library/wd_____informacja_dla_rodzicow.doc

Date added: June 30, 2014 - Views: 1

doc
www.operon.pl

... że duże znaczenie ma empatia i odpowiednia komunikacja Uczeń: - omawia z aktorami ich role Uczeń: - wykazuje dużą empatię i zrozumienie specyfiki pracy aktora 3.8. ... - wie, jakie znaczenie ma montaż przy budowaniu ciekawej i wciągającej opowieści

http://www.operon.pl/content/download/21872/331952/file/Zajecia_filmowe_plan_wynikowy.doc

Date added: October 20, 2014 - Views: 1

doc
Załącznik nr 3 - Wydział

Znaczenie komunikacji niewerbalnej w interakcjach międzyludzkich. Typologie zachowań niewerbalnych. Uwarunkowania kulturowe. Mimika. Proksemika. ... Empatia wg H. Humphrey. 19. Wykaz literatury podstawowej. i uzupełniającej, obowiązującej.

http://www2.polonistyka.uj.edu.pl/download/studia_S/Sylabusy/filologia%20polska,%20specjalnosc%20nauczycielska/I,2-3%20n%20-%20sztuka%20komunik.%20-%20A.%20Zalazinska.doc

Date added: September 30, 2013 - Views: 1

doc
iglo.lo3.wroc.pl

Komunikacja interpersonalna, asertywność, techniki negocjacji, empatia. Tolerancja wobec odmienności kulturowych, etnicznych, religijnych, ... Znaczenie prawidłowych postaw rodzicielskich dla rozwoju dziecka. Samotne rodzicielstwo. Nieplanowana ciąża; ...

http://iglo.lo3.wroc.pl/?get_file=MjQ0Mg==

Date added: September 30, 2013 - Views: 1

doc
SPOSTRZEGANIE LUDZI I KREOWANIE WIZERUNKU

Chłodna umiejętność Empatia (wczuwanie się) Okazywanie wyższości ... Rozwój relacji interpersonalnej a znaczenie atrakcyjność fizycznej i kompetencji. Podobieństwa cech i poglądów, komplementarności cech i ról . VIII.

http://www.wpia.us.edu.pl/sites/wpia.us.edu.pl/files/materialy_psychologia_w_relacjach_z_klientem.doc

Date added: January 16, 2014 - Views: 3

doc
Kod przedmiotu

Genetyka behawioralna. Znaczenie badań podłużnych. Konceptualizacja rozwoju psychicznego w wybranych teoriach. Periodyzacje całego życia (Erikson, Lewinson) i ... Hoffman M.L. (2006). Empatia i rozwój moralny. Gdańsk: GWP, s. 109-158. Kielar-Turska M. (2000). Rozwój człowieka w ...

http://www.psychologia.uni.wroc.pl/sites/default/files/program_studiow/s2.4/1.doc

Date added: August 8, 2013 - Views: 1

doc
lo2lubartow.pl

definiuje pojęcie „empatia ... omawia znaczenie mikroprzedsiębiorstw w polskim systemie gospodarki określa rolę przedsiębiorstw z sektora MŚP w funkcjonowaniu polskiej gospodarki. wymienia i charakteryzuje formy związków spółek ...

http://lo2lubartow.pl/lo2/dokumenty/PSO/wymagania_edukacyjne.doc

Date added: May 8, 2013 - Views: 2

doc
www.wsap.edu.pl

ZNACZENIE KULTUROWE – wspólny dla całej zbiorowości, podzielany przez jej członków, sens wiązany z określonymi działaniami. ... EMPATIA – wczuwanie się w stany psychiczne, motywacje, zamiary innych, co ma szanse powodzenia, ...

http://www.wsap.edu.pl/wsap/files/StronyZakladkiDownload/file/socjologia4.doc

Date added: April 14, 2012 - Views: 6

doc
OGŁOSZENIE O NABORZE NA CYKL SZKOLENIOWY

Znaczenie i rola umiejętności interpersonalnych w budowaniu relacji zawodowych i osobistych: empatia, asertywność, współpraca. Problemy konfliktu: - konflikty międzyosobowe w pracy socjalnej - konflikty rodzinne w pracy socjalnej,

http://www.mcps-efs.pl/pl/d/0e0eb87cf440eb110db7f3811c1b0e96

Date added: September 30, 2013 - Views: 1

doc
www.pedagogika2010.pl

Duże znaczenie ma także religijność rodziców. 8. Błędy wychowawcze rodziców: nadmierna opiekuńczość, ... 3. empatia: uświadamianie sobie uczuć, potrzeb i niepokojów innych osób, czyli rozumienie innych, doskonalenie innych, ...

http://www.pedagogika2010.pl/pliki/materialy_na_zajecia/index.php?dir=2+semestr%2Fpsychologia+rozwojowa%2Fwyklad%2Fnotatki%2F&download=notatki.doc

Date added: October 20, 2014 - Views: 1

doc
www.pogorzela.edu.pl

- wyjaśnia znaczenie pojęć: postawa, empatia, solidarność międzyludzka, sprawiedliwość, etyka, aborcja, eutanazja, prawa człowieka, prawa zwierząt, ład społeczny, konflikty. społeczne, konsensus, negocjacja, mediacja, arbitra_

http://www.pogorzela.edu.pl/pdf/kryteria/wiedza_o_spoleczenstwie.doc

Date added: May 30, 2013 - Views: 3

doc
www.trzemeszno.pl

Empatia i zrozumienie BLOK V. ... Krytyka i jej znaczenie. Istota złości. Wyrażanie złości. Jak poradzić sobie ze złością? Od złości do agresji. BLOK VI. SYSTEM OCHRONY SIEBIE, CZYLI JAK DBAĆ O ZDROWIE?

http://www.trzemeszno.pl/files/file/plan_socjoterapii_2011.doc

Date added: January 16, 2014 - Views: 1

doc
Kryteria oceniania z języka polskiego w klasie 5

objaśnia znaczenie związków wyrazowych. odróżnia w tekście informacje od opinii . ... używa ze zrozumieniem słowa empatia Pisownia wyrazów z ó i u wyszukuje wyrazy z ó i u w zestawie ortogramów zawartych w ćwiczeniach. zna zasady pisowni ó i u.

http://www.sp3.samorzad.pl/upload/jezyk_polski_klasa_V.doc

Date added: October 20, 2014 - Views: 1

doc
Psychologia Społeczna – serce i umysł

Duże znaczenie mają: kontakt wzrokowy i spojrzenie, gesty rąk i ramion. ... empatia i altruizm: pomoc bezinteresowna. empatia – zdolność do postawienia siebie na miejscu drugiej osoby i odbierania w podobny .

http://www.repek.jawnet.pl/studia/psycho/aronson.doc

Date added: December 17, 2011 - Views: 5

doc
PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA

Konformizm – typ interakcji, w potocznym rozumieniu ma znaczenie negatywne (podporządkować się, nie mieć zdania); ... Empatia – zdolność do współodczuwania stanów emocjonalnych innej osoby, świadomość i zdolność, ...

http://akuku.republika.pl/notatki/psychspol/wyklady.doc

Date added: September 13, 2014 - Views: 3

doc
www.sp6.tbg.net.pl

• Asertywność i empatia w relacjach z innymi uczestnikami zajęć. • Uczenie poszanowania własności społecznej i osobistej. ... • Znaczenie odpoczynku i snu dla zdrowia. • Ulubione dyscypliny sportowe. • Zabawy i gry zespołowe.

http://www.sp6.tbg.net.pl/doc/PROGRAM_ADAPTACYJNYCH.doc

Date added: May 8, 2013 - Views: 2

doc
Scenariusz zajęć na godzinę do dysp - Edukator - serwis ...

Nauczyciel zwraca uczniom na powstałe słowo „ empatia” i prosi o wyjaśnienie jego znaczenia, lub podaje jego znaczenie gdy uczniowie jeszcze go nie znają. Ćwiczenie 2 – Co czuł, co myślał? Jak mu pomóc.? Klasa pracuje w tych samych zespołach.

http://www.edukator.org.pl/2003c/lekcje/pomoc.doc

Date added: May 8, 2013 - Views: 4

doc
zielonalinia.gov.pl

... szybkość reagowania na zmieniającą się sytuację, cierpliwość, dokładność, empatia, odpowiedzialność ... sumienność i sprawność manualna. Duże znaczenie w tym zawodzie ma dobra kondycja psychofizyczna i odporność na stres. Praca pielęgniarki specjalisty ...

http://zielonalinia.gov.pl/upload/baza_zawodow/pielegniarka_specjalista_pielegniarstwa_chirurgicznego.doc

Date added: September 30, 2013 - Views: 1

doc
grupa b

... Empatia . . . . . A. Wczuwanie się w uczucia i emocje rozmówcy. B. Rozstrzyganie konfliktów w wyniku wzajemnych ustępstw. C. Nieuleganie powszechnym normom. ... które niosą ze sobą znaczenie niezależnie od treści. d) pisemną formę komunikacji. 8.

http://pl.static.z-dn.net/files/d1b/1271116e20d9fb14090433bdc1899fa1.doc

Date added: March 11, 2014 - Views: 3